Jump to content
Fiskersiden

Aristokraten

Members
 • Posts

  1903
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Posts posted by Aristokraten

 1. Riktig det Piscator.Waldemar Hakkelberg!Kost meg mye med bøkene hans,anbefales for de som ikke har lest de.

  Det er mye ørret og røyefiske i bøkene hans,kanskje ikke så rart når basen hans var ved Tinnsjøen.

 2. Her har du litt informasjon;


  Forberedelser med hovedvekt på biltransport:
  ⦁    Tankene gjennomgås slik at alle overflater er glatte og uten spisse kanter.
   Det bør være en form for skjul i tankene (se bilde). Dette bidrar til å senke stressnivået hos fisken og er gunstig ved mye bevegelse.
  ⦁    Erfaringsvis gir mørke tanker med lokk en mindre stresset leppefisk, men dette vil sannsynligvis være tilfellet ved alle biltransporter.
  ⦁    God vannkvalitet i tankene er viktig! Se mer spesifikk informasjon om O2 og CO2 sist i denne veilederen.
  Oksygeneringssystem med automatisk justering og helst logging monteres. O2 -verdiene skal ligge mellom 80 og 100 %. For å opprettholde gode oksygenverdier i mindre tanker kan det likevel være nødvendig å stille innblandingen på opp til 125 %. Verdier både over og under dette er uheldig. Andre verdier kan føre til stressreaksjoner og etter en tid utløse sykdom og død. Luftesystem for utlufting av CO2 monteres. CO2 er en større utfordring i sjøvann enn i ferskvann, og har nær sammenheng med pH-verdier. Logging av pH kan derfor benyttes for å overvåke CO2. CO2 bør ligge under 15 mg/l og pH over 7. Høye CO2-verdier kan føre til stressreaksjoner, og etter en tid utløse sykdom og død.
  ⦁    Ha utstyret på plass før sesongen starter og lær å bruke og forstå det.
  ⦁    Ved avtale om transport skal følgende være avklart på forhånd:
  ⦁    Kontakt må være opprettet mellom kjøper, selger og transportør
  ⦁    Mengde fisk som skal kjøres i hver tank; maks antall pr. art
  ⦁    Hvilken dokumentasjon som skal foreligge, og hvem som er ansvarlig. 
  ⦁    Krav til vann (temperatur og salinitet), overvåkning underveis (O2, pH, temp.)
  ⦁    Vann og fisk må hentes fra smittefritt område; avklares mellom leverandør og kjøper 
  ⦁    Fisk som lastes skal være ferdig sortert på art og størrelse
  ⦁    Transportør og kjøper skal vite antallet av de ulike artene før lasting starter 
  ⦁    Kjenn regelverket. Link til forskrift for transport av akvakulturdyr finnes under «Vedlegg».    

  Transport-forskriften
  ⦁    Gjennomføring:    

  Lasting:
  ⦁    Bilen må fylles med vann av god kvalitet: Helst full sjø, men minimum 25 promille salt. God sikt, og minimalt med innslag av humus (biologisk materiale, grums). Temperaturen i transportvannet bør ikke komme over 18 ᵒC, og må gradvis tilpasses temperaturen hos mottaker. 
  ⦁    Bruk kun våthåv ved håndtering under lasting av fisken. Ta ikke for mye fisk i gangen.
  ⦁    Leppefisk skal ALDRI ligge tørt, det svekker den og kan føre til sykdom.

  Transport:
  ⦁    Under transport skal O2 og pH logges. Det bør være automatisk justering av O2, men det kan også justeres manuelt dersom en til enhver tid har oversikt over nivået. 
  ⦁    CO2-luftere må tas i bruk dersom pH går under 7.
  ⦁    Ved store temperaturforskjeller mellom der fisken hentes og dit fisken skal leveres, må en vurdere å skifte ut vann underveis med vann av lavere temperatur for å akklimatisere fisken (OBS saliniteten). Store temperaturforskjeller kan gi store stressreaksjoner og i verste fall sykdom eller akutt dødelighet.

  Lossing:
  ⦁    Levering må være avklart mellom transportør og mottaker, og det må foreligge en plan for lossing.
  ⦁    Tankene på bilen tappes ned slik at mest mulig vann fjernes før lossing. Det må likevel ikke tappes så mye at leppefisken går tørr. 
  ⦁    Oksygen bør være på under nedtapping frem til lossing starter.
  ⦁    Fisken losses fra bil med slange ned i en brønn på båten, eller i tanker på dekk.
  ⦁    Hvis mulig bør avsilingssystem benyttes for å unngå blanding av vann av ulike kvaliteter (blandingssoneproblematikk)
  ⦁    En må sikre at det ikke hoper seg opp med leppefisk i vinkler av losseslangen, og samtidig passe på at trykket i slangen ikke blir for høyt slik at leppefisken får for hard medfart. Det må ikke bli stående leppefisk i slangen når en bytter mellom ulike tanker.
  ⦁    Mottakerenheter må ha god vannutskifting i tråd med anbefalinger for transport med båt. 

  Utkjøring til merd med tanker på dekk:
  ⦁    Det bør i størst mulig grad planlegges slik at fisken fra én tank på bilen kan fraktes videre i én tank på båten.
  ⦁    Mengde fisk i hver tank må tilpasses ut fra type fisk, størrelse på tanken og vannkapasitet. I tanker på 1000 L bør utskiftingskapasiteten være 200 L/min – da er hele tanken utskiftet på ca. 5 minutter. Oksygennivået må ikke komme under 80 %.
  ⦁    For å få nok vann til alle tankene, kan det være nødvendig med et depotkar der båtens spylepumpe brukes til oppfylling, mens en del mindre pumper fordeler vann til tankene derfra. Dette er praktiske hensyn som må tilpasses i hvert tilfelle.
  ⦁    For oversikt over mengde fisk i tankene; se under avsnittet "Transport med båt". 
  ⦁    Dersom antallet fisk i tankene på bilen overstiger anbefalt mengde fisk i tankene på båten, kan fisk fordeles videre med en våthåv. Se under veilederen for mottakskontroll mht. evt. telling.


  Utkjøring til merd med brønnbåt:
  ⦁    Ved bruk av brønnbåt gjelder samme prinsipper som ved transport med båt. For lossing fra båt til merd kan både våthåv og pumpe benyttes. Ved pumping må det gjøres en vurdering internt med tanke på fiskevelferd for leppefisken. Leppefisk tåler ikke store løftehøyden, og er mye mer ømfintlig for trykkforskjeller enn laksen.  

  Transport med båt:
  ⦁    Mange av punktene under «Forberedelser» gjelder også for transport med båt.
  ⦁    Ha romslig fiskebrønn med kontinuerlig sirkulasjon.
  ⦁    Mengde fisk i tankene: Den sikreste måten er å kontrollere oksygennivået, som ikke skal gå under 80 %. Kan dette ikke måles, brukes tabellen under som veiledende. Denne viser mengde fisk på korte transporter (30-60 min.) og lengre transporter.


   

  ⦁    En god oppbevaringstank må bestå av flere rom eller ha perforerte skillerister for å holde de ulike leppefiskartene atskilt.  Dette er også fornuftig for å dempe bevegelsen i vannet. Vær imidlertid oppmerksom på at slike rister bremser vannsirkulasjonen, slik at hvert rom bør ha egen vanntilførsel.  
  ⦁    Gode oksygenforhold i oppbevaringstanken er viktig. Montering av pumper som sikrer gjennomstrømning og utskifting av vann (200 liter/ minutt/m3) kontinuerlig inn i hvert rom i tanken, gir erfaringsmessig gode oksygenforhold for leppefisken.
  ⦁    O2- verdiene må ligge på min. 80 % metning. Oksygen bør måles og logges kontinuerlig.
  Ha oksygenlogger på plass før sesongen og lær å bruke den.
  ⦁    Stor pumpekapasitet (back up-system).
  ⦁    En fiskebrønn med lokk senker stressnivået til fisken. Den bør være mørk innvendig, 
  ⦁    Skjul i brønnen roer ned fisken. Bruk f.eks. tangklaser/kunsttare eller lignende.
  ⦁    Det bør være mulighet for oksygentilsetning under transporter ved høye temperaturer; alternativt må fiskemengden tilpasses nøye.
  ⦁    Fisker bør forbys å gå mot stor sjø (stamping) med fisk i brønnen. Dette for å unngå at fisken skades og utvikler sår noen dager etter transporten.


    

  Vannkvalitet ved transport:
  Bilen kan ses på som en forenklet variant av et resirkuleringsanlegg. Den største forskjellen er at fisken ikke blir fôret, og at den sultes i forkant av transporten.
   


  Om oksygen (O2):
  Oksygennivået er det relativt greit " å holde styr på". Med litt finstilt manuelt utstyr, eller med automatikk med sensor, er det enkelt å måle, og verdier mellom 80 % - 125 % går greit å holde. 
  ⦁    Fiskeren bør kunne dokumentere oksygenforholdene i fiskekummen. Det optimale er kontinuerlig logging av oksygen, men som et minimum bør oksygen måles ved høye vanntemperaturer og mye fisk for å gi en oversikt over kapasiteten til fiskekummen i fangstbåten. En tommelfingerregel kan være at oksygennivået aldri bør falle under 80 % metning.
  ⦁    Oksygenbehovet til fisk øker med sjøtemperaturen. Samtidig synker oksygenmengden i sjøen ved høye temperaturer. Dette er det viktig å ta hensyn til.
  ⦁    I perioden juli - oktober has den høyeste temperaturen og de laveste oksygenverdiene i sjøen. Dette sammenfaller med tidsrommet for da fangstene av leppefisk er best. Dette betyr at det da kan fraktes betydelig mindre leppefisk (lavere tetthet) enn tidlig i sesongen.
  ⦁    Leppefisk blir lett stresset under transport og håndtering, noe som kan føre til store fall i oksygenet i fisketanken. Bare ved å fjerne lokket til fiskekummen har man sett at oksygenet i vannet har sunket betydelig i løpet av et lite øyeblikk.

  Om karbondioksid (CO2):
  CO2 er mer utfordrende, og det er ekstremt stor forskjell på ferskvann og saltvann. Brønnbiltransporter med fisk i ferskvann(eks. laks) har oftest gått greit uten CO2 lufting. Saltvann, derimot, inneholder svært mye ioner (leder strøm veldig godt), samtidig som CO2 er et skeivt ladd molekyl (polart). Slike molekyler løser seg ekstremt godt i det ionerike saltvannet. Samtidig er CO2 svært vanskelig å fjerne fra saltvann. Med en god lufter kan det likevel fjernes en del, og nok til å «holde det i sjakk». 
  Når CO2 i saltvannet øker, reduseres pH. Måling av pH kan derfor brukes som en god målemetode for å måle CO2. Som tommelfingerregel skal pH være større enn 7,0. Da er det godt under 15 mg CO2/liter sjøvann. 

  Om ammoniakk: 
  Svært forenklet skiller en fisk som spiser mat ut mye ammoniakk, mens en fisk som er sultet skiller ut svært lite. Derfor er problemet kraftig redusert dersom fisken sultes før den skal transporteres. Ammoniakk (giftig)står i likevekt med ammonium (ugiftig) i vannet på en slik måte at andelen ammoniakk øker med stigende pH. Derfor skal en være forsiktig med å heve pH. Ved pH 7,0 - ca 7,3 vil svært lite foreligge som giftig ammoniakk. 

  Det er et godt kompromiss å kjøre lufterne slik at pH ligger i overkant av 7,0. Da has tilfredsstillende verdier for CO2, samt lave verdier for ammoniakk, og fisken vil ha det så optimalt som mulig. 

  En tankbilsjåfør har da følgende å passe på: 
  ⦁    Oksygendosering - (80 % - 125 % metning). Kan helautomatiseres.
  ⦁    Ha CO2  - luftere, og mål pH i tankene. pH 7,0 - 7,3 gir optimale forhold.
      
  ⦁    Registrering:    
  ⦁    Temperatur og vannkvalitet (O2 og pH) under transport med bil.
  ⦁    Oksygennivå under transport med båt.
  ⦁    Annen dokumentasjon som er avtalt mellom kjøper, selger og transportør.    Eks på mottaksskjema /kvalitetskontroll
  ⦁    Avvikshåndtering:    
  Alle avvik skal håndteres:
  ⦁    Alle ting som har skjedd i forbindelse med lasting / transport eller levering av fisken, og som kan ha hatt negativ effekt på fisken eller ført til redusert kvalitet på fisken, skal registreres i en avviksrapport. Allerede iverksatte tiltak for å redusere konsekvensene av avviket, eller foreløpige tiltak for å hindre at avviket gjentas, beskrives også i rapporten. Der beskrives også varige (korrigerende) tiltak som er iverksatt, eller som planlegges iverksatt, for å hindre at tilsvarende avvik skal skje igjen.  Rapporten arkiveres.
      

  Fiskevelferd: 
  Svært mange av punktene nevnt i selve veilederen angår nettopp fiskevelferd, og anbefalingene er i stor grad gitt med tanke på å sikre god velferd og dermed god kvalitet på rensefisken. Dette er også avgjørende for at rensefisken skal kunne fungere etter hensikten i sjøanlegget.
  Rømmingssikring: 
  ⦁    Riktig minstemål på fisken
  ⦁    God sikring og kontroll ved lasting og lossing
  ⦁    Varsle sjøanlegget og avtal ankomst for levering av rensefisken. Følg anvisninger fra sjøanlegget

 3. Hvis det dreper budsjettet ditt med 2 av hver så kan du jo vente litt med handelen til det er "Black Friday",da får du jo litt ekstra for pengene.Usikker på når det er,men det vet sikker noen andre her.Det er jo heller ikke bare "Skitt Fiske" som har slike tilbud.Du kommer nok nesten garantert til å kjøpe deg mer utstyr etterhvert,det skjer de fleste.De det ikke skjer det med er de som ikke opprettholder interessen.

  Hva du skal velge blir jo mye en smakssak.Men 10-11 fot er ikke feil.Kastevekt skal jo heller ikke være for grov,15-40gram er det jeg foretrekker,men igjen,dette er noe man må nesten bestemme selv.Det å gå i butikken og ta og føle på utstyret er også undervurdert.

 4. Den 13.10.2017 at 21.38, Aurevenn skrev:

  Sitter her på jaktkoia og reflekterer over livet. All by my lonesome. Gud bedre å herlig. Koser meg meg speke, øl og litt forumsnoking. Plutselig dukker denne tråden opp. Vakkert formulert, jeg føler med deg. Det du forklarer her Aristokrat, er noe alle som har fisket endel har opplevd. Jeg vil dog, uten på noensomhelst måte bagatellisere situasjonen, påstå at det er sånne situasjoner som er kremen av sportsfiske. De store man har fått blir bare som en slags plakett i hue etterhvert, "been there, done that" liksom. Men de luringa som man ikke får, dem tenker man på. Ofte. Ting som "hvor stor?", "var det en clean kroking?", "gjorde jeg noe feil?", "hva skjedde?". Jeg tror selv på at det er nettopp disse tingene som gjør oss sugne på å fortsette. Å bli bedre, å bli mere kreative, tørre å prøve nytt. Alt for å få tilbake følelsen man hadde rett før storingen forsvant. Chasing the dragon,anyone? Hadde fiske vært et narkotikum,hadde vi hengt på plata alle sammen :-)  Koiehilsen fra Mats. Skål.

  Helt rett "Aurevenn"! Hadde man fått 1kr for hver gang man tenkte tilbake på mistet fisk,så hadde det blitt en god sum.

  Men neste gang.....Da sitter den.Ting bruker å jevne seg ut etter en tid.

 5. 4 timer siden, Kim Rasmussen skrev:

  Den plassen har ihvertfall høy status i min bok! Traff på "Aristokraten" der i fjor, da jeg fikk gjørs og stam som nye arter :)

  Soli.jpg

  Hei Kim! Ja den plassen er utrolig fin,hvis man ser bort fra trafikken som er forferdelig.Men man trenger ikke gå mange 100metrene sørover før man finner flere flotte idyller.Østsiden av elva er å anbefale.

 6. Den 13.10.2017 at 14.45, LaHo skrev:

  Grattis!! Fin fisk :D 
  Prøvd å fiske etter de med små wobblere eller liknende??

  Nei har ikke testet ut det,men når elva er smekkfull av Laue så har jeg fått fin stam på bunnmeite.Så en liten wobbler hadde nok kunnet gitt resultater.Men hadde nok blitt en del lengre mellom nappene.

  Du hadde nok fått mer av gjedde,gjørs og abbor.Hadde forresten på en sinnsyk diger fisk på en pølsebit i sommer.Var nok en diger gjedde.Fikk ikke rikket den av flekken,og når den gikk så var det brutalt.Kan jo også vært en diger laks.

  Prøvde etter den dagen derpå,men da ble det bare masse smågjørs.

 7. Etter turen med Lars som varte i 3,5 time så skulle det fiskes litt,stam var målet denne kvelden.Rigget meg til nede ved smalelva.Trodde strømmen skulle være greiere her,det var skivebom.30gram bly og agn ble presset opp i smalelva.Blyet hoppet nedover bunnen og slo seg liksom aldri til ro.Det var vanskelig å fiske her,fikk også en flått på besøk.Jeg bestemte meg for å gå opp mot bruene.Fikk en stam her ihvertfall;DSC00959.thumb.JPG.a77a4894b91a90f71d8890f97dbb12c4.JPGDSC00961.thumb.JPG.03e477acd4fbd536304bdd529539b42c.JPG Stod en nordmann og hev med wobbler ved bruene,han var meget hyggelig.Hadde ikke fisket på 10 år kunne han fortelle,mildt sagt ute av trening.Han hev wobbleren opp på brua  Ikke bare dritings polakker som klarer det.Etterhvert når han så jeg dro stam så fikk han både loff og reker av meg,uten at det hjalp.Men ivrig var han ihvertfall.

  Det var enorme mengder med stam.Tror jeg landet 17stk.Den ene jeg fikk,veide nok rundt 1,5kg sprutet det melke ut av.Ille sen gyting på noen av fiskene i år.

  Når klokken var rundt 23.30 hadde jeg planer om å gi meg.Var sulten og litt mettet på fisking.Ble litt sånn,bare ett kast til....Fikk forresten nesten alle på reke.Pølse var det null aktivitet på,kjøttpølse brukte jeg.Ostepølse er det som har fungert best for meg,uten tvil.Fikk også 4stk på flyteloff.

  Ihvertfall så kroker jeg en fisk rett etter 23.30.Den er skikkelig tung,men kampen er heller dårlig,den havner raskt i håven.Har bare ett lite utras når den var nærme håven.

  Men for en fisk! Den er jo enorm.Måler lengden til 62cm....Syke sat**,blir helt skjelven.Magen er desverre tom for mat.Men har god tro på pers  

  Den veier 2860gram! Ny pers  Herlig avslutning på en flott dag.Jeg lar han andre knipse bilder,de blir ikke veldig bra.Men de får duge;  DSC00966.thumb.JPG.74e3d66717fcb9a2c2b1af1fe366adf3.JPGDSC00968.thumb.JPG.1a632976ba333e44055973a4b9c55519.JPGDSC00969.thumb.JPG.b48f98f490005349a449337c929593f5.JPGDSC00965.thumb.JPG.9f08f6e7276f4f1c754b24c35ba289c2.JPG

  Dette er en fisk som lett kunne veid over 3kg.Muligens potensiale til å veie enda noen 100gram mer,men er superfornøyd.Nærmer seg 3kg!

   

  • Like 3
 8. Ny tur,nye muligheter.... Samme plass og taktikk som i går;

  DSC00494.JPG
  DSC00495.JPG

  Var i gang kl 2030 og det tok ikke lange tiden før det ble liv,landet en på ca 1kg raskt.Neste fisk var fin,den dro rett inn mot land,10m nedenfor hvor jeg satt,og så røk krokfestet.Alltid like surt.... :roll:

  Var ikke like mye liv i vannskorpa i dag,men bra med aktivitet var det.Dro fisk jevnt og trutt,mistet også flere.Havnet på 6 stk tilsammen.Ikke noen store,lengstemann var 42cm.Det er rett over 1kg med normal kondisjon.

  Rett over kl 00.00 gjorde jeg meg klar til å dra hjem,var mettet på fisking.Hadde kommet en liten bris og det var vanskelig å se loffen på vannskorpen.Men gjorde ett forsøk til.Satte på en diger bit,vætet den hurtig og hev det jeg turte.Den fløy langt ut og jeg satte meg på huk bak noe siv.Liker å holde lav positur og går som en indianer,heller ingen raske bevegelser.

  Ihvertfall;bøylen er lukket og jeg ser at sena strammer seg mot snella,har ikke sett eller hørt noe bevegelser ute ved loffebiten.Settet tilslaget når sena er nesten stram,det svarer tungt der ute,veldig tungt.Den har ett utras ikke jeg har vært borti når det gjelder stam,skjønner at denne er diger...Jeg kjører den forsiktig,er livredd for å miste den,dette er muligens min drømme-stam rekker jeg å tenke.Må fighte den noen minutter,men tilslutt glir den inn mot der jeg står.Jeg pumper den opp i skorpa bare får å få sett den....Den er ENORM,den største jeg har sett.Det er en fantastisk fisk,en slik jeg har drømt om siden jeg begynte å fisk stam.Drømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse..

  Tusen tanker raser gjennom hodet mitt,den MÅ være over 3kg,kan det være ny NR?? Den er sinnsykt grov,lengden er der,fet er den.Sikkert spist en loff alene....

  Idet jeg skal dra den inn mot meg så skjer det,krokfestet glipper,men den er ikke tapt enda.Den er sliten og ligger halvveis oppe på land.Da ser jeg virkelig hvor grov den er.... Jeg tar tak over nakken på den i ren refleks og prøver å få løftet den inn på land.Men det er utgjort.Den skal ikke bli min,den gjør ett par vrengninger med den muskuløse kroppen og sklir ut av hånda mi.Ett skikkelig plask med halen og den er borte...Retning bruene....

  Jeg blir stående som en narr,utslått,synker sammen som en sekk og halverer lengden fra mine 180cm.Alle mine krefter er borte.Setter meg på stolen.Det renner en tåre fra det høyre øyet,den lander på låret....Sitter slik i noe som virker som en evighet.Har mest lyst til å bare dra,la alt utstyret ligge igjen.Aldri mer fiske.Begynne å samle glansbilder,bli soppekspert,verve meg til frelsesarmeen....Livet er tøft langs bredden der akkurat da.

  Klarer å samle meg sånn nogenlunde etterhvert,pakker sammen og drar hjem i skam.Skammer meg over at jeg ikke bruker håv,sta som en geitebukk...Jeg bestiller håv når dette innlegget er postet.

  Har mistet noen fine fisker gjennom åra,bla noen digre gjedder fra Borredalsdammen, Sæbyvannet og Ågårdselva.Den ene fra Borredalsdammen var enorm.Det var ille,skikkelig ille,særlig for en som er så glad i gjeddefiske som meg.Men ingenting kan måle seg med dette,var i ett lite øyeblikk verdens undergang...

  Hjemturen husker jeg null og nada av...Alt er bare en stor grøt.Tviler på at søvnen kommer i natt... Dette skriver jeg i ren terapi.Trøsten får være at jeg så den tydelig,fikk tatt på den.Og ikke minst den er der enda!!

  Her er noen bilder av oldebarna;

  DSC00496.JPG
  DSC00497.JPG
  • Like 3
  • Sad 1
 9. Ser at diskusjonen går om hvordan få Fiskersiden tilbake til slik den var i gode gamle dager,tror at hvis flere legger inn sine fangstrapporter eller bare en fisketur med eller uten fangst så vil det bidra til at aktiviteten øker.Vil selv prøve å bli flinkere og legger nå ut noen turer fra i sommer,har blitt lite fisking de siste månedene desverre.Hadde noen supre turer etter stam i sommer.Bla fikk jeg fisk på 62 eller 62,5cm.Den har skyhøyt potensiale,hadde ikke forundret meg om den overgikk NR når den var i sin beste kondisjon!Legger ut en tur hvor jeg fikk en mye mer enn godkjent stam.Har en del rapporer liggende inne på ett lukket forum:)

  Ned igjen,fiskesuget er sterkt om dagene.Startet nedenfor bruene med å hive ut loff.Var fisk oppe og jeg rigget stanga.Prøvde en stund men fikk ikke noe.Vannet hadde sunket nærmere 50cm.

  Ruslet en tur ned til "jon-swimmen" og hev ut loff og rigget feederstanga.Måkene kom og forsynte seg av loffen,irriterende.Spiral-loff er forresten ett godt alternativ til super-loffen fra coop som jeg ikke får fatt i lenger.Skrik ut hvis noen av dere andre ser den!

  Det var noe inni helvete med mygg der nede,orket å sitte her 1 time før jeg ville prøve litt oppe ved bruene.Landet en liten stam på rundt 500gram.Ganske dødt.Virket som det var noen fine sørv inne på grunna der,har også observert de før.Kanskje det går noen store her?

  Vel fremme ved bruene igjen så jeg at det var opptatt.Fredrik Mortvedt og en som hette Roger satt å meitet stam.Snakket litt med de,hyggelige folk.De hadde noen napp,men fikk ikke noe til å sitte.Ganske dødt i vannskorpen også.Dette lovet ikke godt...

  Jeg ville jo fiske litt,smalelva gadd jeg ikke,så gikk over til andre siden igjen og rigget meg til 100m nedenfor bruene.Her var det litt mindre mygg.Ett problem var all vegetasjonen i vannet.Ikke beste plassen å lande fisk på,men lot det stå til og kastet ut bunnmeite-tacklet med reke som agn.Litt loff ble også ofret.

  Lander etterhvert en liten krabat på max 300gram.På loffen som jeg hev ut så er det fisk oppe,den virker diger.Tok loffebitene rett oppstrøms helt inne ved land.Det har blitt mørkt så orker ikke prøve etter den,umulig å se loffen.Fortsetter med bunnmeite og det gir resultater,jeg kroker en fisk som er pen.Den fighter godt.Men får den inn til slutt og skal håve den da kroken glipper.Den var nok en plass mellom 2 og 2,5kg.Surt.....Men nattan har mer å by på...

  Rundt kl 0100 har jeg endelig ett napp,og klarer å kroke den.Kjenner at den er diger,veldig tung og har noen fine utras.Bruker hodelykt nå og når den er 2 meter fra land ser jeg at den er skikkelig stor,og ikke minst fet!Kåler ille med håvingen,men klarer til slutt å få den opp i håven.Oppe på matta viser målestokken 60cm,eller 60,5cm er mer korrekt.Den er fet og grov så jeg blir helt skjelven.Roter og surrer rundt meg selv.Klarer å knekke MILO-stanga.Favoritten min...

  Vekta viser 3080gram!! Trekker fra 20gram og lander på 3060gram.Endelig over 3kg og ny pers selvfølgelig.Skriker over til de 2 på andre siden.Over 3kg!!! De skriker tilbake,men det er vanskelig å høre hva de sier.Trafikken var formidabel.

  Knipser noen bilder,de blir ikke veldig bra.Må lære meg å ta bedre bilder.Det verste er at når jeg gir meg etter at fisken er sluppet fint tilbake og er på vei over til andre siden så møter jeg Fredrik og Roger.De er på vei ned til meg for å se fisken.Kunne blitt noen bedre bilder da.Har jo karpesekk....

  Jaja,sånn er det i maset der oppe. Her er fisken;

  DSC00977.JPG
  DSC00976.JPG
  DSC00975.JPG

  Dette var over all forventning! For en start på årets stam-fiske.Blir vanskelig å toppe denne.Men skal prøve.

  • Like 3
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.