Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Posts

  4885
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

11783 profile views

Glalaksen's Achievements

Proficient

Proficient (10/14)

 • Very Popular Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

178

Reputation

 1. Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt Nasjonale Lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver. Norske Lakseelver: Markeringer av Nasjonale Lakseelver Link: https://lakseelver.no/nb/news/2022/06/markeringer-av-nasjonale-lakseelver
 2. Norske Lakseelver Fokus på våre Nasjonale Laksevassdrag Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene. Link (video i artikkelen) https://lakseelver.no/nb/news/2022/06/fokus-pa-vare-nasjonale-laksevassdrag Les også: Miljøstatus: Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79338-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder/
 3. pH-status nr. 2 - 2022 Link: https://issuu.com/printkonsult/docs/ph-status_2_2022 Link (PDF): https://www.njff.no/fiske/fiskeprosjekter/ph-status/pH-Status_2_2022.pdf/_/attachment/inline/d2b9e3eb-181d-46ce-a216-fc569b430b68:2bae893caf73944490678391952fdea03406a951/pH-Status_2_2022.pdf PS: Du kan melde deg på som digitalt abonnent på pH-status her.
 4. I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen. Norske Lakseelver: Nasjonale Laksefjorder og Nasjonale Laksevassdrag Link (artikkelen er fra mai 2015): http://lakseelver.no/news-2015/nasjonale-laksefjorder-og-laksevassdrag
 5. Miljøstatus Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder I Norge har vi 52 Nasjonale Laksevassdrag og 29 Nasjonale Laksefjorder. Stortinget har opprettet ordningen med Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse. Link: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/ Om vern av villaksen og ferdigstilling av Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder. St.prp. nr. 32 (2006-2007) Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/
 6. NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Vossolaksen fortsatt i spill, behov for mer effektive tiltak mot lakselus Vossolaksen går en usikker tid i møte, viser ny rapport fra villaks-eksperter i NORCE LFI. Flere trusler i bestandens levemiljø - særlig et høyt lusetrykk i smoltens utvandringsrute - gjør at forskerne peker på et klart behov for koordinerte tiltak fra forvaltning og næringsaktører. Link: https://www.norceresearch.no/nyheter/vossolaksen-fortsatt-i-spill-behov-for-mer-effektive-tiltak-mot-lakselus Rapporten "Redningsaksjonen for Vossolaksen 2010-2020 - status per 2021" kan du lese her.
 7. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Trafikklysene for oppdrettsindustrien er satt Oppdrettsnæringen får vekst i mesteparten av landet. Link: https://www.njff.no/aktuelt/trafikklysene-er-satt Pessemelding "Oppdrettsnæringen får vekst i mesteparten av landet" fra Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) kan du lese her. NB: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Støre v/Finansdepartementet står i juni 2022 oppført som aksjonær (eier) i flere oppdrettsmafiasyndikat. Les også: Regjeringen Solberg: År 2017 - Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79315-regjeringen-solberg-år-2017-regjeringen-skrur-på-trafikklyset-for-oppdrettsindustrien/
 8. Vi er i elven nedenfor kraftverket Fosstveit i Agder. Det stinker av død fisk. I 14 år har forskere og frivillige plukket opp maltrakterte fiskelik i elven. NRK: Klimaløftet som kverner fisk Link: https://www.nrk.no/klima/xl/vannkraft-som-skal-redde-klima_-dreper-al-og-annen-fisk-1.15483354
 9. Se "Tabell 10.1 Grenseverdier for lakselusindikator" nederst side 60 i Meld. St. 16 (2014-2015) Melding til Stortinget "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett". Erik Sterud, tidligere fagsjef oppdrett i Norske Lakseelver på Twitter i oktober 2017: Aksept for lus i trafikklyssystemet for oppdrett: Nederst: Fra 1. skisse til Stortinget. Øverst: Fra St. mld 16. Ingen oppl. om endring gitt! Link (Klikk på bildet for å se hele bildet - Twittermeldingen er fra oktober 2017): https://twitter.com/SterudErik/status/920764510188818432 Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald. Norske Lakseelver: Produksjonsområdeforskriften – Krever at Stortinget instruerer Sandberg Link (artikkelen er fra november 2017): https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver kan du lese her. Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109
 10. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet Regjeringen skrur på trafikklyset Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017. Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn. Link (artikkelen er fra oktober 2017): https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/ Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 20. mars 2015, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Solberg). Link (stortingsmeldingen er fra mars 2015): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/ Norske tilstander Hva er det ved den norske oppdrettsindustrien som gjør at den norske oppdrettsindustrien fungerer som en magnet på noen av dei verste kjeltringene menneskeheten har fostret? NB: Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet sto i 2015 og 2017 oppført som aksjonær (eier) i flere oppdrettsmafiasyndikat. #FYFAENFORENGJENG #OPPDRETTSOLIGARKIETNORGE #DENNORSKEOPPDRETTSMAFIAEN #OPPDRETTSMAFIOSO
 11. Les også: Driva-regionen Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva-regionen. Link: https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen/
 12. Les også: Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Camp Villaks 2022 - Vi gir deg sommerens kuleste fiskeopplevelse! Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79051-norske-lakseelver-og-njff-camp-villaks-2022/
 13. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris? Fremmede arter betraktes som en av de største truslene mot økosystemer over hele verden. Generelt betraktes det som nytteløst å utrydde dem, men likevel viktig å begrense deres utbredelse og forekomst for å redusere negativ påvirkning på økosystemer og naturlig forekommende arter. I noen tilfeller kan det imidlertid være mulig å utrydde fremmede arter. Den innførte lakseparasitten Gyrodactylus salaris har blitt påvist på laksunger i 51 norske elver og overalt har dødeligheten hos laksunger vært svært høy. Parasitten har også blitt påvist i 39 norske oppdrettsanlegg. G. salaris har blitt ansett som en av de største truslene mot norske laksestammer. Nå er trusselbildet vesentlig endret. Med ulike tiltak har myndighetene stanset videre spredning av parasitten og G. salaris er fjernet fra 43 elver og alle oppdrettsanlegg. I oppdrettsanlegg er parasitten fjernet ved pålagt utslakting av fisk, og når levende laksefisk skal flyttes mellom lokaliteter i ferskvann kreves det dokumentasjon på at fiskene er fri for parasitten. I elvene er G. salaris fjernet ved å drepe alle fisk med rotenon. Selv om denne giftbruken er omstridt, har den sørget for å stanse de store lidelsene som parasitten har påført laksunger i alle berørte elver. Nå har norske forskere utviklet metoder med kjemikalier som bare dreper parasitten og ikke laks eller andre fiskearter. Arbeidet med å fjerne parasitten fra de resterende åtte elvene er i gang. I alle elver med en egen laksebestand er de genetiske bestandene reetablert etter utryddelse av parasitten. I og med at laks er en viktig art for Norge og norske elver er viktige for den ville laksens fremtid, har myndighetene valgt å bruke mer enn 1 milliard kroner på forskning, overvåking og bekjempelse av G. salaris. Gevinstene for det norske samfunnet, både økologisk og økonomisk, er imidlertid mange ganger større enn det som er brukt av penger. I smittede vassdrag var laksebestandene i ferd med å dø ut og det økologiske samspillet var i endring. Uten bekjempelse ville parasitten har spredd seg gradvis til nye lakseelver der samme katastrofale utfall måtte forventes. Norske myndigheters langsiktige arbeid med på stanse spredningen av G. salaris og å utrydde den i infiserte elver, er således en stor og unik suksess, både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med å utrydde G. salaris fra norske lakseelver er i sluttfasen og om noen år kan forhåpentligvis G. salaris snart fjernes fra listen over trusler mot norsk laks. Link: https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2997804 Rapporten "Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris?" kan du laste ned som PDF på siden det linkes til.
 14. Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art? Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022. Miljødirektoratet: Hvordan sortere ut uønsket pukkellaks fra store elver? Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/juni-2022/hvordan-sortere-ut-uonsket-pukkellaks-fra-store-elver/
 15. Osenvassdraget Romsdals beste smålaksevassdrag! Osenvassdraget ved Molde er et smålaksvassdrag bestående av Fosterlågen øverst, Storelva, Osvatnet og Oselva. Norske Lakseelver / Osenvassdraget Fiskelag: Hjemmeside for Osenvassdraget Link: https://lakseelver.no/nb/elver/osenvassdraget PS: Du finner Norske Lakseelver sine medlemselver i første posten i denne tråden.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.