Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4268
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Dårlige sidebekker stopper sjøørreten Å bevare det som er igjen av leveområdene er et av de beste tiltakene for å redde sjøørreten i Gaula. Link: https://storymaps.arcgis.com/stories/4d9aaa7a21c2450ab30204305bdba33f Rapporten "Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for Gaula nedstrøms Støren." kan du laste ned her. Rapporten "Helhetlig tiltaksplan for nedre deler av Gaulavassdraget. Delplan for utvalgte sidevassdrag og tilløpsbekker mellom Støren og Gaulosen." k
 2. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Sjøørretriket Prosjektets hovedmål er å styrke sjøørretbestandene i Oslofjorden og Skagerrak ved å restaurere og forbedre sjøørretvassdrag. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Sjoorretriket.aspx
 3. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 4. SalmonCamera Villaks fryser fast i isen I elven Skjoma sør for Narvik, ser vi et grelt eksempel på hvordan enkelte kraftverk tillater seg å operere når det ikke ligger miljøforpliktelser i konsesjonsvilkårene. Link: http://salmoncamera.com/news/2021/2/25/villaks-fryser-fast-i-isen
 5. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 6. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 7. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laks og sjøørret i småvassdragene trues Rømt oppdrettslaks truer villaks og sjøørret – også i mindre kystvassdrag. Genetiske analyser viser til dels ekstremt høy grad av oppdrettsopphav, tilnærmet det en skulle kunne forvente om alle individer var avkom etter rømt oppdrettslaks. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/de-sma-laksestammene-trues Rapporten "Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks?" kan du laste ned her.
 8. Havforskningsinstituttet (HI) Tema: Trafikklyssystemet – HI sin kunnskap I Norge reguleres vekst innen lakseoppdrett etter reglene i trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapen som brukes. Link: https://www.hi.no/hi/temasider/akvakultur/trafikklyssystemet-hi-sin-kunnskap
 9. Havforskningsinstituttet (HI) Ny risikorapport om norsk fiskeoppdrett Havforskningsinstituttet sin årlige Risikorapport norsk fiskeoppdrett viser små endringer i risiko innen de fleste områdene som er med i rapporten. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/februar/ny-risikorapport-om-norsk-fiskeoppdrett Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering" kan du laste ned her. Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus" kan du laste ned her.
 10. Hvordan kan WWF (et av den norske oppdrettsindustrien sine "grønnvaskingsbyrå") ASC-sertifisere Hofseth Aqua AS sin oppdrett av den fremmede arten regnbueørret i sjø? Til orientering: Aquaculture Stewardship Council (ASC): Partners and supporters
 11. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Gratis webinar Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement NMBU arrangerer dagsseminar om fiskeforvaltning fredag den 5. mars 2021. Vi markerer at vi går inn i FNs tiår for naturrestaurering, og årets tema er "Restaurering av fiskens leveområder: Suksesskriterier for fysiske tiltak og lokalt engasjement". Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/42256
 12. PS: Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.
 13. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 14. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 16. februar 2021 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/265039/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn
 15. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 16. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 17. Daleelva Elva i Vaksdal Daleelva er nederste del av Bergsdalsvassdraget og renner ut i Dalevågen. Her kan du fiske laks på mange gode fiskeplasser. Daleelva har ei god stamme av laks og sjøaure. Årlege fangstar varierer mellom 700-2000 kg. Norske Lakseelver / Dale jakt- og fiskarlag: Hjemmeside for Daleelva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/daleelva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 18. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 19. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 20. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 21. Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning Link: https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map
 22. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Fakta om lakseelva - Alt du må vite om laksen Video - Gytebestand og høstbart overskudd I denne videoen kan du lære om hva gytebestandsmålet er og hvordan dette henger sammen med det høstbare overskuddet. Link (video i artikkelen) https://lakseelver.no/nb/news/2021/02/gytebestand-og-hostbart-overskudd
 23. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 24. Av Morten Heide Feiring - Advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link (artikkelen er fra desember 2019): https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 Kvalitetsnorm for ville besta
 25. Riksrett, særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre spørsmål om strafferettslig ansvar for medlemmer av regjering, Høyesterett og Storting. Store norske leksikon: Riksrett Link: https://snl.no/Riksrett
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.