Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elvene i Driva-regionen


Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Driva-regionen

 

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i denne regionen i 1975.

Regionen består av fire vassdrag, ett stort (Driva) og tre mindre (Litledalselva, Usma og Batnfjordselva). 

 

Link:

http://xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Villaksportalen/Pavirkninger/Gyrodactylus-salaris/Regioner-infisert-av-Gyrodactylus-salaris/Drivaregionen-More-og-Romsdal/

 

 

Her finner du alt av relevant informasjon i sammenheng med gyrobekjempelsen i Drivaregionen.

Vi presenterer informasjon fra myndighetene, fra forskning, forskjellige rapporter, plantegninger og bilder som skal gi deg et dyp innblikk inn i tematikken så at du kan danne din egen mening basert på den presenterte kunnskapen.

 

Gyrobekjempelse i Drivaregionen

 

Link:

http://www.drivaregionen.no/

 

 

Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva. 

 

Veterinærinstituttet (VI):

Gyrobekjempelse Drivaregionen

 

Link:

http://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/pagaende-forskningsprosjekter/gyrobekjempelse-drivaregionen

 

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Nå oppsummeres 40 års overvåking av laks og sjøaure i Drivavassdraget.

Ungfiskundersøkelser fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris ga en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Har fulgt fisken i Driva i 40 år

 

Link:

http://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4263/Har-fulgt-fisken-i-Driva-i-40-ar

 

Rapporten "Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget. Sammenstilling av resultater fra perioden 1977-2015" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...

Smårusk lager problemer for landets største fiskesperre til 60 millioner kroner.

Sperra skal være med og bekjempe lakseparasitt i elva Driva, men funker den?

 

NRK Møre og Romsdal:

Rusk gir trøbbel for landets største fiskesperre

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/rusk-gir-trobbel-for-landets-storste-fiskesperre-1.13549789

 

 

NRK Møre og Romsdal:

Smårusk gir store problemer for laksesperre

 

Link:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99060717/07-06-2017#t=2m47s

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Av Jarle Steinkjer, prosjektleder, fiskeseksjonen Miljødirektoratet.

 

 

Fiskesperra i Driva

– behov for justeringer etter driftserfaring

 

Slik vi ser det har konstruksjon og bygging av sperra gått svært bra.

Entreprenørene og alle som har vært involvert i prosjektet har gjort en svært god jobb og fremdriften har vært etter planen.

 

Link:

http://www.driva.no/meninger/2017/06/21/Fiskesperra-i-Driva-–-behov-for-justeringer-etter-driftserfaring-14909394.ece

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Ekspertane seier store delar av fiskesperra i lakseelva Driva bør byggast på nytt.

Miljødirektoratet meiner enkle justeringar kan redde prosjektet til 60 millionar.

 

NRK Møre og Romsdal:

Ekspertar går hardt ut mot prestisjeprosjektet

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/ekspertar-gar-hardt-ut-mot-prestisjeprosjektet-1.13571084

 

 

NRK Møre og Romsdal:

Slakter laksesperre til 60 million kroner

 

Link:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99062217/22-06-2017#t=53s

 

Link to post
Share on other sites

Lokale grunneigarar føler seg overkøyrt i fiskeesperre-saka.

Dei meiner byggeprosessen starta i feil rekkefølgje, og ber om at feilen blir retta opp.

 

NRK Møre og Romsdal:

Elveeigarlaget krev at fiskesperra blir opna

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/elveeigarlaget-krev-at-fiskesperra-blir-opna-1.13571880

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Fiskesperra i laksevassdraget Driva ble i dag åpnet av statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde.

Den er Norges største fysiske sperre i kampen for å bli kvitt lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Driva og fra Norge. 

 

Miljødirektoratet:

Norges største fiskesperre står ferdig i Driva

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2017/juni-2017/norges-storste-fiskesperre-star-ferdig-i-driva/

 

 

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Lars Andreas Lunde stod for den offisielle åpninga av fiskesperra i Driva mandag 26. juni.

Det var Miljødirektoratet som inviterte til markeringa av Norges største fysiske fiskesperre.

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Åpning av fiskesperra i Driva

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Gyrobekjemping/Apning-av-fiskesperra-i-Driva/

 

 

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Miljødirektoratet bidratt i forbindelse med utformingen av fangsthuset ved fiskesperren i Driva og andre tiltak knyttet til parasitten Gyrodactylus salaris.

Åpningen av fiskesperren markeres på Sunndalsøra i dag.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Norges største fiskesperre åpnes i Driva

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/apning-av-norges-storste-fiskesperre-i-driva

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Fiskesperra i Driva er offisielt åpnet, men fremdeles er den ikke helt ferdig.

Ordføreren har mottatt flere bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen, som føler seg overkjørt i prosessen.

 

NRK Møre og Romsdal:

Åpnet fiskesperra: – Mangler én måneds arbeid

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/apnet-omstridt-fiskesperre-i-driva-_-enda-ikke-helt-ferdig-1.13577164

 

Link to post
Share on other sites

– Fire dagar stopp er det ein kan strekke seg til i nødsfall, seier biolog Egil Lund om det uferdige fangsthuset i Driva.

Når alt er på plass i august har det gått over ein månad.

 

NRK Møre og Romsdal:

Kritisk til uferdig fiskesperre

 

Link:

https://www.nrk.no/mr/fiskesperra-i-driva-er-framleis-ikkje-ferdig-1.13580772

 

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Av Michael Puffer, prosjektleder for gyrobekjempelse i Drivaregionen

 

Året som gikk ved fiskesperren

 

Link:

https://www.auraavis.no/meninger/leserbrev/fiskesperra/michael-puffer-aret-som-gikk-ved-fiskesperren/o/5-5-95585

 

 

Arbeidet med utforming av ny rist på fiskesperra v/Helge Rønning leiar av ekspertgruppa.

Gjennomgang av Plan for bevaring og reetablering av lokale fiskebestandar i Drivaregionen v/Espen Holthe i Veterinærinstituttet.

 

Drivaregionen.no:

Presentasjonene lagt ut

 

Link:

https://www.drivaregionen.no/Nyheter/Presentasjonene-lagt-ut/

 

 

Referansegruppe hadde møte den 19.10.2017 i Sunndal Rådhus.

Referatet til møtet er nå lagt ut på prosjektnettsiden.

 

Drivaregionen.no:

Møtereferat lagt ut

 

Link:

https://www.drivaregionen.no/Nyheter/Motereferat-lagt-ut2/

 

 

Møtereferatet 2-2017 og presentasjonene som har blitt vist ved referansegruppemøte den 14.12.2017 er nå lagt ut.

 

Drivaregionen.no:

Møtereferat og presentasjoner lagt ut

 

Link:

https://www.drivaregionen.no/no/Nyheter/Motereferat-og-presentasjoner-lagt-ut/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

All radiomerket støing av sjøørret som passerte fiskesperra på vei ut til sjøen våren 2017 overlevde.

Tre fjerdedeler av sjøørretene kom senere tilbake til Driva.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Støing av sjøørret takler nedvandringen over fiskesperra i Driva

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4456?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev

 

Rapporten "Vandring hos sjøørret i Driva etter etablering av fiskesperre" kan du laste ned her.

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Laksebestanden i Drivavassdraget ble på 1970-tallet smittet av Gyrodactylus salaris.

Som en del av bekjempelsesarbeidet er det bygd en fiskesperre ved Snøvasfossan. Denne sperra skal hindre laks fra å vandre opp i de øvre delene av vassdraget, slik at verten og dermed også parasitten fjernes fra Driva ovenfor sperra.

For å bevare sjøørretbestanden i vassdraget er det en målsetning å flytte tusen sjøørret årlig forbi sperrestedet.

Det er også ønskelig å kartlegge den genetiske strukturen til sjøørreten i vassdraget.

Et viktig spørsmål er hvorvidt sjøørret nedenfor sperra utgjør en egen bestand som vil kunne kreve at man ivaretar denne i genbank i forbindelse med utryddelsestiltak.

Det er også viktig å undersøke om det finnes genetisk forskjellige bestander i hovedelva ovenfor sperra og om flytting av sjøørret ovenfor sperra vil kunne ivareta den genetiske variasjonen som finnes der.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget

 

Link:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2500744

 

Rapporten "Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to post
Share on other sites
  • 8 months later...

Høsten 2018 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget.

Stasjonene er spredt i anadrom del av vassdraget, og et utvalg av dem er brukt i tidligere undersøkelser.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og aure i Drivavassdraget, og kartlegge forekomsten av artshybrider.

I tillegg følges utviklingen av G. salaris-infeksjonen på laksunger og artshybrider.

Undersøkelsene er også viktige for å få kunnskap om hvordan opprettelsen av fiskesperra ved Snøvasfossen i 2017 påvirker bestandene av laks og aure i årene som kommer.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018

 

Link:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2588051

 

Rapporten "Ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Årsrapport 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Lakse- og aurebestandene i den infiserte elva Usma i Møre og Romsdal er så genetisk forskjellige fra bestandene i naboelva Driva at de bør ivaretas separat.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Fant bevaringsverdig laks i Usma

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4719

 

Rapporten "Ungfiskundersøkelser i Usma (Sunndal) høsten 2018" kan du laste ned her.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.