Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Norske Lakseelver: VillaksNytt nr. 2/2020 Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_02-2020_issuu Sammen er vi sterke! Elvene som er medlemmer av Norske Lakseelver bidrar gjennom medlemskapet og medlemskontingenten til finansiering av arbeidet til Norske Lakseelver. Er "din" elv hvor du er rettighetshaver, forpakter og/eller fisker medlem av Norske Lakseelver?
 2. Kulverter, stikkrenner og bruer kan i enkelte tilfeller skape vandringshinder for fisk. Norske Lakseelver: Utbedring av kulverter Link: https://lakseelver.no/nb/news-2018/utbedring-av-kulverter "Frie fiskeveger - Utbedring av vandringshinder for fisk" fra Statens vegvesen kan du lese her.
 3. Av Maren Esmark - Generalsekretær i Naturvernforbundet Christian Steel - Generalsekretær i Sabima Siri Parmann - Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund Torfinn Evensen - Generalsekretær i Norske Lakseelver Vannkraft må ta større miljøhensyn Link: https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/vannkraft-ma-ta-storre-miljohensyn/
 4. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 10 (PO 10). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i gult av fiskeriministeren. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 10 (PO 10) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-10-2018-2020
 5. Les også: Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/75971-dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljø-og-naturforvaltning/&tab=comments#comment-804362
 6. Les også: Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/&tab=comments#comment-803598
 7. Av Matthew Raymond Smith - Director Sustainable Finance hos KPMG Norway EU diskriminerer ikke norsk vannkraft Link: https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/86PEEW/eu-diskriminerer-ikke-norsk-vannkraft
 8. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 9. Havforskningsinstituttet (HI) Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til trafikklyssystemet Produksjonsområdene 2 og 3 fra Ryfylke til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 4 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/desember/ny-vurdering-av-lakseluspavirkning-pa-vill-laksefisk-til-trafikklyssystemet
 10. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 7 (PO 7). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 7 (PO 7) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-7-2018-2020
 11. enerWe - Gode miljøtilpasninger er hovedregelen, ikke unntaket Gjesteforsker og sjefsingeniør mener norske vannkraftverk trenger de foreslåtte kriteriene i de nye bærekraftsreglene fra EUs Green Deal. Link: https://enerwe.no/eu-klima-miljo/gode-miljotilpasninger-er-hovedregelen-ikke-unntaket/389731
 12. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6 (PO 6). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Produksjonsområde 6 (PO 6) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-6-2018-2020
 13. Teknisk Ukeblad – Norske forskere er verdensledende på miljødesign. Nå har EU lyttet til oss – De gode miljøløsningene er mer unntaket enn hovedregelen i Norge i dag, sier NTNU-forsker Jo Halvard Halleraker. Link: https://www.tu.no/artikler/norske-forskere-er-verdensledende-pa-miljodesign-na-har-eu-lyttet/503976?key=0uZd5i4Q
 14. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 5 (PO 5) i Møre og Romsdal. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Møre og Romsdal (PO 5) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-more-og-romsdal-2018-2020
 15. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Temaoversikt Leter du etter et spesielt tema knyttet til villaks, sjøørret eller sjørøye? Her finner du en oversikt over i hvilke rapporter du finner tema som ikke er omtalt i alle rapportene. Link: https://vitenskapsradet.no/Temaoversikt
 16. Norske Lakseelver Nyhetsbrev 18. desember 2020 Link: https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/258411/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn
 17. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 10 (PO 10) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 10 (PO 10). Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i gult av fiskeriministeren. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-10-2018-2020
 18. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 7 (PO 7) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i PO 7. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-7-2018-2020
 19. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver på Vestlandet i PO 3 og PO 4. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Norske Lakseelver: Lusedødelighet på Vestlandet (PO 3 og PO 4) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-pa-vestlandet-2018-2020
 20. I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 23 forsurede vassdrag som kalkes. Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene. Miljødirektoratet: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – Tiltaksovervåking i 2019 Link: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/september-2020/kalking-i-laksevassdrag-skadet-av-sur-nedbor--tiltaksovervaking-i-2019/ Rapporten "Kalking i l
 21. Mattilsynet vedtok den 10. desember å friskmelde Ranavassdraget for Gyrodactylus salaris. Med dette er forhåpentligvis den fryktede lakseparasitten fjernet fra alle tidligere infiserte vassdrag i Nordland. Fylkesmannen i Nordland: Ranavassdraget er endelig friskmeldt etter langvarig kamp Link: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/ranavassdraget-er-endelig-friskmeldt-etter-langvarig-kamp/ Mattilsynet har friskmeldt Ranavassdraget med Tverråga, en av Norges mest kjente lakseelver, for parasitten Gyrodactylu
 22. Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Rogaland i PO 2. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne ville ha gult. Nå er det rødt. Norske Lakseelver: Lusedødelighet i Rogaland (PO 2) 2018-2020 Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-rogaland-2018-2020
 23. Av Maren Esmark - Generalsekretær i Naturvernforbundet Christian Steel - Generalsekretær i Sabima Siri Parmann - Fagsjef Norges Jeger- og Fiskerforbund Torfinn Evensen - Generalsekretær i Norske Lakseelver Vannkraft må ta større miljøhensyn Link: https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/vannkraft-ma-ta-storre-miljohensyn/
 24. Norske Lakseelver Lusedødelighet i Produksjonsområde 6 (PO 6) 2018-2020 Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/12/lusedodelighet-i-produksjonsomrade-6-2018-2020
 25. Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Link (artikkelen er fra mars 2015): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.