Glalaksen

Members
 • Content Count

  3730
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Veterinærinstituttet (VI) Ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris i Selvikelva i Sande kommune. Dette er første gang parasitten er påvist i denne elva. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/ny-pavisning-av-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1987. Regionen består av fire vassdrag: Drammensvassdraget, Lierelva, Sandeelva og Selvikelva. Miljødirektoratet: Drammensregionen Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Regioner-infisert-av-Gyrodactylus-salaris/Drammensregionen-Buskerud/ Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris som foreløpig ikke har fått en bekjempelsesplan. En ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet har nå konkludert med at det er mulig å utrydde parasitten fra regionen. Miljødirektoratet: Ekspertgruppe mener det er mulig å utrydde lakseparasitt i Drammensregionen Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Mai-2018/Ekspertgruppe-mener-det-er-mulig-a-utrydde-lakseparasitt-i-Drammensregionen/
 2. Naturvernforbundet – Nei til mer oppdrettslaks i åpne merder Regjeringen vil si trolig ja til enda mer oppdrettslaks, til tross for alvorlig miljøbelastning med spredning av lusegifter, lakselus og rømming. – Dette er dårlig nytt for ville laksefisker og økosystemene langs kysten. Det er helt utrolig at Regjeringen gjør dette i «Villaksens år», sier Ingvild Fonn Asmervik, fagrådgiver i Naturvernforbundet. Link: https://naturvernforbundet.no/naturvern/fiske/nei-til-mer-oppdrettslaks-i-apne-merder-article39905-153.html
 3. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Seminar om restaurering av lakseelver Kan vi lykkes med å redde truede bestander av Atlantisk laks? Restaurering fra et internasjonalt perspektiv. Villaks er en truet art i mange regioner i Atlanteren. I forbindelse med Det internasjonale villaksens år 2019 har vi invitert et knippe internasjonale eksperter til Bergen for å dele sine erfaringer (både suksesshistorier og feiltrinn) i forsøk på å reetablere og restaurere lakseelver. Følg seminaret live på denne siden fra klokken 11:00 til kl 16:00 på mandag 9. desember. Link: https://www.facebook.com/events/2664835140264874/
 4. Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen. Regjeringen Solberg: Statsminister Erna Solberg (H) Link: https://www.regjeringen.no/no/dep/smk/organisasjonskart/statsminister-erna-solberg/id742859/ #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 5. Av Morten Heide Feiring - advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks
 6. Av Morten Heide Feiring - advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks
 7. Thermal habitat of adult Atlantic salmon Salmo salar in a warming ocean Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.14187
 8. Av Morten Heide Feiring - advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks
 9. Havforskningsinstituttet (HI) Gentester villaks for å se hvor hardt lus rammer Når forskerne teller lakselus på villaks, tar de også en genprøve. Resultatene viser hvilke elver laksen som er hardest rammet av lus kommer fra. Link: https://www.imr.no/hi/nyheter/2019/november/gentester-villaks-for-a-se-hvor-hardt-lus-rammer Artikkelen "Inferring Atlantic salmon post-smolt migration patterns using genetic assignment" kan du lese her.
 10. Slekt skal følge slekters gang... Raumavassdraget i Møre og Romsdal ble friskmeldt for den laksedrepende parasitten gyrodactylus salaris 1. november i år og arbeidet med å gjeninnsette stedsegne laksefiskstammer er i gang. Genmaterialet kommer fra Herje genbank der stamfisk, melke og rogn er tatt vare på fra de ulike stammene. I videoen får du også se klima- og miljøminister Ola Elvestuen stryke fisk. Veterinærinstituttet (VI): Video: Genbanken på Herje - et skattekammer for å sikre fremtidig laksefiskbestander Link: https://www.facebook.com/vetinstno/videos/546866962778256/
 11. Lukkede oppdrettsanlegg, merking av oppdrettslaks og redusert sjølaksefiske blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnorm. Nationen: Ny plan for villaks: Miljødirektoratet peker på lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks Link: https://www.nationen.no/nyhet/ny-plan-for-villaks-miljodirektoratet-peker-pa-lukkede-oppdrettsanlegg-og-merking-av-oppdrettslaks/
 12. Veterinærinstituttet (VI) Arbeidsmøte om «red skin disease» hos villaks Sommeren 2019 ble det registrert sykdom og dødelighet hos villaks i Enningdalselva i Østfold. Laksen hadde utslett-lignende blødninger og forandringer i hud og var allment påkjent. Ut over sommeren ble laks fra flere norske elver undersøkt, og i tillegg kom det inn tilsvarende rapporter fra Skottland, Irland, Sverige og Danmark. I Sverige, Finland og Russland har en registrert dødelighet og lignende hudforandringer de siste 4-5 årene. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/arbeidsmote-om-red-skin-disease-hos-villaks Flere land har registrert lignende hudforandringer og dødelighet hos laks de siste årene. Nylig møttes forskere og forvaltere fra åtte land for å avdekke om det er samme sykdom. Norsk institutt for naturforskning (NINA): "Red skin disease" hos laks Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4888/-171-Red-skin-disease-187-hos-laks
 13. Det er nå kort tid før Nesvik fastsetter trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst. Norske Lakseelver: Gult eller rødt - Hva velger Nesvik? Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/hva-velger-nesvik
 14. Situasjonen for mange lakseelver er kritisk. Da er det viktig at vi ikke beskatter disse elvene, hverken i sjø eller elv. Norske Lakseelver: Video: Vi må stoppe laksefisket på blanda bestander Link: https://www.youtube.com/watch?v=vExoPyeHZeE&feature=share
 15. "Presentasjonane frå arrangementet i Rauma kulturhus 1. november 2019 - friskmeldinga av vassdraga i Raumaregionen" kan du laste ned på siden det linkes til nedenfor: Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Elvane i Rauma-regionen vart i dag friskmelde etter ein 40 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris Link: https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/ny-sak/
 16. Norske Lakseelver Video: Vi må stoppe laksefisket på blanda bestander Situasjonen for mange lakseelver er kritisk. Da er det viktig at vi ikke beskatter disse elvene, hverken i sjø eller elv. Link: https://www.youtube.com/watch?v=vExoPyeHZeE&feature=share
 17. Norske Lakseelver Laksesesongen 2019 Vi anslår at det ble fisket 102.080 laks i norske elver i 2019. Det er 10 % færre fisk enn gjennomsnittet for de foregående 10 sesongene, og marginalt flere enn i den rekorddårlige fjorårssesongen. I sjøen ble det fisket 53.048 laks. Dette var en nedgang på 28 % fra 2018. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/laksesesongen-2019
 18. Det er nå kort tid før Nesvik fastsetter trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst. Norske Lakseelver: Gult eller rødt - Hva velger Nesvik? Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/hva-velger-nesvik
 19. I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" kan vi lese (sitat): "I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget." "Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse." "Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt." "Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst." Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys? Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?
 20. Rapporten omhandler ungfiskbestandene i alle vassdrag hvor det foregår reetablering av laks (Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta) i Raumaregionen etter avsluttet bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2014. Veterinærinstituttet (VI): Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2018 Link: https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2019/reetableringsprosjektet-i-raumaregionen-arsrapport-2018 Rapporten "Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.
 21. Forskning.no Slik sprer lakselusa seg - Det er ingen tvil om at antallet lus på villfisk har økt i samsvar med økningen i antall oppdrettsfisk, sier forsker. Link: https://forskning.no/fisk-fiskehelse-fiskesykdommer/slik-sprer-lakselusa-seg/1596768 Til orientering: Oppdrettstrollfabrikken Smømat Norge Link: https://sjomatnorge.no/dette-er-sjomatnorge/
 22. Nationen Ny plan for villaks: Miljødirektoratet peker på lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks Lukkede oppdrettsanlegg, merking av oppdrettslaks og redusert sjølaksefiske blir av Miljødirektoratet pekt på som mulige tiltak for at ulike villaksbestander i norske elver skal nå kvalitetsnorm. Link: https://www.nationen.no/nyhet/ny-plan-for-villaks-miljodirektoratet-peker-pa-lukkede-oppdrettsanlegg-og-merking-av-oppdrettslaks/ Les også: Miljødirektoratet: Forslag til "Tiltaksplan etter kvalitetsnorm for ville bestander av atlantiske laks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75899-miljødirektoratet-forslag-til-tiltaksplan-etter-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantiske-laks/&tab=comments#comment-799153
 23. NRK Midtnytt: Krise for sjøørreten Link: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/201911/DKTL99112119/avspiller#t=34s
 24. I nesten 40 år har Vidar Skiri (72) kjempet mot den fryktede lakseparasitten i Rauma – og vunnet. – Regjeringa må nå gjøre alt de kan for å beskytte villaksen i Norge mot skader fra oppdrettsindustrien, sier han. Nationen: Vidar Skiri kjempet mot dødelig lakseparasitt i 40 år – og vant Link: https://www.nationen.no/nyhet/vidar-skiri-kjempet-mot-dodelig-lakseparasitt-i-40-ar-og-vant/
 25. Det er nå kun noen uker før Nesvik fastsetter trafikklyset for oppdrettsindustrien for neste toårsperiode. Normal saksgang om oppdrettsvekst ville involvert Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet, men disse blir ikke spurt om råd før fiskeriministeren avgjør hvor det blir vekst. Norske Lakseelver: Trafikklys - rødt eller gult på Vestlandet? Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/217635/pjzscodrpiunh5ux