Glalaksen

Members
 • Content Count

  4135
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

175 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

9895 profile views
 1. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Landbruket fyller norske elver med plast Fra Storåna i Bjerkreim i sør til Eidselva i Nordfjord i nord. 43 elver og 200 kilometer elvebunn er saumfart. Vi fant rundballfolie i nesten alle elvene og finner tre ganger så mye plast fra landbruk som alle andre kilder til sammen. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/landbruket-fyller-norske-elver-med-plast Rapporten "Plast i elver på Vestlandet" kan du laste ned her.
 2. Vannforskriften har som mål å «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene». Skadelige fremmede arter blir ikke nevnt i vannforskriften, men utgjør én blant flere «vesentlige menneskeskapte påvirkninger på tilstanden for overflatevann». Dermed er det naturlig at fremmede arter inngår i vurderinger av vannforekomsters nåværende økologiske tilstand og av risikoen for fremtidig forringelse av miljøtilstanden. Internasjonalt er det imidlertid stor variasjon i om og hvordan man tar hensyn til fremmede arter under slike vurderinger. Rapporten
 3. FN Naturmangfold Naturmangfold er menneskehetens livsgrunnlag på planeten. FNs naturpanel melder at naturmangfoldet aldri før har vært så truet som det er i dag. Link: https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/naturmangfold
 4. SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og vil se på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): SusWater - Vannforvaltning i regulerte elver med kraftproduksjon Link: https://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater
 5. Les også: Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/77239-tiltakshåndbok-for-bedre-fysisk-vannmiljø-god-praksis-ved-miljøforbedrende-tiltak-i-elver-og-bekker/&_fromLogout=1
 6. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan. Miljøet i bekker og elver er under press. Det er ikke bare kraftutbygging som endrer livsgrunnlaget for fisk i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep som bekkelukking, utretting, kanalise
 7. Prosjektet EnviDORR, populært kalt “Mer laks og mer kraft”, nådde høsten 2013 sitt overordnede mål da “Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag” ble publisert. Håndboka er en oppskrift for hvordan man kan utrede, utvikle og gjen­nomføre tiltak som bedrer forholdene for laks i regulerte vassdrag samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): EnviDORR - Mer laks og mer kraft Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/EnviDORR
 8. Hovedmålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan det norske vannkraft­systemet kan utvikles og brukes optimalt i et framtidig europeisk kraftsystem med stadig økende innslag av ikke-regulerbar fornybar kraft. Vi har sett på samspillet mellom det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet, og hvilke utfordringer vannkraftsystemet vil kunne møte i tiden fram mot 2050. Men vi har også sett på nye muligheter, for eksempel å bruke det norske vannkraftsystemet for å balansere et økende innslag av vind- og solkraft i Europa. Centre for Environmental Design of Renewab
 9. Økt markedstilpasning, større fleksibilitet i energisystemet og innfasing av mer ikke-regulerbar kraft fører til økt effektkjøring i norske vassdrag. EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser dette vil kunne gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): EnviPEAK - Effekter av raske vannstandsendringer Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/EnviPEAK
 10. SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): SafePass Link: https://www.cedren.no/Prosjekter/SafePass
 11. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri Verktøy for miljøtilpasset effektkjøring av vannkraftverk Effektkjøring er en type drift av vannkraftverkene som medfører raske endringer i vannføring og vannstand. Forskning i CEDREN viser at det er mulig å effektkjøre vannkraftverk og samtidig å opprettholde livet i elven, dersom effektkjøringen utføres innenfor fornuftige rammer. Forskerne har utviklet et verktøy for effektkjøring som sik
 12. Miljødesign er en metode for å forbedre forholdene for fisk og annet dyreliv i elven samtidig som tapet i kraftproduksjon blir så lite som mulig. Vi har laget en film som oppsummerer miljødesign på tre minutter. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN): Miljødesign på tre minutter Link (artikkelen er fra oktober 2016): http://www.cedren.no/Nyheter/Article/ArticleId/4168/Miljodesign-pa-tre-minutter All kraftproduksjon påvirker naturen, spørsmålet er hvordan og hvor mye. Forskningssenteret CEDREN, som er et forskn
 13. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Glede og forventning CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen. Link (artikkelen er fra september 2013): http://www.cedren.no/News/Article/tabid/3599/ArticleId/2231/Glede-og-forventning.aspx
 14. Vedtatt på landsmøtet i Norske Lakseelver 2020. Resolusjon - Nok vann til både laks og kraft Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at vannkraftindustrien baserer sin produksjon på prinsippet om å gjøre minst mulig skade på naturen. Den økte nedbørsmengden vi nå opplever skal deles mellom laks og kraft. Link: Nok vann til både laks og kraft
 15. Les også: Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76047-miljødirektoratet-regulering-av-fiske-etter-laks-sjøørret-og-sjørøye-fra-2021/