Sign in to follow this  
Glalaksen

Miljødirektoratet: Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021

Recommended Posts

Miljødirektoratet

 

 

Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021

 

Prosessen med å utarbeide nye forskrifter som skal regulere fisket i tidsrommet 2021 - 2025 ble satt i gang høsten 2019.

Etter planen skal de nye forskriftene fastsettes av Miljødirektoratet i desember 2020.

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021.

Veilederen gir føringer for arbeidet med fiskereguleringene, og vil bli lagt til grunn når Miljødirektoratet fastsetter de endelige forskriftene.

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arter-og-naturtyper/forvalte-fisk/fiskeregulering/

 

 

Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket.

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/retningslinjer-for-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf

 

 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet – i den forestående revisjonen av fiskereguleringene – vurdere ikke å åpne for sjølaksefiske i inntil fem år av gangen i områder hvor dette er nødvendig av hensyn til alle laksebestandene i området.

 

Regjeringen Solberg / Klima- og miljødepartementet:

Innstramming i sjølaksefiske

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramming-i-sjolaksefiske/id2684756/

 

"Ny hovedrevisjon av fiskereguleringene – føringer fra departementet" kan du lese her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nye føringer fra Klima- og miljødepartementet fører til endringer i prosessen med å utarbeide nye fiskereguleringer som skal gjelde fra 2021.

 

Miljødirektoratet:

Fiskereguleringer: Endringer i prosess fram mot 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/januar-2020/fiskereguleringer-endringer-i-prosess-fram-mot-2021/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utkast til retningslinjer med bakgrunnsnotat og kunnskapsgrunnlag.

 

Miljødirektoratet:

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link (utkast 20.12.2019):

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/dokumenter/fisk/utkast-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-2021.pdf

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miljødirektoratet viser til framdriftsplan for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021 og oversender med dette retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk.

 

Miljødirektoratet:

Brev fra Miljodirektoratet til Fylkesmennene vedrørende retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/brev-fra-miljodirektoratet-til-fylkesmennene-om-retningslinjer-for-regulering-av-fiske.pdf

 

 

Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket.

 

Miljødirektoratet:

Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

 

Link:

https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3de909d6cef9424c923075eb4964bb5d/rretningslinjer-for-regulering-av-fiske-etter-anadrome-laksefisk-fra-20121--veileder-m-1633.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i dag gitt råd om beskatning av laks i sjølaksefiske.

 

Miljødirektoratet:

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har gitt nye beskatningsråd

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/mars-2020/vrl-har-gitt-nye-beskatningsrad/

 

Rapporten "Råd om beskatning av laks i sjølaksefiske" fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) kan du laste ned her.

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miljødirektoratet foreslår reduksjoner i sjølaksefisket over hele landet og å ikke åpne for fiske i alle vassdrag hvor fangstrapportering mangler.

 

Miljødirektoratet:

Foreslår nye fiskeregler for laksefiske fra 2021

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/juni-2020/regulering-laksefisket-pa-horing/

 

 

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, hjemlet i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. 

 

Miljødirektoratet:

Høring - Nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

 

Link (Høringsdokumentene finner du under "Vedlegg"):

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

 

Edited by Glalaksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Norske Lakseelver:

Video: Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

 

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere laksefiskeregler i sjø i et brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

Norske Lakseelver:

Sjølaksefiske - Krever stopp i fiske på trua bestander

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news-2019/krever-innstramming-i-sjo

 

Felles brev til Klima-og miljøminister Ola Elvestuen "Undertegnende organisasjoner vil melde sin bekymring for fisket på blandede laksebestander og ber om at synspunktene vi legger fram her tas med i fastsettingen av nye fiskereguleringer for laksefiske i sjø og elvfra 2021." kan du lese her.

 

 

Kvalitetsnorm for villaks slår fast at det skal være minst 80% av normalt høstbart overskudd.

Kun 48% av bestandene oppnådde det i 2019.

 

Norske Lakseelver:

Hvor er det høstbare overskuddet vårt?

 

Link:

https://lakseelver.no/nb/news/2020/06/hvor-er-det-hostbare-overskuddet-vart

 

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this