Jump to content
Fiskersiden

Glalaksen

Members
 • Content Count

  4397
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  27

Everything posted by Glalaksen

 1. Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget. Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere. Norsk institutt for naturforskning (NINA): Har fulgt fisken i Driva i 40 år Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4263/Har-fulgt-fisken-i-Driva-i-40-ar Rapporten "Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015" kan du l
 2. Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen. Om prøvene i 2017 også viser fravær av gyroparasitten, kan elvene bli friskmeldt til høsten. Etter friskmelding er det klart for å la laksen ta i bruk Vefsna ovenfor Laksforsen. Fylkesmannen i Nordland: Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget Link: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-om-Vefsnvassdragene-og-Ranavassdraget/
 3. Årsaken til ny gyrosmitte i 2014 er fortsatt ikke funnet. Det er også i 2016 lagt ned en betydelige innsats for om mulig å finne en smittekilde. Dette er nærmere beskrevet i notatet fra Veterinærinstituttet, se høyre marg. Utsettingen av laks i Ranaelva ble startet opp i 2016. Det ble da satt ut både smolt, ensomrig settefisk og øyerogn. Totalt ble det satt ut omkring 150 000 individer. Fra i år av er det årlig planlagt å sette ut omkring 350 000 individer, se reetableringsplanen i høyre marg. Av sjøørret ble det i 2016 satt ut omkring 50 000 øyerogn i Ranaelva, nærmere bestemt i Tve
 4. Havforskningsinstituttet (HI) Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017 Lakselus og rømt fisk er de største miljøutfordringene Lakselus og rømt fisk er fremdeles de største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen. Det kommer fram i Havforskningsinstituttet sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett. Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mai/lakselus_og_romt_fisk_er_de_storste_miljoutfordringene/nb-no "Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017" kan du lese her.
 5. Norsk Industri Kraftfulle forslag i veikart for norsk havbruk Norsk Industris visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. I veikart for norsk havbruksnæring lanserer Norsk Industri en målsetting om at den årlige eksportverdien fra oppdrett skal være 200 milliarder kroner i 2030. Link: https://www.norskindustri.no/bransjer/havbruksleverandorene/aktuelt/kraftfulle-forslag-i-veikart-for-norsk-havbruk/ Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapeli
 6. Innsatsen på overvaking av lakselus er i år auka kraftig og er den mest omfattande nokon gong. Målet er å få endå betre tal på kor stort smittepress utvandrande laksesmolt vert utsett for og dermed kunne gje betre råd til forvaltinga. Havforskningsinstituttet (HI): Aukar overvakinga av lakselus kraftig Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mai/aukar_overvakinga_av_lakselus_kraftig/nb-no
 7. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) – Oppdrettsnæringa har godt omdømme Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge er ikke snau. – Oppdrettsnæringa setter et lite miljømessig fotavtrykk, påstår han i vårt nyhetsintervju. Link: https://www.njff.no/tema/jaktogfiske/Sider/-Oppdrettsnaeringa-har-godt-omdomme.aspx #TommeOppdrettsTønnerRamlerMest - I #TommeOppdrettsTønnerRamlerMest - II
 8. Miljødirektoratet En milepæl for bevaring av villaksen Mattilsynet har i dag friskmeldt elvene i Steinkjer-regionen etter at de har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 30 år. Friskmeldingen er et viktig steg for å sikre villaksen og samfunnsøkonomiske verdier i milliardklassen. Link (artikkelen er fra 23.09.2014): http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/September-2014/En-milepal-for-bevaring-av-villaksen/ Denne rapporten er en sluttrapport for rotenonbehandlingene som ble gjennom
 9. Norsk institutt for naturforskning (NINA) Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks. Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science. Link: http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4234/Trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway"
 10. M 24 iLaks brøt god presseskikk i omtale av Norske Lakseelvers bruk av offentlige midler - Hadde ikke dekning for tittelen, mener PFU. Link: https://www.medier24.no/artikler/ilaks-brot-god-presseskikk-i-omtale-av-norske-lakseelvers-bruk-av-offentlige-midler/378810
 11. Havforskningsinstituttet (HI) Overvakinga av lakselus på vill laksefisk er i gang Den årlege overvakinga av lakselus er no i startgropa. Også i år kan interesserte følgje med på korleis mengda lakseluslarvar endrar seg; Havforskingsinstituttet legg ut resultata frå lusemodellen ein gong i veka. Link: http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/mars/overvakinga_av_lakselus_er_i_gang/nb-no Smittepress lakselus Link: http://www.imr.no/forskningsdata/smittepress_lakselus/
 12. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane / Uni Research Miljø (LFI) Naturvenleg erosjonssikring På oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Uni Research Miljø (LFI) laga eit rettleiingsnotat om korleis sikringstiltak i flaumutsette elvar bør gjennomførast for å ta best mogleg vare på naturmiljøet. Link: https://www.fylkesmannen.no/Sogn-og-Fjordane/Miljo-og-klima/Vatn/Naturvenleg-erosjonssikring/ "Mer miljøvennlige erosjonssikringstiltak" kan du lese her.
 13. Redd Villaksen Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge Reddvillaksen.no er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Styret arbeider ubetalt på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste inntektskilde er den årlige villaksauksjonen som baserer seg på generøse gaver fra elveeiere, turistbedrifter, butikker,
 14. Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) Camp Villaks 2017 Laksefiske for ungdom 14-18 år Camp Villaks er sommerens store eventyr. Rått fiske, mye kunnskap, og mye moro. Når vi ikke er ute å fisker, overnatter vi i lavvo, lager mat på bålet og blir kjent med andre unge laksefiskere fra hele landet. Pris kr. 400,- inkluderer mat, overnatting og lån av utstyr. Inkluderer mat, overnatting, fiske, lån av utstyr og mye moro. Alt du må ha med deg er sovepose, underlag og klær. Campene er et samarbeid mellom
 15. The major threats to Atlantic salmon in Norway Atlantic salmon (Salmo salar) is an economically and culturally important species. Norway has more than 400 watercourses with Atlantic salmon and supports a large proportion of the world’s wild Atlantic salmon. Atlantic salmon are structured into numerous genetically differentiated populations, and are therefore managed at the population level. Long-distance migrations between freshwater and ocean habitats expose Atlantic salmon to multiple threats, and a number of anthropogenic factors have contributed to the dec
 16. Glalaksen

  SafePass

  Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) SafePass SafePass har som mål å finne de beste løsningene for fiskevandringer i regulerte elver, både fra fiskens og kraftprodusentenes perspektiv. Link: http://www.cedren.no/Prosjekter/SafePass
 17. Norske Lakseelver Bli medlem i Norske Lakseelver Norske Lakseelver er en partipolitisk nøytral og landsomfattende forening for forvaltningslag eller tilsvarende sammenslutninger i vassdrag med anadrom laksefisk. Bli medlem i dag! Link: https://lakseelver.no/nb/news-2015/bli-medlem-i-norske-lakseelver Er du opptatt av at villaksens, sjøørretens og sjørøyas interesser skal ivaretas bedre? Meld deg inn i dag! Norske Lakseelver: Støttemedlem Link: https://lakseelv
 18. Norske Lakseelver Ingen skam å snu Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for. Link: http://lakseelver.no/news-2017/ingen-skam-snu Notat "Genbank for Hardangerfjorden" fra Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) kan du lese her.
 19. SalmonCamera Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse? SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå. Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for
 20. Miljødirektoratet Driva-regionen Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1975. Regionen består av fire vassdrag, ett stort (Driva) og tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva). Link: http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Regioner-infisert-av-Gyrodactylus-salaris/Drivaregionen-More-og-Romsdal/ Her finner du alt av relevant informasjon i sammenheng med gyrobekjempelsen i Drivaregionen. Vi presenterer informasjon f
 21. Norske Lakseelver Utviklingskonsesjoner - Kamuflert oppdrettsvekst Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt. Link (artikkelen er fra august 2015): https://lakseelver.no/nb/news-2015/kamuflert-oppdrettsvekst Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljøme
 22. TV 2 Disse fiskesperrene utrydder sjøørreten Store stammer av vill sjøørret er tapt etter at det i mange år har stått fiskesperrer i norske vassdrag. Fagmiljøene frykter omfanget er stort, men ingen har oversikt over skandalen. Link: http://www.tv2.no/a/3866202 PS: Artikkelen er fra 2012. Hva er status for landet som helhet i 2016?
 23. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) Verktøy for miljøtilpasset effektkjøring av vannkraftverk Effektkjøring er en type drift av vannkraftverkene som medfører raske endringer i vannføring og vannstand. Forskning i CEDREN viser at det er mulig å effektkjøre vannkraftverk og samtidig å opprettholde livet i elven, dersom effektkjøringen utføres innenfor fornuftige rammer. Forskerne har utviklet et verktøy for effektkjøring som sikrer fisk og andre organismer gode levekår samtidig som samfunnets behov for regulerbar kraft ivaretas.
 24. Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag Glede og forventning CEDRENS designhåndbok for kraft og laks blir mottatt med spent forventning av kraftbransjen og forvaltningen. Nå har brukerne et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere og utforme regulerte vassdrag til beste for både laksen, økologien og kraftproduksjonen. Link: http://www.cedren.no/News/Article/tabid/3599/ArticleId/2231/Glede-og-forventning.aspx Boka tar for seg hvordan man u
 25. Norske Lakseelver Norske Lakseelver er en landsdekkende næringsorganisasjon for elveierlag og forpaktende foreninger i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Arrangementskalenderen – Hva skjer? Link: https://lakseelver.no/nb Norske Lakseelver: Våre medlemselver – lakseelver.no Link (klikk deg inn på elver, fylke og elv): http://lakseelver.no/elver PS: Norske Lakseelver sine medlemselver er også plottet inn på kartet. Hjemmeside til Norske Lakseelver L
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.