Drømmefisken

- Vinn drømmereise til Alaska for to i Norges nye landsdekkende fiskekonkurranse! Premier for over 500.000 skal deles ut.

DU kan enkelt delta, uansett hvor i landet du bor og hvor mye du fisker. Månedlig premiering. Les mer her; https://goo.gl/3zSMUq 

Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 178
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  24

Glalaksen last won the day on December 2 2017

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

166 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

6 540 profilvisninger
 1. Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF) SJFF ber om restriksjoner i sjølaksefisket SJFF har henvendt seg til både fylkesmannen og til Miljødirektoratet og bedt om forkortet fisketid for kilenotfisket i fjorden. Link: https://www.njff.no/fylkeslag/nord-trondelag/lokallag/stjordal/Sider/SJFF-ber-om-restriksjoner-i-sjolaksefisket.aspx
 2. For å sikre en bærekraftig forvaltning av laksen på bestandsnivå - i tråd med forvaltningskravet - må myndighetene sikre at man unngår å høste på elvebestander som ligger under gytebestandsmålet. Norske Lakseelver: Bærekraftig høsting av villaksressursene Link: https://lakseelver.no/nb/news-2018/baerekraftig-hosting-av-villaksressursene
 3. I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" kan vi lese (sitat): "I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget." "Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse." "Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt." "Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst." Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og krokgarnfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys? Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og krokgarnfisker?
 4. Både laks og fiskere var tilbake i frisk elv da gjenåpningen av fiske i Vefsna ble markert. Gjenåpningen kommer etter at ni av ti elver i Vefsnaregionen er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Veterinærinstituttet (VI): Fisk og fiskere tilbake i frisk elv Link: https://www.vetinst.no/nyheter/fisk-og-fiskere-tilbake-i-frisk-elv
 5. ØKOKRIM Ikke helt etter boka - Skole dømt for felling av kantvegetasjon Link (sidene 31 og 32): https://www.miljokrim.no/getfile.php/4158265.2528.julwl7lwpa7tnn/Miljokrim_2018_1.pdf
 6. ØKOKRIM ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 ØKOKRIM ser en tydeligere tendens til at digitaliseringen gjør det stadig enklere å drive massebedragerier – norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere. Link: https://www.okokrim.no/okokrims-trusselvurdering-2018.6123197-411472.html ØKOKRIM sin "Trusselvurdering 2018" kan du lese her.
 7. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Vil det bli for hett for villaksen i fremtidens klima? Hva vil klimaendring føre til i Norge og hvordan vil det påvirke våre laksebestander? Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4499/Vil-det-bli-for-hett-for-villaksen-i-fremtidens-klima Artikkelen "Modelling climate change effects on Atlantic salmon: Implications for mitigation in regulated rivers" kan du lese her. PS: Artikkelen til Norsk institutt for naturforskning (NINA) er også publisert i VillaksNytt nr 1/2018 utgitt av Norske Lakseelver.
 8. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ned elvene. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4395/Framtidas-fisketrappforskning-er-tverrfaglig Artikkelen "The future of fish passage science, engineering, and practice" kan du lese her.
 9. Havforskningsinstituttet (HI) Helseovervåkingen av vill laksefisk Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet gjennomfører helseovervåking på vill laksefisk på oppdrag fra Mattilsynet. Programmets har som overordnede mål å undersøke kilder til og forekomst av smittestoff i vill laksefisk, og har spesielt fokus på virus som er vanlig og forårsaker sykdom i oppdrett. Link: http://www.imr.no/hi/nyheter/2018/juli/ny-rapport Rapporten "Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2017" kan du lese her. Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet gjennomfører helseovervåking på vill laksefisk på oppdrag fra Mattilsynet. Programmets har som overordnede mål å undersøke kilder til og forekomst av smittestoff i vill laksefisk, og har spesielt fokus på virus som er vanlig og forårsaker sykdom i oppdrett. Veterinærinstituttet (VI): Helseovervåkingen av vill laksefisk Link: https://www.vetinst.no/nyheter/ny-rapport-helseovervakingen-av-vill-laksefisk Rapporten "Health monitoring of wild anadromous salmonids in freshwater in Norway 2017" kan du laste ned på siden det linkes til.
 10. Artikkelen er hentet fra VillaksNytt nr 3/2017 utgitt av Norske Lakseelver (sidene 16 - 19). Kjell Rogne Utne fra HI/VRL diskuterer her hvordan den totale byttedyrstilgangen, effekten av store bestander av planktonspisende fisk og store havstrømmer påvirker laksens vekst og overlevelse. Link: https://issuu.com/millimeterpress/docs/villaksnytt_03_2017_web
 11. Glalaksen

  Norske Lakseelver: Norske Lakseelver 25 år

  Les også: Norske Lakseelver: Bli medlem i Norske Lakseelver! Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73110-norske-lakseelver-bli-medlem-i-norske-lakseelver/
 12. Ungfiskbestandene av laks og sjøørret bygges opp i Raumaregionen etter bekjempelse av Gyrodactylus salaris i 2013 og med rotenon i 2014. Ny rapport om reetableringsprosjektet omhandler ungfiskbestandene i alle vassdrag hvor det foregår reetablering i regionen etter avsluttet bekjempelse. Veterinærinstituttet (VI): God progresjon i reetableringen av laks og sjøørret i Raumaregionen Link: https://www.vetinst.no/nyheter/god-progresjon-i-reetableringen-av-laks-og-sjoorret-i-raumaregionen Rapporten "Reetableringsprosjektet i Raumaregionen - Årsrapport 2017" kan du laste ned her.
 13. Miljødirektoratet Bevaringstiltak for villaksen virker På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de senere årene, fastslår Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i sin statusrapport. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situasjon for villaksen i mange elver. Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Juni-2018/Bevaringstiltak-for-villaksen-virker/
 14. I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Østfold til og med Hordaland. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og omtales bare kortfattet her. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Østfold - Hordaland Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2503411 I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Sogn og Fjordane til og med Trøndelag. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og omtales bare kortfattet her. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Sogn og Fjordane – Trøndelag Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2503418 I denne rapporten presenteres en individuell gjennomgang av laksebestandene på strekningen fra og med Nordland til og med Finnmark. Metodene som er benyttet for å vurdere måloppnåelse er beskrevet i tidligere rapporter og omtales bare kortfattet her. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene Nordland - Finnmark Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2503420
 15. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Slik går det med villaksen Vitenskapsrådet for lakseforvaltning legger i dag fram oppdatert status for villaksen. Det er fortsatt lite villaks som kommer tilbake til Norge, men det finnes lyspunkter. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4533/Slik-gar-det-med-villaksen Rapporten "Status for norske laksebestander i 2018" kan du laste ned her.