Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4397
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Fakta om lakseelva I - Alt du må vite om laksen Video - Gytebestand og høstbart overskudd I denne videoen kan du lære om hva gytebestandsmålet er og hvordan dette henger sammen med det høstbare overskuddet. Link (video i artikkelen): https://lakseelver.no/nb/news/2021/02/gytebestand-og-hostbart-overskudd
 2. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 3. Av Morten Heide Feiring - Advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link (artikkelen er fra desember 2019): https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks
 4. Riksrett, særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre spørsmål om strafferettslig ansvar for medlemmer av regjering, Høyesterett og Storting. Store norske leksikon: Riksrett Link: https://snl.no/Riksrett
 5. Norske Lakseelver Temamøter første halvår 2021 Første halvår 2021 arrangerer Norske Lakseelver temamøter for forvaltningslagene i medlemselvene. Møtene avholdes på Teams på grunn av koronasituasjonen. Møtene er åpne for medlemmer av forvaltningslagene i medlemselver samt for enkeltgrunneiere i medlemselvene. Link: https://lakseelver.no/nb/events/pukkellaks-hva-gjor-vi
 6. An acoustic sensor transmitter for in situ assessment of water quality and fish behaviour during chemical treatment of a parasite-infected river system: tag design and practical use Link: https://animalbiotelemetry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40317-021-00230-6 Artikkelen "An acoustic sensor transmitter for in situ assessment of water quality and fish behaviour during chemical treatment of a parasite-infected river system: tag design and practical use" kan du laste ned på siden det linkes til.
 7. Maler som forvaltningslaget kan bruke i driften av laget. Norske Lakseelver: Mal og standarder - for bruk i forvaltningslagets drift Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/mal-og-standarder-bruk-i-forvaltningslagets-drift Her finner du en oversikt over sentrale dokumenter for alle som forvalter vassdrag. Norske Lakseelver: Sentrale dokumenter Link: https://lakseelver.no/nb/news-2015/sentrale-dokumenter En sammenstilling av alle trykksaker fra Norske Lakseelver og eventuelle samarbeidsor
 8. Gjennom sommerhalvåret 2020 fortsatte vi arbeidet i bakevja. Myggen stortrivdes som vanlig, og gledelig var det å se at også mange fiskearter fant veien tilbake! Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Ferskvannsbloggen: Mygghøl - Del 2 Link (video i artikkelen): https://blogg.forskning.no/blogg-ferskvannsbloggen/mygghol-del-2/1808581
 9. Kyst og Fjord – Sild og makrell ikke skyld i villaksedød Ny forskning fra Havforskningsinstituttet finner lite støtte for at sild og makrell er skyld i nedgangen i bestanden av villaks. Link: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Sild-og-makrell-ikke-skyld-i-villaksedoed
 10. Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-020-04465-x Artikkelen "Effects of nuisance submerged vegetation on the fauna in Norwegian rivers" kan du laste ned på siden det linkes til.
 11. Norske Lakseelver / Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) Støtt villaksen i Altaelva - Bli med på en underskriftskampanje for villaksen! 16. februar 2021 skal kommunens arealplan behandles i kommunestyret og Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) kjemper nå for å beholde en setning i revidert arealplan, som kan gi altalaksen et bedre vern i vandringen inn og ut Altafjorden. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2021/02/stott-villaksen-i-altaelva "Støtt villaksen i Alta" finner du her.
 12. The various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history Link: https://cdnsciencepub.com/doi/full/10.1139/cjfas-2020-0225 Artikkelen "The various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history" kan du lese her.
 13. Statsforvalteren har stanset den omstridte delen av veibyggingen på E-6 ved Stjørdalselva, da det ikke var kartlagt hvilke miljøkonsekvenser dette har for laks og sjøørret. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Lakseseier i Stjørdalselva Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Lakseseier-i-Stjordalselva.aspx
 14. Statsforvalteren slår fast at det er gjort saksbehandlingsfeil. Nye Veier kan ikke fortsette å tømme steinmasser i den nasjonale lakseelva før miljøkartlegging er gjort. NRK Trøndelag: Her bygger Nye Veier ulovlig på en av de største E6-utbyggingene i Trøndelag Link: https://www.nrk.no/trondelag/her-bygger-nye-veier-ulovlig-pa-ny-e6-i-stjordal-1.15356476
 15. Sabima har sammen med Norsk Friluftsliv og Samarbeidsrådet for Naturvernsaker produsert tre videoer som viser hvordan du kan restaurere vassdrag. Vannportalen.no: Videoer som viser restaurering av vassdrag Link: https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/videoer-om-restaurering-av-vann/
 16. HydroCen Tverrfaglig nytenking kan gi mer kraft og bedre miljø Større oppgraderinger av eksisterende vannkraftsystemer kan gi både betydelig mer kraft og positiv miljøeffekt ved bruk av miljødesign. Link: https://hydrocen.blog/2021/01/26/tverrfaglig-nytenking-kan-gi-mer-kraft-og-bedre-miljo/ Rapporten "AlternaFuture - Final Report" kan du laste ned her.
 17. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 18. Norske Lakseelver Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver. Resolusjon - Det må ikke åpnes for sjølaksefiske Villaksen skal forvaltes bestandsvis. Da kan vi ikke ha et notfiske i sjøen som fanger laks vi ikke vet hvor hører hjemme. Link: Det må ikke åpnes for sjølaksefiske Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til. Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen. Denne korte videoen gir en rask innfø
 19. Norske Lakseelver Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver. Arbeidsplan for 2020 - 2022 Link: https://lakseelver.no/sites/default/files/Arbeidsplan for Norske Lakseelver 2020-2022 - vedtatt av landsmøte 30 10 2020.pdf
 20. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 21. Norske Lakseelver Krever bedre forhold for villaksen Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/11/krever-bedre-forhold-villaksen Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver. Resolusjoner Lukkede oppdrettsanlegg kan redde villaksen Det må ikke åpnes for sjølaksefiske Nok vann til både laks og kraft
 22. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 23. Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement Link: https://academic.oup.com/icesjms/advance-article/doi/10.1093/icesjms/fsaa235/6050573?guestAccessKey=19abdc3f-a60e-4d67-a4c0-0ebc67e8fc79&fbclid=IwAR0CIoHiegIhd8J4Cct2yG7OBU3aM4BtNgL-32sgqIoe7Fe7zOQaTSuoj8Y Artikkelen "Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement" kan du laste ned på siden det linkes til.
 24. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 25. Statistisk sentralbyrå (SSB) Elvefiske - Laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks - Fangststatistikk 2020 1 av 4 elvefisk sleppte ut igjen etter fangst Laksefiskarane tok opp 175 400 fisk frå dei norske elvane i 2020. Det er ein auke på 6 prosent frå året før. Fang og slepp auka med 27 prosent frå 2019 og utgjorde 24 prosent av den totale fangsten i 2020. Link: https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/1-av-4-elvefisk-sleppte-ut-igjen-etter-fangst Tabeller
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.