Sign in to follow this  
Glalaksen

Regjeringen Solberg: Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien

Recommended Posts

Regjeringen Solberg

 

 

Regjeringen skrur på trafikklyset

 

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017.

Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/

 

"Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)" kan du lese her.

 

 

SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå.

Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk. hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten?

 

SalmonCamera:

Grunnlovens § 112 - villaksens siste skanse?

 

Link:

http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse

 

 

Av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt.

 

Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?

Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks 

 

Denne rapporten er i hovedsak en juridisk utredning av innholdet i og forholdet mellom regelverkene om lakseoppdrett, villaks og vern av naturmangfold og Grunnloven § 112.

Den gir også en oversikt over statusen for villaks og virkningene av oppdrett for villaksen.

Rapporten viser at regelverkene om oppdrett, villaks og naturmangfold gir betydelige fullmakter til myndighetene og få motsvarende rettigheter for borgerne.

I sum innebærer dette at myndighetene ikke har iverksatt alle de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de grunnsetninger som fremgår av § 112, ettersom lovgivningen ikke gir borgerne slike rettigheter som følger av § 112 første og annet ledd.

På denne bakgrunn konkluderes det med at det er et betydelig rom for å anvende § 112 som selvstendig rettsgrunnlag i saker som dreier seg om oppdrettsnæringens virkninger for villaksen, særlig ved vedtak om ny eller utvidet adgang til oppdrettsvirksomhet og ved myndighetenes unnlatelse av å gripe inn overfor eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer villaksbestander.

 

Link:

https://static1.squarespace.com/static/57f7996cf5e23175d8f0de01/t/58740ccf15d5dbd5b863c5c5/1484000466748/FNI-6+OKF+Grunnloven+§+112.pdf

 

 

Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.

 

Norske Lakseelver: 

Produksjonsområdeforskriften – Krever at Stortinget instruerer Sandberg

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg

 

 

Avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver.

 

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver:

 

"Aksept for lus i trafikklyssyst. for oppdrett.

Nederst: fra 1. skisse til Stortinget.

Øverst: fra St.mld 16.

Ingen oppl. om endring gitt!"

 

Link:

https://twitter.com/SterudErik/status/920764510188818432

 

 

Regjeringen Solberg:

Meld. St. 16 - Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

 

Link:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6d27616f18af458aa930f4db9492fbe5/no/pdfs/stm201420150016000dddpdfs.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver

 

 

Mens vi venter på grønt lys

 

I oktober vil det bli tildelt ordinær oppdrettsvekst for første gang siden 2010.

Veksten kommer ikke som et resultat av at industriens miljøproblemer har blitt redusert, men fordi myndighetene vil akseptere et større miljøavtrykk enn det som har hindret vekst de siste 7 årene.

 

Link:

http://www.intrafish.no/kommentarer/1280054/mens-vi-venter-paa-gront-lys

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus.

Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

 

Havforskningsinstituttet (HI):

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus

 

Link:

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/oktober/samstemt_styringsgruppe_har_gitt_faglig_rad_om_dodelighet_hos_villaks_som_folge_av_lakselus/nb-no

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trafikklysene for oppdrettsindustrien ble slått på i går.

Fiskeriminister Sandberg har imidlertid droppet å ta ned produksjonen i røde områder og i tillegg gitt vekst i et område han fikk råd om å sette i gult.

Dette er stikk i strid med hva Stortinget vedtok.

Uakseptabelt sier organisasjonene i Villaksalliansen.

 

Villaksalliansen:

- Uakseptabel oppdrettsvekst

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/uakseptabel-oppdrettsvekst

 

 

Les også:

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov: Kapittel E - Menneskerettigheter – § 112

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/72231-kongeriket-norges-grunnlov-kapittel-e-menneskerettigheter-–-§-112/

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.

 

Norske Lakseelver: 

– Krever at Stortinget instruerer Sandberg

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg

 

Avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver.

 

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" kan du lese her.

 

 

Les også:

 

 

Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/73917-grunnlovens-§-112-villaksens-siste-skanse/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Den 10.11.2017 at 0.35, Glalaksen skrev:

 

Av Per Sandberg, fiskeriminister (Frp)

 

 

Villaksen er trafikkonstabel

 

Link:

https://www.dagbladet.no/kultur/villaksen-er-trafikkonstabel/68863151

 

 

 

 

Av Erik Sterud, biolog og fagsjef i organisasjonen Norske Lakseelver

 

 

Politisk råkjøring dreper villaksen

 

Link:

https://www.dagbladet.no/kultur/politisk-rakjoring-dreper-villaksen/68881296

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

 

Norske Lakseelver:

Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-forslag-om-produksjonsokning-trukket-tilbake

 

Norske Lakseelver sitt "Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018" kan du lese her.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oppdrettsnæringen får nå tilbud om å vokse.

Fristen for å søke er 31. januar 2018.

 

Regjeringen Solberg:

Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-lakseoppdretterne-soke-om-vekst/id2583048/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid709

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22.desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

 

Fiskeridirektoratet:

Kapasitetsøkning 2017/2018

 

Link:

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsoekning-2017-2018

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kopierer fra Facebook-sida til Norske Lakseelver (sitat fra 18.06.2018):

 

"Akkurat nå auksjoneres vekst i grønne soner ut til oppdretterne.

Det skjer uten at Fiskeridirektoratet har behandlet klagene som Norske Lakseelver og Naturvernforbundet har sendt inn på de første 2% veksttildelingene.

Argumentet var at de ikke hadde tid å behandle klagenene før auksjonen.

Den norske staten auksjonerer altså bort noe som er innklaget for brudd på akvakulturloven og naturmangfoldloven."

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon.

 

Regjeringen Solberg:

Auksjon av nye tillatelser i juni

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/auksjon-av-nye-tillatelser-i-juni/id2601563/

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det i 2018 skal tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og at tillatelsene skal tildeles gjennom en auksjon.

Tildelingen er en del avkapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. 

 

Fiskeridirektoratet:

Auksjon over akvakulturtillatelser

 

Link:

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Kapasitetsoekning-2017-2018/Auksjon-over-akvakulturtillatelser

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

 

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

 

Link:

https://www.njff.no/nyheter/Sider/Resolusjonsforslag-Oppdrett-villaks.aspx

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Foreslår endringer i akvakulturloven

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreslar-endringer-i-akvakulturloven/id2627844/

 

 

Forslaget innebærer at det i loven gjøres endringer som tydeliggjør hjemmelsgrunnlaget for å justere ned produksjonskapasiteten til akvakultur i områder der den samlede påvirkningen fra produksjonen gjør at driften ikke lenger er miljømessig forsvarlig.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Høring - forslag om endring av akvakulturloven

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endring-av-akvakulturloven/id2627298/

 

PS:

Høringsuttalelsene finner du under "Høringssvar".

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oppdrettere som oppfyller strenge lusekrav kan søke om unntak fra trafikklyssystemet.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Ny frist for oppdrettere som søker unntak

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-frist-for-oppdrettere-som-soker-unntak/id2630137/

 

"Forskrift om endring av produksjonsområdeforskriften" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nærings- og fiskeridepartementet åpner i produksjonsområdeforskriften for å gi tilbud om vekst, uavhengig av farge på produksjonsområdet.

Tilbudet gjelder samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt.

 

Mattilsynet:

Kapasitetsøkning 2019/2020:

Innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet innen 5. april 2019

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/kapasitetsokning_20192020_innsendelse_av_dokumentasjon_til_mattilsynet_innen_5_april_2019.34253

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regjeringen foreslår å endre akvakulturloven.

Målet med lovforslaget er å tydeliggjøre det juridiske grunnlaget for å kunne pålegge oppdrettere å kutte i lakseproduksjonen av hensyn til miljøet.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Vil endre akvakulturloven

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-akvakulturloven/id2641500/

 

"Prop. 95 L (2018–2019) - Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)" kan du laste ned her.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 er Mattilsynet ferdig med å behandle alle de 50 innsendte sakene.

23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag.

 

Mattilsynet:

Mattilsynet har vurdert alle 50 saker om unntaksvekst

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/mattilsynet_har_vurdert_alle_50_saker_om_unntaksvekst.35133

 

 

Mattilsynet har behandlet alle 50 saker i forbindelse innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg.

23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 ikke gjorde det og fikk avslag.

 

Mattilsynet:

Kapasitetsøkning 2019/2020: Resultat av behandling av innsendte saker

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/kapasitetsokning_20192020_resultat_av_behandling_av_innsendte_saker.34253

 

"Resultat av behandling av innsendte saker" kan du lese her.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12 er Mattilsynet ferdig med å behandle de 15 klagene som kom på Mattilsynets vedtak.

Ingen av klagene fikk medhold.

 

Mattilsynet:

Mattilsynet har behandlet 15 klager på saker om unntaksvekst (produksjonsområdeforskriften § 12)

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynet_har_behandlet_15_klager_paa_saker_om_unntaksvekst_produksjonsomraadeforskriften__12.35885

 

 

Mattilsynet har behandlet 50 saker i forbindelse med innsending av dokumentasjon om unntaksvekst for oppdrettsanlegg. 23 av sakene oppfylte kriteriene, mens 27 gjorde det ikke og fikk avslag.

15 avslag ble påklaget, men ingen fikk medhold.

 

Mattilsynet:

Kapasitetsøkning 2019: Resultat av behandling av innsendte saker

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/kapasitetsokning_2019_resultat_av_behandling_av_innsendte_saker.34253

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av Erik Sterud - fagsjef i Norske Lakseelver.

 

 

Norske Lakseelver:

Tillitskrise for oppdrettsforvaltningen

 

I høst skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik bestemme om lakseoppdrettere i Hordaland og Sogn og Fjordane må redusere produksjonen av miljøhensyn, eller om de kan fortsette som før. 

Uansett utfall vil det bli bråk.  

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/tillitskrise-oppdrettsforvaltningen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reglene for hvordan oppdrettere i røde soner skal gjennomføre kutt sendes i dag på høring.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Lakse- og regnbueørretoppdrett - Sender regler for kutt i produksjonskapasiteten på høring

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sender-regler-for-kutt-i-produksjonskapasiteten-pa-horing/id2673814/

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i produksjonsområder for lakseoppdrett og regnbueørretoppdrett med uakseptabel miljøtilstand.

 

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet:

Høring - utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks og regnbueørret

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utkast-til-forskrift-om-utnyttelse-av-produksjonskapasitet-i-rode-produksjonsomrader---laks/id2673706/?expand=horingsnotater

 

 

PS:

Regnbueørret kalles på "stammespråket" til den norske oppdrettsmafiaen for "Fjordørret".

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Denne uken betaler Fiskeridirektoratet ut midlene fra Havbruksfondet for 2019 til kommuner og fylkeskommuner.

I alt 458,5 millioner kroner skal fordeles i år.

 

Fiskeridirektoratet:

Utbetaling fra Havbruksfondet

 

Link:

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2019/1019/Utbetaling-fra-Havbruksfondet

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this