Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  2 785
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  11

Glalaksen last won the day on December 28 2016

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

128 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Contact Methods

 • ICQ
  0

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

4 395 profilvisninger
 1. Camp Villaks er sommerens store eventyr! Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Video - Camp Villaks 2017 Link: https://www.youtube.com/watch?v=6-TCFkFdf3E
 2. Regjeringen Første løypemelding om lusepåvirkning Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt den første vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-loypemelding-om-lusepavirkning/id2554247/ Les også: Norske Lakseelver: Sandberg velger feil laksespor Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73331-norske-lakseelver-sandberg-velger-feil-laksespor/#comment-786415
 3. pH-status nr. 2 - 2017 Link: https://www.njff.no/fiske/pHstatus/pH-Status 2017-2.pdf
 4. Miljødirektoratet Fremmed fisk skader miljøet Gjedde, mort og ørekyte fortsetter å spre seg i norske vann, viser ny rapport. De fremmede fiskeartene truer ørreten og kan forringe kvaliteten på drikkevannet. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Fremmed-fisk-skader-miljoet/
 5. SABIMA Norge sniker seg unna miljøkrav til oppdrettsnæringen For å slippe å innføre en rekke miljøforbedrende tiltak har norske myndigheter holdt rømming og lakselus fra oppdrettsnæringen utenfor EUs vanndirektiv. Det fikk Sabima og syv andre organisasjoner til å klage inn norske myndigheter til ESA. Link: https://www.sabima.no/norges-laksejuks/ På denne siden finner du oversikt over klagesak til ESA om vanndirektivet og oppdrett. Vannportalen.no: Klagesaker til ESA om vanndirektivet og oppdrett Link: http://www.vannportalen.no/organisering/europa/esa-sin-oppfolging-av-norges-gjennomforing-av-vanndirektivet/klagesaker-til-esa/ Les også: Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112 Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72231-kongeriket-norges-grunnlov-kapittel-e-menneskerettigheter-–-§-112/
 6. Kongeriket Norges Grunnlov Kapittel E: Menneskerettigheter § 112 Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger. Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17 #PopulationLevel
 7. Norske Lakseelver og Naturviterne Tid: Tirsdag 23. mai kl 15.00 - 18.00 Sted: NINA-huset, Høgskoleringen 9, Trondheim Hvordan forvalter vi lakseressursene våre? På møtet får vi belyst situasjonen og sett på mulige tiltak fra politisk hold, akademia, oppdrettsnæringa og fra villaksens talspersoner. Link: https://lakseelver.no/nb/events/hvordan-forvalter-vi-lakseressursene-vare Program Link: http://www.naturviterne.no/kurs-og-aktiviteter/apent-mote-framtiden-for-norsk-lakseoppdrett-og-villaksen-article12328-191.html
 8. Nidelva Arendalsvassdraget Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring. Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang. Nå er elva kalket og laksen er tilbake. Norske Lakseelver: Hjemmeside for Nidelva Link: https://lakseelver.no/elver/nidelva PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
 9. Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Har fulgt fisken i Driva i 40 år Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4263/Har-fulgt-fisken-i-Driva-i-40-ar Rapporten "Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015" kan du laste ned her.
 10. Miljødirektoratet Genbank for villaks Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Genbank-for-villaks/ PS: Se undermenyene til venstre på siden det linkes til for mer informasjon om genbanker. Les også: Miljødirektoratet: Nye retningslinjer for utsetting av laks, sjøørret og sjørøye Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/68663-miljødirektoratet-nye-retningslinjer-for-utsetting-av-laks-sjøørret-og-sjørøye/
 11. Miljødirektoratet Nye fiskeregler for Tanavassdraget Kongen i statsråd har fastsatt nye forskrifter om fiske i Tanavassdraget. Reguleringsbestemmelsene fra 2016 for sjølaksefiske i Finnmark videreføres i 2017. Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Nye-fiskeregler-for-Tanavassdraget/
 12. I Regjeringens proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) - tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 kan vi på sidene 202 og 203 lese (sitat): "Oppbevaring av innsamlet laksefiskmateriale fra Hardanger Det ble i 2015 og 2016 samlet inn materiale fra laksefiskbestander i Hardanger med henblikk på oppbevaring i en fremtidig ny genbank. Det meste av materialet har blitt oppbevart midlertidig ved Statkrafts fiskeanlegg i Eidfjord. Høsten 2016 besluttet regjeringen at den planlagte genbanken likevel ikke skal bygges. Det er i Saldert budsjett 2017 bevilget 9 mill. kroner på kap. 1420, post 22 Statlige vannmiljøtiltak til å avvikle driften ved det midlertidige oppbevaringsanlegget. Regjeringen foreslår nå at materialet tas vare på inntil videre. Det er imidlertid nødvendig å flytte materialet fra Eidfjord i 2017. Den eneste aktuelle løsningen er å flytte materialet til eksisterende anlegg ved NINAs forskningsstasjon på Ims i Rogaland. Utgiftene til flytting og oppbevaring av materialet er anslått til om lag 12 mill. kroner. Dette vil bli dekket av de ovenfor nevnte 9 mill. kroner samt omdisponeringer innenfor bevilgningen til kap. 1420, post 22."
 13. Genbank for laks er et viktig virkemiddel for å sikre arvematerialet fra norsk villlaks. Daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) startet i 1986 arbeidet med å etablere slike genbanker. Miljødirektoratet: Genbank for villaks Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Bevaringstiltak/Genbank-for-villaks/ PS: Se undermenyene til venstre på siden det linkes til for mer informasjon om genbanker.
 14. Veterinærinstituttet (VI) Ny kunnskap om virusinfeksjoner i vill laksefisk Helseovervåking av vill laksefisk viser at gjelle-poxvirus er utbredt hos vill kjønnsmoden laks. Videre ble piscine orthoreovirus (PRV), men ikke salmonid alfavirus (SAV), påvist hos utvandrende laksesmolten fra Osterfjordbassenget. Link: http://www.vetinst.no/nyheter/ny-kunnskap-om-virusinfeksjoner-i-vill-laksefisk Rapporten "Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway" kan du laste ned her.
 15. The major threats to Atlantic salmon in Norway Atlantic salmon (Salmo salar) is an economically and culturally important species. Norway has more than 400 watercourses with Atlantic salmon and supports a large proportion of the world’s wild Atlantic salmon. Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. Long-distance migrations between freshwater and ocean habitats expose Atlantic salmon to multiple threats, and a number of anthropogenic factors have contributed to the decline of Atlantic salmon during the last decades. Knowledge on the relative importance of the different anthropogenic factors is vital for prioritizing management measures. We developed a semi-quantitative 2D classification system to rank the different anthropogenic factors and used this to assess the major threats to Norwegian Atlantic salmon. Escaped farmed salmon and salmon lice from fish farms were identified as expanding population threats, with escaped farmed salmon being the largest current threat. These two factors affect populations to the extent that they may be critically endangered or lost, with a large likelihood of causing further reductions and losses in the future. The introduced parasite Gyrodactylus salaris, freshwater acidification, hydropower regulation and other habitat alterations were identified as stabilized population threats, which have contributed to populations becoming critically endangered or lost, but with a low likelihood of causing further loss. Other impacts were identified as less influential, either as stabilized or expanding factors that cause loss in terms of number of returning adults, but not to the extent that populations become threatened. Management based on population specific reference points (conservation limits) has reduced exploitation in Norway, and overexploitation was therefore no longer regarded an important impact factor. The classification system may be used as a template for ranking of anthropogenic impact factors in other countries and as a support for national and international conservation efforts. Link: https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx020/3061737/The-major-threats-to-Atlantic-salmon-in-Norway?rss=1