Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 668
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  11

Alt skrevet av Glalaksen

 1. Av Georg Fr. Rieber Mohn Med Grunnloven § 112 har vi som arbeider for vern av den ville laksen, sannsynligvis fått et nytt rettslig våpen Link: http://www.altaposten.no/meninger/2017/02/23/–-Ingen-positive-virkninger-14302366.ece#.WK-07PE1-uo.facebook
 2. SalmonCamera Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse? SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå. Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten? Link: http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse
 3. pH-status nr. 1 - 2017 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-status 2017-1.pdf
 4. Miljødirektoratet Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021 Forsuring av vatn og vassdrag er eit av dei største miljøproblema i Noreg, og ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald. Kalking er eit viktig tiltak for å redusere effektane av sur nedbør. Denne rapporten gir føringar og prioriteringar for kalkingsverksemda i perioden 2016 - 2021. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Februar-2016/Plan-for-kalking-av-vassdrag-i-Noreg-20162021/ Rapporten "Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016 - 2021" kan du lese her. Miljødirektoratet: Kalking av vann og vassdrag Forsuring av vann og vassdrag er et av de mest alvorlige miljøproblemene i Norge, og sur nedbør truer naturmangfoldet i norske ferskvann. Over 15 000 bestander av fisk har dødd ut eller er påvirket av forsuringen. Kalking er et viktig tiltak for å redusere skadene. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Vannforvaltning/Kalking-av-vann-og-vassdrag/ Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): pH-status Bladet pH-status gis ut av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og utkommer med 4 nummer i året. Tema for bladet er kalking og forsuring. Disse emnene blir belyst gjennom fagartikler og reportasjer. Link: http://www.njff.no/fiske/Sider/pH-status.aspx
 5. pH-status nr. 4 - 2016 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-status 2016-4.pdf
 6. WWF Oppdrettsnæringen må løse miljøproblemer før den kan vokse mer Regjeringen vil femdoble produksjonen av oppdrettslaks innen 2050. Da må to sentrale miljøutfordringer håndteres først: Rømt oppdrettslaks forårsaker negative genetiske endringer hos villaksen og konkurrerer om mat og plass, og smitte fra lakselus gir dårlig fiskevelferd og overlevelse hos både oppdrettslaks og villaks. Link: http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/nyhetssaker/?uNewsID=52905 PS: Det er påfallende stille fra WWF når det gjelder trusselfaktoren "Infeksjoner knyttet til oppdrettsaktivitet"... Figur fra rapporten til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram. Bakgrunnsfargen illustrerer alvorlighetsgrad (mørk farge mest alvorlig). Fargene på punktene symboliserer god kunnskap og lav usikkerhet om utvikling (grønn), moderat kunnskap og moderat usikkerhet om utvikling (gul) og dårlig kunnskap og stor usikkerhet om utvikling (rød).
 7. Norske Lakseelver Rognkjeks mot lakselus Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud (fagsjef i Norske Lakseelver), svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017. Link: https://lakseelver.no/news-2017/rognkjeks-mot-lakselus PS: Gyri Teien Haugland (forsker ved UIB) sin kronikk "Rognkjeksen er en superhelt" i Aftenposten 13. februar 2017 finner du til høyre i artikkelen det linkes til.
 8. Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 04.02.2017): "NASFs leieordninger av linerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland redder millioner av norsk og britisk villaks hvert år. Reddvillaksen bidrar med betydelige midler - 400.000 hvert år - til kampen for redde den norske villaksen som har sine oppvekstområder rundt Færøyene. NASFs leieordninger av linerettigheter i farvannene rundt Færøyene og Grønland redder millioner av norsk og britisk villaks hvert år. Dette er et initiativ altfor få i Norge er klar over, men som er uhyre viktig da disse farvannene er sentrale oppvekstområder og vandringsruter også for norsk laks. Mange norske elver vil bli stengt dersom leieordningen opphører. Det er derfor naturlig at NASF også bidrar til det færøyske samfunnet når det rammes av naturkatastofer." Redd Villaksen NASF and other organizations raising funds in support of the Faroe Islands after storms Link: http://www.reddvillaksen.no/2017/02/nasf-and-other-organizations-raising-funds-in-support-to-the-faroe-islands-after-storms/
 9. Stjørdalens Blad - Urettferdig fordeling av laks Morten Welde, leder av fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, reagerer på forvaltningen av laksefangstene. Link: http://www.bladet.no/nyheter/2016/05/10/Urettferdig-fordeling-av-laks-12712477.ece
 10. Store rømminger kan ha negativ påvirkning på villfisk. Innslaget av rømt laks i vassdragene har gått ned over en lengre periode, det er likevel behov for økt oppmerksomhet og nye tiltak for å motvirke rømming. Fiskeridirektoratet har utarbeidet et forslag til en strategi mot rømming. Regjeringen: Forslag til strategi mot rømming Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-strategi-mot-romming/id2525043/ Høringsbrev Høringsnotat Norske Lakseelver sitt høringssvar kan du laste ned her. Alle "Hørinssvar" kan du laste ned her.
 11. Norske Lakseelver Krever merking og sporing av all oppdrettsfisk Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter. Link: http://lakseelver.no/news-2016/krever-merking-og-sporing-av-all-oppdrettsfisk
 12. Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 27.01.2017): "Lakseinnsiget er halvert! Med tanke på at tidligere "døde" Sørlandselver igjen er med i totalstatistikken er nedgangen katastrofal. Hvordan hadde det egentlig stått til dersom ikke NASF og Reddvillaksen årlig siden 1991 hadde kjøpt opp fiskerettighetene i laksens oppvekstområder og vandringsruter fra Færøiske linefiskere? 12 -15 millioner gytelaks er på denne måten spart, hvorav ca 60 % er norsk laks tilhørende elver fra Nordland til svenskegrensa. Vi synes det er urimelig at sjølaksefiskere er med å høste godene av dette oppkjøpet uten kvoter og restriksjoner på kjønn. De betaler ingen ting og bør ikke få lov å holde på. Hvor lenge vi kommer til å være villige til å stille med så store beløp årlig er også et åpent spørsmål? Kanskje må det bli en totalkollaps til, med alle elver stengt, før myndighetene er villig til å ta grep som monner. Hvis ingen betaler så blir linene satt ut igjen fra januar 2018." Norske Lakseelver: Villaksfangsten mer enn halvert på tretti år Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Utviklingen er urovekkende, påpeker organisasjonen Norske Lakseelver. Link: http://lakseelver.no/news-2017/villaksfangsten-mer-enn-halvert-pa-tretti-ar
 13. Albert Einstein Insanity Doing the same thing over and over again and expecting different results. Fiskeridirektoratet: Insanity - Ocean Farming får de første utviklingstillatelsene Link: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2016/0216/Ocean-Farming-faar-de-foerste-utviklingstillatelsene Insanity - I Insanity - II Insanity - III
 14. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus på vill laksefisk i 2016 Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4212/Bade-lakselusmodell-og-feltdata-viser-at-det-var-mye-lus-i-2016 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016" kan du lese her.
 15. Fra artikkelen: Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver samarbeider Sitat fra styreleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Runar Rugtvedt: ”NJFF ser viktigheten av godt organiserte laksevassdrag for å kunne jobbe for livskraftige bestander av både laks og sjøørret. Gjennom ny lokal organisering vil stengte elver kunne åpnes for fiske, og flere fiskere vil kunne få mulighet til å prøve fiskelykken. Som leder av NJFF oppfordrer jeg til et godt samarbeid mellom rettighetshavere og sportsfiskere om en framtidsrettet fiskeforvaltning med godt organiserte elver. Sammen ønsker vi flere laksefiskere velkommen til elvene!”
 16. Norske Lakseelver Bli medlem i Norske Lakseelver Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Bli medlem i dag! Link: http://lakseelver.no/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver
 17. Regjeringen Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/far-drive-i-to-produksjonsomrader/id2527411/ "Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)" kan du lese her.
 18. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus på vill laksefisk i 2016 Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4212/Bade-lakselusmodell-og-feltdata-viser-at-det-var-mye-lus-i-2016 Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016" kan du lese her.
 19. Norske Lakseelver Villaksfangsten mer enn halvert på tretti år Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Utviklingen er urovekkende, påpeker organisasjonen Norske Lakseelver. Link: http://lakseelver.no/news-2017/villaksfangsten-mer-enn-halvert-pa-tretti-ar
 20. Statistisk sentralbyrå (SSB) Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye - fangststatistikk 2016 Mindre laksefiske i elvane I alt blei det fiska 180 300 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i 2016. Det er 17 200, eller 9 prosent, færre fisk enn året før. Av desse fiskane blei 79 prosent avliva og 21 prosent sleppte levande ut igjen. Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27 Tabellar Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27?fane=tabell#content Om statistikken Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar/2017-01-27?fane=om#content Fangststatistikkene for elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye tidligere år Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elvefiske/aar?fane=arkiv#content
 21. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Lakselus-oppgang i 2016 Havforskningsinstituttet fastslår i en ny rapport at det var mer lakselus langs kysten i 2016 enn i 2015 da smolten svømte til havs. Det er sannsynlig at villaksen ble negativt påvirka i store deler av Vestlandet og Midt-Norge. Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Lakselus-oppgang-i-2016.aspx
 22. Norske Lakseelver Våre medlemselver – lakseelver.no Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Link (klikk deg inn på fylke og elv): http://lakseelver.no/elver
 23. Toåa Vakker og variert Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal og har en lakseførende strekning på ca åtte km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Toåa Link: http://lakseelver.no/elver/toaa PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 24. Havforskningsinstituttet (HI) Både lakselusmodell og feltdata viser at det var mye lus på vill laksefisk i 2016 Under uttestingen i fjor, klarte lakselusmodellen å vise hvor det var mye lakselus. Både modellen og tradisjonelle undersøkelser av fisk viste at det var mye lus på utvandrende laksesmolt over store deler av Vestlandet på våren. Utover sommeren ble det også observert en generell økning på sjøørret og sjørøye langs det meste av kysten i 2016. Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/januar/bade_lakselusmodell_og_feltdata_viser_at_det_var_mye_lus_i_2016/nb-no Rapporten "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2016" kan du lese her.