Jump to content
Fiskersiden

NJFF: Resolusjon fra landsmøtet 2018 - Krav om samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks


Recommended Posts

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

 

 

NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

 

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

 

Link (artikkelen er fra desember 2018):

https://www.njff.no/njff-organisasjonen/landsmotet/njffs-landsmote-2018/njff-krever-samsvar-mellom-trafikklyssystemet-og-kvalitetsnorm-for-villaks

 

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2018 til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) "Krav om samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå.

Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk.

Hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten?

 

SalmonCamera:

Grunnlovens § 112 - Villaksens siste skanse?

 

Link (artikkelen er fra januar 2017):

http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse

 

 

Av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt:

 

Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?

Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks 

 

Denne rapporten er i hovedsak en juridisk utredning av innholdet i og forholdet mellom regelverkene om lakseoppdrett, villaks og vern av naturmangfold og Grunnloven § 112.

Den gir også en oversikt over statusen for villaks og virkningene av oppdrett for villaksen.

Rapporten viser at regelverkene om oppdrett, villaks og naturmangfold gir betydelige fullmakter til myndighetene og få motsvarende rettigheter for borgerne.

I sum innebærer dette at myndighetene ikke har iverksatt alle de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de grunnsetninger som fremgår av § 112, ettersom lovgivningen ikke gir borgerne slike rettigheter som følger av § 112 første og annet ledd.

På denne bakgrunn konkluderes det med at det er et betydelig rom for å anvende § 112 som selvstendig rettsgrunnlag i saker som dreier seg om oppdrettsnæringens virkninger for villaksen, særlig ved vedtak om ny eller utvidet adgang til oppdrettsvirksomhet og ved myndighetenes unnlatelse av å gripe inn overfor eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer villaksbestander.

 

Link:

https://www.fni.no/getfile.php/133912-1487165599/Filer/Publikasjoner/FNI-R0616.pdf

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov - Kapittel E. Menneskerettigheter - § 112

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#§112

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.

 

Norske Lakseelver: 

Produksjonsområdeforskriften – Krever at Stortinget instruerer Sandberg

 

Link (artikkelen er fra november 2017):

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg

 

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver kan du lese her.

 

 

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Av

 

Morten Heide Feiring - Advokatfullmektig i advokatfirmaet Lund & Co DA

 

 

Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning

 

Link (artikkelen er fra desember 2019):

https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Den 3.2.2023 at 8.09, Glalaksen skrev:

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF)

 

 

NJFF krever samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks

 

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen endre trafikklyssystemet for regulering av vekst i oppdrettsnæringen slik at det samsvarer med kvalitetsnormen for villaks.

 

Link (artikkelen er fra desember 2018):

https://www.njff.no/njff-organisasjonen/landsmotet/njffs-landsmote-2018/njff-krever-samsvar-mellom-trafikklyssystemet-og-kvalitetsnorm-for-villaks

 

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2018 til Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) "Krav om samsvar mellom trafikklyssystemet og kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

 

 

 

NB:

 

Flere oppdrettstroll har infiltrert Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) - Møre og Romsdal og flere lokallag under dette regionlaget.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.