Glalaksen

Members
 • Content Count

  3822
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Miljødirektoratet viser til framdriftsplan for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 og oversender med dette retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk. Miljødirektoratet: Brev fra Miljodirektoratet til Fylkesmennene vedrørende retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 Link: https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/brev-fra-miljodirektoratet-til-fylkesmennene-om-retningslinjer-for-regulering-av-fiske.pdf Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket. Miljødirektoratet: Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 Link: https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/rretningslinjer-for-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-20121--veileder-m-1633.pdf
 2. Norske Lakseelver Velkommen til landsmøtedager i Norske Lakseelver 2020! Link: https://lakseelver.no/nb/events/landsmote-i-norske-lakseelver-2020
 3. The Social, Economic and Cultural values of wild Atlantic salmon. A review of the literature for the period 2009-2019 and an assessment of changes in values. Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2627172
 4. North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) State of North Atlantic Salmon Link: http://www.nasco.int/pdf/iys/SoS-final-online.pdf Hjemmeside til North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) NASCO is an international organization, established by an inter-governmental Convention in 1984. The objective of NASCO is to conserve, restore, enhance and rationally manage Atlantic salmon through international co-operation taking account of the best available scientific information. Link: http://www.nasco.int/index.html
 5. Havforskningsinstituttet (HI) Modeller gir bedre overvåkning av lakselus Lakselusmodellen danner et viktig grunnlag for HI sine lakselusråd. Ny kunnskap om hvordan lakselus oppfører seg i brakkvann har gjort modellen enda bedre. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/modeller-gir-bedre-overvakning-av-lakselus Artikkelen "Prediction of the salmon lice infestation pressure in a Norwegian fjord" kan du lese her.
 6. Havforskningsinstituttet (HI) Påvirkning fra lakselus på vill laksefisk For å beregne hvor i fjordene og langs kysten der er så mye lakselus i vannmassene at det vil gjøre skade på ville laksefisker som svømmer gjennom eller oppholder seg i området har vi utviklet en metode som regner om fra luselarver i vannmassene til lus på fisk som står i smoltbur. Resultatene er presenter som horisontale kart i tre kategorier og tidsserier. I de områdene der det finnes smoltburdata for 2019 er resultatene sammenlignet, og det er i stor grad overenstemmelse mellom de to datasettene. Link: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-52
 7. Havforskningsinstituttet (HI) Utvandring av virtuell postsmolt 2018/2019 For å estimere belastninga vill atlantisk laks (Salmo salar) opplever grunna påslag av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) frå oppdrettsanlegg i løpet av utvandringa som postsmolt, er det køyrt ein modell som fører virtuelle postsmolt (VPS) frå elv til hav. Vandringsmodellen er kopla til den berekna konsentrasjonen av smittsame lakselus (kopepodittar) om påslaget av lakselus på modellfisken er kalibrert til å treffe det observerte nivået på trålt villfisk. Modellen er køyrt for alle lakseførande elver i Noreg med gytande biomasse over 10 kg, og estimerer antal lus på fisken. Ved å anta tolegrenser for kor mykje lus fisken kan ha før den døyr, er det estimert dødelegheit grunna påslag av lakselus elv for elv. Det er gjort ei vurdering av den totale dødelegheita for kvart produksjonsområde, både med og utan å vurdere gytande biomasse i dei ulike elvene. Link: https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-55
 8. Havforskningsinstituttet (HI) Villaksens farefulle liv Den forlater den trygge elva for å komme til det store matfatet i havet. Men først må villaksen overleve den farlige ferden. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/villaksens-farefulle-liv
 9. Havforskere bruker både modeller og fysisk lusetelling for å etablere hvor mye lus villfisken har. Havforskningsinstituttet (HI): Slik overvåker vi villaksen Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/slik-overvaker-vi-villaksen
 10. Havforskningsinstituttet (HI) Slik vet vi hvor det er lakselus Lakselus kan drive fem mil med strømmen før den må feste seg på en fisk for å overleve og reprodusere. Ved å beregne hvor vannstrømmene går, kan vi også beregne hvor lakselusa driver og utgjør en fare for villaks og sjøørret. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/slik-vet-vi-hvor-det-er-lakselus Havforskningsinstituttet (HI): Lakseluskartet Link: https://www.hi.no/forskning/marine-data-forskningsdata/lakseluskart/html/lakseluskart.html
 11. Vi erklærte 2020 for sjøørretens år, og feiret med over 50 foredrag og mer enn 300 deltakere på Sjøørretkonferansen 2020. Du kan fortsatt se foredragene på nett! Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Se foredragene fra Sjøørretkonferansen 2020 Link: https://vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4934/Se-foredragene-fra-Sj-248-248-rretkonferansen-2020 YouTube - Opptak av foredragene fra Sjøørretkonferansen 2020 https://www.youtube.com/playlist?list=PLFPXRxUJyJlDy5WaPIaMaWiQREcn96m9G Facebook - Opptak av foredragene fra Sjøørretkonferansen 2020 Dag 1 - del 1 Dag 1 - del 2 Dag 1 - del 3 Dag 1 - del 4 Dag 2 - del 1 Dag 2 - del 2 Dag 2 - del 3
 12. Fiskeriministeren vedtok 4. februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger. Norske Lakseelver: Lakselus - Finn tre feil ved trafikklysvedtaket Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/finn-tre-feil-ved-trafikklysvedtaket
 13. Norske Lakseelver Rekrutteringsarrangement Norske Lakseelver satser på rekruttering av nye laksefiskere i elvene! Sammen med våre medlemmer planlegger og gjennomfører vi gode og stedstilpassede arrangement. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/rekrutteringsarrangement
 14. Havforskningsinstituttet har levert fem fagrapporter inn i arbeidet med trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet (HI): Fagrapportene: HIs kunnskapsleveranse til trafikklyssystemet Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/fagrapporter
 15. Trafikklyssystemet løser ikke problemet med lakselus. Krev at ditt kommunestyre stiller krav om lukkede anlegg nå! Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Video: Oppdrettslaks og villaks - kan de leve sammen Link: https://www.facebook.com/NJFF.no/videos/613812439410984/
 16. To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen. Norske Lakseelver: Rødfargen mangler i vest - Ingen nåde for villaksen i Hardanger Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/trafikklys-i-alle-farger Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold". Norske Lakseelver: Andre samfunnsmessige interesser Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/andre-samfunnsmessige-interesser Fiskeriministeren vedtok 4. februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger. Norske Lakseelver: Lakselus - Finn tre feil ved trafikklysvedtaket Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/finn-tre-feil-ved-trafikklysvedtaket
 17. Lakselusa dreper vill laks og sjøørret. Oppdrettsvolumet må ned. Norske Lakseelver: Video - Rødt lys, herr fiskeriminister! Link: https://www.facebook.com/NorskeLakseelver/videos/956743421363165/
 18. Norske Lakseelver Video - Trafikklyssystemet for oppdrett og hva det gjør med villaksen Trafikklyssystemet for oppdrett regulerer hvilke soner hvor lakseoppdrett kan vokse, hvor den må stanses og hvor den må minkes. Videoen viser hvordan dette vil utvikle seg over tid. Link: https://www.facebook.com/NorskeLakseelver/videos/197739177947214/
 19. To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen. Norske Lakseelver: Rødfargen mangler i vest - Ingen nåde for villaksen i Hardanger Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/trafikklys-i-alle-farger Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold". Norske Lakseelver: Andre samfunnsmessige interesser Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/andre-samfunnsmessige-interesser Fiskeriministeren vedtok 4. februar fargene for trafikklyssystemet for oppdrett. Fargesettingen ga to røde, to gule og ni grønne soner. Ekspertgruppa som ga råd til fiskeriministeren, hadde på sin side konkludert med tre røde, tre gule og syv grønne vurderinger. Norske Lakseelver: Lakselus - Finn tre feil ved trafikklysvedtaket Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/finn-tre-feil-ved-trafikklysvedtaket
 20. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) For mye grønt lys gir en svart dag Dessverre ble dette en svart dag for de ville laksefiskene langs store deler av kysten. NJFF mener regjeringens forsøk på å styre produksjonen innen oppdrettsnæringen med trafikklyssystemet framstår som både tafatt og fargeløst. Dette er skuffende, da trafikklyssystemet i seg selv kunne vært et viktig virkemiddel på veien mot en mer miljømessig bærekraftig oppdrettsnæring. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/For-mye-gront-lys-gir-en-svart-dag.aspx
 21. To oppdrettssoner i rødt, men Hardangerfjorden slipper nedtak. Fiskeriministeren lytter ikke til ekspertgruppen. Norske Lakseelver: Rødfargen mangler i vest - Ingen nåde for villaksen i Hardanger Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/trafikklys-i-alle-farger Modellene til forskerne viser en entydig rød sone i Hardanger, med unntak av to områder i 2019. Da velger fiskeriministeren å sette hele sone 3 i gult, av hensyn til "andre sammfunnsmessige forhold". Norske Lakseelver: Andre samfunnsmessige interesser Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/andre-samfunnsmessige-interesser
 22. Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Beslutningen kan gi en vekst på om lag 23 000 tonn. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen Link (Se relaterte dokumenter nederst i artikkelen for mer informasjon): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset-i-havbruksnaringen/id2688939/ Havforskningsinstituttet har levert fem fagrapporter inn i arbeidet med trafikklyssystemet. Havforskningsinstituttet (HI): Fagrapportene: HIs kunnskapsleveranse til trafikklyssystemet Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/februar/fagrapporter
 23. Tirsdag 4. februar klokka 12.00 presenterer fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen hvilke farger de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Presseinvitasjon: Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-fiskeri--og-sjomatministeren-fargelegger-kysten/id2688880/ #DenNorskeOppdrettsMafiaen
 24. Miljødirektoratet lanserer en nettbasert løsning for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye tatt med stang eller håndsnøre i sjøen. Miljødirektoratet: Nå kan du melde inn din sjøfangst av sjøørret Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/juli-2019/na-kan-du-melde-inn-din-sjofangst-av-sjoorret/ Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks. Miljødirektoratet: Stangfiske i sjø Link: https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/