Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 396
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  26

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Norske Lakseelver Ny veileder om kantvegetasjon Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/ny-veileder-om-kantvegetasjon "Kantvegetasjon langs vassdrag" kan du lese her.
 2. Høsten 2018 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. Stasjonene er spredt i anadrom del av vassdraget, og et utvalg av dem er brukt i tidligere undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og aure i Drivavassdraget, og kartlegge forekomsten av artshybrider. I tillegg følges utviklingen av G. salaris-infeksjonen på laksunger og artshybrider. Undersøkelsene er også viktige for å få kunnskap om hvordan opprettelsen av fiskesperra ved Snøvasfossen i 2017 påvirker bestandene av laks og aure i årene som kommer. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018 Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2588051 Rapporten "Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.
 3. I Miljødirektoratet / Mattilsynet sin rapport "Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016" kan vi lese (sitat): "Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge." "Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999)." "Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet." "Den fjerde kjente introduksjonen ble oppdaget i oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986 (Johnsen med flere 1999). Parasitten ble først beskrevet som en art som tidligere ikke var påvist i Norge. Først etter smitteforsøk ble det konstatert at det dreide seg om en annen variant av Gyrodactylus salaris enn de som var kjent fra før (Mo 1987). Den samme varianten av parasitten ble for øvrig funnet på regnbueørret i åtte oppdrettsanlegg og på laks i ett oppdrettsanlegg som alle lå ved vassdrag som renner ut i Tyrifjorden (Mo 1991). Disse resultatene tyder på at Gyrodactylus salaris på regnbueørret i Tyrifjorden har en annen opprinnelse enn Gyrodactylus salaris i resten av landet."
 4. En laksekonferanse i Villaksens år. Det årlige NASCO møtet holdes i 2019 i Tromsø og Miljødirektoratet er lokal arrangør. Tittel på konferansen er: Managing The Atlantic Salmon In A Rapidly Changing Environment - Management Challenges And Possible Responses Norske Lakseelver: Laksekonferanse NASCO 03. - 04. juni 2019 Link: https://lakseelver.no/nb/events/laksekonferanse-nasco
 5. Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Norske Lakseelver vil arbeide for å styrke betydningen av de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene. Vi vil arbeide for utvidelse av gjeldende grenser for nasjonale laksefjorder ved justering av produksjonssoner for oppdrett. Her vil vi legge laksens utvandringsveier fra elv til hav til grunn. Fullstendig forbud mot all oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksefjorder er et selvfølgelig mål. Videre må disse ordningene føre til villakshensyn i revisjonene av gamle konsesjonsvilkår i regulerte nasjonale laksevassdrag, og ved krav til etablering av ny og drift av gammel gruvevirksomhet. Beskyttelsesregimene for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder må i større grad konkretiseres og styrkes gjennom forskrifter, slik at intensjonen med ordningen får en tydeligere rettskraft. Dette gjelder også forurensing til elvene, og en forskrift som forbyr forurenset avløp til nasjonale laksevassdrag bør på plass for å ansvarliggjøre bl.a. kommunene. Norske Lakseelver: Arbeidsplan for 2018 - 2020 Vedtatt på Norske Lakseelver sitt landsmøte 24. april 2018 Link: https://lakseelver.no/sites/default/files/arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf
 6. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Slik gjør du korrekt fang og slipp Hvordan skal du behandle fisken, slik at den har best mulig sjanse for å overleve? Her er guiden for sikker gjenutsetting av laksefisk. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/slik-gjor-du-korrekt-fang-og-slipp "Gjenutsetting av fisk – fang og slipp!" utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) (nå Miljødirektoratet) ved Statens fiskefond kan du lese her.
 7. Det er fornuftig å ha en sunn skepsis til "røverhistoriene" den norske oppdrettsmafiaen serverer. I en artikkel i Sunnmørsposten fra juni 2016 kan vi lese at det pågår et arbeid med å reetablere laks i Ramstaddalselva og Vikelva i Sykkylven på Sunnmøre. Ramstaddalselva og Vikelva har ikke lenger stedegen laks som kan benyttes ved reetableringa. Prosjektet har en kostnadsramme på 500.000 kroner, og Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA) og SalMar ASA bidrar økonomisk. La oss i det følgende se nærmere på Vikelva. Vikelva Vikelva er ei lita flomelv som renner ut i Sykkylvsfjorden, en sidearm til Storfjorden på Sunnmøre. Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA), SalMar ASA uttalte i artikkelen i Sunnmørsposten fra juni 2016 følgende: - i Vikelva var det lakseparasitten Gyrodactylus som tok knekken på laksen. Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA) og SalMar ASA unlater å informere offentligheten om hvordan Vikelva ble infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I Miljødirektoratet / Mattilsynet sin rapport "Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016" kan vi lese (sitat): "Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge." "Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999)." "Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet." "Parasitten ble for første gang innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nå Nofima) sin forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973." I Direktoratet for naturforvaltning (DN) (nå Miljødirektoratet) sin rapport "Evaluering av bekjempelsesmetoder for Gyrodactylus salaris" kan vi på sidene 34 - 36 under punkt 4.6 Region Sykkylvsfjorden lese (sitat): "Norges eldste settefisk- og matfiskanlegg, Nor-Laks AS, ligger ved Vikelva. Tidligere ble ferskvannstilførselen til anlegget tatt fra Vikelva, men de siste årene har grunnvann vært viktigste vannkilde. I 1977 kjøpte anlegget laksesmolt og i 1978 lakserogn fra Akvaforsk (nå Nofima), Sunndalsøra (brev fra Institutt for husdyravl til DVF, 10. 04. 1980). Gyrodactylus salaris ble påvist ved Akvaforsk (nå Nofima) allerede i 1975. Det er trolig at parasitten først ble introdusert i Vikelva, og senere spredte seg med fisk via brakkvannslaget i fjorden til Aureelva." I Vikelva og Aureelva (en smitteregion - smitteregion Aureelvregionen / Sykkylvsfjordregionen) ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i 1984. Begge elvene ble kjemisk behandlet med rotenon i 1988. Vikelva og Aureelva ble friskmeldt i 1992. Rådgivende Biologer AS sin rapport "Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2013" kan du lese her. PS 1: Heller ikke ansvarlig (!) redaktør Aslak Berge for den uavhengige (!) oppdretts- og sjølaksefiskebloggen iLaks.no nevner lakseparasitten Gyrodactylus salaris i sin artikkel på engelsk og norsk om Nor-Laks AS. PS 2: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Finansdepartementet har pr d.d. en eierandel på 6,792 % i Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA )og 6,575 % i SalMar ASA.
 8. Å spise rå laks i form av sushi eller gravlaks er populært, men hvor trygt er det å spise villaks på denne måten? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Er det trygt å spise rå villaks? Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4704/Er-det-trygt-a-spise-ra-villaks
 9. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Revolusjonerer overvåking av fremmede fiskearter med miljø-DNA Med en liten vannprøve kan forskerne avsløre stadig flere fremmede fiskearter i elver og innsjøer. Bruk av miljø-DNA er både enklere, raskere og billigere enn andre metoder. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4706/Revolusjonerer-overvaking-av-fremmede-fiskearter-med-miljo-DNA Rapporten "Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk" kan du laste ned her. Innsamling av vannprøver og analysering av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av langvarig innsats i felt. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Miljø-DNA Link: https://www.nina.no/Våre-fagområder/Miljøovervåking/Miljø-DNA
 10. De som bidrar med arrangementer eller annet i villaksåret kan bruke den internasjonale logoen. Les om kriteriene for logobruk her. Miljødirektoratet: Kriterier for bruk av det Internasjonale villaksens års logo Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Villaksaret-2019/Kriterier-for-a-bruke-logo/ Our Branding International Year of the Salmon (IYS) Link: https://yearofthesalmon.org/contact/resources/ Criteria governing the use of the International Year of the Salmon logo Link: https://yearofthesalmon.org/wp-content/uploads/2018/08/ICC1811_LogoUseCriteria-and-GraphicsStandardsGuide.pdf
 11. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Frykter grunn­eierne vil sko seg på bekostning av felles­skapet Behandling av gyro-rammede elver gir god avkastning av offentlige midler. På tross av et klart stortingsflertall for å sikre allmennhetens tilgang, er det fortsatt bekymring for at grunneierne skal ta det meste av overskuddet. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/frykter-grunneierne-vil-sko-seg-bekostning-av-fellesskapet Les også: Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73837-alle-kjente-introduksjoner-av-gyrodactylus-salaris-til-norge-er-et-resultat-av-oppdrettsrelatert-virksomhet/
 12. Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag er svært kostbart. Likevel er den økonomiske gevinsten flere ganger større enn kostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Gyrobehandling lønner seg Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Gyrobehandling-lonner-seg.aspx
 13. Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsomt, viser ny forskning. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Det lønner seg å utrydde gyro Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/det-lonner-seg-utrydde-gyro Rapporten "Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt" kan du laste ned her.
 14. Nærøydalselva Rett i Verdensarven Nærøydalselva er ei krystallklar og stri ørret- og lakseelv som renner gjennom Nærøydalen og munner ut i Nærøyfjorden ved Gudvangen. Nærøydalen står på UNESCOs Verdensarvliste på grunn av den storslåtte naturen. Elva er et nasjonalt laksevassdrag. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Nærøydalselva Link: https://lakseelver.no/nb/elver/naeroydalselva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 15. Rundt om i Norge finnes det tusenvis av dammer og demninger for småskalabruk og kraftverk. Nå vil miljømyndighetene rive en del av disse for å redde fisken. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Miljødirektoratet vil rive demninger Link: https://www.njff.no/tema/jaktogfiske/Sider/Miljodirektoratet-vil-rive-demninger.aspx
 16. Miljødirektoratet Kostbar gyrobehandling er svært lønnsomt Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst som er flere ganger større enn kostnaden ved behandling, ifølge en ny beregning. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/mars-2019/kostbar-gyrobehandling-er-svart-lonnsomt/ Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsom ressursbruk sett i et lokaløkonomisk perspektiv, viser undersøkelse. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Svært lønnsomt for lokaløkonomien å bekjempe gyro Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4703/Svaert-lonnsomt-for-lokalokonomien-a-bekjempe-gyro Rapporten "Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt" kan du laste ned her.
 17. Norske Lakseelver på Facebook Link: https://www.facebook.com/pages/Norske-Lakseelver/223000617718040
 18. Den norske tidsserien over rømt oppdrettslaks er verdens mest omfattende og lengste serie som viser forekomst av rømt oppdrettslaks i naturen. Nå er alle data fra 1989 og fram til i dag kvalitetssikret gjennom vitenskapelig publisering i to artikler i ICES Journal of Marine Science. Havforskningsinstituttet (HI): Verdens lengste tidsserie på rømt oppdrettslaks Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2019/februar/verdens-lengste-tidsserie-pa-romt-oppdrettslaks Artikkelen "Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013" kan du lese her. Artikkelen "Domesticated escapees on the run: the second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually" kan du lese her.
 19. Miljødirektoratet Regler for fiske etter sjøørret i sjøen Du kan fiske sjøørret i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt hele året. Det er imidlertid noen viktige unntak du bør kjenne til. Dette gjelder spesielle regler utenfor vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye. I tillegg er det spesielle regler for strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Det er ikke tillatt å fiske sjøørret med garn. Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og--reguleringer/Fisketider-og-regler-for-fiske-etter-laks-sjoorret-og-sjoroye-i-sjoen/Regler-for-fiske-etter-sjoorret-i-sjoen/
 20. Home ground advantage: Local Atlantic salmon have higher reproductive fitness than dispersers in the wild Link: http://advances.sciencemag.org/content/5/2/eaav1112
 21. pH-status nr. 1 - 2019 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-Status 2019-1.pdf
 22. Norske Lakseelver Slik kan bestandene styrkes Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gått gjennom 16 av de 22 kalkede laksevassdragene i Norge og identifisert nye optimaliseringstiltak som vil styrke bestander av både laks og sjøørret. I tillegg har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vurdert forsuringssituasjonen og kommet med forslag om tiltak i øvrige forsurede og ukalkede, anadrome vassdrag i Agder, basert på oversikter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) og i Lakseregisteret. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/slik-kan-bestandene-styrkes Rapporten "Optimaliseringstiltak i kalkede laksevassdrag i SørNorge og kartlegging av andre forsurede, anadrome vassdrag i Agder" kan du lese her.
 23. Kronikk av Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver. - Norge er best på både oppdrettslaks og villfisk - For en fagsjef i Norske Lakseelver resulterte januar i et pinlig høyt CO2-avtrykk, med flybåren deltakelse på Sjømatdagene i Trondheim, lusekonferanse og villakskonferanse samme sted, samt fiskehelsekonferanse i Tromsø, skriver Erik Sterud i Norske Lakseelver. Link: https://www.kyst.no/article/kronikk-reisebrev-fra-laksekonferanseland/
 24. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Skal finne løsningen på globalt problem med vannplanter Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. Gjennom et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt skal NMBU og NIVA finne årsakene til den eksplosive veksten av krypsiv, og finne ut hva som skjer med økosystemet når plantene fjernes. Link: https://www.nmbu.no/fakultet/mina/aktuelt/node/36192 Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over. I Agder tar krypsiv over stadig større områder i elvene, men årsakene til det som omtales som en av hovedutfordringene innen vannforvaltning på Sørlandet er fortsatt ukjent. Forskere fra NIVA skal nå jobbe med kolleger fra hele verden for å bidra til å løse det verdensomspennende mysteriet. Norsk institutt for vannforskning (NIVA): Sørlandets krypende mysterium: Krypsiv-detektiv i Otra Link: https://www.niva.no/nyheter/sorlandets-krypende-mysterium-krypsiv-detektiv-i-otra
 25. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Verdens lengste tidsserie på rømt oppdrettslaks Den norske tidsserien over rømt oppdrettslaks er verdens mest omfattende og lengste serie som viser forekomst av rømt oppdrettslaks i naturen. Nå er alle data fra 1989 og fram til i dag kvalitetssikret gjennom vitenskapelig publisering i to artikler i ICES Journal of Marine Science. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4700/Verdens-lengste-tidsserie-pa-romt-oppdrettslaks Artikkelen "Escaped farmed Atlantic salmon in Norwegian rivers during 1989–2013" kan du lese her. Artikkelen "Domesticated escapees on the run: the second-generation monitoring programme reports the numbers and proportions of farmed Atlantic salmon in >200 Norwegian rivers annually" kan du lese her.