Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4476
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. Miljødirektoratet: Vannportalen Link: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Nettsted/Vannportalen/ Vannportalen Link: http://www.vannportalen.no/
 2. Link: https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73601-kjøpt-kan-slettes/ "Google is your Friend"
 3. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 07.08.2017): "Dialog er bra. For å komme videre i debatten, krever det imidlertid at man er enige i saksgrunnlaget. Vi i Norske Lakseelver, som må sies å være en toneangivende aktør på villakssiden, baserer våre holdninger til oppdrett på det forskningen viser er effekten på vill laksefisk. Sjømat Norge, på sin side, har ment det er er feil å bruke lakselusnivåene på villfisk som en miljøindikator som skal styre oppdrettsveksten. I sitt høringssvar om stortingsmelding 16 skrev de: ”... dette betyr
 4. Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 13.06.2017): "Hvordan kom vi fra "30 prosent av populasjonen har økt sannsynlighet for dødelighet" til "sannsynlig at 30 prosent dør"? Det er tross alt to veldig forskjellige ting. Les Erik Steruds kronikk i intrafish.i dag." Norske Lakseelver Av Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver. Mens vi venter på grønt lys I oktober vil det bli tildelt ordinær oppdrettsvekst for første gang siden 2010. Veksten ko
 5. Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4306/Canadaroye-fremmed-fisk-med-potensial-for-stor-skade Faktaark "Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade" kan du laste ned her.
 6. Ingen må tro av næringen eller regjeringen sitter stille og håper at lakselusproblemet skal forsvinne av seg selv. Regjeringen Solberg: Vi skal ikke velge mellom villaks og oppdrett Av Roy Angelvik, statssekretær (!) i Nærings- og fiskeridepartementet. Link: http://www.dagbladet.no/kultur/vi-skal-ikke-velge-mellom-villaks-og-oppdrett/68566907
 7. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen. Det vil si at 119 bestander (80 %) ikke nådde normens mål om minst god kvalitet. Av disse hadde 42 bestander (28 %) moderat kvalitet og 77 bestander (52 %) dårlig eller svært dårlig kvalitet. Laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag hadde best kvalitet, mens bestander i Sør-Trøndelag, Troms og Hordaland hadde dårligst kvalitet. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL): Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks
 8. I 2013 ble det i statsråd vedtatt en kvalitetsnorm for villaks under Naturmangfoldloven. Formålet er å bidra til at ville bestander skal ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter. Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning. For at en laksebestand skal nå målet om tilstrekkelig god kvalitet så må den ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks eller andre menneskelige påvirkninger, den må ha nok gytefisk (ha nådd gytebestandsmålet), og den må ha et normalt høstbart over
 9. Veterinærinstituttet (VI) Furunkulose Furunkulose er en smittsom sykdom som kan gi høy dødelighet hos laksefisk både i ferskvann og i sjøvann. Det ble påvist noen få tilfeller i 1960-årene, siste i 1969, etter import av regnbueørret fra Danmark. Deretter ble sykdommen reintrodusert til Norge i 1985 med latent infisert laksesmolt fra Skottland. Link: https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/furunkulose
 10. Oncorhynchus mykiss. Artsdatabanken: Regnbueørret Link: http://artsdatabanken.no/Taxon/26171
 11. Forbrukerrådet Fisk un­der falskt navn Er en fjordørret en fjordørret? Link: https://www.forbrukerradet.no/vi-mener/fisk-under-falskt-navn/ PS: Til orientering er Norges Sjømatråd AS heleid av Den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet.
 12. Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4304/Spredning-av-orekyt-odelegger-aurevatn Faktaark "Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn" kan du laste ned her.
 13. SalmonCamera Kraftindustri Link: http://salmoncamera.com/kraftindustri/
 14. På tre uker har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Her er svar på noen av de mange spørsmålene forskerne våre har fått om pukkellaks i sommer. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Pukkellaks registrert i nesten 120 elver, over hele landet Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4310/Pukkellaks-registrert-i-nesten-120-elver-over-hele-landet
 15. Du kan se en video av Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Noregs Grunneigar- og Sjølaksefiskarlag (NGSL) i dialog om oppdrettsindustrien sine miljømessige fotavtrykk her. Du kan lese en omtale av videoen her.
 16. Norske Lakseelver Av Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver. Det brenner et blått lys for villaksen Det er bred enighet blant forskere om at rømt oppdrettslaks og lakselus er blant de mest betydningsfulle og minst kontrollerte trusselfaktorene mot vill laksefisk. Link: http://www.dagbladet.no/kultur/det-brenner-et-blatt-lys-for-villaksen/68546303
 17. Oppdretterne har en politisk innflytelse de fleste andre næringer bare kan drømme om. Dagbladet: Lukten av råtten laks Link: http://www.dagbladet.no/kultur/lukten-av-ratten-laks/68503346 Du kan lese mer om Regjeringen Solberg, Stortinget, Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge, Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) og resten av den norske oppdrettsmafiaen her. #SalmonGate
 18. Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Spredning av gjedde ødelegger aurebestander Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4305/Spredning-av-gjedde-odelegger-aurebestander Faktaark "Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander" kan du laste ned her.
 19. Norske kommuner kan få dyrere oppgradering av avløpsanlegg, og vannkraftverkene kan bli pålagt høyere vannføring. EUs vanndirektiv gir strengere regler for bruk av vann i Norge – med ett unntak: Fiskeoppdrett unnslipper kravene fordi norske myndigheter argumenterer for at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap om næringens miljøpåvirkning. Det foreløpige unntaket er klaget inn for ESA. Aftenposten: EUs strenge vannkrav til Norge (med ett unntak) Link: http://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/eus-strenge-vannkrav-til-norge-med-ett-unntak
 20. Norske Lakseelver: Arrangementskalenderen Hva skjer - i august 2017?
 21. Norske Lakseelver: Arrangementskalenderen Hva skjer - i august 2017?
 22. Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er det som oftest avgjør om fisken overlever etter gjenutsetting. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Hvilke forhold påvirker laks etter gjenutsetting? Link: http://www.nina.no/gjenutsetting "Hvilke forhold påvirker overlevelse og atferd hos gjenutsatt laks?" kan du lese her.
 23. Norske Lakseelver: Arrangementskalenderen Hva skjer - i august 2017?
 24. Kopierer fra Facebook-sida til Redd Villaksen (sitat fra 15.07.2017): "The work to save the wild salmon will continue! Orri was the most important person in the conservation of wild salmon for nearly 30 years. No one can replace him, but we that remain must do as well as we can. The fight continues and younger forces will take over so that future generations can experience these amazing migrating fish. We welcome Elvar Fridriksson to his great task and promise to support him in future efforts to save the North Atlantic wild salmon stocks. All NASF and A
 25. Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. The major threats to Atlantic salmon in Norway Link: https://academic.oup.com/icesjms/article/doi/10.1093/icesjms/fsx020/3061737/The-major-threats-to-Atlantic-salmon-in-Norway?rss=1 #PopulasjonsNivå
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.