Glalaksen

Medlemmer
 • Innholdsteller

  3 398
 • Ble medlem

 • Besøkte siden sist

 • Days Won

  26

Glalaksen last won the day on March 10

Glalaksen had the most liked content!

Mottatte likerpoeng

168 Excellent

Om Glalaksen

 • Rang
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Nylige profilbesøk

7 784 profilvisninger
 1. Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) på Sunnmøre promoterer oppdrettsselskap og oppdrett av regnbueørret Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) vedtok på sitt landsmøte 16. - 18. november 2018 en resolusjon om trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsindustrien som du kan lese her. Hva gjør så Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) på Sunnmøre? Jo, Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) på Sunnmøre promoterer oppdrettsselskapet Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) som oppdretter regnbueørret i Storfjorden og Norddalsfjorden (en sidearm til Storfjorden) på Sunnmøre. Eksempler på promoteringen av Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) på Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) sin nettside finner du her (under lokallagspartnere), her og her. Regnbueørret: Du kan lese om Regnbueørret i Artsdatabanken sine artikler "Regnbueørret" og "Regnbueørret - Høy risiko". Mer informasjon om Regnbueørret finner du i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin temarapport "Prognoser for lakseinnsig, regnbueørret og klimaendringer: utfordringer for forvaltningen" (sammendrag sidene 5 - 6 og sidene 27 - 38). Regnbueørret er langtidsvert for lakseparasitten Gyrodactylus salaris, noe du kan lese om i Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin artikkel "Lakseparasitten Gyrodactylus salaris". Noen sentrale spørsmål: Har medlemmer i Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) noen tilknytning til Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS), Artec Aqua AS eller andre selskap som er en del av norske oppdrettsmafiaen? Hvilke koblinger er det mellom Sykkylven jeger- og fiskerforening (SJFF) og styret i Sunnmøre elveeigarlag? Er en eller flere i styret og fiskeutvalget i Møre og Romsdal fylkeslag av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) innblandet? Er andre lokallag av Møre og Romsdal fylkeslag av Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) innblandet? PS: Er Hofseth Aqua AS (tidligere Fjordlaks Aqua AS) medlem av Sjømat Norge?
 2. Miljødirektoratet Vannportalen Nye nasjonale føringer for vannforvaltningen Klima- og miljødepartementet har nå sendt ut nye, ambisiøse nasjonale føringer for arbeidet med å sikre godt vannmiljø i Norge. Link: http://www.vannportalen.no/nyheter/2019/jan-mars/nye-nasjonale-foringer-for-vannforvaltningen/?id=80011 Godt vassmiljø er viktig både for livet i vatnet, for matproduksjon, for drikkevassforsyninga og for rekreasjon og friluftsliv. Klima- og miljødepartementet har no sendt ut nye, ambisiøse nasjonale føringar for arbeidet med å sikre godt vassmiljø i Noreg. Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet: Nye nasjonale føringar for vassforvaltninga Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/ "Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene" kan du lese her.
 3. Norske Lakseelver Ny veileder om kantvegetasjon Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder. Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/ny-veileder-om-kantvegetasjon "Kantvegetasjon langs vassdrag" kan du lese her.
 4. Høsten 2018 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. Stasjonene er spredt i anadrom del av vassdraget, og et utvalg av dem er brukt i tidligere undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og aure i Drivavassdraget, og kartlegge forekomsten av artshybrider. I tillegg følges utviklingen av G. salaris-infeksjonen på laksunger og artshybrider. Undersøkelsene er også viktige for å få kunnskap om hvordan opprettelsen av fiskesperra ved Snøvasfossen i 2017 påvirker bestandene av laks og aure i årene som kommer. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018 Link: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2588051 Rapporten "Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.
 5. I Miljødirektoratet / Mattilsynet sin rapport "Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016" kan vi lese (sitat): "Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge." "Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999)." "Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet." "Den fjerde kjente introduksjonen ble oppdaget i oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986 (Johnsen med flere 1999). Parasitten ble først beskrevet som en art som tidligere ikke var påvist i Norge. Først etter smitteforsøk ble det konstatert at det dreide seg om en annen variant av Gyrodactylus salaris enn de som var kjent fra før (Mo 1987). Den samme varianten av parasitten ble for øvrig funnet på regnbueørret i åtte oppdrettsanlegg og på laks i ett oppdrettsanlegg som alle lå ved vassdrag som renner ut i Tyrifjorden (Mo 1991). Disse resultatene tyder på at Gyrodactylus salaris på regnbueørret i Tyrifjorden har en annen opprinnelse enn Gyrodactylus salaris i resten av landet."
 6. En laksekonferanse i Villaksens år. Det årlige NASCO møtet holdes i 2019 i Tromsø og Miljødirektoratet er lokal arrangør. Tittel på konferansen er: Managing The Atlantic Salmon In A Rapidly Changing Environment - Management Challenges And Possible Responses Norske Lakseelver: Laksekonferanse NASCO 03. - 04. juni 2019 Link: https://lakseelver.no/nb/events/laksekonferanse-nasco
 7. Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder Norske Lakseelver vil arbeide for å styrke betydningen av de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene. Vi vil arbeide for utvidelse av gjeldende grenser for nasjonale laksefjorder ved justering av produksjonssoner for oppdrett. Her vil vi legge laksens utvandringsveier fra elv til hav til grunn. Fullstendig forbud mot all oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksefjorder er et selvfølgelig mål. Videre må disse ordningene føre til villakshensyn i revisjonene av gamle konsesjonsvilkår i regulerte nasjonale laksevassdrag, og ved krav til etablering av ny og drift av gammel gruvevirksomhet. Beskyttelsesregimene for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder må i større grad konkretiseres og styrkes gjennom forskrifter, slik at intensjonen med ordningen får en tydeligere rettskraft. Dette gjelder også forurensing til elvene, og en forskrift som forbyr forurenset avløp til nasjonale laksevassdrag bør på plass for å ansvarliggjøre bl.a. kommunene. Norske Lakseelver: Arbeidsplan for 2018 - 2020 Vedtatt på Norske Lakseelver sitt landsmøte 24. april 2018 Link: https://lakseelver.no/sites/default/files/arbeidsplan_norske_lakseelver_2018-2020.pdf
 8. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Slik gjør du korrekt fang og slipp Hvordan skal du behandle fisken, slik at den har best mulig sjanse for å overleve? Her er guiden for sikker gjenutsetting av laksefisk. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/slik-gjor-du-korrekt-fang-og-slipp "Gjenutsetting av fisk – fang og slipp!" utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) (nå Miljødirektoratet) ved Statens fiskefond kan du lese her.
 9. Det er fornuftig å ha en sunn skepsis til "røverhistoriene" den norske oppdrettsmafiaen serverer. I en artikkel i Sunnmørsposten fra juni 2016 kan vi lese at det pågår et arbeid med å reetablere laks i Ramstaddalselva og Vikelva i Sykkylven på Sunnmøre. Ramstaddalselva og Vikelva har ikke lenger stedegen laks som kan benyttes ved reetableringa. Prosjektet har en kostnadsramme på 500.000 kroner, og Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA) og SalMar ASA bidrar økonomisk. La oss i det følgende se nærmere på Vikelva. Vikelva Vikelva er ei lita flomelv som renner ut i Sykkylvsfjorden, en sidearm til Storfjorden på Sunnmøre. Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA), SalMar ASA uttalte i artikkelen i Sunnmørsposten fra juni 2016 følgende: - i Vikelva var det lakseparasitten Gyrodactylus som tok knekken på laksen. Jan Melseth (leder i Sunnmøre elveigarlag), Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA) og SalMar ASA unlater å informere offentligheten om hvordan Vikelva ble infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. I Miljødirektoratet / Mattilsynet sin rapport "Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016" kan vi lese (sitat): "Gyrodactylus salaris er ikke naturlig utbredt i Norge." "Parasitten er innført til landet fra Sverige via fire kjente spredningsveier (Johnsen med flere 1999)." "Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet." "Parasitten ble for første gang innført med lakseunger fra Sverige til Akvaforsk (nå Nofima) sin forskningsstasjon på Sunndalsøra i 1973." I Direktoratet for naturforvaltning (DN) (nå Miljødirektoratet) sin rapport "Evaluering av bekjempelsesmetoder for Gyrodactylus salaris" kan vi på sidene 34 - 36 under punkt 4.6 Region Sykkylvsfjorden lese (sitat): "Norges eldste settefisk- og matfiskanlegg, Nor-Laks AS, ligger ved Vikelva. Tidligere ble ferskvannstilførselen til anlegget tatt fra Vikelva, men de siste årene har grunnvann vært viktigste vannkilde. I 1977 kjøpte anlegget laksesmolt og i 1978 lakserogn fra Akvaforsk (nå Nofima), Sunndalsøra (brev fra Institutt for husdyravl til DVF, 10. 04. 1980). Gyrodactylus salaris ble påvist ved Akvaforsk (nå Nofima) allerede i 1975. Det er trolig at parasitten først ble introdusert i Vikelva, og senere spredte seg med fisk via brakkvannslaget i fjorden til Aureelva." I Vikelva og Aureelva (en smitteregion - smitteregion Aureelvregionen / Sykkylvsfjordregionen) ble lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i 1984. Begge elvene ble kjemisk behandlet med rotenon i 1988. Vikelva og Aureelva ble friskmeldt i 1992. Rådgivende Biologer AS sin rapport "Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2013" kan du lese her. PS 1: Heller ikke ansvarlig (!) redaktør Aslak Berge for den uavhengige (!) oppdretts- og sjølaksefiskebloggen iLaks.no nevner lakseparasitten Gyrodactylus salaris i sin artikkel på engelsk og norsk om Nor-Laks AS. PS 2: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Finansdepartementet har pr d.d. en eierandel på 6,792 % i Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA )og 6,575 % i SalMar ASA.
 10. Å spise rå laks i form av sushi eller gravlaks er populært, men hvor trygt er det å spise villaks på denne måten? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Er det trygt å spise rå villaks? Link: https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4704/Er-det-trygt-a-spise-ra-villaks
 11. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Revolusjonerer overvåking av fremmede fiskearter med miljø-DNA Med en liten vannprøve kan forskerne avsløre stadig flere fremmede fiskearter i elver og innsjøer. Bruk av miljø-DNA er både enklere, raskere og billigere enn andre metoder. Link: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4706/Revolusjonerer-overvaking-av-fremmede-fiskearter-med-miljo-DNA Rapporten "Bruk av miljø-DNA som supplerende verktøy for overvåkning og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk" kan du laste ned her. Innsamling av vannprøver og analysering av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av langvarig innsats i felt. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Miljø-DNA Link: https://www.nina.no/Våre-fagområder/Miljøovervåking/Miljø-DNA
 12. De som bidrar med arrangementer eller annet i villaksåret kan bruke den internasjonale logoen. Les om kriteriene for logobruk her. Miljødirektoratet: Kriterier for bruk av det Internasjonale villaksens års logo Link: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Villaksaret-2019/Kriterier-for-a-bruke-logo/ Our Branding International Year of the Salmon (IYS) Link: https://yearofthesalmon.org/contact/resources/ Criteria governing the use of the International Year of the Salmon logo Link: https://yearofthesalmon.org/wp-content/uploads/2018/08/ICC1811_LogoUseCriteria-and-GraphicsStandardsGuide.pdf
 13. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Frykter grunn­eierne vil sko seg på bekostning av felles­skapet Behandling av gyro-rammede elver gir god avkastning av offentlige midler. På tross av et klart stortingsflertall for å sikre allmennhetens tilgang, er det fortsatt bekymring for at grunneierne skal ta det meste av overskuddet. Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/frykter-grunneierne-vil-sko-seg-bekostning-av-fellesskapet Les også: Alle kjente introduksjoner av Gyrodactylus salaris til Norge er et resultat av oppdrettsrelatert virksomhet Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73837-alle-kjente-introduksjoner-av-gyrodactylus-salaris-til-norge-er-et-resultat-av-oppdrettsrelatert-virksomhet/
 14. Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag er svært kostbart. Likevel er den økonomiske gevinsten flere ganger større enn kostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Gyrobehandling lønner seg Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Gyrobehandling-lonner-seg.aspx
 15. Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsomt, viser ny forskning. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Det lønner seg å utrydde gyro Link: https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2019/03/det-lonner-seg-utrydde-gyro Rapporten "Lokaløkonomiske virkninger av laksefiske i elver infisert med og behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris – et forprosjekt" kan du laste ned her.