Glalaksen

Members
 • Content Count

  3992
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Algoritmer og fjernmåling kan hjelpe sjøørreten Uten å sette sine føtter i en ørretbekk, har NINA-forskere utviklet en ny metode for å finne ut hva som kan stoppe sjøørreten fra å nå fram til de viktige gyteplassene i elvene. Link: https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5025/Algoritmer-og-fjernm-229-ling-kan-hjelpe-sj-248-248-rreten Rapporten "Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing" kan du laste ned her.
 2. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109 Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/ Regjeringen Bondevik / Nærings- og fiskeridepartementet: Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om lov om akvakultur (akvakulturloven) Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-61-2004-2005-/id398345/
 3. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 4. Norske Lakseelver Studietur - miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver Bli med på studietur og lær mer om miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver. Norske Lakseelver arrangerer den 3. til 4. september 2020 en studietur for medlemselvene til Mandalselva og Tovdalselva. Målet med turen er å se på miljødesign-tiltak og moderne vandringsløsninger i regulerte vassdrag. Link: https://lakseelver.no/nb/events/studietur-miljodesigntiltak-og-vandringslosninger-i-regulerte-elver
 5. Grunnlovens miljøparagraf er kallenavnet på § 112 i Grunnloven. Store norske leksikon: Grunnlovens miljøparagraf Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112 Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#§112
 6. Av Tor Atle Mo - seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA). Red skin disease hos villaks Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/07/red-skin-disease-hos-villaks
 7. Miljødirektoratet Endringene i lakseloven trer i kraft 1. juli 2020 Endret strafferamme og nye administrative reaksjoner mot ulovlig fiske trer i kraft i dag, 1. juli. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/juni-2020/i-dag-trer-endringene-i-lakse--og-innlandsfiskeloven-i-kraft/ Klima- og miljødepartementet melder om at endringar i lakse- og innlandsfisklova trer i kraft frå 1. juli. Føremålet med endringane er å styrkje innsatsen mot ulovleg fiske. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Ulovleg fiske - endra strafferamme og nye administrative reaksjonar trer i kraft i dag Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ulovleg-fiske---endra-strafferamme-og-nye-administrative-reaksjonar-trer-i-kraft-i-dag/id2721768/ Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25
 8. Grunnet koronarestriksjonene blir det neppe mange utlendinger i norske lakseelver, og mange gode vald er ledige. Norske Lakseelver har en oversikt over gode tilbud. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Koronakrise kan gi laksekupp Link (artikkelen er fra 18. mai 2020): https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2020/05/koronakrise-kan-gi-laksekupp
 9. Les disse rådene før du reiser på fisketur. Da er du godt forberedt og bidrar til at alle kan få en flott fiskesommer. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Ta koronahensyn på fisketuren Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Ta-koronahensyn-under-laksefiske.aspx
 10. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ny kunnskap om Europas eneste elvelaks Da forfedrene til den lille laksefisken småblank svømte opp i Namsen for å gyte for 9500 år siden, ante de nok ikke at de aldri skulle få kjenne smaken av saltvann og sjø igjen. Link: https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5012/Ny-kunnskap-om-Europas-eneste-elvelaks Rapporten "Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019" kan du laste ned her.
 11. Mattilsynet og Veterinærinstituttet lanserte 2. juni et meldingssystem for syk villfisk. Der kan publikum registrere sine funn slik at de kan bli vurdert av fagfolk ved Veterinærinstituttet. Systemet har nå vært operativt i en måned og vi gir en liten rapport med erfaringer så langt. Veterinærinstituttet (VI): Erfaringer etter en måned med meldingssystemet for syk villfisk Link: https://www.vetinst.no/nyheter/erfaringer-etter-en-maned-med-meldingssystemet-for-syk-villfisk
 12. Havforskningsinstituttet (HI) Har risikovurdert lakselus - Risikorapporten for lakselus seier noko om korleis risikobildet for villaksen kan bli i dei ulike områda langs kysten dersom lakselus-situasjonen blir om lag som den har vore dei siste åra, seier forskingsdirektør Geir Lasse Taranger. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juli/har-risikovurdert-lakselus Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 — Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett" kan du laste ned her. Rapporten "Kunnskapsstatus lakselus 2020 — Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019)" kan du laste ned her.
 13. Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Stortinget Link: https://stortinget.no/no/
 14. Trender i antall gytegroper over tid synliggjør endringer i gytebestandsstørrelsen, og hvordan gyteaktiviteten fordeler seg i elva. Undersøkelsen bør gjøres av kvalifiserte fagfolk i utgangspunktet, men kan på sikt gjennomføres av ressurspersoner i lokalt forvaltningslag. Norske Lakseelver: Informasjon om gytegroptellinger Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/informasjon-om-gytegroptellinger
 15. Substrat som ikke er naturtypisk for en elvestrekning kan føre til vesentlige endringer i biologisk mangfold og produksjon. Skyldes ofte utslipp av finsediment, f.eks. fra sandtak og anleggsvirksomhet m.m. Norske Lakseelver: Fjerning av uønskede masser Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/fjerning-av-uonskede-masser PS: Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.
 16. Mandalselva – fra forsuring og vannkraftregulering til kalking, reetablering og miljødesign Link: https://storymaps.arcgis.com/stories/2f32ee9e96ea42c8a272708b8d605590
 17. Norske Lakseelver Av Håkon Berg Sundet - fagansvarlig revisjon- og vannforvaltning i Norske Lakseelver. Tre viktige revisjonssaker på Kongens bord Surna, Aura-Eira og Sira og Kvina har gått hele veien gjennom forvaltningen og ligger nå hos Olje- og energidepartementet til sluttbehandling. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/tre-viktige-revisjonssaker-pa-kongens-bord
 18. Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området. Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet: Innstramming i sjølaksefiske Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-i-sjolaksefiske/id2684756/ "Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet" kan du lese her.
 19. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet Ulovleg fiske - endra strafferamme og nye administrative reaksjonar trer i kraft i dag Klima- og miljødepartementet melder om at endringar i lakse- og innlandsfisklova trer i kraft frå 1. juli. Føremålet med endringane er å styrkje innsatsen mot ulovleg fiske. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ulovleg-fiske---endra-strafferamme-og-nye-administrative-reaksjonar-trer-i-kraft-i-dag/id2721768/ Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25
 20. TV2 Disse fiskesperrene utrydder sjøørreten Store stammer av vill sjøørret er tapt etter at det i mange år har stått fiskesperrer i norske vassdrag. Fagmiljøene frykter omfanget er stort, men ingen har oversikt over skandalen. Link (artikkelen er fra 2012): https://www.tv2.no/a/3866202 PS 1: Artikkelen er fra 2012. Hva er status for Kongeriket Norge i 2020? PS 2: I 2012: Fiskeri- og havbruksnærings landsforening (FHL) - endret navn i 2015. I 2020: Sjømat Norge
 21. ARTE Video: Die Gier nach Lachs Lachs ist beliebt, und er soll ja so gesund sein. Sieht man Bilder von massenhaft erkrankten Zuchtlachsen in den Fischfarmen, vergeht einem allerdings der Appetit! Link: https://www.facebook.com/artede/videos/284225739295758/
 22. De foreløpige resultatene fra årets overvåking av lakselus på villfisk viser at utvandrende laksesmolt trolig ble negativt påvirket av lakselus i Boknafjorden og Hardangerfjorden. For sjøørret har lakselus trolig negativ effekt i deler av de undersøkte områdene opp til sør i Trøndelag. Havforskningsinstituttet (HI): De første tallene fra årets luseovervåking er klar Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juli/de-forste-tallene-fra-arets-luseovervaking-er-klar Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2020 - Framdriftsrapport til Mattilsynet" kan du laste ned her.
 23. Av Stian Stensland - førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Sivert Dahlen Lund - masterkandidat naturforvaltning, NMBU Morten André Bergan - forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA) Thrond Haugen - professor, NMBU Vegstopp for sjøørreten Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/07/vegstopp-sjoorreten
 24. Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker utbredelsen av pukkellaks i Norge. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Pukkellaks Link: https://www.nina.no/Våre-fagområder/Pukkellaks
 25. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Meld fra om du fanger eller ser fremmed fisk Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet. Link: https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5014/Meld-i-fra-om-du-fanger-eller-ser-fremmed-fisk Spredning av fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem som gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, og innførte arter. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Spredning av ferskvannsfisk Link: https://www.nina.no/fremmede-ferskvannsfisk Disse artene er innført til norske vassdrag fra utlandet. De kan alle virke skadelig på naturlige fiskebestander og annet liv i ferskvann og det er ulovlig å spre dem. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Plakat - Fremmede ferskvannsfisk Link: https://www.nina.no/Portals/NINA/Bilder og dokumenter/Forskning/Fremmede arter/fremmede fiskearter/Plakat fremmede arter fisk_web2.pdf