Jump to content
Fiskersiden

Norske Lakseelver: Nyhetsbrev 23. juni 2023


 Share

Recommended Posts

  • 1 month later...
Den 24.6.2023 at 6.32, Glalaksen skrev:

Norske Lakseelver

 

Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver

 

Nyhetsbrev 23. juni 2023

 

Link:

https://norskelakseelver.mailmojo.no/m/384073/yvkwEdwiUjkvsWLUJMrSLztr1oQn

 

PS:

Du kan melde deg på nyhetsbrev fra Norske Lakseelver her.

 

 

 

Sitat fra nyhetsbrevet 23. juni 2023:

 

"Møte med Klima- og miljødepartementet (KLD)

 

Norske Lakseelver har i et møte med KLD gjennomgått status og utfordringer for villaksen, og spilt inn følgende til Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide, som skal besøke pukkellaksfeller i Finnmark på mandag. For å styrke villaksen bør KLD;

Hindre fiske på blanda bestander i sjø

Spesielt ille er det at det fiskes i Trondheimsfjorden på laks tilhørende Steinkjervassdraget, som ikke er åpnet for laksefiske og reetablert etter gyrobehandlingen.

Innføre løpende fangstrapportering i sjø

I elv er det løpende fangstrapportering for å kunne ha data til Midtsesongevaluering. Digitale systemer er tilgjengelig for sjølaksefiskere og det må kreves at dette benyttes løpende til både pukkellaks og atlantisk laks. Disse data må være tilgjengelige for elveforvaltningen, ettersom de hører med i innsigsberegninger og er avgjørende for å gjennomføre elvevise midtsesongevalueringer.

Innføre nasjonalt fiskerregister for å kunne følge opp fiskere i sesong ift. oppdaterte fiskeregler mm

Jegerregisteret kan med enkle grep utvides slik at vi får en unik ID på de som skal fiske anadrom fisk. Med strenge kvoter er dette viktig, og vil lette arbeidet for elveoppsynet i oppfølging av fiskerne.

Styrke veilederrollen til forvaltningslagene

Viktig å sikre økonomisk støtte til de lokale forvaltningslagene. Sikre at Statsforvalterne har både kompetanse og kapasitet til å bistå lokal lakseforvaltning.

Legge til rette for at Miljødirektoratet kan evaluere ordningen med pliktig organisering ordningen med pliktig organisering av den lokale forvaltningen etter 10 år med forskrift.

Jobbe for økte forskningsmidler til sykdommer på villaks

Spesielt må det lyses ut et forskningsprosjekt på Red skin disease.

Minimalisere lakseluspåvirkning

KLD bør jobbe sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for å fremme en konvertering av dagens konsesjoner til konsesjoner som krever lukkede merder i sjø . Økt biomasse for de som bytter og gradvis avgift for de som ikke bytter er foreslått av både villaksrepresentanter og oppdrettere.

Rømming av oppdrettslaks

KLD bør jobbe sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for å merke all oppdrettslaks fysisk gjennom å pålegge fettfinneklipping. NFD har bedt Fiskeridirektoratet om en felles sporingsløsning som ikke er kommet. Evaluere ordningen med utfisking av oppdrettslaks (OURO), som bør.

Vanndirektiv og vannkraft

Sørge for fortgang i gjennomføringen av vanndirektivet og sørge for gode, toveis vandringsløsninger for fisk og ål i vassdrag. Utrede mulighetene for å begrense effektkjøring i elver og heller benytte kraftverk med utløp til sjø eller magasin til dette. Benytte miljødesign som metode i revisjonsprosesser. Budsjetter må tilpasses dette og Norske Lakseelver foreslås at det utredes et fond etter ENOVA-modellen, hvor ett øre per kwt avsettes til miljørestaurering av vassdrag.

Forskrift om nasjonale laksevassdrag og -fjorder

Ferdigstille forskrift og formidle kunnskapen til kommunal sektor. Få nasjonale laksefjorder og -vassdrag inn i arealplanverktøy.

Pukkellaks

Fortsette det gode arbeidet med bekjempelsesstrategi og sørge for nok midler også i partallsår til å bygge nye feller og beredskap. Evaluere og lære av bekjempelsen i 2023."

 

Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Hindre fiske på blanda bestander i sjø

Spesielt ille er det at det fiskes i Trondheimsfjorden på laks tilhørende Steinkjervassdraget, som ikke er åpnet for laksefiske og reetablert etter gyrobehandlingen.

 

 

 

Det er ingen som vet hvilken elv laksen som fiskes i havet er på vei til.

Laks forvaltes på bestandsnivå, og vi er nødt til å legge et føre-var-prinsipp til grunn for forvaltningen.

Denne korte videoen gir en rask innføring i problemet.

 

Norske Lakseelver:

Video - Fiske på blanda bestander må stoppes

 

Link (video i artikkelen - videoen er fra november 2019):

https://lakseelver.no/nb/news/2020/04/fiske-pa-blanda-bestander-ma-stoppes

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Innføre løpende fangstrapportering i sjø

I elv er det løpende fangstrapportering for å kunne ha data til Midtsesongevaluering. Digitale systemer er tilgjengelig for sjølaksefiskere og det må kreves at dette benyttes løpende til både pukkellaks og atlantisk laks. Disse data må være tilgjengelige for elveforvaltningen, ettersom de hører med i innsigsberegninger og er avgjørende for å gjennomføre elvevise midtsesongevalueringer.

 

 

 

I Miljødirektoratet sin rapport "Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye" (rapporten er fra 2017) kan vi lese (sitat):

 

"I sjøen er det å fiske laks med faststående redskap en enerett for grunneier. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok til den enkelte fisker. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget."

"Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå (SSB) som registrerer fangsttallene og publiserer disse."

"Fangstdagboken til den enkelte fisker er underlagt taushetsplikt."

"Det er kun Statistisk sentralbyrå (SSB) som i dag har rett til innsyn i den enkelte fangstdagbok. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer tall fra sjølaksefisket med oppløsning på kommune. Dersom det er mindre enn tre fiskere i en kommune slås den sammen med andre kommuner til en samlepost innen hvert fylke, for å redusere fare for gjenkjenning av enkeltfiskeres fangst."

 

Hva er det ved fangstdagbøkene til kilenot- og lakseverpfiskerne som ikke tåler offentlighetens lys?   :whistle:

 

Hvor finner vi en laksebørs med fortløpende rapportering av fangst for hver enkelt kilenot- og lakseverpfisker?    :iiam:

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Innføre nasjonalt fiskerregister for å kunne følge opp fiskere i sesong ift. oppdaterte fiskeregler mm

Jegerregisteret kan med enkle grep utvides slik at vi får en unik ID på de som skal fiske anadrom fisk. Med strenge kvoter er dette viktig, og vil lette arbeidet for elveoppsynet i oppfølging av fiskerne.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Styrke veilederrollen til forvaltningslagene

Viktig å sikre økonomisk støtte til de lokale forvaltningslagene. Sikre at Statsforvalterne har både kompetanse og kapasitet til å bistå lokal lakseforvaltning.

Legge til rette for at Miljødirektoratet kan evaluere ordningen med pliktig organisering ordningen med pliktig organisering av den lokale forvaltningen etter 10 år med forskrift.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Jobbe for økte forskningsmidler til sykdommer på villaks

Spesielt må det lyses ut et forskningsprosjekt på Red skin disease.

 

 

 

NB:

 

"Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)" skiller i seg selv ikke mellom dei ulike årsakene til redusert kvalitet. 

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Minimalisere lakseluspåvirkning

KLD bør jobbe sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for å fremme en konvertering av dagens konsesjoner til konsesjoner som krever lukkede merder i sjø . Økt biomasse for de som bytter og gradvis avgift for de som ikke bytter er foreslått av både villaksrepresentanter og oppdrettere.

 

 

 

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Rømming av oppdrettslaks

Klima- og miljødepartementet (KLD) bør jobbe sammen med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) for å merke all oppdrettslaks fysisk gjennom å pålegge fettfinneklipping. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt Fiskeridirektoratet om en felles sporingsløsning som ikke er kommet. Evaluere ordningen med utfisking av oppdrettslaks (OURO), som bør.

 

 

 

Formålet med denne normen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold innenfor arten og utnytter laksens produksjons- og høstingsmuligheter.

Normen er retningsgivende for myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som påvirker bestandene av atlantisk laks.

 

Kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo salar)

 

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-20-1109

 

 

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i vår kartløsning.

 

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL):

Status for norske laksebestander - Med fylkesvis inndeling og kartløsning

 

Link:

https://vitenskapsradet.no/VRLReport#/map

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Vanndirektiv og vannkraft

Sørge for fortgang i gjennomføringen av vanndirektivet og sørge for gode, toveis vandringsløsninger for fisk og ål i vassdrag. Utrede mulighetene for å begrense effektkjøring i elver og heller benytte kraftverk med utløp til sjø eller magasin til dette. Benytte miljødesign som metode i revisjonsprosesser. Budsjetter må tilpasses dette og Norske Lakseelver foreslås at det utredes et fond etter ENOVA-modellen, hvor ett øre per kwt avsettes til miljørestaurering av vassdrag.

 

 

 

Her finner du en liten film om kraftverk og laks.

Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

 

Norske Lakseelver og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF):

Video - Fakta om lakseelva - Alt du må vite om laksen - Kraftverk i elva

 

Link (video i artikkelen):

https://lakseelver.no/nb/news/2021/04/kraftverk-og-laks

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Forskrift om nasjonale laksevassdrag og -fjorder

Ferdigstille forskrift og formidle kunnskapen til kommunal sektor. Få nasjonale laksefjorder og -vassdrag inn i arealplanverktøy.

 

 

 

I Norge har vi 52 Nasjonale Laksevassdrag og 29 Nasjonale Laksefjorder.

Stortinget har opprettet ordningen med Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder for å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene særlig beskyttelse.

 

Miljøstatus:

Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder

 

Link:

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/ferskvann/laks/nasjonale-laksevassdrag-og-laksefjorder/

 

 

Om vern av villaksen og ferdigstilling av Nasjonale Laksevassdrag og Nasjonale Laksefjorder.

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. desember 2006, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Stoltenberg II).

 

Regjeringen Stoltenberg II / Klima- og miljødepartementet:

St.prp. nr. 32 (2006-2007)

 

Link (artikkelen er fra desember 2006):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-32-2006-2007-/id442061/

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Den 15.8.2023 at 6.33, Glalaksen skrev:

 

For å styrke villaksen bør bør Klima- og miljødepartementet (KLD);

 

Pukkellaks

Fortsette det gode arbeidet med bekjempelsesstrategi og sørge for nok midler også i partallsår til å bygge nye feller og beredskap. Evaluere og lære av bekjempelsen i 2023.

 

 

 

Spredningen av fremmede skadelige arter globalt har aldri vært større.

Tiltakene for å stoppe spredning er i liten grad igangsatt.

 

Miljødirektoratet:

Naturpanelet: Fremmede arter stadig større trussel

 

Link:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/september-2023/naturpanelet-fremmede-arter-stadig-storre-trussel/

 

Rapporten "IPBES Invasive Alien Species Assessment" kan du laste ned her.

 

 

I dag, 11. august 2023, legger Artsdatabanken frem en ny og revidert utgave av Fremmedartslista.

Denne inneholder vurderinger av den økologiske risikoen til 2342 fremmede arter, og viser hvordan fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet.

 

Artsdatabanken:

Nå har vi ny kunnskap om over 2300 fremmede arter

 

Link:

https://artsdatabanken.no/Pages/344016/Naa_har_vi_ny_kunnskap

 

 

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

Den er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

 

Artsdatabanken:

Fremmedartslista 2023

 

Link:

https://artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023?TaxonRank=tvi

 

Edited by Glalaksen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.