Jump to content
Fiskersiden

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Risikovurdering av pukkellaks


 Share

Recommended Posts

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

 

 

Risikovurdering av pukkellaks

 

Invasjon av pukkellaks i norsk kystfarvann og norske vassdrag, vil ha negative konsekvenser på biologisk mangfold, produktiviteten til lokal laksefisk og akvakultur.

Regionalt og internasjonalt samarbeid må til for å redusere omfanget av pukkellaks.

 

Link:

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavpukkellaks.4.303041af169501216097605d.html

 

Bestillingsbrev "Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from spread and establishment of Pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha)" fra Miljødirektoratet og Mattilsynet til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) kan du lese her.

 

Rapporten "Assessment of the risk to Norwegian biodiversity and aquaculture from pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha)" kan du lese her.

 

 

Pukkellaks er en fremmed art i Norge, som kan gjøre stor skade på lokale fiskearter og naturmangfold.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/pukkellaks/

 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker utbredelsen av pukkellaks i Norge.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Pukkellaks 

 

Link:

https://www.nina.no/pukkellaks

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Invaderende pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge, viser en ny risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av VKM.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks er en alvorlig trussel

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/pukkellaks-er-en-alvorlig-trussel/

 

Link to comment
Share on other sites

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at invasjonen av pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge.

 

Mattilsynet:

Risikovurdering pukkellaks

 

Link:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_pukkellaks.37376

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdert hvilken risiko den fremmede arten pukkellaks utgjør.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks - Lansering av risikovurdering

Video - Seminar 15.01.2020 - Opptak av seminaret

 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=uaSdn1sQ2cQ

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver.

Det må forventes at pukkellaks stadig vil utvide sin geografiske utbredelse og etablere seg i mange elver, dersom det ikke gjennomføres tiltak for å begrense deres gytemuligheter og gytesuksess.

NINA og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til handlingsplan mot pukkellaks. Geografisk forekomst av pukkellaks er lagt som grunnlag for prioritering av tiltak. Elver i Øst-Finnmark, fra Tana til Grense Jakobselv, bør prioriteres først. Det er også viktig å planlegge for tiltak i elvene i Vest-Finnmark og Troms.

Når det gjelder metoder for fangst er flyteristfelle nær flomålet i elva ansett som den beste uttaksmetoden for de fleste elvene. Fiske med garn, not eller ruser langt nede i elva, drivgarn eller kastenot og harpunering er også aktuelle metoder. Det anbefales at det nedsettes en nasjonal kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaks. Dette vil sikre at tiltak og uttak i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen for utfisking.

 

Miljødirektoratet:

Forslag til handlingsplan mot pukkellaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/april-2021/forslag-til-handlingsplan-mot-pukkellaks/

 

Rapporten "Forslag til handlingsplan mot pukkellaks" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Det forventes stort innsig av invaderende pukkellaks i år.

Miljødirektoratet legger fram forslag til handlingsplan for bekjempelse.

 

Miljødirektoratet:

Anbefaler tiltak mot pukkellaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/juni-2021/anbefaler-tiltak-mot-pukkellaks/

 

 

Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver.

 

Miljødirektoratet:

Forslag til handlingsplan mot pukkellaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/april-2021/forslag-til-handlingsplan-mot-pukkellaks/

 

Rapporten "Forslag til handlingsplan mot pukkellaks" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 4 months later...

Lar det seg gjøre å fange all fisk som vandrer opp ei stor elv, for så å sortere ut én art?

Eksperter vurderer ulike fangstmetoder i løpet av 2022.

 

Miljødirektoratet:

Hvordan sortere ut uønsket pukkellaks fra store elver?

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/juni-2022/hvordan-sortere-ut-uonsket-pukkellaks-fra-store-elver/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Pukkellaks er en uønsket introdusert art i norske vassdrag.

Den mest effektive måten å hindre reproduksjon på er å fange pukkellaksen i det den vandrer opp i elvene for å gyte.

I små elver kan dette gjøres med enkle, selvbygde fiskefeller.

Gjennom denne veilederen ønsker Miljødirektoratet å bidra til at grunneiere, lag og foreninger kan vurdere om etablering av fiskefelle kan være aktuelt i deres elv.

Veilederen beskriver hvilke byggemåter og materialvalg som kan være hensiktsmessige med tanke på driftsutfordringer og hensynet til minimal påvirkning på stedegen fisk (laks, sjøørret og sjørøye).

 

Miljødirektoratet:

Etablering av selvbygde, midlertidige oppvandringsfeller for fisk: Tiltak rettet mot uttak av pukkellaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/juni/etablering-av-selvbygde-midlertidige-oppvandringsfeller-for-fisk-tiltak-rettet-mot-uttak-av-pukkellaks/

 

"Etablering av selvbygde, midlertidige oppvandringsfeller for fisk: Tiltak rettet mot uttak av pukkellaks" kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Det kom åtte ganger mer pukkellaks til Norge i 2021 enn i 2019, og hele 17 ganger mer enn i 2017.

Fortsetter pila oppover i 2023?

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA):

Pukkellakseksplosjon i 2021

 

Link:

https://www.nina.no/Om-NINA/Aktuelt/Nyheter/article/pukkellakseksplosjon-i-2021

 

Rapporten "Pukkellaks i Norge 2021" kan du laste ned her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Pukkellaks kan stoppes med fiskesperrer, selv i store elver som Tanaelva i Finnmark, viser ny rapport.

 

Miljødirektoratet:

Kan stoppe pukkellaks med fiskesperre i store elver

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/januar-2023/pukkellaks-sperrerapport-2023/

 

Rapporten "Forslag til tiltak mot pukkellaks i store vassdrag - Innstilling fra nasjonal ekspertgruppe for fiskesperrer" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Det er vanskelig å ta ut mer pukkellaks i sjøen uten å ta livet av uforsvarlig mye atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, viser ny rapport.

 

Miljødirektoratet:

Begrensede muligheter for å bekjempe pukkellaks i sjø

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/januar-2023/begrensede-muligheter-for-a-bekjempe-pukkellaks-i-sjo/

 

Rapporten "Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks" fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) kan du laste ned her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Nesten alle dei mest lakseproduserande elvane i Finnmark skal sperrast i eit forsøk på å stoppe framandarten pukkellaks i sommar.

 

Miljødirektoratet:

Rekordstore tiltak for å stoppe pukkellaksen i sommar

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mai-2023/rekordstore-tiltak-for-a-stoppe-pukkellaksen-i-sommar/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Med ny fiskefelle i Tanaelva er håpet å fange mesteparten av pukkellaksen som kjem i år.

Det blir folkemøte i Tana bru om planane 24. mai.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks-felle på plass i Tana frå slutten av juni

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/mai-2023/pukkellaks-felle-pa-plass-i-tana-fra-slutten-av-juni2/

 

 

I slutten av juni  skal en ny pukkellaks-felle  stå klar i Tanaelva.

Håpet er å fange mesteparten av pukkellaksen som er ventet å komme i år.

24. mai blir det et folkemøte i Tana bru om planene.  

 

Veterinærinstituttet (VI):

Slik skal pukkellaksen i Tana fanges i sommer

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/slik-skal-pukkellaksen-i-tana-fanges-i-sommer

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Glalaksen changed the title to Vitenskapskomiteen for mat og miljø: Risikovurdering av pukkellaks

I sommar vil Miljødirektoratet fortløpande vise på ei eiga nettside kor mange pukkellaks som blir stoppa frå å ta seg opp i norske elvar.

 

Miljødirektoratet:

Følg kampen mot pukkellaks live på nett i sommar

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/juni-2023/folg-kampen-mot-pukkellaks-live-pa-nett-i-sommar/

 

 

Oversikt over pukkellaks som blir stoppet i norske elver.

Pukkellaks er en fremmed art som kan gjøre stor skade på lokale fiskearter og naturmangfold.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks-uttak

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/datavisualisering/pukkellaks-uttak/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Aldri før har pukkellaksen blitt bekjempet i tilsvarende omfang.

I Tanaelva står nå fiskesperra som Veterinærinstituttet er prosjektleder for straks klar.

Denne skal stoppe pukkellaksen som er ventet i stort antall i år.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Klima- og miljøministeren besøkte pukkellaks-fella i Tanaelva i Finnmark

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/klima-og-miljoministeren-besokte-pukkellaks-fella-i-tanaelva-i-finnmark

 

Link to comment
Share on other sites

Etter startproblemer for pukkellaks og annen fisk med å finne inngangen til fangstkammeret i fiskefella i Tanaelva, er inngangen nå flyttet.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaksfella i Tanaelva justert etter startvansker

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/pukkellaksfelle-tanaelva/

 

Link to comment
Share on other sites

Pukkellaksfeller er nå montert i rundt 30 elver i Finnmark, i tide før den store oppgangen av pukkellaks.

To av fellene er midlertidige løsninger.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaksfeller oppe i alle planlagte elver i Finnmark

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/pukkellaksfeller-i-finnmark/

 

Link to comment
Share on other sites

Det er nå fanget over 600 pukkellaks i fiskesperren i Tanaelva og det går stadig ny fisk inn.

Sperren hindrer oppvandrende pukkellaks i å passere.

Det forventes å bli tatt ut større mengder av pukkellaks i Tana denne uken.

 

Veterinærinstituttet (VI):

Pukkellaksen begynner å gå inn i fellen i Tanaelva

 

Link:

https://www.vetinst.no/nyheter/pukkellaksen-begynner-a-ga-inn-i-fellen-i-tanaelva

 

Link to comment
Share on other sites

Miljødirektoratet følger situasjonen i Tanaelva og tilpasser fella slik at villaksen, og ikke pukkellaksen, kommer seg opp i elva.

 

Miljødirektoratet:

Åpner fella i Tana for å slippe forbi villaks

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/apner-fella-i-tana-for-a-slippe-forbi-villaks/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Miljødirektoratet justerer ledegjerdet ved fella i Tana for å hindre at pukkellaksen kommer seg gjennom som følge av ekstrem lav vannføring.

 

Miljødirektoratet:

Justerer for å lede pukkellaksen i fella i Tana

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2023/juli-2023/justerer-for-a-lede-pukkellaksen-i-fella-i-tana/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Pukkellaks er uønskt i norske elvar og Miljødirektoratet fokuserer på å fjerne han.

Men når han blir fanga, kan fisken brukast til fleire ting.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks - Kva skjer med pukkellaksen som blir fanga?

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/juli-2023/pukkellaks-kva-skjer-med-pukkellaksen-som-blir-fanga/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Over 72 000 pukkellaksar er fanga så langt i år.

Nye fiskefeller, fortløpande justeringar av fellene og ein solid arbeidsinnsats er årsaka.

 

Miljødirektoratet:

Pukkellaks-fellene fungerer: – Imponerande innsats

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/juli-2023/pukkellaks-fellene-fungerer--imponerande-innsats/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • Glalaksen changed the title to Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM): Risikovurdering av pukkellaks

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.