Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 649
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter. Norske Lakseelver: På kollisjonskurs med Sandberg Link: http://lakseelver.no/news-2017/pa-kollisjonskurs-med-sandberg
 2. Regjeringen Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/far-drive-i-to-produksjonsomrader/id2527411/ "Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)" kan du lese her.
 3. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 19.01.2017): "En liten gladsak. Helgesen har snudd og vil ikke destruere det innsamla genmaterialet. Kampen om en permanent genbank er imidlertid ikke over. Vi synes oppdrettsindustrien - som sliter med så dårlig omdømme - kunne betale hele gildet. Det er tross alt deres oppdrettsfisk som ødelegger hardangerlaksens gener." Bergens Tidende: Ødelegger likevel ikke genmaterialet i Hardanger Link (krever innlogging): http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Odelegger-likevel-ikke-genmaterialet-i-Hardanger-329090b.html
 4. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Dødsdom for Hardangerfisk I statsbudsjettet for 2017 vil regjeringa skrinlegge planene om genbank for vill laksefisk i Hardanger. Det er i realiteten en dødsdom for villfisken, advarer NJFF og ber Stortinget omgjøre regjeringas fatale kuttforslag. Link: http://www.njff.no/nyheter/Sider/Statsbudsjettet-2016-NJFF-Hardanger-genbank.aspx NJFF og flere organisasjoner tar nå opp kampen for genbanken i Hardanger. Ei fersk, urapportert rømming med ukjent kilde aktualiserer behovet for strakstiltak hvis man skal berge villfisken i Hardanger. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Felles front for genbanken Link: http://www.njff.no/nyheter/Sider/Felles-front-for-genbanken.aspx Felles uttelelse "Statsbudsjettet 2017 – Genbank for bestandane av laks og sjøaure i Hardangerfjorden" kan du lese her.
 5. Norske Lakseelver På kollisjonskurs med Sandberg Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter. Link: http://lakseelver.no/news-2017/pa-kollisjonskurs-med-sandberg
 6. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 - 2. ledd
 7. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17?q=grunnloven
 8. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 17.01.2017): "Per Sandberg har bekreftet sitt knefall for oppdrettsindustrien og vedtatt en trafikklysordning hvor grønt skal få vokse umidelbart, mens rødt bare skal fryses - ikke tas ned, slik intensjonen fra Stortinget var. Eventuell nedjustering i røde soner skal først skje i 2019. I tillegg skal oppdretterne få fleksibilitet over to soner. Hell som talested, synes velvalgt. En tragedie for villaks og sjøørret." Regjeringen: Tale: Sjømatdagene på Hell 2017 Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sjomatdagene-pa-hell-2017/id2527404/
 9. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 13.01.2017): "Kjære Vidar Helgesen. Her er en liten oppfordring på en fredag. Venstre og Krf. Dere er også invitert til å snu denne avgjørelsen." Norske Lakseelver: Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu I Regjeringens tildelingsbrev 2017 for Miljødirektoratet kan vi på side 26 lese (sitat): "Det ligger i 2017-budsjettet inne 9 mill. kroner til innsamling av bestander og drift av genbanken for laksebestandene fra Hardangerfjorden. I postomtalen står det at disse vil bli trappet ned og omdisponert som en følge av regjeringens beslutning om ikke å bygge genbanken. Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte. Direktoratet må holde resterende midler ledige for bevilgningsreduksjon i RNB."
 10. Norske Lakseelver Bli medlem i Norske Lakseelver Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for fiskerettshavere og forpaktende foreninger i lakseførende vassdrag. Bli medlem i dag! Link: http://lakseelver.no/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver
 11. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 13.01.2017): "Kjære Vidar Helgesen. Her er en liten oppfordring på en fredag. Venstre og Krf. Dere er også invitert til å snu denne avgjørelsen." I Regjeringens tildelingsbrev 2017 for Miljødirektoratet kan vi på side 26 lese (sitat): "Det ligger i 2017-budsjettet inne 9 mill. kroner til innsamling av bestander og drift av genbanken for laksebestandene fra Hardangerfjorden. I postomtalen står det at disse vil bli trappet ned og omdisponert som en følge av regjeringens beslutning om ikke å bygge genbanken. Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte. Direktoratet må holde resterende midler ledige for bevilgningsreduksjon i RNB."
 12. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu
 13. En rapport Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Mattilsynet konkluderer med at fisk fra Drammenselva som er infisert med ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris vil kunne svømme lengre i Oslofjorden med levende parasitter, og vil derved kunne infisere sideelver med større distanser enn det som har vært vist tidligere. Veterinærinstituttet (VI): Økte nedbørsmengder gir større risiko for spredning av gyrosmitte fra Drammensvassdraget Link: http://www.vetinst.no/nyheter/okte-nedborsmengder-gir-storre-risiko-for-spredning-av-gyrosmitte-fra-drammensvassdraget Rapporten "Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: Nye salinitetsdata" kan du laste ned her. Veterinærinstituttet har oppdatert risikovurderingen for smittespredning av G. salaris fra Drammenselva og Lierelva til de nærliggende elvene Numedalslågen eller Åroselva via smittet laksesmolt, basert på bekymringer om svekket saltholdighetsbarriære i Oslofjorden som følge av klimaendringer. Prosjekt Gyrofri har levert data fra ekstrem værforhold i området (Petra-episoden høsten 2015) som er benyttet i risikovurderingen, samt at Veterinærinstituttet har gjort teoretiske beregninger ved en 10, 30 eller 50 % reduksjon i salinitet. Prosjekt Gyrofri: Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Drammensvassdraget: nye salinitetsdata Link: http://gyrofri.no/risiko-spredning-av-gyrodactylus-salaris-fra-drammensvassdraget-nye-salinitetsdata/
 14. Miljødirektoratet Skal lete etter løsning for Drammenselva Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva. Link: http://www.miljødirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/Skal-lete-etter-losning-for-Drammenselva/ "Mandat arbeidsgruppe Drammen" kan du lese her.
 15. Villaksforkjemperne er i sjokk over Klima- og miljødepartementets pålegg om å destruere materialet fra genbanken i Hardanger, etter at regjeringa kutta tilskuddene. Nå sier den politisk ledelsen at de ikke har tatt noen beslutning. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Uklart svar om genbank Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Uklart-svar-fra-KLD-om-Genbank-Hardanger.aspx
 16. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 24.05.2016): "Norske Lakseelvers landsmøte i Drammen 23. mai vedtok enstemmig to resolusjoner: 1) Krav om merking av all oppdrettslaks, 2) At verneregimet for nasjonale laksevassdrag- og fjorder konkretiseres og styrkes."
 17. Miljødirektoratet Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder for å gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse. Laksebestandene som inngår i ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Nasjonale-laksefjorder-og-laksevassdrag/ Miljøstatus: Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder I Norge har vi 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag og laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Link: http://www.miljostatus.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/ Regjeringen: St. prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/
 18. SalmonCamera Oppdrett: Forurensing Link: http://salmoncamera.com/oppdrett/2016/10/11/forurensning
 19. SalmonCamera Vi er en ideell organisasjon hvor ingen mottar lønn eller kompensasjon. Hver krone vi får inn, går derfor direkte til arbeidet med å redde vill laks, sjøørret og sjørøye. Organisasjonens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars. Formål SalmonCamera skal rette søkelys på menneskeskapte problemer for villaks, sjøørret og sjørøye. Målsetning Målet for SalmonCamera er å få laks-, sjøørret- og sjørøyebestandene tilbake til historisk, naturlig nivå, og at beskatning skjer på en bærekraftig måte som sikrer bestandene, også for etterslekten. Tiltak Basert på vitenskapelige fakta skal SalmonCamera informere publikum og være aktiv i samfunnsdebatten, hvor vi setter fokus på vill laksefisk og de problemstillinger menneskelig aktivitet medfører for bestandene. Hjemmeside til SalmonCamera Link: http://salmoncamera.com/ Du kan også følge SalmonCamera på Facebook... Link: https://www.facebook.com/SalmonCamera ... og på Twitter! Link: https://twitter.com/SalmonCamera
 20. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 11.01.2017): "Klima- og miljødepartementet pålegger Miljødirektoratet å destruere innsamlet materiale fra bestander som MD selv karakteriserer som utryddingstruede. Norske Lakseelver er med og støtter kampen for å finansiere genbanken i Hardanger!" Klima- og miljødepartementet skriver i et brev til Miljødirektoratet at genmaterialet fra 22 sterkt truede villakselver i Hardanger skal destrueres. Dagens Næringsliv: Genmateriale fra unike villaksstammer kan bli destruert Link: http://www.dn.no/nyheter/2017/01/11/1002/Havbruk/genmateriale-fra-unike-villaksstammer-kan-bli-destruert
 21. Fiskeriministeren har svart på bekymringsmeldingen om villaksens fremtid fra NJFF og flere andre organisasjoner. Regjeringen legger opp til frivillige ordninger og kutter genbanken i Hardanger. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Sandberg tar ikke grep Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Sandberg-vil-ikke-regulere.aspx Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Vil utrydde Hardangerlaksen Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Beordrer-utryddelse-av-Hardangerlaksen.aspx Brevet "Regjeringen må hindre destruksjon av genetisk materiale fra utryddingstruede villaksbestander i Hardanger" kan du lese her. Innspill til statsbudsjettet vedrørende "Genbank for Hardangerfjorden" kan du lese her. PS: Du kan følge "Genbank Hardangerfjord" på Facebook.
 22. SalmonCamera Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse? SALMONCAMERA HAR OVER ÅR LATT SEG FORBLØFFE OVER DEN ÅPENBARE DISKREPANSEN MELLOM ORDLYDEN I GRUNNLOVENS MILJØPARAGRAF, § 112, OG DET FAKTUM AT MYNDIGHETENE TILLATER INNGREP OG INDUSTRIELL AKTIVITET SOM REDUSERER BESTANDER AV LAKS OG SJØØRRET TIL KRITISK LAVE NIVÅ. DERFOR FINANSIERTE VI JURIDISK FORSKNING RUNDT ANVENDELSEN AV § 112 I SAKER SOM OMHANDLER FORHOLDET MELLOM VILLE LAKSEFISK OG OPPDRETT, EN INDUSTRI SOM BEVISELIG ER TIL SKADE FOR LAKSEFISK. HVORDAN KAN § 112 BISTÅ OSS BORGERE I VÅR KAMP FOR AT LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE SKAL BESTÅ SOM RESSURS FOR ETTERSLEKTEN? Link: http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse
 23. Norske Lakseelver Kan ikke lenger støtte Sandberg - Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner. Link: http://lakseelver.no/news-2017/kan-ikke-lenger-stotte-sandberg
 24. Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Norske Lakseelver: Krever merking og sporing av all oppdrettsfisk Link: http://lakseelver.no/news-2016/krever-merking-og-sporing-av-all-oppdrettsfisk Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017. Norske Lakseelver: Villaksens nasjonalparker må styrkes Link: http://lakseelver.no/news-2016/villaksens-nasjonalparker-ma-styrkes
 25. Norske Lakseelver Krav om merking og at lovverket følges Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017. Link: http://lakseelver.no/news-2016/krav-om-merking-og-lovverket-folges