Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4417
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Klima- og miljødepartementet har no vedteke endringar i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget. Endringane inneber at det ikkje blir opna for laksefiske i Tanavassdraget i 2021. Det blir tilgang til eit utvida fiske etter andre artar enn laks og sjørøye. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Stans i laksefisket i Tanavassdraget er vedteke Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-er-vedteke/id2847587/ For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke å
 2. For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år. Miljødirektoratet: Nye bestemmelser om laksefiske i Finnmark vedtatt Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/nye-bestemmelser-om-laksefiske-i-finnmark-vedtatt/
 3. Innstilling avgitt. Stortinget: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021 (Midlertidig). Link: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-430s/
 4. Delayed maturity does not offset negative impact afflicted by ectoparasitism in salmon Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12080-021-00506-w?fbclid=IwAR11gxWmqjA1gFmIgPxR9Pwn6iaGbHNVc1WUh816EKqP0HD1HDrTDxRf2-M Artikkelen "Delayed maturity does not offset negative impact afflicted by ectoparasitism in salmon" kan du laste med på siden det linkes til.
 5. – Vi ønsker nå å få satt en stopper for gruvedumping i Førdefjorden. Prosjektet har blitt så endret at tillatelsene må trekkes tilbake, sier Truls Gulowsen, nyvalgt leder i Naturvernforbundet. Etter varsel om ytterligere endringer i gruveprosjektet går Naturvernforbundet nå ut og ber om hastemøte med næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Naturvernforbundet: – Gruvedumpingen må stanses Link: https://naturvernforbundet.no/fordefjorden/gruvedumpingen-ma-stanses-article41822-4261.html
 6. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 7. Sjølaksefiske med kilenot og krokgarn I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" fra 2017 kan vi lese (sitat): "I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill lak
 8. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Reguleringen av sjølaksefisket opprettholdes NJFF har arbeidet hardt politisk for å motstå presset fra de smale næringsinteressene i sjølaksefisket, og vi vant fram! - En gledens dag for villaksen, uttaler NJFF. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Reguleringen-av-sjolaksefisket-opprettholdes.aspx
 9. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77383-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/
 10. Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Gisle Meininger Saudland, Hanne Dyveke Søttar, Helge André Njåstad, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen. Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen. Forslag fra (FrP). Stortinget: Dokument 8 - Representantforslag om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021 Link: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83894
 11. Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet. Norske Lakseelver: Video - Fiske på blanda bestander må stoppes Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes
 12. I denne videoen kan du lære om hva gytebestandsmålet er og hvordan dette henger sammen med det høstbare overskuddet. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Fakta om lakseelva I - Alt du må vite om laksen Video - Gytebestand og høstbart overskudd Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2021/02/gytebestand-og-hostbart-overskudd
 13. Av Torfinn Evensen - Generalsekretær i Norske Lakseelver Først biologi, deretter høsting Link: https://www.kyst.no/article/norske-lakseelver-svarer-foerst-biologi-deretter-hoesting/
 14. Havforskningsinstituttet (HI) Luseovervakinga er i gang Kvart år blir mengda lakselus på vill laksefisk overvaka. Resultata brukar forskarane når dei skal vurdere om lusemengda på fisken er så stor at den har negativ effekt på overlevinga. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/mai/luseovervakinga-er-i-gang
 15. Sjølaksefiske med kilenot og krokgarn I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" fra 2017 kan vi lese (sitat): "I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill lak
 16. Målet er å styrke den utrydningstruede elvemuslingen, som renser vann og er viktig for økosystemet i vassdrag. Miljødirektoratet: 14000 elvemuslinger satt ut i Årvikelva Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/14000-elvemuslinger-satt-ut-i-arvikelva/
 17. Validation of a Swimming Direction Model for the Downstream Migration of Atlantic Salmon Smolts Link: https://www.mdpi.com/2073-4441/13/9/1230 Artikkelen "Validation of a Swimming Direction Model for the Downstream Migration of Atlantic Salmon Smolts" kan du laste ned på siden det linkes til.
 18. Farmed salmonids drive the abundance, ecology and evolution of parasitic salmon lice in Norway Link: https://www.int-res.com/prepress/q00402.html Artikkelen "Farmed salmonids drive the abundance, ecology and evolution of parasitic salmon lice in Norway" kan du lese her.
 19. Les også: Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2021 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77518-regjeringa-solberg-stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-i-2021/ Miljødirektoratet: Høring - Forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77492-miljødirektoratet-høring-forslag-om-å-ikke-åpne-for-fiske-etter-anadrome-laksefisk-med
 20. Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fme.12491?fbclid=IwAR03OA3F8JQXoWViDdSV_xZEJ_lCQBHWUoLQfBp79nZzPLof9irdFHHeX6M#.YJFwhIFDuRB.twitter Artikkelen "Drift diving: A quick and accurate method for assessment of anadromous salmonid spawning populations" kan du laste ned på siden det linkes til.
 21. Av Jens Olav Flekke - Styreleder Reddvillaksen.no Tragedien i Tana, sett laksen i fokus og se framover Link: https://www.sagat.no/mening/tragedien-i-tana-sett-laksen-i-fokus-og-se-framover/19.27026
 22. Predicting the nationwide outmigration timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts along 12 degrees of latitude in Norway Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.13285 Artikkelen "Predicting the nationwide outmigration timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts along 12 degrees of latitude in Norway" kan du laste ned på siden det linkes til.
 23. Norske Lakseelver, Berlevåg Jeger- og Fiskeforening, Båtsfjord Jeger- og Fiskeforening, ALI – Alta Laksefiskeri Interessentskap, Eiby JFF, Lakselv Grunneierforening og Kåfjord Jeger- og Fiskeforening sitt felles høringssvar "Høring: Forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark" kan du laste ned her (nede på siden det linkes til).
 24. Høringssvara kan du laste ned nederst på siden det linkes til ovenfor.
 25. Klima- og miljødepartementet har no vedteke endringar i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget. Endringane inneber at det ikkje blir opna for laksefiske i Tanavassdraget i 2021. Det blir tilgang til eit utvida fiske etter andre artar enn laks og sjørøye. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Stans i laksefisket i Tanavassdraget er vedteke Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-er-vedteke/id2847587/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.