Norske Lakseelver: Kultiveringstiltak i elver og bekker


Recommended Posts

Norske Lakseelver

 

 

Kultiveringstiltak i elver og bekker

 

Norske Lakseelver har fått tillatelse fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) til å publisere Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker på lakseelver.no.

Dette vil være et praktisk online bibliotek over gode kultiveringstiltak som kan gjøres i elver og bekker.

Du finner informasjon på hvert enkelt faktaark om hvilke faktaark som er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin tiltakshåndbok. 

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/search?f[0]=main_category%3Amal for tiltak i elv

 

 

Det er økt fokus på bedring av fysiske miljøforhold i vassdrag, og med dette har behovet for å kunne vurdere kostnader og nytte ved slike tiltak økt.

Prinsippet om «positiv kost-nytte» legges eksempelvis til grunn ved vurdering av tiltak i sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF).

I denne rapporten sammenstiller vi kostnader av fysiske miljøtiltak i vassdrag og undersøker langtidseffekter av 8 tiltak, 8 til 25 år etter at de var ferdigstilt.

 

NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI):

Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag

 

Link:

https://www.researchgate.net/publication/339659413_Effektivitet_og_kost-nytte_forhold_av_fysiske_miljotiltak_i_vassdrag

 

Rapporten "Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites

Et åpent vassdrag kan igjen bli habitat og vandringsvei for fisk.

Dette vil som regel medføre en betydelig bedring av økologisk tilstand og minske flomfare.

 

Norske Lakseelver:

Gjenåpning av bekker og elver

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/gjenapning-av-bekker-og-elver

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Fjerning eller reduksjon av terskler og demninger gjenskaper den naturlige gradienten i terrenget og kan bidra til vesentlig bedre habitategenskaper.

 

Norske Lakseelver:

Fjerning av terskler og demninger

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/fjerning-av-terskler-og-deminger

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Ved planlegging velges en utforming som gir varige naturtypiske habitater som vedlikeholdes av naturens egne prosesser.

 

Norske Lakseelver:

Reetablering av naturtypisk elvemorfologi

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/reetablering-av-naturtypisk-elvemorfologi-1

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

En rekke viktige fiskehabitater ligger ikke i elvens hovedseng, men langs bredden og i elvesletten.

En forbindelse mellom hovedløp-sideløp- elveslette er nødvendig for at fisken skal få tilgang til habitatene.

 

Norske Lakseelver:

Tilkoble elveslette, flomsone, sideløp og kroksjøer

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/tilkoble-elveslette-flomsone-sidelop-og-kroksjoer

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Kantvegetasjon langs bekker og elver gir skjul og er kilde til organisk materiale, og er med dette en viktig del av næringskjeden.

 

Norske Lakseelver:

Bevare og reetablere kantvegetasjon

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/bevare-og-reetablere-kantvegetasjon

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Utlegg av gytegrus er et vanlig tiltak i mange elver.

Ny forskning viser at egnede gyteområder bør ha ca 20% grus.

Over dette flater effekten ut, og blir andelen over 40% synker produksjonverdien av området.

 

Norske Lakseelver:

Utlegg av gytegrus

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/utlegg-av-gytegrus

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Brukes på strekninger der det er mangel på skjul og morfologisk variasjon eller der stein har blitt fjernet.

 

Norske Lakseelver:

Steinutlegg

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/steinutlegg

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Posted (edited)

Utlegg av døde trær gir økt skjul for fisk og øker strøm-, substrat- og habitatdiversiteten ved å påvirke strømforhold og lokal sedimentdynamikk.

Samtidig kan trærne, greiner og løv benyttes som habitat, skjul eller føde for bunndyr og slik også øke næringstilgangen for fisk. 

 

Norske Lakseelver:

Utlegg av trær

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/utlegg-av-traer

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Edited by Glalaksen
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Harving, ripping og spyling av substratet utføres for å fjerne finsedimenter og løse opp bunnsubstrat, slik at mengden skjul og hulromsvolum for fisk og bunndyr øker. 

 

Norske Lakseelver:

Rensing av substrat - Ripping, harving og spyling

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/rensing-av-substrat-ripping-harving-og-spyling

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Utlegging av sediment brukes for å kompensere for kunstig redusert sedimenttransport som kan forårsakes av demninger og erosjonssikring. 

 

Norske Lakseelver:

Tilførsel av naturtypiske masser

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/tilforsel-av-naturtypiske-masser

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Substrat som ikke er naturtypisk for en elvestrekning kan føre til vesentlige endringer i biologisk mangfold og produksjon. 

Skyldes ofte utslipp av finsediment, f.eks. fra sandtak og anleggsvirksomhet m.m.

 

Norske Lakseelver:

Fjerning av uønskede masser

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/fjerning-av-uonskede-masser

 

PS:

Dette faktaarket er hentet fra NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) sin Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...