Jump to content
Fiskersiden

"Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?" og "Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks"


Recommended Posts

Kongeriket Norges Grunnlov

 

 

Kapittel E: Menneskerettigheter

 

 

§ 112

 

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#§112

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå.

Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten?

 

SalmonCamera:

Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse?

 

Link:

http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse

 

 

Av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt.

 

Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?

Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks 

 

Denne rapporten er i hovedsak en juridisk utredning av innholdet i og forholdet mellom regelverkene om lakseoppdrett, villaks og vern av naturmangfold og Grunnloven § 112.

Den gir også en oversikt over statusen for villaks og virkningene av oppdrett for villaksen.

Rapporten viser at regelverkene om oppdrett, villaks og naturmangfold gir betydelige fullmakter til myndighetene og få motsvarende rettigheter for borgerne.

I sum innebærer dette at myndighetene ikke har iverksatt alle de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de grunnsetninger som fremgår av § 112, ettersom lovgivningen ikke gir borgerne slike rettigheter som følger av § 112 første og annet ledd.

På denne bakgrunn konkluderes det med at det er et betydelig rom for å anvende § 112 som selvstendig rettsgrunnlag i saker som dreier seg om oppdrettsnæringens virkninger for villaksen, særlig ved vedtak om ny eller utvidet adgang til oppdrettsvirksomhet og ved myndighetenes unnlatelse av å gripe inn overfor eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer villaksbestander.

 

Link:

https://static1.squarespace.com/static/57f7996cf5e23175d8f0de01/t/58740ccf15d5dbd5b863c5c5/1484000466748/FNI-6+OKF+Grunnloven+§+112.pdf

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.

 

Norske Lakseelver: 

Produksjonsområdeforskriften – Krever at Stortinget instruerer Sandberg

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg

 

 

Avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver:

 

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" kan du lese her.

 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Prinsippet om maktfordeling var viktig da Grunnloven ble skrevet våren 1814.

Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret balansen mellom statsmaktene.

 

Stortinget:

Fordeling av makt

 

I Norge har vi tre statsmakter:

 

-  Stortinget

-  Regjeringen

-  Domstolene

 

Link:

https://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-regjering/Fordeling-av-makt/

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
  • 2 months later...
Den 4.12.2020 at 5.45, Glalaksen skrev:

Domstolene er den dømmende makt. 

 

Store norske leksikon:

Domstolene

 

Link:

https://snl.no/domstol

 

 

 

Riksrett, særdomstol som etter Grunnloven kan nedsettes for å avgjøre spørsmål om strafferettslig ansvar for medlemmer av regjering, Høyesterett og Storting.

 

Store norske leksikon:

Riksrett

 

Link:

https://snl.no/Riksrett

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.