Jump to content
Fiskersiden

Regjeringen Solberg: Årene 2015 og 2017 - Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien


Recommended Posts

Regjeringen Solberg / Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

Regjeringen skrur på trafikklyset

 

Regjeringen har besluttet hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får i 2017.

Beslutningen kan potensielt gi en vekst på om lag 24 000 tonn.

 

Link (artikkelen er fra oktober 2017):

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skrur-pa-trafikklyset/id2577032/

 

 

Hovedmålet med denne meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing i oppdrettsnæringen.

 

Meld. St. 16 (2014-2015)

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

 

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 20. mars 2015, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Solberg).

 

Link (stortingsmeldingen er fra mars 2015):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-2014-2015/id2401865/

 

 

Norske tilstander

 

Hva er det ved den norske oppdrettsindustrien som gjør at den norske oppdrettsindustrien fungerer som en magnet på noen av dei verste kjeltringene menneskeheten har fostret?

 

NB:

Den norske stat v/Folketrygdfondet v/Regjeringen Solberg v/Finansdepartementet sto i 2015 og 2017 oppført som aksjonær (eier) i flere oppdrettsmafiasyndikat.

 

#FYFAENFORENGJENG

 

#OPPDRETTSOLIGARKIETNORGE

 

#DENNORSKEOPPDRETTSMAFIAEN

 

#OPPDRETTSMAFIOSO

 

Edited by Glalaksen
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Se "Tabell 10.1 Grenseverdier for lakselusindikator" nederst side 60 i Meld. St. 16 (2014-2015) Melding til Stortinget "Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett".

 

 

Erik Sterud - tidligere fagsjef oppdrett i Norske Lakseelver - på Twitter i oktober 2017:

 

Aksept for lus i trafikklyssystemet for oppdrett:

 

Nederst: Fra 1. skisse til Stortinget.

Øverst: Fra St. mld 16. Ingen oppl. om endring gitt!

 

Link (Klikk på bildet for å se hele bildet - Twittermeldingen er fra oktober 2017):

https://twitter.com/SterudErik/status/920764510188818432

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

SalmonCamera har over år latt seg forbløffe over den åpenbare diskrepansen mellom ordlyden i Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og det faktum at myndighetene tillater inngrep og industriell aktivitet som reduserer bestander av laks og sjøørret til kritisk lave nivå.

Derfor finansierte vi juridisk forskning rundt anvendelsen av § 112 i saker som omhandler forholdet mellom ville laksefisk og oppdrett, en industri som beviselig er til skade for laksefisk.

Hvordan kan § 112 bistå oss borgere i vår kamp for at laks, sjøørret og sjørøye skal bestå som ressurs for etterslekten?

 

SalmonCamera:

Grunnlovens § 112 - Villaksens siste skanse?

 

Link (artikkelen er fra januar 2017):

http://salmoncamera.com/news/2017/1/9/grunnlovens-112-villaksens-siste-skanse

 

 

Av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt:

 

Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen?

Forholdet mellom oppdrettsnæringen og villaks 

 

Denne rapporten er i hovedsak en juridisk utredning av innholdet i og forholdet mellom regelverkene om lakseoppdrett, villaks og vern av naturmangfold og Grunnloven § 112.

Den gir også en oversikt over statusen for villaks og virkningene av oppdrett for villaksen.

Rapporten viser at regelverkene om oppdrett, villaks og naturmangfold gir betydelige fullmakter til myndighetene og få motsvarende rettigheter for borgerne.

I sum innebærer dette at myndighetene ikke har iverksatt alle de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre de grunnsetninger som fremgår av § 112, ettersom lovgivningen ikke gir borgerne slike rettigheter som følger av § 112 første og annet ledd.

På denne bakgrunn konkluderes det med at det er et betydelig rom for å anvende § 112 som selvstendig rettsgrunnlag i saker som dreier seg om oppdrettsnæringens virkninger for villaksen, særlig ved vedtak om ny eller utvidet adgang til oppdrettsvirksomhet og ved myndighetenes unnlatelse av å gripe inn overfor eksisterende oppdrettsvirksomhet som truer villaksbestander.

 

Link:

https://www.fni.no/getfile.php/133912-1487165599/Filer/Publikasjoner/FNI-R0616.pdf

 

 

Kongeriket Norges Grunnlov - Kapittel E. Menneskerettigheter - § 112

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#§112

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes.

Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.

 

Norske Lakseelver: 

Produksjonsområdeforskriften – Krever at Stortinget instruerer Sandberg

 

Link (artikkelen er fra november 2017):

https://lakseelver.no/nb/news-2017/krever-stortinget-instruerer-sandberg

 

"Juridisk utredning angående produksjonsområdeforskriften og kvalitetsnormen for villaks" avgitt av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved Fridtjof Nansens Institutt til Norske Lakseelver kan du lese her.

 

 

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Av

 

Morten Heide Feiring - Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Lund & Co DA

 

 

Dagens regulering av lakseoppdrett bryter med lover knyttet til miljø og naturforvaltning

 

Link (artikkelen er fra desember 2019):

https://www.intrafish.no/kommentarer/dagens-regulering-av-lakseoppdrett-bryter-med-lover-knyttet-til-miljo-og-naturforvaltning/2-1-717466#laks

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Arten er vurdert til nær truet NT for Norsk rødliste for arter 2021. 

Kategorien kommer av reduksjon i populasjonsstørrelse.

 

Artsdatabanken:

Norsk rødliste for arter 2021 - Laks - Salmo salar 

 

Link:

https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/8149

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Spredningen av fremmede skadelige arter globalt har aldri vært større.

Tiltakene for å stoppe spredning er i liten grad igangsatt.

 

Miljødirektoratet:

Naturpanelet: Fremmede arter stadig større trussel

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/september-2023/naturpanelet-fremmede-arter-stadig-storre-trussel/

 

Rapporten "IPBES Invasive Alien Species Assessment" kan du laste ned her.

 

*  Fremmed art:  Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

 

I dag, 11. august 2023, legger Artsdatabanken frem en ny og revidert utgave av Fremmedartslista.

Denne inneholder vurderinger av den økologiske risikoen til 2342 fremmede arter, og viser hvordan fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet.

 

Artsdatabanken:

Nå har vi ny kunnskap om over 2300 fremmede arter

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Pages/344016/Naa_har_vi_ny_kunnskap

 

*  Fremmed art:  Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

 

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

Den er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

 

Artsdatabanken:

Fremmedartslista 2023

 

Link:

https://artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023?TaxonRank=tvi

 

*  Fremmed art:  Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

 • Glalaksen changed the title to Regjeringen Solberg: År 2015 og 2017 - Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien
 • 4 weeks later...
 • Glalaksen changed the title to Regjeringen Solberg: Årene 2015 og 2017 - Regjeringen skrur på trafikklyset for oppdrettsindustrien
 • 2 weeks later...

Klima- og miljøministeren har sammen med fiskeri- og havministeren mottatt en ny rapport om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

 

Regjeringen Støre / Klima- og miljødepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet:

Ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks

 

Link:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/villaks-og-trafikklys/id3041340/

 

Arbeidsgruppen sin "Rapport om hvordan Trafikklyssystemet påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i Kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

"Styringsgruppens oppsummering og evaluering av utredingen om hvordan trafikklyssystemet påvirker måloppnåelsen i kvalitetsnorm for villaks" kan du lese her.

 

 

Les også:

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/76877-kvalitetsnorm-for-ville-bestander-av-atlantisk-laks-salmo-salar/

 

 

Les også:

 

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

Link:

https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/79338-nasjonale-laksevassdrag-og-nasjonale-laksefjorder/

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.