Jump to content
Fiskersiden

Hvilke norske ferskvannsarter planlegger DN å utrydde ?


 Share

Recommended Posts

Nå vet ikke jeg vilket vann i trøndelag det er snakk om. Men det er nærliggende å tro at dette dreier seg et vatn i Selbu kommune. Hvis det er tilfelle ble dette initiert av fylkesmannen i ST i en større rapport om uønsket fisk i ST og ikke av DN.

Her er forresten kommunens tilslutning til utryddelsen.

"Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet frem gjenom rapport og brev fra fylkesmannen, etter befaring i marka og samtaler med grunneier vil en komme med følgende vurderinger.

Sikbestanden i Alsettjønna utgjør en så vidt stor fare for vassdraget i første rekke biologisk men også på sikt økonomisk. En etablering av sik i foreksempel Selbusjøen vil etter alt å dømme føre til merkbare negative konsekvenser for både ørret og røyebestanden. En videre spredning fra der er også fullt mulig og konsekvensene av det kan bli betydelige. På grunn av sin geografiske beliggenhet fremstår sikbestanden i Alsettjønna som avgjørende med tanke på spredning av sik i Midt- Norge.

Ut fra dette ser en det som viktig å sette i verk tiltak når det gjelder sikbestanden i Alsettjønna så snart som mulig."

Om jeg ikke tar helt feil var vel dette eneste vestvendte vassdraget i skandinavia med sik (mulig jeg blander med morten i bymarka).

Jeg har enda tilgode å se dokumentasjon for at DN (eller fylkesmannnen) direkte begrunner utsetting av ørret med at dette er gunstig for det biologiske mangfoldet.

En presisering: Når jeg skriver "myndighetene" mener jeg ikke utelukkende DN, men alle ledd i forvaltningskjeden, enten det er fylkesmenn, DN eller andre. Poenget er at det er disse instanser som har makt til å gjøre ulike tiltak, og som med sin mer eller mindre velbegrunnede argumentasjon legger premissene for norsk naturforvaltning.

Ja, det dreier seg om Alsettjønna. Nå kjenner ikke jeg røyebestanden i Selbusjøen i detalj, og som jeg selv var inne på har nok myndighetene sitt på det tørre i forhold til MULIGE skadevirkninger på røye, i den grad denne bestanden er noe å beskytte i Selbusjøen? Men at en eventuell spredning av sik skulle utgjøre noen trussel for ørreten er ren spekulasjon. Det finner man vel ikke så mange eksempler på, og det er vel heller ikke kjent i forhold til gjeldende kunnskap om disse artene?

Som sagt var nok ikke denne sikbestanden noe stort tap å bli kvitt, og en slik bestand er en slags tidsinnstilt bombe. At det ikke har skjedd noe på 100 år er derfor kanskje ikke noe argument i det store perspektivet. Men samtidig så mener jeg at de potensielle skadevirkningene her er grovt overdrevne. For hvor stor vil en eventuell viderespredning med sik kunne være? Hvor mange vann/elver nedstrøms Selbusjøen kunne man tenke seg siken ville etablere seg, og hvilken risiko ville det være for at arten skulle spre seg til parallelle vassdrag (Gaula/Orkla)? Nær null ville jeg tro, ut fra det vi vet om sik. Og om det skulle blitt en stasjonær bestand av sik i Nidelva, ville den for eksempel utgjøre noen trussel for laksen? Tvilsomt. Her er det derfor brukt en retorikk for å rettferdiggjøre tiltaket som det knapt fins faglig grunnlag for.

For øvrig settes det stadig ut ørret for å motvirke skadevirkninger for eksempel fra ørekyt (noe jeg helhjertet støtter), og der man argumenterer at dette er bra for det biologiske mangfoldet. Men kan man egentlig si at det økologisk sett (altså for det biologiske mangfoldet) er bedre med ørret enn ørekyt i et vann der begge arter er like godt tilpasset å leve?

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Til Potemkin forsøk på å bruke kulturminneloven. Nå er ikke utvidende fortolkning et ukjent begrep på kulturminnesektoren men dette tror jeg blir for drøy kost ( det er mange arter som er innført av munker for eksempel skvalderkål, noe av det verste ugresset vi har i Norge). Men tror du virkelig at det er den alminnelige karpen som kommer til å bli pekt ut til utrydning?

mvh

bda

Skvalderkål er mat og medisin i tillegg til å være ugras. Nok en gang er Norge på etterslep med kunnskap om naturressurser vi omgir oss med daglig.

Men skvallerkål er uansett en del av vår kulturarv. Noe som våre etterkommere kan dra nytte av.

Karpe har en svært kort historie i Norge som sportsfisk. Men ser man tilbake i tid finner man fort ut at den har hatt flere formål.

Munkers behov for fisk på fredager og i fasten, ble ofte løst med at man holdt karpe i dammer.

Populæriteten rundt karpedammer vokste siden dette ble ansett som et statussymbol for konger og erkebiskoper.

Store hageanlegg med en karpedam som midtpunkt var ikke uvanlig.

Karpeoppdrett ble derfor en nødvendighet for å dekke alle disse behov.

Men hvor er alle sporene av disse?

For at slik historie skal gjenoppbygges, må DN gi tillatelse til utsetting/kultivering av arten.

DN's ubegrunnede frykt setter en stopper for restaureringen av gamle kulturminner med et levende kulturminne som innhold.

DN sin holdning er at arten er uønsket i faunaen basert på studier fra land som Australia og Spania.

I Australia er karpa forhatt med god grunn og i Spania var det vel en sjø som fikk problemer.

Skulle vårt klima bli som Australias kan vi avskrive ørret som art under 1000moh.

Ørretoppdrett sliter allerede med varme sommere den dag idag.

Så den kultiveringen som pågår vil forsvinne helt.

Men i Sverige har de meget gode erfaringer med karpe som innført art.

Der er det vel Svenska karpklubben som står i hovedsak ansvarlig for utsettingen av fisk fra et godkjent oppdrett. Aneboda

Men allikevel ønsker man å beholde noen av de gamle stammene uberørt. (Vittsjøen).

Sverige har videreført et kulturminne som vi burde kopiere.

Jeg er fremdeles overbevist om at veien å gå er vern om et levende kulturminne.

Da blir det opp til DN å bevise at den er en trussel mot den Norske faunaen.

Edited by Potemkin
Link to comment
Share on other sites

DN sin holdning er at arten er uønsket i faunaen basert på studier fra land som Australia og Spania.

I Australia er karpa forhatt med god grunn og i Spania var det vel en sjø som fikk problemer.

(..)

Men i Sverige har de meget gode erfaringer med karpe som innført art.

Der er det vel Svenska karpklubben som står i hovedsak ansvarlig for utsettingen av fisk fra et godkjent oppdrett. Aneboda

Men allikevel ønsker man å beholde noen av de gamle stammene uberørt. (Vittsjøen).

Sverige har videreført et kulturminne som vi burde kopiere.

Jeg er fremdeles overbevist om at veien å gå er vern om et levende kulturminne.

Da blir det opp til DN å bevise at den er en trussel mot den Norske faunaen.

Når det gjelder land hvor karpe anses som uønsket kan man legge til New Zealand og USA. I Spania har jo utsettingen av karpe egentlig vært en kjempesuksess. Hundrevis av reservoarer der karpene utnytter et næringsgrunnlag mange andre arter ikke gjør. Hvem kan for eksempel hevde at karpen ikke har noe å gjøre i Ebro? Poenget er jo at steder der man har opplevd negative opplevelser med arten overhodet ikke kan sammenliknes med Norge. Dette er og blir tendensiøs skremselspropaganda, basert på et syltynt faglig grunnlag.

For øvrig er jeg helt enig i at vi har MYE å lære av svenskene når det gjelder forvaltning av ferskvannsfisk, både når det gjelder karpe og andre arter.

Link to comment
Share on other sites

Skvalderkål er mat og medisin i tillegg til å være ugras. Nok en gang er Norge på etterslep med kunnskap om naturressurser vi omgir oss med daglig.

Men skvallerkål er uansett en del av vår kulturarv. Noe som våre etterkommere kan dra nytte av.

Jeg er fremdeles overbevist om at veien å gå er vern om et levende kulturminne.

Da blir det opp til DN å bevise at den er en trussel mot den Norske faunaen.

Til det første. Du, jeg har en hage med masse mat, medisin og kulturminner. Hvis du har lyst kan du komme å plukke :) . Skulle holde en normal mann med mat og medisin fram til jul. Når det gjelder ettervekst. Intet problem, skvalderkål kommer tilbake :) Det kommer til å bli mer enn nok til mine etterkommere.

Når det gjelder din tolkning av kulturminneloven tror jeg alvorlig talt den er faglig feil. At enkelte habitater som sammen med landskapet som helhet og eventuelle spor etter tidligere tiders aktivitet. (hageanlegg o.l.)sammen kan danne det som kalles et kulturmiljø ser jeg ikke bort i fra. Men at en art som sådann skulle kunne være fredet etter kml. Det tror jeg ikke (på et faglig grunnlag). Men nå tror jeg ikke at det er noen planer om å utrydde karpe som art i Norge heller da.

De reglene du viser til kom inn som en del av naturmangfoldsloven.

Her er en uttalelse som utvalget kom med som kanskje kan ha relevans i noen saker: (Ot.prp. nr. 52 (2008-2009 pkt. 14.3)

"Når det gjelder arter som primært har kulturhistorisk interesse og ikke naturlig hører hjemme i norsk natur, mener utvalget at vern eller fredning ikke nødvendigvis er et hensiktsmessig virkemiddel for å ivareta disse. Bevaring i samlinger ev. supplert med økonomiske støtteordninger, kan være et godt alternativ for å ivareta disse artene."

Under pkt 14.5.3 uttaler departementet følgende:

"Departementet støtter utvalgets forslag om en tilføyelse i kulturminneloven § 15 annet ledd. Med en slik hjemmel vil det være klart at det i tillegg til f.eks. et hageanleggs arkitektur eller vegetasjonens visuelle utforming, kan legges vekt på naturelementer og naturens mangfold innenfor området, og at det kan gis bestemmelser om beskyttelse av disse naturverdiene. Det vil imidlertid være kravene til kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi, jf. § 15 første ledd, som ligger til grunn for avgrensningen av fredningsområdet. Naturfaglige kriterier kan ikke alene tillegges vekt som grunnlag for fredning. Ved å følge utvalgets forslag mener departementet at man fjerner den vanskelige grenseoppgangen mellom det som ligger innenfor og det som ligger utenfor dagens bestemmelse."

mvh

bda

Edited by BDA
Link to comment
Share on other sites

Karpe har en svært kort historie i Norge som sportsfisk. Men ser man tilbake i tid finner man fort ut at den har hatt flere formål.

Munkers behov for fisk på fredager og i fasten, ble ofte løst med at man holdt karpe i dammer.

Populæriteten rundt karpedammer vokste siden dette ble ansett som et statussymbol for konger og erkebiskoper.

Store hageanlegg med en karpedam som midtpunkt var ikke uvanlig.

Karpeoppdrett ble derfor en nødvendighet for å dekke alle disse behov.

Men hvor er alle sporene av disse?

For at slik historie skal gjenoppbygges, må DN gi tillatelse til utsetting/kultivering av arten.

DN's ubegrunnede frykt setter en stopper for restaureringen av gamle kulturminner med et levende kulturminne som innhold.

Skal man gjenoppbygge kulturminner? Handler det ikke mere om å bevare restenene? Altså finnes det noen gamle karpedammer med gamle bestander, så kan man bevare disse. Man kan ikke med kulturvern legitimere nye karpevann, ei heller bestanden der. Og mange karpefiskeres ønsker om vann med lærkarper, speilkarper osv. undergraver jo et ønske om å bevare genene til en eventuelt gammel "norsk" stamme.

Når målet er sportsfiske, ikke bruk andre argumenter. Bruk heller tid på det virkelige argumente. Vi liker ikke når myndighetene gjemmer seg bak dårlige argumenter, trur ikke de liker det motsatte heller.

Link to comment
Share on other sites

Prøv å plant Storkonvall i problemomeråder for Skvallerkål. My link

Når argumentene dine er basert på at du tror noe, så kan det ikke kalles fakta.

Når man har en åpning i lovverket som gir mulighet for utsetting av karpe, burde det historisk rikttige være å bruke den Norske karpa.

Men slike utsettinger uansett ulovlige siden DN har satt foten ned. Den mulige krimenaliseringen av karpefisket, gjør jo at man blir skeptisk

til hva som egentlig skjer hos FM og DN.

For å få DN i tale, mener jeg at kulturminneloven er veien å gå. Sportsfiskeargumentet avslår de glatt over kopp kaffe.

Så til ditt spørsmål om jeg personlig tror at karpa kommer til å bli utryddet av DN:

Nei, men.

DN burde innhente mer kunnskap om karpa i fremtiden, slik at de kan forvalte stammen på en fornuftig måte.

Samtid kan de ta en titt til Sverige for å få mer kunnskap om Karpe og Gresskarpe som ressurs. (ref link Aneboda)

Ellers kan Helga P ta en titt på karpeoppdrett som en mal for hva man skal kalle "bærekraftig utvikling".

Skal man gjenoppbygge kulturminner? Handler det ikke mere om å bevare restenene? Altså finnes det noen gamle karpedammer med gamle bestander, så kan man bevare disse. Man kan ikke med kulturvern legitimere nye karpevann, ei heller bestanden der. Og mange karpefiskeres ønsker om vann med lærkarper, speilkarper osv. undergraver jo et ønske om å bevare genene til en eventuelt gammel "norsk" stamme.

Når målet er sportsfiske, ikke bruk andre argumenter. Bruk heller tid på det virkelige argumente. Vi liker ikke når myndighetene gjemmer seg bak dårlige argumenter, trur ikke de liker det motsatte heller.

My link

My link

My link

My link

My link

En karpedam blir ikke en karpedam før det er karpe i den.

Tviler på at Riksantikvaren ønsker å bygge et fuglebad til 80 000.

Edited by Potemkin
Link to comment
Share on other sites

Prøv å plant Storkonvall i problemomeråder for Skvallerkål. My link

Når argumentene dine er basert på at du tror noe, så kan det ikke kalles fakta.

Når man har en åpning i lovverket som gir mulighet for utsetting av karpe, burde det historisk rikttige være å bruke den Norske karpa.

Men slike utsettinger uansett ulovlige siden DN har satt foten ned. Den mulige krimenaliseringen av karpefisket, gjør jo at man blir skeptisk

til hva som egentlig skjer hos FM og DN.

For å få DN i tale, mener jeg at kulturminneloven er veien å gå. Sportsfiskeargumentet avslår de glatt over kopp kaffe.

Først takk for tips om skvalderkål.

Vel det er ofte slik med jussen at man skal være forsiktig med å utlegge juridiske vurderinger som fakta. Likevel viste jeg til to utdrag fra forarbeidene som ikke støtter opp under ditt syn. Forarbeidene til en lov sier noe om hvordan lovgiver ser for seg at loven skal tolkes og anvendes og er en svært viktig rettskilde. Dersom det skulle finnes en karpedam i tilknytning til f.eks en klosterruin med en ubrudt levende karpebestand så kunne det vel tenkes at karpedammen med karpene kunne fredes. Men at en art som sådann skal kunne fredes etter kulturminneloven er det etter min vurdering få holdepunkter for å kunne hevde.

Det er videre sikker rett at man ikke kan rekonstruere en karpedam med ny fisk for så frede dette etter kml. En slik rekonstruksjon vil i utgangspunktet ikke være et kulturminne men en kulisse.

mvh

bda

Edited by BDA
Link to comment
Share on other sites

Lovverket er flexibelt og man tolker det gjerne til sin egen fordel.

Hvis man ikke får fredet karpa, så må man overbevise dem om at karpa er en del av vår kulturarv.

For hvem kan motsi meg at karpa har sin rettmessige plass i vår kulturelle historie?

Hvis DN skal forfekte sine fordommer mot at Karpa er en stor trussel mot den Norske faunaen og stenge muligheten for

at man ikke kan fullbyrde restaureringen av gamle kulturminner, skal de jammen hoste opp bedre argumenter enn det de har hatt før.

Det kan jo hende at Riksantikvaren har fått litt informasjon fra et annet hold. Kanskje han har sett til Sverige også.

På denne måten håper jeg at DN ser på saken i nytt lys. Først da tror jeg tiden er moden for oss sportsfiskere å informere om dens fortreffelighet innen sportsfiske. ;)

Link to comment
Share on other sites

;) Jeg syntes det er ekstremt mye rart skrevet i denne tråden, og mye fornuftig. Men det kan være greit å ha litt i tankene at urfisken(så kan man diskutere hva er urfisk og når kom den så mye man vil) i norge sett bort fra sjøfisk har vært røye og ørret, samt noe vitfisk på østdelen, og de sjøvandrende laksefiskene. Dette har sikkert vært noe av bakgrunnen til at også dette ble lenge sett på som ok lokalt å sette ut i fjellvann som var fiske tomme. Dette selvfølgelig pga matauk. En skal ikke så langt tilbake føre det var helt essesielt for å sikre mattilgangen mange steder, og som var ett helt nødvendig gode. Det var så viktig at når Olav Haraldsson i 1021 dro på kristningsferd i gjennom Gudbrandsdalen, og fikk bygge Garmo Stavkirke på Garmo hos Torgeir Gamle, fikk han fiskerttighetene i Tesse. Som den dag i dag er en egen fiskerett for de med gård og grunn i Garmo. Dette kan en si som sikkert da det ble gitt i skriftlig form og juridiske dokumenter. Det sier litt om viktigheten av (ørreten) dette fra gammelt av. Så ørreten har ett langt lerret i norge uten tvil. Og jeg syntes det er helt flott at det har vært lagt til rette med kultivering i nærvann etc, og at det er abbor og annet. Det er viktig og legger en dimensjon ekstra på det å bo i nærheten av marka. Men;

Så siden det ser ut som om noen tror at det er kun fettfinne fisk som er godtatt så tar man feil. I hvertfall litt. DET ER NÅ I GANG tiltak for å utrydde ørrett og røye i flere vann i Porsanger i finnmark. Dette til store protester. Dette er vann i dag som har MEGET stor fisk, og en helt fantastisk kondisjon(les bla alt om fiske tidligere i sommer.) Grunnen er ønske om å ha områder der det settes tilbake til naturlige tilstander føre fisken kom til/ble satt ut. Sikkert for forskningensskyld)Dette til store protester fra brukerne i område. Og naturlig kan jeg skjønne dette da det er viktig rekreasjon i lokalområdene. Om det vil skje vet jeg ikke ennå. Og ei heller om det vil fungere eller bli sabotert. Men en kan jo stille seg ett spørsmål hvorfor de absolutt skal gjøre det der.

Hvorfor ikke i nordmarka eller andre mere bynære områder. Men for å avslutte så syssles det tydligvis med mer enn svartelista. Og ulovlig utsett av uansett hva det er burde straffes hardt etter mitt syn!! Det er nok skrekk eksempler på utsett i land og vann som har vært katastrofale rundt på kloden.

Link to comment
Share on other sites

:wacko: Jeg syntes det er ekstremt mye rart skrevet i denne tråden, og mye fornuftig. Men det kan være greit å ha litt i tankene at urfisken(så kan man diskutere hva er urfisk og når kom den så mye man vil) i norge sett bort fra sjøfisk har vært røye og ørret, samt noe vitfisk på østdelen, og de sjøvandrende laksefiskene. Dette har sikkert vært noe av bakgrunnen til at også dette ble lenge sett på som ok lokalt å sette ut i fjellvann som var fiske tomme. Dette selvfølgelig pga matauk. En skal ikke så langt tilbake føre det var helt essesielt for å sikre mattilgangen mange steder, og som var ett helt nødvendig gode. Det var så viktig at når Olav Haraldsson i 1021 dro på kristningsferd i gjennom Gudbrandsdalen, og fikk bygge Garmo Stavkirke på Garmo hos Torgeir Gamle, fikk han fiskerttighetene i Tesse. Som den dag i dag er en egen fiskerett for de med gård og grunn i Garmo. Dette kan en si som sikkert da det ble gitt i skriftlig form og juridiske dokumenter. Det sier litt om viktigheten av (ørreten) dette fra gammelt av. Så ørreten har ett langt lerret i norge uten tvil. Og jeg syntes det er helt flott at det har vært lagt til rette med kultivering i nærvann etc, og at det er abbor og annet. Det er viktig og legger en dimensjon ekstra på det å bo i nærheten av marka. Men;

Så siden det ser ut som om noen tror at det er kun fettfinne fisk som er godtatt så tar man feil. I hvertfall litt. DET ER NÅ I GANG tiltak for å utrydde ørrett og røye i flere vann i Porsanger i finnmark. Dette til store protester. Dette er vann i dag som har MEGET stor fisk, og en helt fantastisk kondisjon(les bla alt om fiske tidligere i sommer.) Grunnen er ønske om å ha områder der det settes tilbake til naturlige tilstander føre fisken kom til/ble satt ut. Sikkert for forskningensskyld)Dette til store protester fra brukerne i område. Og naturlig kan jeg skjønne dette da det er viktig rekreasjon i lokalområdene. Om det vil skje vet jeg ikke ennå. Og ei heller om det vil fungere eller bli sabotert. Men en kan jo stille seg ett spørsmål hvorfor de absolutt skal gjøre det der.

Hvorfor ikke i nordmarka eller andre mere bynære områder. Men for å avslutte så syssles det tydligvis med mer enn svartelista. Og ulovlig utsett av uansett hva det er burde straffes hardt etter mitt syn!! Det er nok skrekk eksempler på utsett i land og vann som har vært katastrofale rundt på kloden.

Eksemplene fra Finnmark viser ihvertfall at myndighetene har LITT troverdighet når de maser om biologisk mangfold. Men prosjektet der oppe er likefullt meningsløst, BÅDE fra et biologisk og et menneskelig ståsted. For ikke bare ødelegger man glimrende fiskevann, å tro at man kan bringe ting tilbake til utgangspunktet er jo som jeg skrev tidligere uansett en utopi. Forutsetningene endret seg for alltid idet man satte ut fisk første gangen, enten man vil eller ikke. Derfor er dette, med all respekt, det reneste tøv å drive med. Kanskje greit å gjøre det i et par vann for forskningens skyld, men da bør man ihvertfall velge et dårlig fiskevann, der historien uansett har vist at ørreten kanskje ikke har livets rett likevel...

Link to comment
Share on other sites

Når det gjelder karpens status i i USA så er den historien ganske spesiell. På midten av 1800 tallet ble det innført fra Europa (av myndighetene) karpe slik at man kunne møte en begynnende matmangel. Det ble etablert yngeldammer og statene kunne deretter søke om å få kjøpe settefisk fra disse dammene for matproduksjon. Dette viser til fulle at karpens status som matfisk på den tiden var høy og dessuten hadde karpene et potensiale for å utnytte eutrofe lavlandsvann og vokse fort. Karpe ble dermed, med myndighetenes velsignelse spredd over stort sett hele østre USA. Karpene fikk derimot aldri noen høy stjerne hos sportsfiskerne i USA. De er ikke så lette å få på annet enn meite, og meite er i USA noe man ikke gjør. Det er veldig "redneck" å meite. Spinn og flue er det som gjelder. Altså en kulturell undervurdering og dermed statusplassering som følge av dette. Selvsagt har man også oppdaget at karper kan bidra til å eutrofere mindre vann, noe som selvsagt ikke har hjulpet. Det pussige er jo nå at trenden er i ferd med å snu. Fler og fler får opp øynene for karpe som sportsfisk og man har til og med begynt å tjene penger på det med guiding og fiskekortsalg. Penger er noe amerikanere skjønner så nå er det andre vinder i deler av landet. St Lawrence River er et godt eksempel.

Jeg har et ønske når det gjelder DN og det er at de tar seg tid til å undersøke verdiene i de vannene de planlegger å kverke før de gjør det. Og, at de ikke ser på Karpe som en invasjonsart i norge. Karpe vil ikke kunne bli det. Karpe gyter i Norge, ja, men det er utvilsomt slik at det kun er nevneverdig overlevelse i mindre vann og dammer med lite annen fisk. De vannene som ble gjennstand for utsettinger på 80 og tidlig 90 tallet, og hvor karpene overlevde (slett ikke alle) utgjør i dag formidable sportsfiskevann. Før utsettingene var så godt som alle disse vannene helt uinteressante i sportsfiskesammenheng. Det er derfor de fleste av de også i dag er ukjente for allmuen, fordi de ikke fiskes i av andre enn karpefiskere. Flere har faktisk aldri blitt fisket i siden utsettingene , og kan ha et fantastisk potensiale. Faren er at DN kan ødelegge mer enn de er klar over. Hvis de har planlagt å utrydde solabbor så har de min fulle og hele støtte. Det samme gjelder regnlaue. Sterlett og gresskarpe har så minimal utbredelse og ingen mulighet for å reprodusere (med et lite spørsmålstegn til sterletten) så dette vil trolig være bortkasta penger. De to førstnevnte er dog farlige. De sprer seg, formerer seg og har null verdi i sportsfiskesammenheng. ja sogar en negativ verdi.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hva da med vann som inneholder både solabbor og karpe ?

Hva er viktigst da,fjerne solabboren eller beholde karpa ?

Kultivering av karpa er det samme som kultivering av ørret. Mener man at en art er truet pga av andre, kan man starte utfisking.

Men er vannet tilført sykdommer som ikke kan fjernes, er vannet kanskje best tjent som fisketomt.

Det er en beinhard realitet som er det beste for den norske karpa. Introduksjonen av Solabbor har vært en katastrofe for de stedene det går karpa.

De som er interessert i å løfte karpa ut av skyggen, er livredd for at hodeløse utsettinger skal knele den jobben som blir gjort for å frikjenne karpa

for dens negative påvirkningen av den Norske faunaen som DN har villedet folk til å tro.

Link to comment
Share on other sites

Introduksjonen av Solabbor har vært en katastrofe for de stedene det går karpa.

Nå ble jeg nysgjerrig igjen. Snakker vi her om en økologisk effekt av solabbor, eller snakker vi effekt i form av negativ publisitet? Vil jo tro at solabbor kan være en svært effektiv yngelspiser men hva vet jeg? Fortell fortell!

Dr.Fish

Link to comment
Share on other sites

Ja, en frisk påstand det der... Den potensielle katastrofen ligger vel muligens i at solabboren har vært en slags utløsende faktor for at DN nå ønsker å ta tak i ulovlige introduksjoner av fisk i Norge, og at karpe risikerer å bli med i dragsuget, selv om kanskje risikoen ikke er så stor når det kommer til stykket? Men at en og annen karpebestand vil gå dukken dersom man forsøker å fjerne solabbor må man nok regne med, uten at dette nødvendigvis er en katastrofe. Karpe kan jo dessuten reintroduseres etterpå, eller man kan forsøke å fiske opp karpene og flytte de før man kommer drassende med rotenon-bøttene. Når det er sagt, mener jeg vel, ut fra hva jeg allerede har gitt utrykk for her og ved tidligere anledninger at en strategi der man forsøker å fjerne nye arter i større stil er et håpløst prosjekt, og noe som kanskje kan gjøre vondt verre. For man må se på hva man taper i samme slengen. I noen få mindre isolerte lokaliteter er dette greit nok, men man må se på omfanget av oppgaven og totalkonsekvensene, noe jeg håper og tror DN vil gjøre. Det er jo ikke uten grunn at man for lenge siden gav opp tanken på å fjerne gyro fra Drammenselva...! ;)

Link to comment
Share on other sites

Nå ble jeg nysgjerrig igjen. Snakker vi her om en økologisk effekt av solabbor, eller snakker vi effekt i form av negativ publisitet? Vil jo tro at solabbor kan være en svært effektiv yngelspiser men hva vet jeg? Fortell fortell!

Dr.Fish

Et helt konkret eksempel er Kassut (Bårdsruddammen).Kassut har vært et "lett" begynnervann for karpefiskere siden 1990/1991. Det er fortsatt et lett vann hvor det er interessant fiske på karper opp til 5-6 kanskje 7 kilo. Mange har startet sin karriere her. Nå har noen hodeløse idioter satt ut solabbor der. Det betyr i praksis at det vannet kan dukke opp på DNs "final solution" liste. Å bli kvitt solabboren er helt flott, men det er synd og skam å kverke 20 år gamle karper i Norge. Det finnes ikke så mange av de. Tror dere DN vil koste på seg å berge karpene før de kverker solabboren. I think not. Det er jo å håpe at de ihvertfall sier i fra til grunneier og NCS før de starter opp.

Link to comment
Share on other sites

Et helt konkret eksempel er Kassut (Bårdsruddammen).Kassut har vært et "lett" begynnervann for karpefiskere siden 1990/1991. Det er fortsatt et lett vann hvor det er interessant fiske på karper opp til 5-6 kanskje 7 kilo. Mange har startet sin karriere her. Nå har noen hodeløse idioter satt ut solabbor der. Det betyr i praksis at det vannet kan dukke opp på DNs "final solution" liste. Å bli kvitt solabboren er helt flott, men det er synd og skam å kverke 20 år gamle karper i Norge. Det finnes ikke så mange av de. Tror dere DN vil koste på seg å berge karpene før de kverker solabboren. I think not. Det er jo å håpe at de ihvertfall sier i fra til grunneier og NCS før de starter opp.

Nettopp derfor burde kanskje NCS ta kontakt med DN i et forsøk på å komme i en slags konstruktiv dialog, i håp om at man kan forsøke å fiske opp noen av karpene, som eventuelt kan holde i not i nabovannet til dammen er rotenonbehandlet, og karpene eventuelt kan reintroduseres. Egentlig ville det jo vært gunstig å fjerne noe av "skrotfisken" (ironisk ment!) i Kasut, solabbor spesielt.

EDIT: Bør vel legge til at en slik midlertidig flytting i seg selv ikke er uten risiko. Karpene tåler nok godt å fiskes opp og handteres, og hvis flyttingen er en kort avstand (til nabovannet) er det jo håp om at det går bra. Men det er viktig å ta inn over seg at det er nettopp i forbindelse med flytting av store karper (da særlig over store distanser) at man har opplevde spring viremia epidemier flere steder i Europa. Så det er viktig å unngå at karpene stresses for mye.

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Jeg kjenner ikke til helsetilstanden til alle solabborer som har funnet veien til noen karpelokasjoner.

Men skulle det vise seg at solabboren har tatt med seg ulumskheter som setter en stopper for kultivering

av den Norske karpa, er dette å anse som en katastrofe.

Solabboren har på ingen måte gjort det lettere å drive en debatt om karpe i Norge.

At den har funnet veien til karpelokasjoner gjør ikke ting bedre.

Om Solabboren har tatt med seg nye organismer kan du jo svare på selv.

Spredningspotensiale og eventuelle farer ved funn av organismer, er interessant å vite.

Sett fra et sportsfiskeperspektiv, så er det ikke ønskelig med velykkede gytinger hele tiden da disse kan torpedere fisket etter de få store.

Så at det finnes rogntyver eller fisk som spiser avkom av karpa er bare bra. Det vil alltid være noen få som vokser opp og holder bestanden vedlike så sant man ikke tillater C/K.

I en dam uten naturlige fiender kan selvsagt karpa bli overbefolket. Hva som er den beste måten å forhindre dette kan diskuteres.

Solabboren er kanskje en art som kan gjøre jobben, men da skal det ligge mer kunnskap i bunn. Men jeg tviler på at den gjør en bedre jobb en arter som vi har fra før.

Problemet er jo at vi ikke kan bruke noen av dem.

Men det skal bli spennende å følge utviklingen i et kjent vann med solabbor, suter og karpe.

Link to comment
Share on other sites

Ok, trodde først at man hadde gjort noen konkrete observasjoner som viste at solabbor hadde neg. effekt på karpa.

Vet fint lite om helsetilstanden til solabboren i Kasut. Aner ikke om disse kommer fra Einedammen, eller fra samme kilder som fisken i denne, men ville blitt overrasket dersom solabboren i Kasut ikke hadde de samme 2 (kanskje 3) artene haptormark (gyro-type parasitter) som solabboren i Einedammen. Sånn rent bortsett fra at disse parasittene er et godt eksempel på at man sammen med fisken også introduserer andre arter man ikke ante eksisterte, representerer nok ikke parasittene noen trussel mot karpa i seg selv. Da ville jeg vært mer bekymret for eventuelle organismer solabboren hadde hatt med seg som følge av et liv i en dam med andre karpefisker som feks suter og sørv. Ulike patogener som kommer fra disse fiskene kan både i teori og praksis ha tilfeldige kortvarige opphold på solabbor som gjør overføring til andre vann mulig dersom solabboren flyttes. Og her er vi jo ved sakens kjerne når det gjelder utsett og flytting av fisk. Det er svært vanskelig å se for seg alle mulige effekter før man eventuelt får et bevis på det ikke var så smart.

De mest skadelige utsettene som gjøres i norske karpevann er vel alle utsett som innebærer "friske" gener i den forstand at man henter tivolivarianter som koi eller speil/lærkarper fra lovlige eller ulovlige "importører" og plumper uti, slik at de originale norske karpepopulasjonen ikke lenger representerer isolerte og kanskje verneverdige genpooler. I tillegg til at det i norske karpevann nå finnes ulike patogener som i hvert fall ikke stammer fra stamfedrene på N.Stomner.

Når det gjelder eventuelle DN-aksjoner vet man jo fremdeles ikke om solabboren er i søkelyset, og langt mindre om Kasut står på noen rotenonliste. Er det noen i DN som vet om denne dammen i det hele tatt?

Uansett er jo kanskje DN's varslede tiltak en god grunn for norske sportsfiskere til å spille på lag med dem og "gå i dialog" .

Link to comment
Share on other sites

Så siden det ser ut som om noen tror at det er kun fettfinne fisk som er godtatt så tar man feil. I hvertfall litt. DET ER NÅ I GANG tiltak for å utrydde ørrett og røye i flere vann i Porsanger i finnmark.

Vel , dette har vel skjedd lenge allerede etter at lokabefolkningen fikk atv og kan fiske vann tomme med garn ;)

Og appropo, de to som flyttet solabboren burde faktisk gå til DN og rette opp i sine feil, for de har faktisk som mange påpeker satt en annen art i søkelyset uten at den egentlig trengte å være der! Og til forsvar for karpa, det er jo så jævelig hemmelig at fiskerne selv ikke vet hvor de svømmer, så da tviler jeg på at DN vet det :D:)

Link to comment
Share on other sites

Takk for den informasjonen :D

Så får vi se hva DN kommer frem til. (Brrrrrrrrrrrrrr) ;)

Men hvis DN kommer med tannbørsten, så synger jeg som Karius og Baktus:

Alt som var av søtt og godt det er borte stort og smått.

Alt har DN feiet bort, det var veldig dårlig gjort!

Her er ikke noe nå - ingen karper stor små, ingen run på natten nå.

Å hvordan skal dette gå.. :)

Link to comment
Share on other sites

Vel , dette har vel skjedd lenge allerede etter at lokabefolkningen fikk atv og kan fiske vann tomme med garn :D

Og appropo, de to som flyttet solabboren burde faktisk gå til DN og rette opp i sine feil, for de har faktisk som mange påpeker satt en annen art i søkelyset uten at den egentlig trengte å være der! Og til forsvar for karpa, det er jo så jævelig hemmelig at fiskerne selv ikke vet hvor de svømmer, så da tviler jeg på at DN vet det :D:)

Med mindre DN gir noen form for amnesti,så er det vel neppe sannsynlig at de to (som du tydeligvis vet hvem er) gir noen opplysninger til DN.

Sier de noe risikerer de jo å bli straffet.

Det er tydeligvis mye fisk som blir flyttet på og satt ut i dette landet,både lovlig og ulovlig.

Og jeg tror ikke man kommer noen vei med den ulovlige utsettingen av fisk,så lenge utsetting av fisk som METODE blir godkjent av denne samme staten som nekter

andre å sette ut fisk.

Det å nekte andre å gjøre det man selv gjør,krever store pedagogiske evner.

Selv om ikke jeg akkurat er noen ihuga kapefisker,så har jeg forståelse for at karpefiskere rister uforstående på hodet når staten selv gir fiskeforeninger tillatelse til å sette ut usenvis av ørret over

hele landet. Skolebarn blir opplært til at det å flytte fisk fra et sted og til et annet ,er et flott tiltak. Det disse barna lærer er at det ikke er noe galt i å manipulere økosystemet i et vann ved å flytte fisk

fra et sted til et annet..

Selve prinsippet om å manipulere eksisterende økosystemer settes det ingen spørsmålstegn ved.Heller ikke det å sette ut fisk i vann med eller uten fisk fra før.

Staten er satt til å håndheve forbudet mot å sette ut fisk,men da kan ikke den samme staten gi tillatelse til å sette ut tusenvis av fisk med den andre hånden.

Skal myndighetene selv få noe troverdighet på dette området,må ALL utsetting av fisk forbys,og kun gi dispensasjoner i helt spesielle tilfeller.

Link to comment
Share on other sites

Det å nekte andre å gjøre det man selv gjør,krever store pedagogiske evner.

Selv om ikke jeg akkurat er noen ihuga kapefisker,så har jeg forståelse for at karpefiskere rister uforstående på hodet når staten selv gir fiskeforeninger tillatelse til å sette ut usenvis av ørret over

hele landet. Skolebarn blir opplært til at det å flytte fisk fra et sted og til et annet ,er et flott tiltak. Det disse barna lærer er at det ikke er noe galt i å manipulere økosystemet i et vann ved å flytte fisk

fra et sted til et annet..

Selve prinsippet om å manipulere eksisterende økosystemer settes det ingen spørsmålstegn ved.Heller ikke det å sette ut fisk i vann med eller uten fisk fra før.

Staten er satt til å håndheve forbudet mot å sette ut fisk,men da kan ikke den samme staten gi tillatelse til å sette ut tusenvis av fisk med den andre hånden.

Skal myndighetene selv få noe troverdighet på dette området,må ALL utsetting av fisk forbys,og kun gi dispensasjoner i helt spesielle tilfeller.

Nettopp, det er denne dobbeltmoralen som myndighetene har drevet med i stor utstrekning som er hovedproblemet her. Og som sagt før, rent personlig er jeg ikke nødvendigvis en prinsippiell motstander av slik type biomanipulasjon, enten vi snakker ørret, karpe eller andre arter som kan ha nytte for oss mennesker, men da må man altså si DET, og ikke komme drassende med en masse vikarierende argumenter. I det øyeblikket man bedriver biomanipulasjon har man som jeg har stresset fratatt seg selv "retten" å bruke begrepet biologisk mangfold som bakgrunn for det man driver med. Nå er nok bildet litt mer nyansert enn hva Nilsius og jeg gir uttrykk for, men dette er uansett kjernen i hele problemet.

Link to comment
Share on other sites

Vel , dette har vel skjedd lenge allerede etter at lokabefolkningen fikk atv og kan fiske vann tomme med garn :)

Og appropo, de to som flyttet solabboren burde faktisk gå til DN og rette opp i sine feil, for de har faktisk som mange påpeker satt en annen art i søkelyset uten at den egentlig trengte å være der! Og til forsvar for karpa, det er jo så jævelig hemmelig at fiskerne selv ikke vet hvor de svømmer, så da tviler jeg på at DN vet det :):blink:

Interessant! Jeg skulle gjerne visst hvem de to er som har satt ut solabboren. Som jeg har skjønt har den også dukket opp i et par nye lokaliteter etterhvert også.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.