Glalaksen

Members
 • Content Count

  3785
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

172 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

8693 profile views
 1. 29. - 30. januar arrangerer vi Sjøørretkonferansen 2020. På programmet står over 50 varierte foredrag om sjøørret. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Programmet til Sjøørretkonferansen 2020 er klart Link (programmet kan du også laste ned som PDF-fil på siden det linkes til): https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4919/Programmet-til-Sj-248-248-rretkonferansen-2020-er-klart
 2. Brukes på strekninger der det er mangel på skjul og morfologisk variasjon eller der stein har blitt fjernet. Norske Lakseelver: Steinutlegg Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/steinutlegg PS: Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.
 3. Store stammer av vill sjøørret er tapt etter at det i mange år har stått fiskesperrer i norske vassdrag. Fagmiljøene frykter omfanget er stort, men ingen har oversikt over skandalen. TV2: Disse fiskesperrene utrydder sjøørreten Link (artikkelen er fra september 2012): https://www.tv2.no/a/3866202/ PS: Tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) - nå Sjømat Norge.
 4. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/
 5. Havforskningsinstituttet (HI) Bedre plassering av oppdrettsfisk kan gi mindre lus på Vestlandet Ved å redusere antall havbruksanlegg på Vestlandet kan trolig smitte av lus og ulike sykdommer mellom anleggene reduseres kraftig. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/januar/bedre-plassering-av-oppdrettsfisk-kan-gi-mindre-lus-pa-vestlandet
 6. Hardangerfjordseminaret 2020 Velkomen til Hardangerfjordseminaret 2020! Link: https://nb-no.facebook.com/237166819661446/photos/pb.237166819661446.-2207520000../2931654873545947/?type=3&theater Hardangerfjordseminaret 2020 På årets seminar set vi eit særleg fokus på sjukdomssituasjonen i lakseoppdrettsnæringa og kva verknad dette kan ha på våre ville bestandar av laksefisk. Laurdag er fokus på sjøauren og vi vil sjå nærare på stoda for denne for vår region svært viktige arten. Elles vil programmet som altid innehalde aktuelt frå politikk, forvaltning og forsking. Link: https://nb-no.facebook.com/events/1139254439743842/ Hardangerfjordseminaret på Facebook Link: https://www.facebook.com/HARDANGERFJORDSEMINARET-237166819661446/
 7. Retningslinjer med bakgrunnsnotat og kunnskapsgrunnlag. Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 Link (Utkast 20.12.2019): https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/utkast-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf
 8. Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av VKM. Miljødirektoratet: Pukkellaks er en alvorlig trussel Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/pukkellaks-er-en-alvorlig-trussel/
 9. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) Risikovurdering av pukkellaks Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag, vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur. Regionalt og internasjonalt samarbeid må til for å redusere omfanget av pukkellaks. Link: https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavpukkellaks.4.303041af169501216097605d.html Rapporten "Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha)" kan du laste ned på siden det linkes til.
 10. Veterinærinstituttet (VI) Sykdomsfremkallende virus påvist hos pukkellaks i Finnmark Gytemoden pukkellaks ble registrert i mer enn 260 norske elver i 2017. Veterinærinstituttet har undersøkt 60 individer av inntrengerlaksen for smittestoff som kan true atlantisk laks. Link: https://www.vetinst.no/nyheter/sykdomsfremkallende-virus-pavist-hos-pukkellaks-i-finnmark
 11. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Oppdaterte beskatningsråd for 198 laksebestander Vitenskapelig råd for lakseforvaltning gir i ny rapport råd om beskatning av laks for årene 2021 - 2025. Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4916/Oppdaterte-beskatningsr-229-d-for-198-laksebestander Rapporten "Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021 - 2025" kan du laste ned her.
 12. Nye føringer fra Klima- og miljødepartementet fører til endringer i prosessen med å utarbeide nye fiskereguleringer som skal gjelde fra 2021. Miljødirektoratet: Fiskereguleringer: Endringer i prosess fram mot 2021 Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/fiskereguleringer-endringer-i-prosess-fram-mot-2021/
 13. Miljødirektoratet Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2021 Prosessen med hovedrevisjon av bestemmelsene for regulering av fiske etter anadrom laksefisk i sjø og elv starter opp høsten 2019, og vedtak blir fattet i god tid før fiskesesongen 2021. Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Fiskeregler-og--reguleringer/Reguleringer-for-anadrom-laksefisk-2021/ Miljødirektoratet har overordnet ansvar for å regulere fisket etter anadrom laksefisk. Fylkesmannen og elveeiere har en særskilt rolle i arbeidet. Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye Link: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fiskeregulering/
 14. The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/fme.12407
 15. Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området. Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet: Innstramming i sjølaksefiske Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-i-sjolaksefiske/id2684756/