Jump to content
Fiskersiden

Hvor mye leppefisk i en 200liters tank


Recommended Posts

Her har du litt informasjon;


Forberedelser med hovedvekt på biltransport:
⦁    Tankene gjennomgås slik at alle overflater er glatte og uten spisse kanter.
 Det bør være en form for skjul i tankene (se bilde). Dette bidrar til å senke stressnivået hos fisken og er gunstig ved mye bevegelse.
⦁    Erfaringsvis gir mørke tanker med lokk en mindre stresset leppefisk, men dette vil sannsynligvis være tilfellet ved alle biltransporter.
⦁    God vannkvalitet i tankene er viktig! Se mer spesifikk informasjon om O2 og CO2 sist i denne veilederen.
Oksygeneringssystem med automatisk justering og helst logging monteres. O2 -verdiene skal ligge mellom 80 og 100 %. For å opprettholde gode oksygenverdier i mindre tanker kan det likevel være nødvendig å stille innblandingen på opp til 125 %. Verdier både over og under dette er uheldig. Andre verdier kan føre til stressreaksjoner og etter en tid utløse sykdom og død. Luftesystem for utlufting av CO2 monteres. CO2 er en større utfordring i sjøvann enn i ferskvann, og har nær sammenheng med pH-verdier. Logging av pH kan derfor benyttes for å overvåke CO2. CO2 bør ligge under 15 mg/l og pH over 7. Høye CO2-verdier kan føre til stressreaksjoner, og etter en tid utløse sykdom og død.
⦁    Ha utstyret på plass før sesongen starter og lær å bruke og forstå det.
⦁    Ved avtale om transport skal følgende være avklart på forhånd:
⦁    Kontakt må være opprettet mellom kjøper, selger og transportør
⦁    Mengde fisk som skal kjøres i hver tank; maks antall pr. art
⦁    Hvilken dokumentasjon som skal foreligge, og hvem som er ansvarlig. 
⦁    Krav til vann (temperatur og salinitet), overvåkning underveis (O2, pH, temp.)
⦁    Vann og fisk må hentes fra smittefritt område; avklares mellom leverandør og kjøper 
⦁    Fisk som lastes skal være ferdig sortert på art og størrelse
⦁    Transportør og kjøper skal vite antallet av de ulike artene før lasting starter 
⦁    Kjenn regelverket. Link til forskrift for transport av akvakulturdyr finnes under «Vedlegg».    

Transport-forskriften
⦁    Gjennomføring:    

Lasting:
⦁    Bilen må fylles med vann av god kvalitet: Helst full sjø, men minimum 25 promille salt. God sikt, og minimalt med innslag av humus (biologisk materiale, grums). Temperaturen i transportvannet bør ikke komme over 18 ᵒC, og må gradvis tilpasses temperaturen hos mottaker. 
⦁    Bruk kun våthåv ved håndtering under lasting av fisken. Ta ikke for mye fisk i gangen.
⦁    Leppefisk skal ALDRI ligge tørt, det svekker den og kan føre til sykdom.

Transport:
⦁    Under transport skal O2 og pH logges. Det bør være automatisk justering av O2, men det kan også justeres manuelt dersom en til enhver tid har oversikt over nivået. 
⦁    CO2-luftere må tas i bruk dersom pH går under 7.
⦁    Ved store temperaturforskjeller mellom der fisken hentes og dit fisken skal leveres, må en vurdere å skifte ut vann underveis med vann av lavere temperatur for å akklimatisere fisken (OBS saliniteten). Store temperaturforskjeller kan gi store stressreaksjoner og i verste fall sykdom eller akutt dødelighet.

Lossing:
⦁    Levering må være avklart mellom transportør og mottaker, og det må foreligge en plan for lossing.
⦁    Tankene på bilen tappes ned slik at mest mulig vann fjernes før lossing. Det må likevel ikke tappes så mye at leppefisken går tørr. 
⦁    Oksygen bør være på under nedtapping frem til lossing starter.
⦁    Fisken losses fra bil med slange ned i en brønn på båten, eller i tanker på dekk.
⦁    Hvis mulig bør avsilingssystem benyttes for å unngå blanding av vann av ulike kvaliteter (blandingssoneproblematikk)
⦁    En må sikre at det ikke hoper seg opp med leppefisk i vinkler av losseslangen, og samtidig passe på at trykket i slangen ikke blir for høyt slik at leppefisken får for hard medfart. Det må ikke bli stående leppefisk i slangen når en bytter mellom ulike tanker.
⦁    Mottakerenheter må ha god vannutskifting i tråd med anbefalinger for transport med båt. 

Utkjøring til merd med tanker på dekk:
⦁    Det bør i størst mulig grad planlegges slik at fisken fra én tank på bilen kan fraktes videre i én tank på båten.
⦁    Mengde fisk i hver tank må tilpasses ut fra type fisk, størrelse på tanken og vannkapasitet. I tanker på 1000 L bør utskiftingskapasiteten være 200 L/min – da er hele tanken utskiftet på ca. 5 minutter. Oksygennivået må ikke komme under 80 %.
⦁    For å få nok vann til alle tankene, kan det være nødvendig med et depotkar der båtens spylepumpe brukes til oppfylling, mens en del mindre pumper fordeler vann til tankene derfra. Dette er praktiske hensyn som må tilpasses i hvert tilfelle.
⦁    For oversikt over mengde fisk i tankene; se under avsnittet "Transport med båt". 
⦁    Dersom antallet fisk i tankene på bilen overstiger anbefalt mengde fisk i tankene på båten, kan fisk fordeles videre med en våthåv. Se under veilederen for mottakskontroll mht. evt. telling.


Utkjøring til merd med brønnbåt:
⦁    Ved bruk av brønnbåt gjelder samme prinsipper som ved transport med båt. For lossing fra båt til merd kan både våthåv og pumpe benyttes. Ved pumping må det gjøres en vurdering internt med tanke på fiskevelferd for leppefisken. Leppefisk tåler ikke store løftehøyden, og er mye mer ømfintlig for trykkforskjeller enn laksen.  

Transport med båt:
⦁    Mange av punktene under «Forberedelser» gjelder også for transport med båt.
⦁    Ha romslig fiskebrønn med kontinuerlig sirkulasjon.
⦁    Mengde fisk i tankene: Den sikreste måten er å kontrollere oksygennivået, som ikke skal gå under 80 %. Kan dette ikke måles, brukes tabellen under som veiledende. Denne viser mengde fisk på korte transporter (30-60 min.) og lengre transporter.


 

⦁    En god oppbevaringstank må bestå av flere rom eller ha perforerte skillerister for å holde de ulike leppefiskartene atskilt.  Dette er også fornuftig for å dempe bevegelsen i vannet. Vær imidlertid oppmerksom på at slike rister bremser vannsirkulasjonen, slik at hvert rom bør ha egen vanntilførsel.  
⦁    Gode oksygenforhold i oppbevaringstanken er viktig. Montering av pumper som sikrer gjennomstrømning og utskifting av vann (200 liter/ minutt/m3) kontinuerlig inn i hvert rom i tanken, gir erfaringsmessig gode oksygenforhold for leppefisken.
⦁    O2- verdiene må ligge på min. 80 % metning. Oksygen bør måles og logges kontinuerlig.
Ha oksygenlogger på plass før sesongen og lær å bruke den.
⦁    Stor pumpekapasitet (back up-system).
⦁    En fiskebrønn med lokk senker stressnivået til fisken. Den bør være mørk innvendig, 
⦁    Skjul i brønnen roer ned fisken. Bruk f.eks. tangklaser/kunsttare eller lignende.
⦁    Det bør være mulighet for oksygentilsetning under transporter ved høye temperaturer; alternativt må fiskemengden tilpasses nøye.
⦁    Fisker bør forbys å gå mot stor sjø (stamping) med fisk i brønnen. Dette for å unngå at fisken skades og utvikler sår noen dager etter transporten.


  

Vannkvalitet ved transport:
Bilen kan ses på som en forenklet variant av et resirkuleringsanlegg. Den største forskjellen er at fisken ikke blir fôret, og at den sultes i forkant av transporten.
 


Om oksygen (O2):
Oksygennivået er det relativt greit " å holde styr på". Med litt finstilt manuelt utstyr, eller med automatikk med sensor, er det enkelt å måle, og verdier mellom 80 % - 125 % går greit å holde. 
⦁    Fiskeren bør kunne dokumentere oksygenforholdene i fiskekummen. Det optimale er kontinuerlig logging av oksygen, men som et minimum bør oksygen måles ved høye vanntemperaturer og mye fisk for å gi en oversikt over kapasiteten til fiskekummen i fangstbåten. En tommelfingerregel kan være at oksygennivået aldri bør falle under 80 % metning.
⦁    Oksygenbehovet til fisk øker med sjøtemperaturen. Samtidig synker oksygenmengden i sjøen ved høye temperaturer. Dette er det viktig å ta hensyn til.
⦁    I perioden juli - oktober has den høyeste temperaturen og de laveste oksygenverdiene i sjøen. Dette sammenfaller med tidsrommet for da fangstene av leppefisk er best. Dette betyr at det da kan fraktes betydelig mindre leppefisk (lavere tetthet) enn tidlig i sesongen.
⦁    Leppefisk blir lett stresset under transport og håndtering, noe som kan føre til store fall i oksygenet i fisketanken. Bare ved å fjerne lokket til fiskekummen har man sett at oksygenet i vannet har sunket betydelig i løpet av et lite øyeblikk.

Om karbondioksid (CO2):
CO2 er mer utfordrende, og det er ekstremt stor forskjell på ferskvann og saltvann. Brønnbiltransporter med fisk i ferskvann(eks. laks) har oftest gått greit uten CO2 lufting. Saltvann, derimot, inneholder svært mye ioner (leder strøm veldig godt), samtidig som CO2 er et skeivt ladd molekyl (polart). Slike molekyler løser seg ekstremt godt i det ionerike saltvannet. Samtidig er CO2 svært vanskelig å fjerne fra saltvann. Med en god lufter kan det likevel fjernes en del, og nok til å «holde det i sjakk». 
Når CO2 i saltvannet øker, reduseres pH. Måling av pH kan derfor brukes som en god målemetode for å måle CO2. Som tommelfingerregel skal pH være større enn 7,0. Da er det godt under 15 mg CO2/liter sjøvann. 

Om ammoniakk: 
Svært forenklet skiller en fisk som spiser mat ut mye ammoniakk, mens en fisk som er sultet skiller ut svært lite. Derfor er problemet kraftig redusert dersom fisken sultes før den skal transporteres. Ammoniakk (giftig)står i likevekt med ammonium (ugiftig) i vannet på en slik måte at andelen ammoniakk øker med stigende pH. Derfor skal en være forsiktig med å heve pH. Ved pH 7,0 - ca 7,3 vil svært lite foreligge som giftig ammoniakk. 

Det er et godt kompromiss å kjøre lufterne slik at pH ligger i overkant av 7,0. Da has tilfredsstillende verdier for CO2, samt lave verdier for ammoniakk, og fisken vil ha det så optimalt som mulig. 

En tankbilsjåfør har da følgende å passe på: 
⦁    Oksygendosering - (80 % - 125 % metning). Kan helautomatiseres.
⦁    Ha CO2  - luftere, og mål pH i tankene. pH 7,0 - 7,3 gir optimale forhold.
    
⦁    Registrering:    
⦁    Temperatur og vannkvalitet (O2 og pH) under transport med bil.
⦁    Oksygennivå under transport med båt.
⦁    Annen dokumentasjon som er avtalt mellom kjøper, selger og transportør.    Eks på mottaksskjema /kvalitetskontroll
⦁    Avvikshåndtering:    
Alle avvik skal håndteres:
⦁    Alle ting som har skjedd i forbindelse med lasting / transport eller levering av fisken, og som kan ha hatt negativ effekt på fisken eller ført til redusert kvalitet på fisken, skal registreres i en avviksrapport. Allerede iverksatte tiltak for å redusere konsekvensene av avviket, eller foreløpige tiltak for å hindre at avviket gjentas, beskrives også i rapporten. Der beskrives også varige (korrigerende) tiltak som er iverksatt, eller som planlegges iverksatt, for å hindre at tilsvarende avvik skal skje igjen.  Rapporten arkiveres.
    

Fiskevelferd: 
Svært mange av punktene nevnt i selve veilederen angår nettopp fiskevelferd, og anbefalingene er i stor grad gitt med tanke på å sikre god velferd og dermed god kvalitet på rensefisken. Dette er også avgjørende for at rensefisken skal kunne fungere etter hensikten i sjøanlegget.
Rømmingssikring: 
⦁    Riktig minstemål på fisken
⦁    God sikring og kontroll ved lasting og lossing
⦁    Varsle sjøanlegget og avtal ankomst for levering av rensefisken. Følg anvisninger fra sjøanlegget

Link to comment
Share on other sites

Takk for svara, synest det var litt komplisert, men tror du at en luftpumpe som gir 85L/min er nok til en 200liters tank. En slik: http://www.tropex.no/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=&products_id=10879 Hvor mange arter er det? Altså for mange sorteringrom trenger jeg? Og skjønte ikke helt hva jeg skulle bruke til å måle oksygenprosenten. Her jeg bor ligger det et oppdrett noen 100meter unna, kunne jeg ha levert rett til oppdrettet da istedenfor å levere med bil? Vet jo at man må ha avtale med oppdrettet, men er det mange som leverer rett til oppdrett slik, eller er det bare dem som driver oppdrettet som gjør det.

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen

Syns du skal høre med oppdrettet jeg. Kan godt hende de er interessert i å få fisken levert direkte. Hvordan du skal gjøre det formelt, så må du høre med salgslaget.

Men dette tror jeg vil ordne seg for deg, stå på, ta deg en runde og snakk med folk, hvis du kan levere direkte med egen båt så er dette veldig enkelt for dem også.

Det er tre hovedarter, eller rettere sagt to, siden blåstål og rødnebb er hann og hunn av samme art. I tillegg har du berggylte. Disse artene er store nok til å fungere som rensefisk. Bergnebben er litt for liten. I tillegg har du endel andre mer sporadiske arter, gressgylt, grønngylt og brungylt. Men jeg tror ikke du trenger å sortere så mye. 

Good luck

Link to comment
Share on other sites

Jeg holder på med leppefiske og kan gi noen svar utifra egene erfaringer og litt diskusjon med veterinæren. 

I kummen min på 450liter så har jeg delt så det er 3 forskjellige kammer. 1 til Bergnebb, 1 til grøngylt og 1 til berggylter. Det er viktigt å adskille artene siden de skader hverandre og blir stressa av hverandre når de er i kummen. Jeg kontrolerer hver eneste fisk jeg får. Har en egen sorteringsdunk som jeg hiver fisken oppi før de blir kontrollert og sendt vidre ned i kummen. Det er litt kjedelig de dagene man får 3-5000fisk og kaster ut 80% av det etter kontroll av skader/maks/minstemål/sykdon

Oppsettet mitt er som sagt 450l, så har jeg en sirkulasjon på 6000L/T og det er i minste laget så jeg får ikke lov av veterinæren til og ha mer enn 450 fisk i kummen samtidig. 450fisk er enkelte dager kun 10 teiner (jeg har 86 som tømmes 2ganger om dagen) men hver gang jeg har 450 fisk så må jeg inn til "basen" for å tømme båten

Har du mærer/oppbevarings nett til og oppbevare 2-5000 fisk opp til 1uke? Det er veterinær kontroll 1 gang i uka og veterinæren er "nazi" på fiskehelse/dyrevelferd. Der ser han etter skjelltap (1-2 tapte skjell er nok til at fisken må kastes ut) han ser etter snuteslitasje (hvite lepper, da skal fisken kastes ut) og div sykdomstegn. Så vi kaster vel faktisk ut så mye som 80% av det vi får pga skader/minste/maksmål. 

Edited by Hottentott
Link to comment
Share on other sites

51 minutter siden, cannonbang skrev:

Men jeg tror ikke du trenger å sortere så mye. 

Ca 25-40% av arbeidsdagen går til sortering. (4-6timer sortering på en normal 16timers atbeidsdag) for man må sortere og kontrolere hver eneste fisk man får

Vi fisker kun etter Bergnebb, grøngylt og berggylter. Minstemålene er 11 på Bergnebb, 12 på grøngylt og 14 på berggylter men vi har også ett maksmål på 28cm. Finner veterinæren mer enn 5% av totalt antall som har skader/feil mål så kasseres hele fangsten man har fått den siste uka

Link to comment
Share on other sites

30 minutter siden, Hottentott skrev:

Ca 25-40% av arbeidsdagen går til sortering. (4-6timer sortering på en normal 16timers atbeidsdag) for man må sortere og kontrolere hver eneste fisk man får

Vi fisker kun etter Bergnebb, grøngylt og berggylter. Minstemålene er 11 på Bergnebb, 12 på grøngylt og 14 på berggylter men vi har også ett maksmål på 28cm. Finner veterinæren mer enn 5% av totalt antall som har skader/feil mål så kasseres hele fangsten man har fått den siste uka

Har du forsøkt å regne ut timesbetaling? Regner med at stadig strengere regler fører til lengre dager med lite ekstra utbytte.

Link to comment
Share on other sites

Den beste dagen jeg har i år, så jobba jeg for litt over 1100kr timen i 16timer, rekorden i fjor var 25000kr på 16timer. Fisket åpner jo igjen imorra, men jeg vet ikke om jeg gidder å være med på det nå, vi får plutselig ikke lov å levere grøngylt og da er det ikke verdt å holde på. 

Hvis du har sett at folk bare hiver fisken oppi så leverer, så er det første jeg tenker at du har sett feil, det neste jeg tenker er at det er noen useriøse som holder på. 

Jeg måler og sorterer hver eneste fisk jeg får, men så er jeg "litt" over snittet interessert i fisk og ser ikke på de som kun penger 

Ang stadig strengere regler, jeg trur faktisk dette er siste året det er åpent fiske, til neste år er det snakk om å stenge hele fisket og at man må ha fiska leppefisk i 2år for og få lov til å fiske i 2018. Jeg krysser fingre og tær for at de stenger fiske og det er 2års fiske de krever, for da blir jeg kvitt 4 konkurrenter i det området jeg fisker (er plaget med mye tjuvtrekking, teiner som forsvinner osv osv)

 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=56151

Edited by Hottentott
La til en link
Link to comment
Share on other sites

Fisker i kragerø. Det vil nok gjelde over hele Norge.

Vi som holder på med dette har faktisk håpa at leppefisket skulle bli regulert såpass hardt. Det er pga hvis det er for mange som holder på med det så vil det ikke være lønnsomt mer. Sånn som i fjor hadde vi kun 7uker sesong før kvota var full, i år fikk vi fiske i 8uker. 

Når det er mange fiskere i ett lite område så blir det konkurranse om plassene og folk fisker oppå hverandre. I fjor var vi 2 leppefiskere i kragerø, nå i år var det 5 eller 6stk. Hvis fisket blir stengt for alle som ikke har 2år, så er det kun meg og 1 annen igjen og da blir det igjen mulige og tjene årslønna si. I år med såpass mange fiskere så må man nødt til og satse på annet type fiske utenom leppefisket og det er kjedelige greier. Jeg har investert nærmere 200k i leppefisk og da er det kjipt at man ikke kan leve av det

Nå har jeg satsa på skalldyr i tillegg til leppefisket (krabbe/hummer/sjøkreps), det å fiske med garn/liner gjør vondt i sportsfiskesjela mi bare jeg tenker på det, så det er kun teine/rusefiske med muligheten til c&r av de individene jeg syns er for fine.

Leppefisket har nå blitt det strengeste regulerte fisket etter hummer. I ukene før leppefisket sesongen starter så er det noen få som får lov å være med på ett prøvefiske for og se når gyting er over også åpner sesongen 2uker etter gytinga har vært, vi var vel det eneste fisket som hadde maksmål frem til kveite/hummer fikk det nå i år.

Jeg krysser fingre og tær for at fisket nå blir stengt og at det ikke kommer ennå flere som skal jo konkurrere om plassene og fisken. I år var det 144stk fra Halden til Lindesnes, og når alle har 80-100 redskap i vannet så blir det ganske sykt til tider. På din del av landet så har vel fiskerne lov til og ha 400 redskap i vannet, vi i Skagerak sona har en begrensning på 100stk

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Hottentott skrev:

Eller så skulle du bare satsa tidligere og hatt alle rettigheter sånn som andre har gjort ? 

Er man for seint ute, så er butikken stengt

Kloke ord. Alt tyder på at fiske etter leppefisk blir kun tillat for dem som har drevet i minst 3 år ( før 2017) og omsatt for minst kr 50 tusen årlig.

Det blir også strengere regler med kursing , samt sertifisering  om behandling av levende fisk osv. Bra. Da blir man kvitt døgnfluer...

Ellers spår jeg at leppefisk industrien er kortvarig. Spår maks to år til.

 

Link to comment
Share on other sites

Den 21.10.2017 at 23.01, cannonbang skrev:

Hei igjen

Syns du skal høre med oppdrettet jeg. Kan godt hende de er interessert i å få fisken levert direkte. Hvordan du skal gjøre det formelt, så må du høre med salgslaget.

Men dette tror jeg vil ordne seg for deg, stå på, ta deg en runde og snakk med folk, hvis du kan levere direkte med egen båt så er dette veldig enkelt for dem også.

Det er tre hovedarter, eller rettere sagt to, siden blåstål og rødnebb er hann og hunn av samme art. I tillegg har du berggylte. Disse artene er store nok til å fungere som rensefisk. Bergnebben er litt for liten. I tillegg har du endel andre mer sporadiske arter, gressgylt, grønngylt og brungylt. Men jeg tror ikke du trenger å sortere så mye. 

Good luck

Vet at du har vært yrkesfisker , men ser meg nødt til å rette noe av det du skriver. Rødnebb samt gressgylter tas ikke imot som rense fisk. Bergnebb ansees som den beste til formålet , og grønngylte som nummer to. Det er også maksmål på berggylte.

Mye tyder på at det blir kun bergnebb som det blir tillat å fiske av i fremtiden og som rensefisk. Maks og minstemål også.

Tror neppe at rensefisk industrien lever mer enn to år til. Det skjer mye i kulissene 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fiskeribladet sier 1-2år og minimum 50 000 i omsetning. 

Men fjordservice har vel 4år igjen av kontrakten sin er Lerøy. Så det er ihvertfall 4år igjen med leppefisket

Men sportsfiskern i meg håper de får kontroll på lusa og at jeg heller får finne noe annet å fiske etter.

Du tar litt feil ser jeg, berggylter er nr1, Bergnebb nr2 og grøngylt er det mange oppdrettere som ikke vil ha mer pga 85% av den døde leppefisken de finner er grøngylt. De siste 3 ukene av sesongen fikk ihvertfall ikke vi fiske mer grøngylt 

Link to comment
Share on other sites

Da har jeg ett par dårlige nyheter til deg.

Den første er at fisket i din sone begynte 27juli, så hele sommerferien er forberedelser og når sesongen først drar igang så begynner du på skolen

Den andre er at det kreves veldig mye rundt leppefisket, lagrings plass av fisk, noen hundre kg med reker (jeg har brukt ca 1tonn i år), minimum 50 teiner (ca 500kr stk ink tau og blåse)

Det tredje er at det kreves at man går all inn, når leppefisket er igang så har man ikke no liv på 2mnd, jeg jobber som regel fra 06:00 til 23:00 På kvelden, det kræsjer med skole for deg

Det fjerde er at det kommer til og bli litt vannskligt for deg og få kontrakt med en oppkjøper i din alder

 

Det femte er at de kveldene det blåser opp som værst, så må man hive seg rundt for å komme seg ut å redde redskapene, jeg trur desverre ikke foreldra dine hadde sendt deg ut i en liten jolle når det blåser 15sm og er 2-3m bølger for å redde redskap i mørket

Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, KrabbeMaen Idsø skrev:

Hottentott, er bare 14 år gammel neste år blir jeg 15, da er jeg gammel nok til og melde meg inn i fiskermanntallet og bli leppefisker. Hadde jeg vært eldre hadde jeg starta med det for lengst

Av med hatten  for ungdommen som ønsker å satse på fiskeriet . Er du heldig får du disp til formålet og grunnet alderen . Ta kontakt med Fiskeridirektoratet.

Link to comment
Share on other sites

Hottentott, har 2 måneder skulefri, den første måneden gjør jeg alt klart, så fisker jeg så en gal i en måned. Har regnet og planlagt og det kan være en mulighet til det. Å fiske så mye sier du ikke er liv, det jeg synes ikke er liv er å være på landet og sjede ræva av seg, har liksom ikke noe bedre å gjøre og med pengene er det verdt det. I tillegg så er det ikke noe som er kjekkere enn fisking, spesielt med teiner, fisket etter krabbe sist måned og leverte til mottak. Det gikk ikke i pluss for frakta til mottaket var dyrt, men jeg brydde meg ikke, det var bare gøy. I leppefiske slipper man også å dra opp 10-15kgs teiner, det finnes så mye mer av det enn krabbe. F.eks legger man krabbeteiner her jeg bor får man kanskje 1 krabbe PR 6 teine, så jeg må kjøre 20min for å komme til et sted det er krabbe. Hadde jeg vært leppefisker kunne jeg satt teinene 20meter fra huset mitt. Her jeg bor er langs fjordene, det er ikke mye bølger her ute. Hvis du fisker ut mot havet så skjønner jeg. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.