Glalaksen

Members
 • Content Count

  3992
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Glalaksen last won the day on September 29 2019

Glalaksen had the most liked content!

Community Reputation

175 Excellent

About Glalaksen

 • Rank
  Superbruker

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 • Bosted
  Sunnmøre

Recent Profile Visitors

9389 profile views
 1. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Algoritmer og fjernmåling kan hjelpe sjøørreten Uten å sette sine føtter i en ørretbekk, har NINA-forskere utviklet en ny metode for å finne ut hva som kan stoppe sjøørreten fra å nå fram til de viktige gyteplassene i elvene. Link: https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5025/Algoritmer-og-fjernm-229-ling-kan-hjelpe-sj-248-248-rreten Rapporten "Mapping natural and artificial migration hindrances for fish using LiDAR remote sensing" kan du laste ned her.
 2. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar) Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109 Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen. Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet: Meld. St. 16 (2014-2015) - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/ Regjeringen Bondevik / Nærings- og fiskeridepartementet: Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) - Om lov om akvakultur (akvakulturloven) Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-61-2004-2005-/id398345/
 3. Les også: "Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-hvilke-krav-stiller-grunnloven-§-112-til-lakseoppdrettsnæringen-og-juridisk-utredning-angående-produksjonsområdeforskriften-og-kvalitetsnormen-for-villaks/&tab=comments#comment-799659
 4. Norske Lakseelver Studietur - miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver Bli med på studietur og lær mer om miljødesigntiltak og vandringsløsninger i regulerte elver. Norske Lakseelver arrangerer den 3. til 4. september 2020 en studietur for medlemselvene til Mandalselva og Tovdalselva. Målet med turen er å se på miljødesign-tiltak og moderne vandringsløsninger i regulerte vassdrag. Link: https://lakseelver.no/nb/events/studietur-miljodesigntiltak-og-vandringslosninger-i-regulerte-elver
 5. Grunnlovens miljøparagraf er kallenavnet på § 112 i Grunnloven. Store norske leksikon: Grunnlovens miljøparagraf Link: https://snl.no/Grunnlovens_miljøparagraf Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112 Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#§112
 6. Av Tor Atle Mo - seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA). Red skin disease hos villaks Link: https://lakseelver.no/nb/news/2020/07/red-skin-disease-hos-villaks
 7. Miljødirektoratet Endringene i lakseloven trer i kraft 1. juli 2020 Endret strafferamme og nye administrative reaksjoner mot ulovlig fiske trer i kraft i dag, 1. juli. Link: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/juni-2020/i-dag-trer-endringene-i-lakse--og-innlandsfiskeloven-i-kraft/ Klima- og miljødepartementet melder om at endringar i lakse- og innlandsfisklova trer i kraft frå 1. juli. Føremålet med endringane er å styrkje innsatsen mot ulovleg fiske. Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet: Ulovleg fiske - endra strafferamme og nye administrative reaksjonar trer i kraft i dag Link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ulovleg-fiske---endra-strafferamme-og-nye-administrative-reaksjonar-trer-i-kraft-i-dag/id2721768/ Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) Link: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25
 8. Grunnet koronarestriksjonene blir det neppe mange utlendinger i norske lakseelver, og mange gode vald er ledige. Norske Lakseelver har en oversikt over gode tilbud. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Koronakrise kan gi laksekupp Link (artikkelen er fra 18. mai 2020): https://jaktogfiske.njff.no/fiske/2020/05/koronakrise-kan-gi-laksekupp
 9. Les disse rådene før du reiser på fisketur. Da er du godt forberedt og bidrar til at alle kan få en flott fiskesommer. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF): Ta koronahensyn på fisketuren Link: https://www.njff.no/nyheter/Sider/Ta-koronahensyn-under-laksefiske.aspx
 10. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Ny kunnskap om Europas eneste elvelaks Da forfedrene til den lille laksefisken småblank svømte opp i Namsen for å gyte for 9500 år siden, ante de nok ikke at de aldri skulle få kjenne smaken av saltvann og sjø igjen. Link: https://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/5012/Ny-kunnskap-om-Europas-eneste-elvelaks Rapporten "Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019" kan du laste ned her.
 11. Mattilsynet og Veterinærinstituttet lanserte 2. juni et meldingssystem for syk villfisk. Der kan publikum registrere sine funn slik at de kan bli vurdert av fagfolk ved Veterinærinstituttet. Systemet har nå vært operativt i en måned og vi gir en liten rapport med erfaringer så langt. Veterinærinstituttet (VI): Erfaringer etter en måned med meldingssystemet for syk villfisk Link: https://www.vetinst.no/nyheter/erfaringer-etter-en-maned-med-meldingssystemet-for-syk-villfisk
 12. Havforskningsinstituttet (HI) Har risikovurdert lakselus - Risikorapporten for lakselus seier noko om korleis risikobildet for villaksen kan bli i dei ulike områda langs kysten dersom lakselus-situasjonen blir om lag som den har vore dei siste åra, seier forskingsdirektør Geir Lasse Taranger. Link: https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/juli/har-risikovurdert-lakselus Rapporten "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2020 — Risiko knyttet til dødelighet hos utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra fiskeoppdrett" kan du laste ned her. Rapporten "Kunnskapsstatus lakselus 2020 — Effekt av lakselus på vill laksefisk (2010-2019)" kan du laste ned her.
 13. Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Stortinget Link: https://stortinget.no/no/
 14. Trender i antall gytegroper over tid synliggjør endringer i gytebestandsstørrelsen, og hvordan gyteaktiviteten fordeler seg i elva. Undersøkelsen bør gjøres av kvalifiserte fagfolk i utgangspunktet, men kan på sikt gjennomføres av ressurspersoner i lokalt forvaltningslag. Norske Lakseelver: Informasjon om gytegroptellinger Link: https://lakseelver.no/nb/news-2020/informasjon-om-gytegroptellinger
 15. Substrat som ikke er naturtypisk for en elvestrekning kan føre til vesentlige endringer i biologisk mangfold og produksjon. Skyldes ofte utslipp av finsediment, f.eks. fra sandtak og anleggsvirksomhet m.m. Norske Lakseelver: Fjerning av uønskede masser Link: https://lakseelver.no/nb/news-2019/fjerning-av-uonskede-masser PS: Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.