Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019 - 2028


 Share

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Ny handlingsplan skal styrke trua ferskvannsmusling

 

Målet i ny handlingsplan for elvemusling er levekraftige bestander i hele landet.

På lang sikt håper vi å kunne stryke elvemuslingen fra rødlista.

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/november-2018/ny-handlingsplan-skal-styrke-trua-ferskvannsmusling/

 

"Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028" kan du laste ned her.

 

 

Hvem skulle tro at et virvelløst dyr i perlehumør forteller spennende historier?

En ny handlingsplan skal bidra til at elvemuslingen kan fortsette å sile ut nyttig kunnskap om livet på bunnen.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Elvemuslingen har en ny plan

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/elvemuslingen-har-en-ny-plan

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028.

Databasen over elvemusling i Norge inneholder per 1. mars 2019 navnet på til sammen 666 lokaliteter som har eller, med en viss grad av sannsynlighet, har hatt elvemusling.

Om vi utelater de lokalitetene som er historisk usikre, totalt 105 lokaliteter, sitter vi igjen med 561 lokaliteter.

Elvemuslingen har imidlertid forsvunnet fra en firedel av disse lokalitetene.

 

Miljødirektoratet:

Elvemuslinglokaliteter i Norge

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2019/mai-2019/elvemuslinglokaliteter-i-norge/

 

Rapporten "Elvemuslinglokaliteter i Norge - En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Elvemuslinglokaliteter i Norge - En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2596832

 

Rapporten "Elvemuslinglokaliteter i Norge - En beskrivelse av status som grunnlag for arbeid med kartlegging og tiltak i handlingsplanen for 2019–2028" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Elvemuslingen kan fortelle oss mye om tilstanden i elvene.

Nå er første runde av et nytt og utvidet overvåkningsprogram for elvemusling i Norge gjennomført.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Ny, nasjonal overvåkning av elvemusling i gang

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/ny-nasjonal-overv-229-kning-av-elvemusling-i-gang

 

 

I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» inngår kartlegging og overvåking som ett av fem prioriterte satsingsområder.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2018

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2612904

 

Rapporten "Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2018" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Mange bestander av elvemusling på Østlandet sliter med rekrutteringen.

NINA-forsker Jon Magerøy måler om det skyldes redusert tilgang på oksygen. 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Trenger unge elvemuslinger mer pusterom?

 

Link:

https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/trenger-unge-elvemuslinger-mer-pusterom

 

Rapporten "Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Oslo og Akershus fra 2017 til 2019. Redoksmålinger i Askerelva, Movassbekken, Nitelva, Raudsjøbekken, Sognsvannsbekken og Tunnsjøbekken" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» inngår kartlegging og overvåking som ett av fem prioriterte satsingsområder.

Overvåkingsprogrammet for elvemusling som ble etablert i 2000, ble oppsummert og evaluert i 2017 (NINA Rapport 1350) og videreført med et nytt og revidert opplegg for perioden 2018-2023.

Programmet omfatter nå 40 lokaliteter som skal undersøkes en gang hvert sjette år.

Dette innebærer årlige undersøkelser av to-fire lokaliteter med standard overvåkingsmetodikk (totalt 20 A-lokaliteter) og to-fire lokaliteter med en enklere metodikk (totalt 20 B-lokaliteter).

I 2019 ble det undersøkt fire lokaliteter; to A-lokaliteter: Hunnselva og Aureelva og to B-lokaliteter: Skorgeelva og Sagelvvassdraget.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2019

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2655457

 

Rapporten "Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2019" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Elvemuslingen har gått sterkt tilbake i store deler av utbredelsesområdet sitt både i Nord-Amerika og Europa.

Norge har ca. 25 % av de gjenværende bestandene av elvemusling i Europa.

Likevel er også trenden i Norge negativ.

Muslingen har forsvunnet fra minst 25 % av de historiske lokalitetene, og rekrutteringen er så lav i mange vassdrag at muslingen står i fare for å forsvinne fra over halvparten av de gjenværende lokalitetene.

Elvemusling er derfor angitt som sårbar på norsk rødliste for truede arter, samtidig som den er en ansvarsart for Norge gitt den sterke ned-gangen i mesteparten av Europa.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Elvemuslingens leveområde

- Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2647793

 

Rapporten "Elvemuslingens leveområde - Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Elvemuslingen går sterkt tilbake på grunn av oss mennesker.

For å redde den sårbare arten er det ikke nok å sette inn tiltak akkurat der muslingene står, vi må vurdere tilstanden i hele nedbørfeltet.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Hele nedbørfeltet påvirker elvemuslingen

 

Link:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/hele-nedborfeltet-pavirker-elvemuslingen

 

Rapporten "Elvemuslingens leveområde - Hvilke landskaps- og habitatvariabler påvirker utbredelse, tetthet og rekruttering hos elvemusling?" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • 1 month later...

I handlingsplanen for elvemusling for perioden 2019-2028 er det forutsatt at det skal utarbeides retningslinjer for når og hvordan flytting av muslinger skal gjennomføres.

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Trøndelag ga Norsk institutt for naturforskning (NINA) våren 2020 oppdraget med å starte dette arbeidet.

Prosjektet ble delt i to trinn.

Første trinn skulle gi eksempler på flytting av elvemusling i Norge, hvorfor flyttinger har blitt gjennomført, antall muslinger involvert, samt erfaringer og eventuell oppfølging/overvåkning i tilknytning til flyttingen.

Andre trinn skal omfatte den egentlige veilederen.

Der vil det bli foreslått kriterier for når og hvordan flytting av muslinger bør foregå basert på erfaringene i trinn 1 sammen med anbefalinger og retningslinjer benyttet i andre land med elvemusling.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Flytting av elvemusling i Norge - Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2757577

 

Rapporten "Flytting av elvemusling i Norge - Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåking" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Norge har en stor andel av de gjenværende bestandene av elvemusling i Europa.

Likevel har elvemusling forsvunnet fra ca. én tredel av de historiske lokalitetene, og en betydelig andel av de gjenværende bestandene mangler helt eller delvis rekruttering.

Det er ulike kjente risikofaktorer som kan påvirke rekruttering negativt, som redusert substratkvalitet og dårlig tilgang på vertsfisk.

I tillegg til konvensjonell overvåkning, kan genetiske undersøkelser gi viktig kunnskap for forvaltning av arten.

Elvemuslingbestander i Norge bruker enten ørret (ørretmusling) eller laks (laksemusling) som primærvert, og en bestand må forvaltes med hensyn til hvilken av disse artene som er primærverten.

Det er genetiske forskjeller mellom ørretmusling og laksemusling, og bestander eller enkeltindivider med ukjent vert kan derfor tilordnes genetisk til ørretmusling eller laksemusling.

I forvaltningssammenheng kan det også være viktig å undersøke om bestanden er sammensatt av muslinger av ulikt opphav, for eksempel som et resultat av utsettinger av muslinger.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge - Betydning for bestandenes økologiske tilstand

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2762746

 

Rapporten "Genetisk struktur og variasjon i elvemusling i Norge - Betydning for bestandenes økologiske tilstand" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» inngår kartlegging og overvåking som ett av fem prioriterte satsingsområder.

Overvåkingsprogrammet for elvemusling som ble etablert i 2000, ble oppsummert og evaluert i 2017 (NINA Rapport 1350) og videreført med et nytt og revidert opplegg for perioden 2018-2023.

Programmet omfatter nå 40 lokaliteter som skal under-søkes en gang hvert sjette år.

Dette innebærer årlige undersøkelser av tre-fire lokaliteter med standard overvåkingsmetodikk (totalt 20 A-lokaliteter) og tre-fire lokaliteter med en enklere metodikk (totalt 20 B-lokaliteter).

I 2020 ble det undersøkt sju lokaliteter; tre A-lokaliteter: Enningdalselva, Håelva og Grytelva med Laksbekken og fire B-lokaliteter: Svarthølbekken, Farstadelva, Nufsfjordbekken og Mel-lingselva med Litlelva.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2020

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2990154

 

Rapporten "Overvåking av elvemusling i Norge - Årsrapport for 2020" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Målet er at dei vassreinsande elvemuslingane igjen skal ha livskraftige bestandar.

6000 småmuslingar frå dei opphavlege stammane er sett ut i mai.

 

Miljødirektoratet:

6000 trua elvemuslingar sett ut i tre elvar

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/mai-2022/6000-truede-elvemuslinger-satt-ut-i-tre-elver/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Elvemusling er oppført som «sårbar» på Norsk Rødliste og en betydelig andel av bestandene mangler rekruttering i nyere tid.

For å sikre disse bestandene mot utryddelse ble det etablert et kultiveringsanlegg for elvemusling i Austevoll.

I denne rapporten har vi undersøkt genetisk variasjon og genetisk integritet i anleggsprodusert elvemusling fra infestasjoner 2020.

At genetisk variasjon og genetisk integritet blir ivaretatt i kultivering er av stor betydning for bestandenes overlevelse, tilpasningsevne og opprettholdelse av den lokale genetiske tilpasningen.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Genetisk overvåkning av anleggsprodusert elvemusling - Infestasjoner 2020

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3041189

 

Rapporten "Genetisk overvåkning av anleggsprodusert elvemusling - Infestasjoner 2020" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Utsetting av ørret har ført til at nye bestander av elvemusling har etablert seg i Oslo og Akershus.

Men muslinglarvene som har vært med denne ørreten som blindpassasjer har mindre verneverdi enn stedegne bestander.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Elvemusling var blindpassasjer på utsatt ørret

 

Link:

https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/elvemusling-var-blindpassasjer-pa-utsatt-orret

 

Rapporten "Har utsetting av ørret infektert med muslinglarver bidratt til etablering av nye elvemuslingbestander? Genetiske undersøkelser" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

NINA har nå utarbeidet en veileder for flytting av ferskvannsmuslinger basert på informasjon og erfaringer om flytting av elvemusling som tiltak i Norge, samt NINAs langvarige arbeid med elvemusling.

Men den bygger også på informasjon fra en rekke andre veiledere, litteraturoppsummeringer, avhandlinger og annen relevant litteratur om flytting av ferskvannsmuslinger, hovedsakelig fra Europa og Nord-Amerika.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger i Norge med hovedvekt på elvemusling

 

Link:

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3054574

 

Rapporten "Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger i Norge med hovedvekt på elvemusling" kan du laste ned som PDF på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.