Jump to content
Fiskersiden

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)


Recommended Posts

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet

 

 

Regjeringen fastsetter i dag en kvalitetsnorm for ville laksebestander i Norge

 

Kvalitetsnormen er et måleinstrument som sier noe om hvordan det står til med de enkelte laksebestandene.

Normen er også retningsgivende for når forvaltningen fatter beslutninger som berører villaksen.

Villaksen er den første arten som får en slik kvalitetsnorm, med hjemmel i naturmangfoldloven.

 

Link (artikkelen er fra september 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/md/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2013/regjeringen-fastsetter-i-dag-en-kvalitet/id735948/

 

 

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag til kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks, som vil bli hjemlet i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 13.

 

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet:

Kongeleg resolusjon - Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link (artikkelen er fra september 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atl/id735945/

 

 

Miljøverndepartementet foreslår at det vedtas en kvalitetsnorm for villaksbestandene i Norge.

 

Regjeringen Stoltenberg II / Miljøverndepartementet:

Høring - Kvalitetsnorm for villaks

 

Link (artikkelen er fra januar 2013):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-kvalitetsnorm-for-villaks/id712208/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har publisert trusselvurderingen for villaks i ICES Journal of Marine Science. 

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Trusselvurderingen for villaks publisert internasjonalt

 

Link (artikkelen er fra april 2017):

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/trusselvurderingen-publisert-internasjonalt

 

Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her.

 

 

Norske forskere har gjennom arbeidet i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) utviklet og tatt i bruk et nytt system i trusselvurderingen for villaks.

Trusselvurderingen er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet ICES Journal of Marine Science.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Trusselvurdering for villaks med internasjonal anerkjennelse

 

Link (artikkelen er fra april 2017):

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/trusselvurdering-for-villaks-med-internasjonal-anerkjennelse

 

Artikkelen "The major threats to Atlantic salmon in Norway" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

-  kunnskapsnivå om bestander og trusler

-  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

-  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

-  truslenes geografiske utbredelse

-  muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010 (Anon. 2010, 2011c, 2013, 2014, 2015b, 2016d).

Trusselvurderingene har nylig også blitt publisert i den internasjonale vitenskapelige journalen ICES Journal of Marine Science (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (tabell 8.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en påvirkningsakse og en risikoakse (figur 8.1).

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 8.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 8.3 - side 101).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2017 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 84 - 101):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2446896

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

-  kunnskapsnivå om bestander og trusler

-  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

-  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

-  truslenes geografiske utbredelse

-  muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (tabell 7.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en påvirkningsakse og en risikoakse (figur 7.1).

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 7.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 7.3 - side 92).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2018 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 73 - 92):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2503390

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

•  kunnskap om bestander og trusler

•  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

•  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

•  truslenes geografiske utbredelse

•  muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (tabell 7.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en påvirkningsakse og en risikoakse (figur 7.1).

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 7.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 7.3 - side 91).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2019 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 72 - 91):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2619889

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

•  kunnskap om bestander og trusler

•  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

•  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

•  truslenes geografiske utbredelse

•  muligheter og begrensinger for tiltak Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

 

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (figur 7.1, tabell 7.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en akse som viser påvirkningsgraden og en akse som viser risiko for ytterligere skade (figur 7.1, 7.2).

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 7.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 7.2 - side 90).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2020 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 68 - 90):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2657947

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

•  kunnskap om bestander og trusler

•  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

•  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

•  truslenes geografiske utbredelse

•  muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (figur 8.1, tabell 7.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en akse som viser påvirkningsgraden og en akse som viser risiko for ytterligere skade (figur 8.1, 8.2).

Vurderingen av risiko for ytterligere skade er gjort for en tidsperiode på to til tre laksegenerasjoner fram i tid.

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 8.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 8.2 - side 98).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2021 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 74 - 98):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/2830680

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

•  kunnskap om bestander og trusler

•  skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

•  skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

•  truslenes geografiske utbredelse

•  muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017).

En oppdatering av vurderingene er gjort her. 

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (figur 7.1, tabell 7.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en akse som viser påvirkningsgraden og en akse som viser risiko for ytterligere skade (figur 7.1).

Vurderingen av risiko for ytterligere skade er gjort for en tidsperiode på to til tre laksegenerasjoner fram i tid.

Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 7.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 7.3 - side 99).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2022 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 70 - 99):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3017420

 

Link to comment
Share on other sites

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) skal, i henhold til mandatet, vurdere menneskeskapte påvirkninger og trusler mot norsk laks basert på:

 

• kunnskap om bestander og trusler

• skadepotensial for bestandsstørrelse og produksjon

• skadepotensial for bestandsstruktur og genetisk integritet

• truslenes geografiske utbredelse

• muligheter og begrensinger for tiltak

 

Vitenskapsrådet har vurdert og rangert trussel- og påvirkningsfaktorene for norsk laks årlig siden 2010.

Trusselvurderingene har også blitt publisert i en internasjonal vitenskapelig journal (Forseth mfl. 2017a).

En oppdatering av vurderingen er gjort her.

Vurderingen gjøres gjennom et todimensjonalt system som kombinerer påvirkningen truslene har på bestandene i form av redusert produksjon og eventuelt tap av bestander, og risikoen for at truslene medfører ytterligere framtidig redusert produksjon og tap av bestander (figur 6.1, tabell 6.1).

Effekten av hver trussel er dermed vurdert og framstilt langs en akse som viser påvirkningsgraden og en akse som viser risiko for ytterligere skade (figur 6.1).

Vurderingen av risiko for ytterligere skade er gjort for en tidsperiode på to til tre laksegenerasjoner fram i tid. Skjematisk kan trusselfaktorene grupperes i fire kategorier (figur 6.1).

Plassering av de ulike trusselfaktorene i et påvirknings- og risikodiagram (figur 6.6 - side 97).

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander i 2023 - Rangering av trusselfaktorer mot norsk laks

 

Link (sidene 64 - 97):

https://brage.nina.no/nina-xmlui/handle/11250/3074251

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.