Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Ranavassdraget


Recommended Posts

Det er så langt ikke funnet gyro på røye fra Langvatnet.

Det er heller ikke funnet gyro på laks fra den øvre delen av elva.

Dette gir grunn til håp om at gyroen i Ranelva ikke kommer fra Langvatnet.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Godt nytt om Ranaelva

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Godt-nytt-om-Ranaelva/

 

 

Fylkesmannen i Nordland er glad for at ingen ting så langt tyder på at røye fra Langvatnet er årsaken til gyrosmitten i Ranelva.

 

Rana Blad:

Langvatnet snart friskmeldt

 

Link:

http://www.ranablad.no/nyheter/article7604586.ece

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Miljødirektoratet har nå bestemt at sjøørreten i Ranavassdraget skal tas vare på i levende genbank de neste årene.

Denne fisken vil kunne bidra til store mengder rogn og yngel for reetablering av sjøørretbestanden etter rotenonbehandlingen.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Sjøørreten inn i levende genbank

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Sjoorreten-inn-i-levende-genbank/

 

 

Miljødirektoratet har i sitt brev av 30.9.2014 gitt tillatelse til behandling av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i vassdrag i Rana-regionen - Rana, Hemnes, Leirfjord og Vefsn kommune

 

Rana kommune:

Miljødirektoratet gir tillatelse til rotenonbehandling av Ranelva

 

Link:

http://www.rana.kommune.no/nyheter/Sider/Miljodirektoratets-gir-tillatelse-til-rotenonbehandling.aspx

 

 

De siste kartleggingene av Ranavassdraget for Gyrodactylus salaris er avsluttet og det er ikke gjort nye påvisninger.

Dermed er parasitten bare å finne i Ranaelva.

Lørdag skal elven behandles med rotenon for å bli kvitt lakseparasitten.

 

Mattilsynet:

Ingen nye påvisninger av gyro i Ranavassdraget – klart for behandling

 

Link:

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/ingen_nye_paavisninger_av_gyro_i_ranavassdraget__klart_for_behandling.16262

 

 

Alt ligger til rette for å gjennomføre en rotenonbehandling av Ranavassdraget lørdag 4. oktober.

Nødvendige formaliteter er på plass, planleggingen er ferdig og mannskapet reiser i dag til Mo i Rana.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Klart for behandling av Ranelva

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Klart-for-behandling-av-Ranelva/

 

 

Miljødirektoratet gir tillatelse etter forurensningsloven §§ 11 og 16, samt dispensasjon etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. §§ 37 og 13, til bruk av inntil 11 000 liter CFT-legumin i Rana-regionen.

Hovedformålet med å gjennomføre en rask rotenonbehandling er å unngå spredning av Gyrodactylus salaris til øvrige laksevassdrag i regionen og til vassdrag i naboregionene.

I denne saken mener vi disse forholdene veier tyngre enn de skadene behandlingen påfører naturmangfoldet i behandlingsområdet.

Mattilsynets regionkontor mener det er viktig med en rask reduksjon av smitterisiko i Rana-regionen og har fattet vedtak om kjemisk behandling.

Tillatelsen gis på vilkår.

 

Miljødirektoratet:

Tillatelse til behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdrag i Rana-regionen - Rana, Hemnes, Leirfjord og Vefsn kommune

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Milj%c3%b8%20og%20klima%20dokumenter/Fiskeforvaltning/Milj%c3%b8direktoratet%20-%20tillatelse%20til%20rotenonbehandling%20av%20Ranelva.pdf?epslanguage=nb

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Knapt én måned etter at gyro-smitten først ble oppdaget, blir Ranavassdraget denne helga behandlet med rotenon.

 

NRK Nordland:

Skal bruke tre tonn gift for å ta knekken på fryktet lakseparasitt

 

Link:

http://www.nrk.no/nordland/skal-rotenonbehandle-ranavassdraget-1.11964196

 

 

Gyrosmitten i Ranelva skal nå for andre gang ryddes ut med rotenon.

 

Rana Blad:

Fyller Ranelva med gift

 

Link:

http://www.ranablad.no/nyheter/article7618130.ece

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Tidlig lørdag morgen startet Veterinærinstituttet opp arbeidet med å drepe lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Ranelva.

 

Rana Blad:

Nå fylles Ranelva med gift

 

Link:

http://www.ranablad.no/nyheter/article7621383.ece

 

 

Totalt brukes det rundt 3.500 liter rotenon for å fjerne gyrosmitten fra Ranelva.

 

Rana Blad:

Bruker 3.500 liter gift

 

Link:

http://www.ranablad.no/nyheter/article7621822.ece

 

 

Stein Elvestad elsker å fiske laks og sjøørret, men ikke å samle dem opp med håv etter de er drept av rotenonbehandlingen.

 

Rana Blad:

Det gjør vondt å samle inn mye død fisk

 

Link:

http://www.ranablad.no/nyheter/article7621823.ece

 

 

Fem år etter at Ranelva ble friskmeldt for gyrosmitte er nå arbeidet med å drepe alt liv igang for fullt.

Fortvilte fiskere frykter de nå har fisket sin siste sesong i elva.

 

NRK Nordland:

– Etter sju år i himmelen er vi nå i helvete på nytt

 

Link:

http://www.nrk.no/nordland/rotenonbehandlingen-er-i-full-gang-1.11967466

 

 

– Det er tydelig at kontrollrutinene ikke har vært på plass her i årene etter friskmeldinga, mener Rana jeger og fiskeforening.

 

NRK Nordland:

Laksefiskere krever full gyro-oppvask

 

Link:

http://www.nrk.no/nordland/laksefiskere-krever-oppvask-1.11967811

 

 

Dagen etter at alt liv i Ranelva er drept sitter grunneierne igjen med flere spørsmål enn svar.

– Vi forvalter enorme verdier, og da forventer vi en seriøs oppfølging.

 

NRK Nordland:

Grunneiere kritisk til myndighetene etter gyrosmitte

 

Link:

http://www.nrk.no/nordland/krever-bedre-kontrollrutiner-1.11968331

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Under gode vær- og vannføringsforhold ble Ranelva behandlet som planlagt lørdag 4. oktober.

I forbindelse med behandlingen ble det gjennomført en rekke tiltak og registreringer.

Vi presenterer noen av disse.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Ranelva behandlet med rotenon - resultater og fakta

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Ranelva-behandlet-med-rotenon---resultater-og-fakta/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Årsaken til den nye gyroinfeksjonen er dessverre fortsatt ukjent, til tross for omfattende innsats for å finne smittekilden.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Ranelva - hva skjer nå - etter behandlingen i oktober?

 

Link:

http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Ranelva---hva-skjer-na---etter-behandlingen-i-oktober/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Ranaelva ble behandlet med rotenon i oktober 2014 etter påvisningen av lakseparasitten G. salaris i august samme høst.

En fullskalabehandling er planlagt gjennomført høsten 2015.

For vassdrag infisert med G. salaris sier handlingsplanen mot parasitten at man i utgangspunktet ønsker elvefiske og fiske i sjøen nær infiserte vassdrag for å holde antall parasittverter nede.

Åpning av fiske gjøres av Miljødirektoratet, Mattilsynet og lokale aktører.

Forsvarlige rutiner for desinfeksjon av utstyr skal være etablert.

 

Miljødirektoratet og Mattilsynet sier ja til fiske i Ranaelva 2015

 

Link:

http://www.ranaelva.no/index.php?id=7&nid=182

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 6 months later...

Lørdag 26. september er det planlagt å gjennomføre andre og siste del av behandlingen av Ranaelva med CFT-Legumin (rotenonløsning).

 

Fylkesmannen i Nordland:

Behandler Ranelva 26. september

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Ny-Artikkel/Behandler-Ranelva-26-september/

 
 
Utredning av ny påvisning av Gyrodactylus salaris i Ranaelva 2014.
 

Veterinærinstituttet (VI):

Notat

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Miljø%20og%20klima%20dokumenter/Fiskeforvaltning/Ranaelva%20-%20Utredning%20av%20ny%20påvisning%20av%20Gyrodactylus%20salaris%20-%20Veterinærinstituttet%202015.pdf

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012.

Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte her i 2014.

Nå handler mye om å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Hva med fiskebestandene etter gyrobehandlingene i Rana og Vefsn?

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Hva-med-fiskebestandene-etter-gyrobehandlingene-i-Rana-og-Vefs/

 

 

Det er ikke funnet fisk med parasitten Gyrodactylus salaris i undersøkelsene etter at Ranaelva ble behandlet i 2014 og 2015.

Jakten på hvor smitten kom fra fortsetter.

 

Mattilsynet:

Ingen nye funn av Gyrodactylus salaris i Ranaelva

 

Link:

http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/ingen_nye_funn_av_igyrodactylus_salarisi_i_ranaelva.21232

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Vassdrag infisert med gyro i Vefsna-regionen ble behandlet i 2011 og 2012.

Ranavassdraget måtte gjennom en ny dobbel behandling i 2014 / 2015, etter at det dessverre ble påvist ny smitte  her i 2014.

Nå er det stor aktivitet for å bygge opp gode fiskebestander i etterkant av disse behandlingene.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Nytt om tiltak i Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-om-tiltak-i-Vefsnvassdragene-og-Ranavassdraget/

 

 

Denne rapporten beskriver hvordan Gyrodactylus salaris er forsøkt utryddet fra Ranaelva etter at
parasitten på nytt ble påvist i elva.

Elva ble opprinnelig friskmeldt i 2009 som følge av behandlinger med CFT-Legumin i 2003 og 2004.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Ranaelva

 

Link:

http://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2016/bekjempelse-av-gyrodactylus-salaris-i-ranaelva

 

Rapporten "Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Ranaelva" kan du laste ned på siden det linkes.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 9 months later...

Årsaken til ny gyrosmitte i 2014 er fortsatt ikke funnet. Det er også i 2016 lagt ned en betydelige innsats for om mulig å finne en smittekilde. Dette er nærmere beskrevet i notatet fra Veterinærinstituttet, se høyre marg.

Utsettingen av laks i Ranaelva ble startet opp i 2016. Det ble da satt ut både smolt, ensomrig settefisk og øyerogn. Totalt ble det satt ut omkring 150 000 individer. Fra i år av er det årlig planlagt å sette ut omkring 350 000 individer, se reetableringsplanen i høyre marg.

Av sjøørret ble det i 2016 satt ut omkring 50 000 øyerogn i Ranaelva, nærmere bestemt i Tverråga og i hovedelva. I år og neste år vil det ikke bli satt ut noe sjøørret. Utsettingene av øyerogn vil starte opp igjen i 2019 og vil øke mye fra 2020, når stamfisken gir økende rognmengder.

 

Fylkesmannen i Nordland:

Nytt om Vefsnvassdragene og Ranavassdraget

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Nytt-om-Vefsnvassdragene-og-Ranavassdraget/

 

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.