Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4531
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Nytt av året er en åpen, digital kartløsning. Her finner du totaloversikt over laks og sjøørettbestanden i hele landet. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI): Få gytefisketallene rett i mobilen Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/fa-gytefisketallene-rett-i-mobilen
 2. Dyrevelferdsloven gjelder også for villfisk, krabber, hummer og kreps. Det betyr at vi må passe på at lidelsene og påkjenningene til fisk og krabber blir minst mulig ved fangst og avliving. Mattilsynet: Fritidsfiske og dyrevelferdsloven Link: https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/fritidsfiske_og_dyrevelferdsloven.21109
 3. Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av livssyklusen (vekstfasen) i saltvatn, dvs. laks, sjøørret og sjørøye. Norske Lakseelver: Lakseoppsyn Link: https://lakseelver.no/nb/news-2015/lakseoppsyn
 4. Norge har en stor andel av de gjenværende bestandene av elvemusling i Europa. Likevel har elvemusling forsvunnet fra ca. én tredel av de historiske lokalitetene, og en betydelig andel av de gjenværende bestandene mangler helt eller delvis rekruttering. Det er ulike kjente risikofaktorer som kan påvirke rekruttering negativt, som redusert substratkvalitet og dårlig tilgang på vertsfisk. I tillegg til konvensjonell overvåkning, kan genetiske undersøkelser gi viktig kunnskap for forvaltning av arten. Elvemuslingbestander i Norge bruker enten ørret (ørretmusling) eller laks (laksemusling) som primærvert, og en bestand må forvaltes med hensyn til hvilken av disse artene som er primærverten. Det er genetiske forskjeller mellom ørretmusling og laksemusling, og bestander eller enkeltindivider med ukjent vert kan derfor tilordnes genetisk til ørretmusling eller laksemusling. I forvaltningssammenheng kan det også være viktig å undersøke om bestanden er sammensatt av muslinger av ulikt opphav, for eksempel som et resultat av utsettinger av muslinger. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge - Betydning for bestandenes økologiske tilstand Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2762746 Rapporten "Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge - Betydning for bestandenes økologiske tilstand" kan du laste ned på siden det linkes til.
 5. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Evaluering av kultivering i Ørstaelva I dette prosjektet har vi benyttet genetiske analyser til å spore utsatt laks i Ørstaelva til stamlaksforeldre brukt i gyteårene 2010, 2012, 2013 og 2014. Andelen utsatt laks varierte fra svært lavt (1 – 2 %) i gyteårene 2012 og 2014 til henholdsvis 16 % og 12 % i gyteårene 2010 og 2013. I de gyteårene med lavest tilslag har ikke kultiveringen bidratt til den totale bestanden i Ørstaelva. Dette tilsier at laksen som har opphav i de evaluerte gyteårene for det meste var naturlig produsert, men at kultivering har gitt et beskjedent bidrag til bestanden i de årene da tilslaget var moderat. Stamfiskens størrelse (lengde og vekt) og frekvensen av to forskjellige varianter (alleler) i genet Vgll3 som har stor betydning for alder ved kjønnsmodning (som igjen kan overføres til størrelse), ble sammenliknet med tilsvarende informasjon for individer fanget under sportsfiske i årene 2015 – 2020. Resultatene fra denne analysen viste at stamfisken i disse fangstårene var signifikant større enn det som er gjennomsnittet i sportsfiskefangstene, og at stamfisken hadde tilsvarende høyere frekvens av genet som er assosiert med høy sjøalder og høy vekt, sammenliknet med individer fanget under sportsfisket. Dette kan tilsi at stamfisken samlet inn i årene 2015 – 2020 ikke har vært et tilfeldig utvalg av bestanden, slik forvaltningen anbefaler. En slik kunstig seleksjon i kultivering er ikke understøttet av forvaltningens anbefalinger, og kan føre til utsettinger av individer som er dårligere tilpasset det elvespesifikke miljøet. Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2761572 Rapporten "Evaluering av kultivering i Ørstaelva" kan du laste ned på siden det linkes til. Les også: Miljødirektoratet: Retningslinjer for utsetting av anadrom fisk - Stamlakskontroll Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/68663-miljødirektoratet-retningslinjer-for-utsetting-av-anadrom-fisk-stamlakskontroll/
 6. The global scale of climate change, altered ocean ecosystems and reduced sea survival make these threats to Atlantic salmon difficult - but not impossible - to address. We review impacts and suggest management options in a new article. SeaSalar - Atlantic Salmon at Sea: Atlantic salmon in a rapidly changing environment - facing the challenges of reduced marine survival and climate change Link: https://www.seasalar.no/NewsArticle/ArticleId/5173/Atlantic-salmon-in-a-rapidly-changing-environment-facing-the-challenges-of-reduced-marine-survival-and-climate-change Artikkelen "Atlantic salmon in a rapidly changing environment - Facing the challenges of reduced marine survival and climate change" kan du lese her.
 7. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Unglaksen vil til Norskehavet for å beite Hva skjer med laksesmolten når den forlater elvene og vandrer til havs? Tråling etter gode svar viser at Norskehavet er et viktig oppvekstområde for laksen. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/unglaksen-vil-til-norskehavet-for-a-beite?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev Artikkelen "The early marine distribution of Atlantic salmon in the North-east Atlantic: A genetically informed stock-specific synthesis" kan du lese her.
 8. Havforskningsinstituttet (HI) Skal finne ut hva som skjer med villaksen når den svømmer ut til havet Ved hjelp av satellittmerker, ser forskerne på reiseruta til utvandrende villaks. Dette kan gi verdifull informasjon om hva som skjer med laksen når den kommer ut til storhavet. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/juni/skal-finne-ut-hva-som-skjer-med-villaksen-nar-den-svommer-ut-til-havet
 9. Miljødirektoratet ønsker tips og varslar om moglege ulovlege miljøforhold. Miljødirektoratet: Tips og varslar om ulovlege miljøforhold Link: https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/tips-og-varsler/
 10. Norske Lakseelver - Politikerne må ta signalene fra naturen Sviktende lakseinnsig gir grunn til bekymring. En elvevis forvaltning er eneste svaret. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/07/politikerne-ma-ta-signalene-fra-naturen
 11. Norske institutt for naturforskning (NINA) Ny plakat med norske ferskvannsfisk Lurer du hva du har fått på kroken? Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en ny, dekorativ plakat som viser våre 33 norske arter av ferskvannsfisk. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/article/article/ny-plakat-med-norske-ferskvannsfisk
 12. Røssåga Røssåga, som slynger seg gjennom bygda Korgen, er en meget god laks- og sjøørret-elv. Den har vært kjent for sin store laks av meget høy kvalitet. Selv om mye har forandret seg siden «gode gamle dager,” da engelske lorder fisket her, kan man fremdeles få en og annen storfangst. Norske Lakseelver / Røssåga/Leirelva Elveeierlag SA Hjemmeside for Røssåga Link: https://lakseelver.no/nb/elver/rossaga PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 13. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Bleka - tilbake fra randen av utryddelse På 60-tallet holdt sur nedbør og vannkraftbygging på å utrydde den unike laksefisken i Byglandsfjorden på Sørlandet. Nå er den reddet. NORCE-forskerne sammen med lokalt privat og offentlig engasjement, har sikret overlevelse. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/bleka-tilbake-fra-randen-av-utryddelse
 14. Sviktende lakseinnsig gir grunn til bekymring. En elvevis forvaltning er eneste svaret. Norske Lakseelver: - Politikerne må ta signalene fra naturen Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/07/politikerne-ma-ta-signalene-fra-naturen
 15. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Massiv invasjon av pukkellaks i norske elver Pukkellaks fanges nå i elver langs hele norskekysten, og det er rekordår for den uønskede fisken. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/massiv-invasjon-av-pukkellaks-i-norske-elver Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges, skal avlives. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Rapportering av pukkellaks Link: https://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder og dokumenter/Nyheter/2019/Plakat rapportering av merket pukkellaks (003).pdf Les også: Risikovurdering av pukkellaks Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76061-risikovurdering-av-pukkellaks/
 16. Miljødirektoratet Laksefisket strammes inn i Nordfjord og Namsfjorden På grunn av lite laks i elvene, stopper Miljødirektoratet laksefisket i vassdrag rundt Nordfjord og Namsfjord 14 dager tidligere enn ordinær fisketid. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/juli-2021/laksefisket-strammes-inn-i-nordfjord-og-namsfjorden/
 17. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Pukkellaksinvasjon! Aldri tidligere har vi sett større mengder pukkellaks som går opp i våre lakseelver. I bittelille Munkelva er det tatt opp over 5.000 pukkellaks så langt! Link: https://www.njff.no/aktuelt/pukkellaksinvasjon
 18. Norske Lakseelver Pukkellaksen invaderer elvene I Troms og Finnmark er problemet med pukkellaks massivt, og problemet sprer seg stadig lengre sørover i landet. Vær obs på at denne arten er svartelistet og må tas ut av elvene! Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/07/pukkellaksen-invaderer-elvene
 19. Norske Lakseelver To gode eksempler på beredskap i elva Hva gjør du egentlig når det oppdages syk fisk i elva? Eller hvis det plutselig kommer flere meldinger om fangst av oppdrettslaks? Her viser vi to gode eksempler på god lokal forvaltning. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/07/gode-eksempler-pa-beredskap-i-elva
 20. Av Sigurd Hytterød - Fagsjef oppdrett i Norske Lakseelver. Et hav av muligheter eller et hav av utfordringer? Link: https://www.intrafish.no/kommentarer/et-hav-av-muligheter-eller-et-hav-av-utfordringer-/2-1-1037828 PS: Regjeringen Solberg sin havbruksstrategi "Et hav av muligheter" kan du lese her.
 21. Også i 2021 vil det være koronarestriksjoner på innreise til Norge. Mest sannsynlig gjennom sommeren. Det betyr at det har blitt en del ledig laksefiske rundt om. Her finner du en fortløpende oppdatert oversikt over det Norske Lakseelver har mottatt fra laksefisketilbydere. Norske Lakseelver: Ledig laksefiske i 2021 Link: https://fms5.dbconsult.no/NLS/liste.php
 22. Norske Lakseelver er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk. Norske Lakseelver: Våre medlemselver – lakseelver.no Link (klikk deg inn på elver, fylke og elv): https://lakseelver.no/nb/map PS: Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet.
 23. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 2/2021 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_02_2021_web_singlepage Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 24. Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingane i sjølaksefisket på Sørlandet og gjer lempelege vurderingar av dispensasjonar. Departementet si vurdering er at oppmodingsvedtaket frå Stortinget vil rokke ved grunnleggande prinsipp i naturforvaltninga, og ikkje er mogleg å gjennomføre under gjeldande regelverk. Difor vil det ikkje skje endringar i inneverande fiskesesong, og spørsmåla må utgreiast vidare. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Endrar ikkje reguleringane av sjølaksefisket på Sørlandet i år Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrar-ikkje-reguleringane-av-sjolaksefisket-pa-sorlandet-i-ar/id2865716/ "Fiske med kilenot og lakseverp" kan du lese her.
 25. Norske Lakseelver Furunkulose påvist i Nordland og Troms Nylig ble sykdommen furunkulose påvist i settefiskanlegg i Nordland, og i matfiskanlegg i Troms. Dette kan tyde på en endring i smittesituasjonen generelt, i følge Veterinærinstituttet. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/07/furunkulose-pavist-i-nordland-og-troms
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.