Jump to content
Fiskersiden

Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021


 Share

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021

 

Prosessen med å utarbeide nye forskrifter som skal regulere fisket i tidsrommet 2021 - 2025 ble satt i gang høsten 2019.

Etter planen skal de nye forskriftene fastsettes av Miljødirektoratet i desember 2020.

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021.

Veilederen gir føringer for arbeidet med fiskereguleringene, og vil bli lagt til grunn når Miljødirektoratet fastsetter de endelige forskriftene.

 

Link (side for regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye):

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fiskeregulering/

 

 

Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket.

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/retningslinjer-for-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf

 

 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

 

Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Innstramming i sjølaksefiske

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-i-sjolaksefiske/id2684756/

 

"Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Fikset link.
Link to comment
Share on other sites

Nye føringer fra Klima- og miljødepartementet fører til endringer i prosessen med å utarbeide nye fiskereguleringer som skal gjelde fra 2021.

 

Miljødirektoratet:

Fiskereguleringer: Endringer i prosess fram mot 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/fiskereguleringer-endringer-i-prosess-fram-mot-2021/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Utkast til retningslinjer med bakgrunnsnotat og kunnskapsgrunnlag.

 

Miljødirektoratet:

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link (utkast 20.12.2019):

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/utkast-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Miljødirektoratet viser til framdriftsplan for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 og oversender med dette retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk.

 

Miljødirektoratet:

Brev fra Miljodirektoratet til Fylkesmennene vedrørende retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/brev-fra-miljodirektoratet-til-fylkesmennene-om-retningslinjer-for-regulering-av-fiske.pdf

 

 

Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket.

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/rretningslinjer-for-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-20121--veileder-m-1633.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag gitt råd om beskatning av laks i sjølaksefiske.

 

Miljødirektoratet:

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt nye beskatningsråd

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/vrl-har-gitt-nye-beskatningsrad/

 

Rapporten "Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske" fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Miljødirektoratet foreslår reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet og å ikke åpne for fiske i alle vassdrag hvor fangstrapportering mangler.

 

Miljødirektoratet:

Foreslår nye fiskeregler for laksefiske fra 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juni-2020/regulering-laksefisket-pa-horing/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, hjemlet i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link (Høringsdokumentene finner du under "Vedlegg"):

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Norske Lakseelver:

Video: Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

 

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

Norske Lakseelver:

Sjølaksefiske - Krever stopp i fiske på trua bestander

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/krever-innstramming-i-sjo

 

Felles brev til Klima-og miljøminister Ola Elvestuen "Undertegnende organisasjoner vil melde sin bekymring for fisket på blandede laksebestander og ber om at synspunktene vi legger fram her tas med i fastsettingen av nye fiskereguleringer for laksefiske i sjø og elvfra 2021." kan du lese her.

 

 

Kvalitetsnorm for villaks slår fast at det skal være minst 80% av normalt høstbart overskudd.

Kun 48% av bestandene oppnådde det i 2019.

 

Norske Lakseelver:

Hvor er det høstbare overskuddet vårt?

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/hvor-er-det-hostbare-overskuddet-vart

 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Den 12.6.2020 at 19.39, Glalaksen skrev:

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, hjemlet i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link (Høringsdokumentene finner du under "Vedlegg"):

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

 

 

Høringssvara kan du laste ned nederst på siden det linkes til ovenfor.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...

Vedtatt på landsmøtet 2020 i Norske Lakseelver.

 

Resolusjon - Det må ikke åpnes for sjølaksefiske

 

Villaksen skal forvaltes bestandsvis.

Da kan vi ikke ha et notfiske i sjøen som fanger laks vi ikke vet hvor hører hjemme.

 

Link:

Det må ikke åpnes for sjølaksefiske

 

 

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Norske Lakseelver:

Video: Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 3 months later...

Hei,

Hvor jeg bor er Sjøørreten fredet (Nordmøre) og det synes jeg er helt ok gitt situasjonen. Men, jeg vil da gjerne fiske etter torsk, lyr etc med fluestang.

Slik jeg leser reglene og basert på folks generelle oppfatning av fluefiskere ser jeg at redskapen jeg da ville brukt er best egnet / mest brukt til SØ fiske og at evt oppsyn lett vile antatt at jeg er på jakt etter de.

Fluevalg torsk vs ørret er veldig likt bortsett fra kanskje litt større tyngre fiskeimitasjoner for torsk og spesilelt lyren. Men rekefluer, vaskebjørn, jiggy etc er gode torskefluer. Fiskeplasser er mye det samme, men litt mindre brakkvann, mer utpå nessene selv ved kaldt vann for torsk/lyren.

Hva synes folk? Burde man legge bort fluestanga helt eller er det ok å jakte andre arter selv om man såklart har faren for å få på SØ slengere? Kanskje spesielt nå rundt påsketider..

 

Link to comment
Share on other sites

Den 4.12.2020 at 15.08, Glalaksen skrev:

 

 

Mange av dei over 400 villaksbestandane i Noreg er trua og står i fare for å bli skatta for hardt.

Det vert difor ikkje lenger tillate å fiske villaks i kystområda sør for Finnmark.

I Finnmark vert fiske med krokgarn stansa.

 

Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Innstrammingar i sjølaksefisket i 2021

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstrammingar-i-sjolaksefisket-i-2021/id2837264/

 

Brev "Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag fra 2021" fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Klima- og miljødepartementet har no vedteke endringar i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget.

Endringane inneber at det ikkje blir opna for laksefiske i Tanavassdraget i 2021.

Det blir tilgang til eit utvida fiske etter andre artar enn laks og sjørøye.

 

Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Stans i laksefisket i Tanavassdraget er vedteke

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stans-i-laksefisket-i-tanavassdraget-er-vedteke/id2847587/

 

 

For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år.

 

Miljødirektoratet:

Nye bestemmelser om laksefiske i Finnmark vedtatt

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/nye-bestemmelser-om-laksefiske-i-finnmark-vedtatt/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.

 

Norske Lakseelver:

Når galt blir verre

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2021/05/nar-galt-blir-verre

 

 

Etter føringer fra Klima- og miljødepartementet åpner Miljødirektoratet i ny forskriftsendring for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark i 2021.

 

Miljødirektoratet:

Åpner for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/juni-2021/apner-for-laksefiske-med-krokgarn-i-deler-av-finnmark/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingane i sjølaksefisket på Sørlandet og gjer lempelege vurderingar av dispensasjonar.

Departementet si vurdering er at oppmodingsvedtaket frå Stortinget vil rokke ved grunnleggande prinsipp i naturforvaltninga, og ikkje er mogleg å gjennomføre under gjeldande regelverk.

Difor vil det ikkje skje endringar i inneverande fiskesesong, og spørsmåla må utgreiast vidare.

 

Regjeringa Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Endrar ikkje reguleringane av sjølaksefisket på Sørlandet i år

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrar-ikkje-reguleringane-av-sjolaksefisket-pa-sorlandet-i-ar/id2865716/

 

"Fiske med kilenot og lakseverp" kan du lese her.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Reisa i Troms foreslås ikke åpnet for laksefiske.

Ellers kun små endringer i Miljødirektoratets forslag til reguleringer av laksefisket.

 

Miljødirektoratet:

Foreslår mindre justeringer i laksefisket

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/februar-2022/foreslar-mindre-justeringer-i-laksefisket/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/2109

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har oppdatert status for små og sårbare laksebestander, og vurdert risiko for overbeskatning etter at sjølaksefisket ble betydelig redusert fra 2021.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Oppdatert status for små og sårbare laksebestander

 

Link:

https://www.vitenskapsradet.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/5206/-Oppdatert-status-for-sm-229-og-s-229-rbare-laksebestander

 

Rapporten "Oppdatert status for små og sårbare laksebestander" kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Norge og Finland foreslår å tillate et begrenset, kulturbetinget laksefiske med stengsel og settegarn kommende sesong.

Etter innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning foreslås også et utvidet fiske etter sjøørret og andre arter enn laks og sjørøye.

Forslagene skal nå ut på høring.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Åpner for begrenset laksefiske i Tanavassdraget i 2022

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-begrenset-laksefiske-i-tanavassdraget-i-2022/id2903399/

 

 

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i grenseelvforskriften, forskrift for nedre norske del og forskrift for sidevassdragene.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-fiskeforskriftene-for-tanavassdraget-for-2022/id2903042/

 

Dokumentene

 

"Høringsbrev",

"Forslag til endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget",

forslag til "Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget",

"Høringsinstanser" og 

"Høringssvar"

 

finner du på siden det linkes til.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Den 26.3.2022 at 6.11, Glalaksen skrev:

 

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i grenseelvforskriften, forskrift for nedre norske del og forskrift for sidevassdragene.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet:

Høring om endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget for 2022

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-fiskeforskriftene-for-tanavassdraget-for-2022/id2903042/

 

Dokumentene

 

"Høringsbrev",

"Forslag til endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget",

forslag til "Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget",

"Høringsinstanser" og 

"Høringssvar"

 

finner du på siden det linkes til.

 

 

 

Høringssvara kan du lese nederst på siden det linkes til.

 

Felles høringssvar fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark (NJFF Finnmark) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) kan du lese her.

Felles høringssvar fra Norske Lakseelver, Reddvillaksen, Natur og Ungdom, WWF - Verdens naturfond, Sabima og Norsk Friluftsliv kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Det blir ikke tillatt med laksefiske i Tanavassdraget i 2022.

Det kommer fram i de nye reguleringene av laksefisket og annet fiske i Tanavassdraget som er vedtatt av Klima- og miljødepartementet.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet

Fortsatt fredning av laksen i Tanavassdraget

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsatt-fredning-av-laksen-i-tanavassdraget/id2910869/

 

Dokumentene

 

"Forskrift om endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget" og 

"Endringer i tre forskrifter om fisket i Tanavassdraget"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

Link to comment
Share on other sites

Den 19.2.2022 at 8.01, Glalaksen skrev:

Reisa i Troms foreslås ikke åpnet for laksefiske.

Ellers kun små endringer i Miljødirektoratets forslag til reguleringer av laksefisket.

 

Miljødirektoratet:

Foreslår mindre justeringer i laksefisket

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/februar-2022/foreslar-mindre-justeringer-i-laksefisket/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Miljødirektoratet:

Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link:

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/2109

 

Dokumentene

 

"Høringsnotat - forslag om endringer i forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag",

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag" og

"Forslag til forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen"

 

kan du laste ned på siden det linkes til.

 

 

 

Miljødirektoratet har nå fastsatt nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner.

 

Miljødirektoratet:

Endringer i bestemmelser om laksefiske fastsatt

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/mai-2022/endringer-i-bestemmelser-om-laksefiske-fastsatt/

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022.

 

Miljødirektoratet:

Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/juli-2022/ingen-ekstraordinare-reguleringer-av-laksefisk-i-ar/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.