Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: 9 av 10 elver i Vefsna-regionen friskmeldt etter å ha vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris


Recommended Posts

Vefsna

 

 

Elva med de mange trapper

 

Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn.

Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen. 

 

Norske Lakseelver:

Hjemmeside for Vefsna

 

Link:

http://lakseelver.no/elver/vefsna

 

 

Vefsna-regionen

 

Parasitten Gyrodactylus salaris (G.salaris) ble første gang påvist i denne regionen i 1978.

Regionen består av ti vassdrag, ett stort (Vefsnavassdraget) og ni mindre (Fusta, Drevja, Hundåla, Dagsvikelva, Nylandselva, Ranelva, Leirelva, Halsan og Hestdalselva).

I tillegg er parasitten påvist på røye i tre større innsjøer (Fustvatn, Mjåvatn og Ømmervatn).

 

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) - nå Miljødirektoratet

Første runde i Vefsna vellykket

 

Søndag ble første runde med rotenonbehandling i Vefsna-regionen avsluttet.

Målet er å få villaksen tilbake i regionen.

 

Link (artikkelen er fra 22.08.2011):

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/2011/8/Forste-runde-i-Vefsna-vellykket/

 

 

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Vefsna-regionen i 1978.

Bekjempelsen av parasitten i vassdragene ble startet opp i 2011 og fortsetter nå i august og oktober.

Lykkes den, markerer vi slutten på et over 30 år langt gyro-mareritt i Nordland.

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) - nå Miljødirektoratet

Vil fjerne lakseparasitt fra Nordland for godt

 

Link (artikkelen er fra 13.08.2012):

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/2012/8/Vil-fjerne-lakseparasitt-fra-Nordland-for-godt-/

 

 

Til tross for at vinteren banket på døren var forholdene nært optimale da de store innsjøene i Fustavassdraget ble behandlet 14.–24. oktober 2012.

Det er dermed godt håp om at lakseparasitten G. salaris nå er fjernet fra Nordland for godt.

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) - nå Miljødirektoratet:

Storaksjon i Vefsna-regionen ferdig

 

Link (artikkelen er fra 31.10.2012):

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Nyhetsarkiv/2012/10/Storaksjon-i-Vefsna-regionen-ferdig/

 

 

Denne rapporten er utarbeidet med den hensikt å gi en faglig beskrivelse av tiltakene for å bekjempe Gyrodactylus salaris i 10 infiserte vassdrag i Vefsnaregionen.

 

Veterinærinstituttet (VI):
 
Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen

 

Link:

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2014/bekjempelse-av-gyrodactylus-salaris-i-vefsnaregionen

 

Rapporten "Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

 

Tiltakene for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris (gyro) består av mer enn bare å behandle elver med rotenon.

Det gjennomføres også omfattende tiltak for å bevare- og reetablere fiskebestandene.

Arbeidet er ikke ferdig før vassdragene er friskmeldt og fiskebestandene er reetablert.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Vefsnavassdragene - hva skjer etter behandlingene?

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Artikkel/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

I år blir det satt ut nærmere en million individer av laks, ørret og røye i elver og innsjøer i de behandla vassdragene i Vefsnaregionen.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Nytt liv i Vefsnvassdragene

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-liv-i-Vefsnvassdragene/

 

 

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012.

Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte her i 2014.

Nå handler mye om å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Hva med fiskebestandene etter gyrobehandlingene i Rana og Vefsn?

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Hva-med-fiskebestandene-etter-gyrobehandlingene-i-Rana-og-Vefs/

 

 

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen er todelt.

Statkraft har ansvaret for reetableringen i Vefsna spesifikt og aktiviteten, og resultatene fra Vefsna er derfor gjengitt i egen rapport (NINA-rapport 1128).

Denne rapporten omhandler de øvrige elvene i regionen.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport for aktiviteten i 2014

 

Link:

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2015/reetableringsprosjektet-i-vefsnaregionen-rsrapport-for-aktiviteten-i-2014

 

 

Reetablering av laks i Vefsna.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Årsrapport 2014

 

Link:

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1128.pdf

 

 

Nordland fylkeskommune og Statsskog bevilger 100 000 kroner til prosjekt som skal utvikle Vefsna og Fusta som laksevassdrag.

 

Nordland Fylkeskommune:

Vil ha Vefsna i toppform

 

Link:

https://www.nfk.no/aktuelt/vil-ha-vefsna-i-toppform.815185.aspx

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Elvemuslingen i Fusta i Nordland ble eksponert for plantegiften rotenon under en behandling mot lakseparasitten gyrodactylus salaris i 2012.

En ny rapport viser at bevaringstiltak som ble satt i gang for den trua arten har fungert.

 

Miljødirektoratet:

Elvemuslingen i Fusta berget

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Januar-2016/Elvemuslingen-i-Fusta-berget/

 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert sluttrapport fra bevaringstiltakene for elvemuslingen i Fusta i forbindelse med rotenonbehandling i innsjøer i vassdraget.

 

Miljødirektoratet:

Elvemusling i Fusta, Nordland

- konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/Januar-2016/Elvemusling-i-Fusta-Nordland---konsekvenser-av-rotenonbehandling-i-vassdraget-og-tiltak-for-a-sikre-bestanden-av-musling---/

 

 

Da innsjøene i Fustavassdraget måtte rotenonbehandles på grunn av fiskeparasitten gyro, sørget en redningsaksjon for at elvemuslingen ikke ble utryddet i vassdraget.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Elvemuslinger fikk midlertidig adresse – unnslapp rotenondøden

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/3959

 

Rapporten "Elvemusling i Fusta, Nordland - konsekvenser av rotenonbehandling i vassdraget og tiltak for å sikre bestanden av musling" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012.

Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte  her i 2014.

Nå er det stor aktivitet for å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Nytt om tiltak i Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-om-tiltak-i-Vefsnvassdragene-og-Ranavassdraget/

 

 

Veterinærinstituttet (VI):

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen - Årsrapport 2015

 

Link:

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2016/reetableringsprosjektet-i-vefsnaregionen--rsrapport-2015

 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Reetablering av laks i Vefsna - Årsrapport 2015

 

Link:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2385919

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

Etter at rotenonbehandlingen av ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen ble ferdigstilt i 2012, ser det ut til at reetableringen av elva gir positive resultater.

 

Norske Lakseelver:

Laksen er tilbake

 

Link:

http://lakseelver.no/news-2017/apner-trolig-provefiske-i-2017

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...

Vi går nå inn i femte året i friskmeldingsperioden etter behandlingene av vassdragene i Vefsna-regionen.

Om prøvene i 2017 også viser fravær av gyroparasitten, kan elvene bli friskmeldt til høsten. 

Etter friskmelding er det klart for å la laksen ta i bruk Vefsna ovenfor Laksforsen.  

 

Fylkesmannen i Nordland:

Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-om-Vefsnvassdragene-og-Ranavassdraget/

 

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS et felles ansvar for evaluering av tiltak som utføres i Vefsna, i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøaure, etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdraget.

Oppdraget har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den tredje årsrapporten fra prosjektet.

Arbeidet omfatter:

1) analyse av rognutlegging inkludert kartlegging av overlevelse av utlagt rogn,

2) ungfiskundersøkelser på utvalgte stasjoner i vass-draget,

3) registrering og analyse av livshistorieparametere på tilbakevandrende voksen laks, og

4) gytefiskregistreringer.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Reetablering av laks i Vefsna - Årsrapport 2016

 

Link:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2446081

 

Rapporten "Reetablering av laks i Vefsna - Årsrapport 2016" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to post
Share on other sites
 • 2 months later...
 • 3 weeks later...

Veterinærinstituttet har nylig undersøkt ti elver i Vefsnaregionen i Friskemeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris.

Parasitten ble ikke påvist.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Flere elver i Vefsnaregionen nær friskmelding for Gyrodactylus salaris 

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/flere-elver-i-vefsnaregionen-naer-friskmelding-for-gyrodactylus-salaris

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske. 

 

Miljødirektoratet:

Friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris

 

Link:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/September-2017/Friskmelder-ni-elver-i-Vefsnaregionen-for-Gyrodactylus-salaris/

 

 

Vefsna og åtte mindre elver i området er endelig friskmeldt.

Prøvene som er tatt de siste årene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. 

 

Fylkesmannen i Nordland:

Vefsna endelig friskmeldt

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Nyheter---miljo-og-klima/Vefsna-endelig-friskmeldt/

 

 

Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsnaregionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris 

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/friskmelder-ni-elver-i-vefsnaregionen-for-gyrodactylus-salaris

 

 

Mattilsynet friskmeldte i dag ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Neste sommeren åpnes det for et begrenset fiske.

 

Mattilsynet:

Mattilsynet friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris

 

Link:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/mattilsynet-friskmelder-ni-elver-i-vefsnaregionen-for-gyrodactylus-salaris?publisherId=10773547&releaseId=15948065

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla i Vefsn kommune og Ranelva, Leirelva, Dagsvikelva og Nylandselva i Leirfjord kommune er friskmeldt fra Gyrodactylus salaris fra og med 27.9.2017.

 

Norske Lakseelver:

Vefsna er offisielt frisk

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/vefsna-er-offisielt-frisk

 

Link to post
Share on other sites

Etter over en over 20 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har Mattilsynet friskmeldt ni av ti elver i Vefsnaregionen.

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet ledet og gjennomført de omfattende prosjektene for å bekjempe parasitten, friskmelde elvene og reetablere fisken.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Slik ble elvene i Vefsnaregionen fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/slik-ble-elvene-i-vefsnaregionen-fri-for-lakseparasitten-gyrodactylus-salaris

 

Link to post
Share on other sites

Vefsna og åtte andre elver i Vefsn og Leirfjord er friskmeldt etter mange år med gyrosmitte.

Nå starter arbeidet med å få Vefsna opp på full produksjon.

Når det er oppnådd, vil Vefsna trolig være landsdelens beste vassdrag etter Tana, med et årlig fangstkvantum på over 50 tonn i året.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Vefsna i skarp rute mot 50 tonn laks i året

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Vefsna-i-skarp-rute-mot-50-tonn-laks--i-aret/

 

PS:

Du finner prersentasjonene under "Dokument" til høyre på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 6 months later...

Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått i oppdrag å evaluere reetableringstiltak for laks og sjøaure etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna.

Oppdraget fra Statkraft Energi AS har en varighet på fem år (2014-2018), og dette er den fjerde årsrapporten fra prosjektet.

Arbeidet omfatter:

1) analyse av rognutlegging inkludert kartlegging av overlevelse av utlagt rogn,

2) ungfiskundersøkelser på utvalgte stasjoner i vassdraget,

3) registrering og analyse av livshistorieparametere på tilbakevandrende voksen laks, og

4) gytefiskregistreringer.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Reetablering av laks i Vefsna - Årsrapport 2017

 

Link:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2496853

 

Rapporten "Reetablering av laks i Vefsna - Årsrapport 2017" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...

Ved midnatt starter et nytt eventyr for Vefsnavassdraget – skitt fiske og gratulerer med friskmeldt elv!

 

Norske Lakseelver:

Åpningsfest for Vefsna 30. juni

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/apningsfest-vefsna-30-juni

 

"Velkommen til åpningsfest for Vefsna" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Både laks og fiskere var tilbake i frisk elv da gjenåpningen av fiske i Vefsna ble markert.

Gjenåpningen kommer etter at ni av ti elver i Vefsnaregionen er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Fisk og fiskere tilbake i frisk elv

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/fisk-og-fiskere-tilbake-i-frisk-elv

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.