Jump to content
Fiskersiden

Hvilke norske ferskvannsarter planlegger DN å utrydde ?


 Share

Recommended Posts

Selv når dr fish gir utmerkete konkrete faglige eksempler preller det av som vann på gåsa.

En setning som viser at du har lest ihvertfall mine innlegg ganske så dårlig. Det er da ingenting som preller av som vann på gåsa her. For jeg har da aldri benektet eksemplene til Dr.Fish, de fleste kjente jeg til fra før, jeg har jo tvert i mot sagt at ALT SKAL MED i vurderingene, både de positive og negative erfaringene med spredning av arter opp gjennom historien. Ingenting skal sopes under teppet. Og jeg har heller aldri påstått eller ment at man skal drive en ukontrollerbar spredning av arter, eller påstått at dette er bra. Hvor mange ganger må man presisere dette før det siger inn? Men det må være lov til å være kritisk til et lovverk - selv om det har aldri så gode intensjoner - dersom man observerer at dette lovverket ikke en gang er optimalt i forhold til de intensjonene man egentlig har, og bidrar til at myndighetene fremstår som inkonsekvente og lite troverdige. Og DET er tilfellet med det norske lovverket på dette området, som jeg har forsøkt å argumentere for i sju lange og sju breie. Man kan godt være enig om de store linjene, og målene - det tror jeg de fleste her egentlig er. Men det betyr ikke automatisk at man er enig om hva som er den beste måten å nå dette målet på.

Og apropos det å prelle av som vann på gåsa. Du har ikke gjort et eneste forsøk på å svare på de kritiske spørsmålene jeg stilte vedrørende historisk introduksjon og spredning av såkalte nyttearter, og deres "posisjon" i forhold til det prinsippielle synet på at det er galt å spre arter...

Edited by piscator
Link to comment
Share on other sites

Dette må jo være den klassiske debatten rundt problemet.

En part forfekter loverket, mens den andre påpeker at lovverket har sine svakheter.

Jeg er helt sikker på at begge sider kjenner til hva lovverket sier og har som intensjon.

Ønsket om at lovverket skulle vært litt mer fleksibelt, blir motatt som en støtteerklæring til ulovlig utsetting.

Skulle man i sin villeste fantasi påstå at myndighetene ikke følger sitt eget lovverk slik intensjonen er, har

man lagt hodet på blokka. Nå er det ingen vei tilbake. Forsøk på å bevise at man har forstått lovverket og samtidig drive en

kritisk debatt rundt temaet blir håpløs. Man klarer rett og slett ikke nå frem med sine synspunkter fordi at man må

bevise at man har forstått lovverket. Når man i tillegg skal forklare hva man mener er svakhetene i lovverket, blir oppgaven

mildt sagt umulig.

Men for at man skal se problemet lettere fra de som ønsker et mer fleksibelt lovverk , kommer følgende eksempel:

Hvem som helst kan kjøpe fisk fra oppdrettsanlegg og man kan få muntelig godkjenning av FM til å sette fisk.

Hvilke forhåndsundersøkelser som blir gjort av FM kan jeg ikke si nøyaktig, men ettersom de er muntelige er det heller ingen som står ansvarlig.

Det viktigeste for FM er at de kommer fra et godkjent oppdrett som kan levere til den sonen.

Her er det ikke snakk om tap av biologisk mangfold.

Samme grunneier kan grave et hull for at han skal lage en vanningsdam. Vanningsdammen samler kun på regnvann og har ingen utløp.

En dag ser grunneieren at dammen er i ferd med å gro igjen. Han søker om tillatelse til å sette fisk som kan holde veksten nede. Feks gresskarpe.

Blankt avslag. Nå står det biologiske mangfoldet i fare og man drar frem skrekkeksempler fra andre kontinenter som bevis.

Det biologiske mangfoldet hadde ikke vært der hvis ikke grunneieren hadde laget dammen. Hvilke konsekvenser fisken hadde fått i virkeligheten

er helt uaktuellt å undersøke. Loven advarer mot spredning og rasering av det biologiske mangfoldet hvis nye arter finner veien til den Norske faunaen.

Ingen legeattest på fisken i verden kunne gjort noe med den saken.

Om grunneier må fylle igjen dammen , har han garantert ødelagt mangfoldet. Gjør han så, må han grave en ny dam.

Resultatet blir kanskje at han henter en fisk uten legeattest og sier seg fornøyd.

Forsvarer man den første og fordømmer den andre, så har man boka i hånda og antageligvis jobb i DN.

Dagens regelverk er firkantet og henger ikke på greip.

Det er dette det handler om. Ikke hvorvidt man har skjønt lovverket.

All kunnskap om karpe finnes i Sverige. Hvorfor blir ikke slik kunnskap brukt for å se på muligheten til en forsvarlig kultivering enn heller å fordømme det uten å vite noe om artens påvirkning i den Norske faunaen?

Man kunne kanskje bruke noen av de tusen vannene som det er satt ut ørret i som kutiveringsprosjekt. Tross alt er de jo allerede ødelagt med en tilført art. :)

For ordens skyld, så er jeg meget klar over loven og hva den sier om utsetting av fremmede arter.

Link to comment
Share on other sites

Ønsket om at lovverket skulle vært litt mer fleksibelt, blir motatt som en støtteerklæring til ulovlig utsetting.

helt korrekt.

Skulle man i sin villeste fantasi påstå at myndighetene ikke følger sitt eget lovverk slik intensjonen er, har

man lagt hodet på blokka.

Ja, gud forby! :)

Dagens regelverk er firkantet og henger ikke på greip. Det er dette det handler om. Ikke hvorvidt man har skjønt lovverket.

Just my point!

Man kan godt lage et prinsippielt lovverk som er så firkantet og stivt som det vi har i Norge i dag. Men da må man også etterleve dette, og da må dette gjelder ALLE organismer, såkalte nyttearter inkludert. Hvis man er så redd for konsekvensene av en tilfeldig introduksjon av en fremmed art, burde man for eksempel være sterkt i mot all introduksjon av kjæledyr og akvariefisk. Mener å huske at Arne Levsen ved Universitetet i Bergen gjorde en stikkprøvekontroll blant akvariefisk og fant at omtrent halvparten hadde fremmede parasitter. Og risikoen er jo ikke bare forbundet med at man tømmer akvariet i naturen. Risikoen er fortløpende, hver eneste gang man renser akvariet og tømmer vannet i sluket risikerer man at det kommer farlige parasitter ut i norsk natur. En undulat som rømmer er kanskje ikke noe problem i seg selv, den kan jo ikke klare seg særlig lenge ute i norsk natur. Men også den kan ta med seg uhumskheter ut av vinduet. Er derfor slett ikke sikker på at den totale risikoen knyttet til import av kjæledyr er noe mindre enn en vel gjennomtenkt introduksjon av for eksempel karpe i en isolert lokalitet med svært liten spredningsrisiko, særlig med tanke på den enorme mengden med kjæledyr som importeres. Som sagt; det er greit å være risikoavers, men da må man i det minste være tro mot sine egne idealer, helt ut til fingerspissene. Og det er denne mangelen på konsekventhet når det gjelder lovpraksis med myndighetenes velsignelse som er grunnlaget for at jeg mener loven på mange måter er uhensiktsmessig i sin nåværende ordlyd. Og hvis man virkelig tok risiko på alvor og var konsekvente i forhold til dette, burde jo man i det minste vært strengere med de tingene som beviselig er farlig, og kanskje mindre strenge med mindre farlige ting. Men slik er det jo ikke i Norge i dag. Jeg mener det faktisk er en unnlatelsessynd i forhold til ønsket om å bevare det biologiske mangfoldet dersom man ikke forsøkte å si fra dersom man observerer at lovverket og hvordan det praktiseres er lite optimalt i forhold til intensjonene, slik tilfellet er i Norge i dag.

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener det faktisk er en unnlatelsessynd i forhold til ønsket om å bevare det biologiske mangfoldet dersom man ikke forsøkte å si fra dersom man observerer at lovverket og hvordan det praktiseres er lite optimalt i forhold til intensjonene, slik tilfellet er i Norge i dag.

Jeg tror også jeg gir meg etter dette innlegget (andre gang i så fall :) ), men ikke glem utgangspunktet for akkurat denne tråden da: Noen har plukket opp informasjon om at DN, på en internasjonal konferanse om spredning av alien species, varsler at de vil sette i gang utryddelsestiltak mot enkelte fremmede fiskearter i Norge (NB! ingen arter nevnt).

Det er altså dette enkelte finner lummert, og mener dette beviser kunnskapsløshet hos forvaltningen! Hvordan det er mulig å konkludere slik er meg fremdeles en gåte.

Jeg ser poenget deres med at lovverket åpner for dispensasjon og at dette i praksis gis til fettfinnefisker - kanskje først og fremst ørret. Hvorfor er det slik tro?

Hvis man skal være en smule objektiv så kan man spørre seg hva som kom først - nordmenns interesse for ørret som mat og sportsfisk, eller DNs dispensasjon fra loven som forbyr privat utsett og spredning av fisk. Mer enn 1 million nordmenn fisker med stang i løpet av året, og for flere hundretusen er ørret mål nummer 1. Dette er fremdeles vår viktigste sportsfisk og siden mataukprinsippet fremdeles står som en påle i nordmenns bevissthet rundt fiske og fangst er det vel ikke så rart at fisken også har en særstilling hos DN. Det ville jo være rart hvis de de som naturforvaltningsorgan var mer opptatt av karpe og karuss. Som isolerte arter i de økosystemene de hører hjemme er enhver art like verdifull, men som ressurs er enkelte arter viktigere. I forhold til dette er det ikke inkonsekvent at det er lettere å få dispensasjon fra utsettingsforbudet mtp. ørret. Det er faktisk en konsekvens av ørretens særstilling. En posisjon fisken har helt uavhengig av DN.

Det er helt greit at dere mener at ut i fra et ønske om å bevare biologisk mangfold helst så at DN var mye mer restriktive mtp ørretutsettinger. Men, hvis dere samtidig mener at både lovverket og forvaltningen av dette er lite optimalt, og ønsker å bøte på dette ved å bli mer fleksible med tanke på utsetting av arter som ikke naurlig hører hjemme i vår fauna, da mener jeg dere er farlig nær en kortslutning. Du slukker vel ikke en ulmebrann ved å helle på bensin?

Link to comment
Share on other sites

ikke glem utgangspunktet for akkurat denne tråden da: Noen har plukket opp informasjon om at DN, på en internasjonal konferanse om spredning av alien species, varsler at de vil sette i gang utryddelsestiltak mot enkelte fremmede fiskearter i Norge (..) Det er altså dette enkelte finner lummert, og mener dette beviser kunnskapsløshet hos forvaltningen! Hvordan det er mulig å konkludere slik er meg fremdeles en gåte.

Det er ikke dette ALENE mange av oss finner lummert. Poenget er at dette føyer seg inn i en rekke mer eller mindre konsistente og velfunderte utspill fra myndighetene.

Jeg ser poenget deres med at lovverket åpner for dispensasjon og at dette i praksis gis til fettfinnefisker - kanskje først og fremst ørret. Hvorfor er det slik tro? (..) Det er helt greit at dere mener at ut i fra et ønske om å bevare biologisk mangfold helst så at DN var mye mer restriktive mtp ørretutsettinger. Men, hvis dere samtidig mener at både lovverket og forvaltningen av dette er lite optimalt, og ønsker å bøte på dette ved å bli mer fleksible med tanke på utsetting av arter som ikke naurlig hører hjemme i vår fauna, da mener jeg dere er farlig nær en kortslutning. Du slukker vel ikke en ulmebrann ved å helle på bensin?

Nok en gang, ALLE skjønner hvorfor ørret står i en særtilling, men HVIS man skal ha et så firkantet lovverk som man har formulert og lagt opp til, og man er så redd for spredning, og denne er så farlig som det påstås, burde myndighetene - for å bevare sin troverdighet - vært mye strengere OGSÅ i forhold til "etablerte" nyttearter som for eksempel ørret, og også - som nevnt i forrige innlegg - i forhold til for eksempel import av akvariefisk. Så når du sier det du gjør her, snur du logikken på hodet. Poenget vårt er at myndighetene snakker med to tunger, og ikke helt handler i tråd med sitt eget regelverk. Jeg mener lovverket burde bli lempet ikke minst for å kunne "rettferdiggjøre" det man likevel driver med allerede i dag, VEL SÅ MYE som et motiv for å kunne importere for eksempel karpe. Og hvis man likevel skal åpne for dispensasjoner fra det generelle forbudet mot innførsel, så må noen presisere HVA som skal være lov, og da er spørsmål hva som skal ligge til grunn for dette; kun "sedvanerett" og tradisjoner? faktiske biologiske kunnskaper? Eller andre menneskelige interesser?

Link to comment
Share on other sites

Mitt utgangspunkt var ikke at man skulle være mer fleksibel med innføring av nye arter.

Mitt poeng var at man skulle være mye mer strenge med å gi TILLATELSER til utsetting.

Er det utsettingene av karpe,solabbor,gresskarpe osv vi sliter med i dag ?

Eller er det de LOVLIGE utsettingene ? De som har medført; gyro,lakselus,oppdrettslaks,kongekrabber osv vi sliter med ?

Alle problemene vi sliter med i våre vassdrag i dag ,er resultatet av LOVLIGE utsettinger,etter tillatelse av norske og russiske myndigheter.

Derfor bør utsetting av fisk i prinsipp bare være unntak.

For naturen og det økologiske systemet er det uinteressant om en utsetting er lovlig eller ikke,det avgjørende er hvilke BIOLOGISKE

konsekvenser slike utsettinger får.

Helst ingen utsetting av fisk hverken lovlige eller ulovlige..

Link to comment
Share on other sites

Laksen dauer og mesteparten av ørreten i bynære områder er oppdrettsfisk. Tror ikke man skal stille så mye lit til at DN bevarer spesiellt mye når alt kommer til alt. Men hvis DN først skal gjøre en sjau - start med Canadagåsa, ørekyta og gyroen. Tipper de føler ett visst eierskap også når alt kommer til alt.

Link to comment
Share on other sites

Laksen dauer og mesteparten av ørreten i bynære områder er oppdrettsfisk. Tror ikke man skal stille så mye lit til at DN bevarer spesiellt mye når alt kommer til alt. Men hvis DN først skal gjøre en sjau - start med Canadagåsa, ørekyta og gyroen. Tipper de føler ett visst eierskap også når alt kommer til alt.

Statsministeren vår har startet med avskyting av reinsdyr som har blitt satt ut i det siste.

Hvordan de har klart å omgå loverket denne gangen skulle vekke litt mer liv i denne debatten.

Sitat VG: "Den private reinsdyrflokken er eid av Rendalen Renselskap

og ble satt ut i fjellet av lokale bønder på 1920-tallet.

De siste årene er det kjøpt inn et hundretall nye tamrein for å bringe friskt blod inn i flokken".

Med nytt blod inn i flokken, mener man vel at de kan ha flere fellingstillatelser for salg antar jeg.

Altså: Man tilfører området flere dyr som kan ha en negativ effekt på mangfoldet.

Etterpå selger man fellingstillatelser som igjen øker trafikken i området.

Hvorvidt dette området tåler den ekstra slitasjen er ikke relevant.

Det man kicker på er om reinsdyra var lovlig å skyte under jakt ettersom det er tamrein.

Hallo? DN? Hvor er dere?

Link to comment
Share on other sites

Statsministeren vår har startet med avskyting av reinsdyr som har blitt satt ut i det siste.

Hvordan de har klart å omgå loverket denne gangen skulle vekke litt mer liv i denne debatten.

Naturligvis er jo dette egentlig uproblematisk, sett fra et pragmatisk forvaltningssyn, som noen av oss representerer. Men i forhold til den firkantede og ultrastrenge tolkningen av lovverket noen tar til orde for er jo dette nok et eksempel på den dobbeltmoralen som florerer innenfor norsk naturforvaltning.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.