Jump to content
Fiskersiden

Fiskeforbud i Oslofjorden


TT
 Share

Recommended Posts

Etter en nyhets e-post fra NJFF, tittet jeg litt på Fiskeridirektoratets forslag til vern av torsk.

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/Beskyttelse-av-gyteomraader-og-forbud-mot-aa-fiske-kysttorsk-fra-Telemark-til-svenskegrensen

Noe jeg ikke var klar over, er at de også foreslår totalt fiskeforbud i perioden 1. jan til 30. april i enkelte gyteområder for torsk. For indre Oslofjord er det snakk om ganske store områder. Se kartvedleggene i linken over.

Direktoratet mener forbudet også skal omfatte sjøørret, fordi det gjør det enklest å kontrollere. Men fiske etter sjøørret er ikke regulert av Fisk.dir, så de har sendt den ballen videre.  

Link to comment
Share on other sites

Capture.thumb.PNG.6c528e37627a66a1bfdb28a6f9222d06.PNG

 

"Kart som viser forslag til vernede gytefelter – tegnet med blå og rød farge (naturtypekategori A og B). I tillegg anbefales vern av gytefelt i naturtypekategori C (grå farge) i områder hvor de grenser opp til A eller B gytefelt og dermed antas å høre sammen i et større gyteområde."

Jeg tok meg en frihet og tok ut området Indre Oslofjord. Det er som du sier store områder hvor vi i praksis vil ende med totalt forbud mot ALT fiske slik høringen ordlegger seg. Dette er en oppskrift på å ta livet av sportsfiske i Indre Oslofjord, og det uten en eneste henvisning til dokumentasjon på at det vil ha effekt. 

Undertegnede har argumentert for innskrenkninger i området i 20 år, men det later til at byråkratene her mener at de nå skal ta igjen 20 år med soving i timen så det gir gjenlyd i sovesalen. Dette blir et spennende forsøksprosjekt, og så får jeg bare finne meg andre steder å fiske de neste årene.....

 

Edited by erik
Link to comment
Share on other sites

Nå er det jo gjerne slik at når en sektorinteresse møter den "realpolitiske" hverdagen, så blir ikke alltid resultatet slik sektoren hadde tenkt seg. Så jeg vil bli overrasket om direktoratets forslag går igjennom helt uendret.

Men alt i alt får en kanskje være glad for at det foreslås konkrete tiltak for å redde torsken ...

Link to comment
Share on other sites

Problemet er bare at fisketrykket i fjorden er (antatt) lavere enn det var de første tiårene etter 2. verdenskrig. Så det må være noe annet som er problemet. Her er jeg for en gangs skyld enig med fritidsfiskerne som har levert sitt høringssvar. Det er innført en drøss med begrensinger de senere år samtidig som det blir stadig mindre torsk. Her virker det som byråkratene egentlig bare pøser på med mer av samme medisin som beviselig ikke har fungert på pasienten før, uten å analysere om problemet er dosen eller medisinen. Slikt kan fort virke mot sin effekt. Ikke minst er jeg redd for hva som vil skje med kredibiliteten til byråkratene hvis dette IKKE har ønsket effekt. 

Men ja, summa summarum støtter jeg alle tiltak som kan tenkes å ha en effekt - selv om effekten fremstår som svært hypotetisk.

Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg ikke lest hele innstillingen men synes et totalforbud mot fiske er tullete. Reagerer også på at det er fritidsfiskerne som tilsynelatende får mye av skylda det på tross av at det ikke er innhentet noen statistikk på hvor mye som tas opp av denne gruppa. Sel og skarv derimot er lite nevnt. At yrkesfiskere i tillegg skal kunne søke om dispensasjon gjør det hele ganske merkelig etter mitt syn.

Link to comment
Share on other sites

Får legge til at det ikke er et totalforbud på papiret, men dersom du ikke kan fiske hverken torsk eller sjøørret - og dermed må unngå metoder som gjør det sannsynlighet du kan få en av de to, da er det ikke noen alternativer igjen. Så effekten av dette blir et totalt forbud.

Både Atle og jeg har båter som flytter på seg så for oss er det ingen krise. Men vi er tross alt et mindretall i så måte.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

45 minutter siden, erik skrev:

Får legge til at det ikke er et totalforbud på papiret, men dersom du ikke kan fiske hverken torsk eller sjøørret - og dermed må unngå metoder som gjør det sannsynlighet du kan få en av de to, da er det ikke noen alternativer igjen. Så effekten av dette blir et totalt forbud.

Både Atle og jeg har båter som flytter på seg så for oss er det ingen krise. Men vi er tross alt et mindretall i så måte.

Så vidt jeg kan forstå er det snakk om et totalforbud i gyteperioden 1. jan til 30. april. Fra høringsnotatet:

På strekningen fra Lindesnes og østover til svenskegrensen foreslås det å forby alt fiske i disse gyteområdene fra 1.1 til 30.4 hvert år. Verken yrkes- eller fritidsfiske vil være tillatt i denne perioden. Forbudet vil også omfatte fangst ved dykking. Forbudet omfatter ikke fiske etter sjøørret fordi dette reguleres av miljømyndighetene med hjemmel i lakse- og innlandsfiskeloven.

Fiskeridirektoratet henstiller til Miljødirektoratet om å forby fiske etter laksefisk i samme periode.

Edit:

Her er virkeområdet til havressurslova:

Lova gjeld all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale. Viltlevande marine ressursar er fisk, sjøpattedyr med heilt eller delvis tilhald i sjøen, andre marine organismar og plantar med tilhald i sjøen eller på eller under havbotnen, og som ikkje er i privat eige. Lova gjeld likevel ikkje hausting og anna utnytting av anadrome laksefiskar slik det er definert i lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- og innlandsfisk m.v. § 5 bokstav a.

Edited by TT
Link to comment
Share on other sites

Nå har jeg tilbragt endel tid på fjorden i årets fire første måneder, senest i 2016, og det er IKKE mange sportsfiskere mellom øyene i Indre Oslofjord på det tidspunktet. (Naturlig nok, siden du må ha egen båt for å komme dit og på den tiden av året har de fleste båten sin på land.) I området rundt Drøbak er det endel aktivitet i årets første måneder.

Det som bekymrer meg er den store blå sonen, hvor det er et betydelig sportsfiske fra mai til oktober, og hvor den aktiviteten i praksis vil bortfalle uten at det finnes et snev av dokumentasjon på hvorfor. Samtidig blir jeg indignert over at forslaget bare skal begrense menneskelig aktivitet i disse sonene, ikke sel, mink eller skarv.

Men igjen, alt vern er bedre enn dagens situasjon. Jeg er bare litt redd for at barnet ryker ut med badevannet her.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hmm.

Har lest gjennom en gang til nå, inkludert tilleggene. De har faktisk tenkt å forby alt (sports)fiske i hele Indre Oslofjord fire måneder i året. 01.01-30.04 blir i praksis Oslofjorden stengt for oss.

Jeg ble dessverre aldri marinbiolog, så kan noen forklare meg logikken bak at vi skal frede torsken mens den gyter? En død torsk gyter så vidt meg bekjent ikke, uansett når på året den dør. Hvis målet er å begrense uttaket må det da være mye mer fornuftig å ha et forbud november-februar, da torsken går relativt grunt og er særdeles fangbar? Nå forbyr man fiske på en tid på året hvor det delvis fiskes lite, og hvor torsken delvis er lite fangbar for folk som fisker fra land. 

I know nothing....

Edited by erik
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Yrkesfiskerne kan holde på som de pleier, og folk kan tjuvsette garn i mye større grad hvis hele fjorden blir fredet. Da er det jo ingen som anmelder/melder garnene, så dette blir jo vinn-vinn for alle bortsett fra sportsfiskerne, som desperat prøver å passe på fjorden sin..

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den ‎15‎.‎12‎.‎2018 at 22.49, erik skrev:

Hmm.

Har lest gjennom en gang til nå, inkludert tilleggene. De har faktisk tenkt å forby alt (sports)fiske i hele Indre Oslofjord fire måneder i året. 01.01-30.04 blir i praksis Oslofjorden stengt for oss.

Jeg ble dessverre aldri marinbiolog, så kan noen forklare meg logikken bak at vi skal frede torsken mens den gyter? En død torsk gyter så vidt meg bekjent ikke, uansett når på året den dør. Hvis målet er å begrense uttaket må det da være mye mer fornuftig å ha et forbud november-februar, da torsken går relativt grunt og er særdeles fangbar? Nå forbyr man fiske på en tid på året hvor det delvis fiskes lite, og hvor torsken delvis er lite fangbar for folk som fisker fra land. 

nå har jeg studert litt marinbiologi, og med forbehold om at jeg ikke har studert forslaget godt nok, synes dette forslaget merkelig ut, hvis det å redde torsken er målet. På generelt grunnlag kan vi si at det å frede fisk under gyting - noe som for eksempel er vanlig med laksefisk i ferskvann - handler om at de individene som har klart å overleve frem til gyting, også skal få muligheten til å formere seg, når det først har kommet dit. I tillegg er det jo slik for laksefisk, at kvaliteten på fisk som mat gjerne er dårlig i og rundt gyting. Derfor har man heller ikke sett noe stort poeng å fiske slik fisk under gyting. Torsk derimot er jo gjerne i best matkvalitet rett før gyting, og derfor har man primært fisket torsk nettopp da. Dessuten er torsken som regel lettest å fange da. Dette viser jo hvor inkonsekvent hele fiskeforvaltningen er. Man sier at man egentlig vil bevare bestandene, men beskatning har primært vært tilpasset produksjon av mat, og når fisk en har vært enklest å fange. Sånn sett kan man jo si at det å frede torsk under gyting er et skritt i riktig retning. Spørsmålet er bare om dette forslaget bidrar til å oppnå det man ønsker? 

Mange mener også at det er litt "unfair" og "ufint" å fiske når fisken er konsentrert på små områder, det være seg røye på varp, eller ørret i en liten bekk. Selv om fisk under gyting er vanskelige å få til å bite, er det jo relativt lett å fange dem under slike omstendigheter. Og siden matauk har vær hovedfokuset for mange, har man ikke vært så opptatt av sportslige metoder. Krøking av røye på varp, og sperring av bekker har vært "grisete" metoder som har blitt anvendt i slike situasjoner. Og dette "gufset fra fortiden" lever fortsatt i beste velgående i den norske folkesjela, sikkert også blant de som utarbeider fiskeregler. De stoler derfor ikke på at sportsfiskere oppfører seg. Å totalforby fiske er en regel som er mye enklere å forvalte, enn en regel full av nyanser, og som er mer i tråd med biologiske realiteter. 

Å forby torskefiske i og omkring gyting i områder hvor torsken gyter virker rimelig, gitt at målet er å redde torsken i Oslofjorden. Men å totalforby ALT sportsfiske i Oslofjorden, særlig fiske fra land overalt, og etter alle arter, er en regel med utrolig dårlig treffsikkerhet. Da rammer man mye mer enn det man egentlig ønsker å gjøre, uten å oppnå noen bedre effekt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg har fortsatt ikke lest hele instillingen, men baserer meg på oppsummeringen og bl.a. det som er kommet fra NJJF og andre. 

Synes igrunn helle opplegget virker særdeles nisselueaktig. Det er så mange ting som spiller inn så det blir bare en gjentakelse av meg selv. Ser likevel at mange påpeker at det er gjort en undersøkelse av hva sel og skarv spiser og at det ble funnet veldig lite torskerester i avføringen. Derimot ble det funnet mye øyepål bl.a. Dette ble brukt som argument for at sel og skarv ikke hadde innvirkning på torskebestanden. Dette kommer fra forskere... Har de studert næringskjeden mon tro? Hva spiser torsken? Når disse artene konkurrerer om samme maten er det klart det påvirker torsken!

Og det og forby alt fiske vinterstid samtidig som man åpner for konsesjon for yrkesfiskere, det blir som en kamerat av meg sa, om du skal kutte miljøutslippene i en by så forbyr du ikke mopedistene og lar vanlige bilister og yrkesjåfører kjøre videre...

Og så argumenteres med at det er umulig å håndheve et forbud mot fiske av torsk så da må alt fiske forbys....? Hvis vi fortsatt holder oss til samferdselsallegorier, det blir jo som om man skulle sagt at det er umulig å håndheve piggdekkforbudet i Oslo, så vi forbyr all biltrafikk i sin helhet?!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Undersøkelsen som viser til lite torsk i selens avføring er fra et (annet) sted med lite torsk. Så i den grad man bør  konkludere noe på bakgrunn av den undersøkelsen så er det at selen spiser det den får tak i. Til sammenlikning er det ikke funnet spor av elefant i avføringen fra norske ulver, men betyr det at vi kan konkludere med at ulv ikke liker elefanter? En like naturlig konklusjon vil være at ulv ikke spiser dyr som ikke finnes i sitt nærmiljø....

Ellers er Andreas sitt poeng svært relevant. Tjuvfisket har en lei tendens til å ta av dersom «vaktbikkjene» holdes hjemme. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den 15.12.2018 at 22.49, erik skrev:

Hmm.

Har lest gjennom en gang til nå, inkludert tilleggene. De har faktisk tenkt å forby alt (sports)fiske i hele Indre Oslofjord fire måneder i året. 01.01-30.04 blir i praksis Oslofjorden stengt for oss.

Med unntak av laksefisk, for det ligger ikke under Fiskeridirektoratets ansvarsområde. Men direktoratet ber miljøforvaltningen følge opp tilsvarende og forby fiske etter sjøøørret i samme periode. 

Nå tror jeg miljøforvaltningen er litt mer drevne på å se «det store bildet», så jeg er fremdeles tvilende til at dette går igjennom. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Rage skrev:

Fascinerende å se at hovedføden består av øyepål, visste ikke at selen kan dykke så dypt som øyepålen finnes på i fjorden her forøvrig..

Undersøkelsen var vel fra Hvaler mener jeg.

https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2015/mars/selinvasjon_pa_sorlandet/nb-no

Link to comment
Share on other sites

og enda viktigere; det er ikke gitt at sel spiser det samme ute ved Hvaler som lenger inn i fjorden. Sel, som de fleste andre dyr, er opportunister og spiser det som er lettest tilgjengelig der og da. Derfor kan ikke en slik undersøkelse tillegges særlig vekt når man skal vurdere selens betydning for torsken i Oslofjorden

For øvrig helt meningsløst å ramme så skjevt; målet er å redde torsken, og så kommer man opp med et forslag som kun rammer en gruppe, og som ikke en gang har særlig betydning for torskebestandens elendighet når det kommer til stykket, mens man ikke gjør en dritt med de faktorene som faktisk betyr noe. Dette er BARE politikk, har minimalt med biologi å gjøre i hvert fall. Men egentlig er dette et ganske typisk mønster i slike forvaltningssaker. Vi ser det i sak etter sak; de virkelige synderne slipper unna, mens en gruppe som egentlig ikke betyr så mye blir av "symbolhensyn" rammet, så man viser at man gjør noe. 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det tragiske her er at artikkelen om selens diett viser nettopp det, at selen spiser det den får tak i. Sammenlikningen med sel andre steder viser nettopp at dietten varierer. (Men når det er sagt tviler jeg på at selen alene kan beskyldes for problemene med torsken innenfor Drøbak.)

Det kan bære litt preg av at man ønsker å gå hardt ut fra start her, slik at den endelige forskriften skal fremstå som moderat kontra forslaget. Jeg tror heller ikke at et såpass ekstremt forslag vil stå seg gjennom prosessen, og jeg klarer ikke helt å se at folket bak forslaget er dårligere kjent med byråkratiets behandlingsform i praksis enn undertegnede. 

I mine øyne hadde det vært mye bedre å forby fiske med faststående redskap hele året, inkludert teinefiske etter hummer, frede torsken hele året og så følge opp med faktiske kontroller. Kontrollørene behøver ikke gjøre noe annet enn å ha en viss beredskap, de kan sitte og vente på meldinger om blåser histen og pisten, det vil bli mer enn nok å gjøre der så lenge det er sportsfiskere på fjorden som ser etter blåser. Hvis de i tillegg kjører innom plassene våre gjestearbidere frekventerer mest og beslaglegger utstyr hos alle med torsk (og annen fisk under minstemål) i posene tror jeg mye er gjort. 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Forby alt fiske med alle typer redskap innenfor grunnlinjen i 2-3 år. Blir det ikke målbare endringer av dette kan fredningen vare 2-3 år til med fri jakt hele året på skarv og sel.

Ikke et seriøst forslag selvsagt, men et interessant tankeeksperiment. Skulle vært interessant å sett effekten på de høyest beskattede artene som torsk, sei, lyr, hummer osv.

Link to comment
Share on other sites

det skal nok mer til for å reparere torskebestanden i Oslofjordområdet. Kanskje den aldri tar seg opp igjen, selv om vi innfører alle tenkelige fangstbegrensninger. En faktor som muligens kan virke ødeleggende på torskens muligheter for å hente seg inn igjen, er klimaendringer. Hadde torskebestanden vært bra, så kunne den nok taklet klimaendringene. Men det er et helt annet "spill" å skulle bygge opp igjen en bestand nesten fra null, når forutsetningene er dramatisk endret...

Link to comment
Share on other sites

Man er ikke spesielt interessert i å verne hverken torsk eller annen fisk når man så fort man møter motstand hos yrkesfiskerne gir etter. Man ville ha rist på alle reketrålene men ga seg da man ble fortalt at fiskerne ikke kunne overleve uten bifangs. Man har også gått tilbake på å forby alt fiske med bunngarn. Det er naturlig at torsk og annen fisk oppsøker steder hvor det er reker og dermed havner mye fisk som bifangst. Men det er naturligvis bare en del av problemet, men Svenska havsmiljøinstitutet slår fast at grunnen til all fisken i Øresund er trålforbudet der. Der det tråles i dag burde man laget mange kunstige rev for å hjelpe til. Fått opp bestandene, men som Picastor skriver er det en fjord i ubalanse og hvor lett er det få den opp å stå? Det å få tilbake torsken på NewFoundland har tatt tiår. Det er sportsfiskerne som genererer mest penger i store deler av fjorden så hvorfor de godtar å bli tildelt smuler har jeg lurt på i mange,mange år. For våre penger kunne vi faset ut yrkesfiskerne i den mest folkerike delen av fjorden inklusive Drammensfjorden. 

Friluftsfjorden!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 12/7/2018 at 2:21 PM, erik said:

Problemet er bare at fisketrykket i fjorden er (antatt) lavere enn det var de første tiårene etter 2. verdenskrig. Så det må være noe annet som er problemet. Her er jeg for en gangs skyld enig med fritidsfiskerne som har levert sitt høringssvar. Det er innført en drøss med begrensinger de senere år samtidig som det blir stadig mindre torsk. Her virker det som byråkratene egentlig bare pøser på med mer av samme medisin som beviselig ikke har fungert på pasienten før, uten å analysere om problemet er dosen eller medisinen. Slikt kan fort virke mot sin effekt. Ikke minst er jeg redd for hva som vil skje med kredibiliteten til byråkratene hvis dette IKKE har ønsket effekt. 

Men ja, summa summarum støtter jeg alle tiltak som kan tenkes å ha en effekt - selv om effekten fremstår som svært hypotetisk.

Jeg må bare kommentere denne. Forslaget er i en stor grad basert på havforskningsinstituttets nye forskning på fritidsfiske i oslofjorden, blant annet. «Byråkratene» sitter ikke på et kontor og drar opp konspiratoriske ting av hatten selv om mange tror det.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har da heller ikke påstått at de bare sitter på kontoret, eller at det ikke forskes. ;) Forskningsprosjektet på fritidsfiske er da også meget spennende å følge med på.

Jeg får bare ikke byråkratenes konklusjon til å henge sammen med det en stakkars uutdannet sjel ser på egne turer i fjorden. Sist tur var intet unntak, jeg så EN annen båt som bedrev sportsfiske. Jeg har veldig vondt for å tro at to sett sportsfiskere på en grei lørdagstur på fjorden står for utryddelse av arter. (I min båt var dødeligheten 0 den dagen.) Riktignok på en tid på året da folk med vett i skallen holder seg innendørs, men likevel omtrent den aktiviteten jeg ellers ser i perioden man ønsker å forby alt sportsfiske. Det var derimot ingen mangel på blåser å se denne dagen, men det kan ha sammenheng med hummersesongen som fortsatt var i gang sist jeg var ute. Dog gjør det at man stusser litt på at sportsfiske skal stå for 34% av dødeligheten for torsk mens garn og tilsvarende redskap skal stå for 7%. Tallene virker ekstreme.

Derimot så har man på noen få år sprengt bort 20-30 grunner i Indre Oslofjord, og dumpet en million kubikkmeter med giftig avfall i fjorden. Sistnevnte forøvrig tett inntil gytefeltet mellom øyene. I årene fremover skal Sandvika bygges om og ut, i arkitektkonkurransen la alle innkomne forslag vekt på en fullstendig ødeleggelse av Sandvikspollen, et område som tilsynelatende virker som oppvekstområde for torsk. Ødeleggelsen av fjordens indre deler fortsetter med andre ord som aldri før, mens sportsfiskere skal bortvises.

I den settingen skal det bli veldig spennende å følge prosjektet. Hva er effekten av å forby sportsfiske mens man ødelegger fjorden? Er den i det hele tatt målbar? 

 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.