Jump to content
Fiskersiden

Vern i indre Oslofjord.


sarepta
 Share

Recommended Posts

For å få  innlegget inn måtte jeg begrense meg til fjorden ut til Drøbak selv om jeg alltid har ment grensen for vern burde gå lenger ut. Da jeg i dag så på sjøørretvideoen til Runar Kabbe nevnte man at noen på 70 tallet ville lage norges beste ørretvann i indre Oslofjord, men de klarte det ikke dengang og etter å ha sett den  tilnærma totale mangelen på interessen fra sportsfiskere, njff, oslofjordens friluftsråd, miljøorganisasjonene og de politiske partiene minus rødt,mdg og sv har til fjorden skulle det tilsi at man bare pakka sammen. Men er det ikke noen der ute som fortsatt ønsker seg et flott fiskevann og er villig til å bruke en time eller tre på å prøve igjen? Eller er man fornøyd med tingenes tilstand? Jeg ser jo at saker om typiske sportsfisker er blant de mest leste så hvorfor ikke vise at sportsfiskerne finnes i stort antall? Synes ikke unge folk lenger at det er gøy å provosere det bestående? Vil de heller bare jatte med? Ikke stille ubehagelige spørsmål? Godta det man blir fortalt? Jeg på snart 73 gjør det ikke. 

https://vartoslo.no/oslo-oslofjorden/fisken-i-oslofjorden-er-fisket-sonder-og-sammen/354519

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Den 11.2.2022 at 23.21, sarepta skrev:

For å få  innlegget inn måtte jeg begrense meg til fjorden ut til Drøbak selv om jeg alltid har ment grensen for vern burde gå lenger ut. Da jeg i dag så på sjøørretvideoen til Runar Kabbe nevnte man at noen på 70 tallet ville lage norges beste ørretvann i indre Oslofjord, men de klarte det ikke dengang og etter å ha sett den  tilnærma totale mangelen på interessen fra sportsfiskere, njff, oslofjordens friluftsråd, miljøorganisasjonene og de politiske partiene minus rødt,mdg og sv har til fjorden skulle det tilsi at man bare pakka sammen. Men er det ikke noen der ute som fortsatt ønsker seg et flott fiskevann og er villig til å bruke en time eller tre på å prøve igjen? Eller er man fornøyd med tingenes tilstand? Jeg ser jo at saker om typiske sportsfisker er blant de mest leste så hvorfor ikke vise at sportsfiskerne finnes i stort antall? Synes ikke unge folk lenger at det er gøy å provosere det bestående? Vil de heller bare jatte med? Ikke stille ubehagelige spørsmål? Godta det man blir fortalt? Jeg på snart 73 gjør det ikke. 

https://vartoslo.no/oslo-oslofjorden/fisken-i-oslofjorden-er-fisket-sonder-og-sammen/354519

Selv om det er mange sportsfiskere så er vi ikke en ensartet gruppe, så en felles front er bare å glemme. 

Og de som er reflektert nok til å se en god del av det store bildet, er også reflektert nok til å kjenne motløsheten over tafatte styresmakter som nesten konstant lar pengemakt gå foran faglige råd. 

Så enn så paradoksalt det er, er det nok det å engasjere de hjernedøde klorofyllkrigerene som ville kunne hjulpet noe. 

Link to comment
Share on other sites

tja, du har noen viktige poenger Ølgylt. Men det er nettopp her NJFF kunne spilt en mer aktiv rolle. Per i dag er de den eneste organisasjonen som (påstår de) representerer sportsfiskerne, og som er stor nok til å kunne bli en stemme som blir hørt. Men de har altså valgt å være alt for passive, og i for stor grad kjøpt det ensidige tiltaket om å forby torskefiske. For all del, og for å gjenta meg selv og understreke; jeg er ikke i mot fredning av torsk, tvert i mot. Men dette tiltaket alene kommer til å forbli det samme som å pisse på seg for å holde seg varm, med mindre man i tillegg tar tak i de bakenforliggende årsakene på en ordentlig måte. Det er der skytset må rettes inn. Og der har NJFF vært påfallende passive. 

I tillegg til bekymringen omkring ståa i Oslofjorden, og den oppgitthet som nå råder blant mange sportsfiskere, jfr det du skriver Ølgylt, er dette også et grunnlag for en debatt om hvorvidt NJFF faktisk representerer sportsfisket i Norge på en god måte, og om det foreligger noe reelt og slagkraftig alternativ til NJFF. Per i dag og i overskuelig fremtid synes det ikke å være et slikt alternativ, men desto mer trist (men kanskje derfor?) er det at NJFF i for liten grad jobber for sportsfisket. Det blir for mye "jeger og beger", i den forstand at de har mye større gjennomslagskraft i saker som har med jakt å gjøre, enda det er omtrent tre ganger så mange sportsfiskere som jegere i Norge, dog med et stort overlapp, mange driver med begge aktiviteter.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oslofjorden | Oslofjorden er i krisetilstand: – Vi snakker om milliardbeløp for å redde fjorden (nettavisen.no)

ser ut som ordførerne i mange kommuner rundt Oslofjorden innser alvoret. Spørsmålet er om de får gjennomslag overfor sentrale myndigheter, for dette løftet klarer ikke kommunene å ta, her må staten inn. 

EDIT: for øvrig er kommentaren fra fiskerne håpløse, men som forventet. Naturligvis kan ikke to båter fiske i stykker en fjord som allerede er fisket i stykker gjennom flere tiår med overfiske. Poenget er jo at det ikke er liv laga for yrkesfiske i Oslofjorden. Det er den triste sannheten. Men interessene til en håndfull fiskere kan ikke går foran interessene til 1,5 millioner mennesker. 

Edited by piscator
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri ment at man ikke skal ha yrkesfiske i fjorden men vern bare i de delene der det bor flest mennesker. Jeg satte grensen ved Horten/Moss og ikke fordi jeg bor i Horten. Men etter å ha snakket med Ingar Heum som har skrevet bok om fjorden flyttet vi yttergrensen til Larkollen/ Slagentangen. Andre lurer på hvorfor ikke til Færder men vi selv ikke jobbe for noe som helst. Når jeg nå, for å få spalteplass i VårtOslo måtte sette grensen ved Drøbak snakker vi om noen få yrkesfiskere vs 1,5 mill mennesker. Hvorfor skal de få yrkesfiskerne forfordeles? Det vil hverken de eller de som fortsatt vil ha det sånn snakke om. Både Ingar og jeg snakker om verdien av sportsfiske ikke minst folkehelsedelen, en del man alltid legger vekt på når det gjelder vern på land. Der har vi innfridd målene mens når det gjelder havet ligger vi langt etter men har som mål å verne 30% innen 2030. Da blir mesteparten på steder Hvermansen aldri oppsøker. Her kan de vise Hvermansen hva vern kan føre til og da nytter det ikke å la reketrålere med åpen trål få operere i fjorden og kalle det forskning. Men jeg spør meg stadig hvor er sportsfiskerne?  Hvor er NJFF? 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Vi har sett politikere dykke på det verste stedet i fjorden for å bevise det byråkratene og forskerne har fortalt dem er årsaken til lite fisk i fjorden, for mye nitrogen og avrenning fra landbruket. Når vi nå ser at det er mere fisk skyldes det ikke nedgang hverken i nitrogen eller avrenning. Hva det skyldes vet vel ingen men at mere mat hjelper vet de fleste og så kan man jo håpe at flere har satt tilbake torsk i forhold til tidligere. På stedet d e gjør sine tråltrekk tråles det med åpen reketrål og at de i tillegg til rekene får bl annet torsk er helt klart. Tenk om man kunne få et forbud mot dette pluss nei til lysfiske  oggarnfiske. Skyting av mere sel og skarv for å få opp fiskebestandene slik vi ser i Øresund. Det koster svært lite i forhold til hva man får ut i form av sportsfiske. En artsrik og robust fjord klarer seg langt bedre enn dagens. Så får man gjerne gjøre noe med de andre tingene men alle vet at det tar tid.lang tid. Jeg snakker om Friluftsfjorden og ikke hele Oslofjorden. 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

er ikke eutrofiering (næringsstoffer, som nitrogen og fosfor) en avsporing, og en marginal årsak til tilbakegangen i fiskebestandene i oslofjorden? Ja, overgjødsling er svært uheldig for grunne og "innestengte" partier, som for eksempel deler av Bunnefjorden, og ja, det er vel og bra at man jobber for å redusere avrenning fra jordbruket. Men det er både uvitenskapelig og meningsløst å bare satse på denne ene hesten dersom man skal redde Oslofjorden. Andre faktorer synes mye viktigere for tilbakegangen av fiskebestandene. Og hvis man seriøst mener at avrenning har ødelagt fjorden, hvordan kunne de da tillate å grave opp tonnevis med flyktig og svært giftig dynn fra indre havn, og så dumpe det på utsiden av Malmøykalven? Dette henger ikke på greip.

Forskere har dessuten vist at årsakene til at fjorden er mer eller mindre ødelagt i hovedsak skyldes andre faktorer. Faktisk er jo den manglende veksten på fisken i fjorden heller et tegn på at det er for lite mat for fisken, altså for lite næring i systemet. I et økosystem med lite fisk, men mye næring vil jo de individene som er tilbake potensielt ha ubegrenset med mat, noe som burde gi stor vekst. Med andre ord, selv om eutrofiering har mange uheldige konsekvenser, burde det gi økt vekst i tynne fiskebestander, men det er på ingen måte det vi ser i Oslofjorden.

For øvrig mener jeg man må behandle hele Oslofjorden som ett system, med en felles tiltaksplan dersom fjorden skal reddes, inkludert de delene som er viktigst for friluftsliv.

Link to comment
Share on other sites

Det hele bærer litt preg av kaos, og mangel på finansiering og styring. Forsåvidt ikke helt ukjente faktorer når mange parter skal dra lasset sammen.... Man trenger en prosjektleder, en med rell beslutningsmyndighet og kontroll på finansieringen. 

Jeg tviler ikke et sekund på at eutrofiering er en av flere negative faktorer. Særlig fordi algeveksten dreper ålegress, tang og tare. Nå har ikke jeg målt nitrat (næring for planter) og nitritt (gift for fisk, men omdannes til nitrat via bakterier i økosystemet) i fjorden, men jeg mener bestemt at tilførselen av nitrogen og fosfor må være lavere nå enn den var for 20-ish år siden. Greit not at flere renseanlegg rundt fjorden ikke renser ut disse stoffene, men de har tross alt anlegg som tar ut det aller meste av partikler i vannet som disse stoffene igjen bindes til (les; bæsjen vår). For 20-ish år siden gikk det store mengder helt urenset kloakk rett i fjorden, og bøndene spredde gjødsel på frossen jord med tilhørende stor avrenning. Dagens rensing av kloakk er milevis bedre enn den var, og bøndene gjødsler ikke lengre på frossen jord, så jeg sliter med å se at det er mer næring inn i systemet nå enn det var. 

Jeg er ikke fagmann på området, men jeg har 30 år som akvarist i sladrespeilet så jeg våger meg på å synse litt uansett. I løpet av de årene har jeg lært av sur erfaring hvordan det ser ut når det renses for lite eller tilføres mer næring enn plantene kan ta unna. Oslofjorden ser slik ut noen steder, typisk i områder med grunt vann og lite utskifting av vannet, men det er enormt mye større områder uten den typen algevekst man ofte ser ifm overgjødsling.

Edited by erik
Link to comment
Share on other sites

ja, selv om utslippene er kraftig redusert de siste par tiårene, er det fortsatt mange grunnere områder som bærer preg av overgjødsling. Og at dette er negativt er alle enige om. Et varmere klima vil forsterke disse forholdene. Og disse resultatene av "gammel moro" forsvinner ikke uten videre av seg selv.

Men som du er inne på Erik utgjør disse områdene en ganske liten del av Oslofjorden, og det er vanskelig å se at dette har skadet HELE økosystemet på en slik måte som det påstås. Og selv om eutrofieringen lokalt er svært skadelig, burde moderat eutrofiering i andre deler av økosystemet kunne gi positive effekter. Men det har åpenbart ikke skjedd. Det store spørsmålet er hvorfor.

Link to comment
Share on other sites

Enig i det som blir sagt her, men litt synsing fra min side. Har båt liggende mellom kjerringvik og Ula i larvik kommune. Ser rett mot Færder, Rauer, Sverige og danmark.

10-15 år siden fikk vi fisk hele tiden og sjøbunnen frisk og rask. Fikk vel stort sett all slags fisk, flatfisk i mange forskjellige utgaver, lange, steinbitt, torsk (stor opptil 6 kg), lyr, hvitting, sei, makrell, sjøøret etc.

I dag får vi kun makrell, sjøørret, berggylte og fjesing. Bunnen er dekket av spytang(eller hva det heter), ingen blåskjell, kun stillhavs østers. Hvor all fisk er blitt av har jeg ingen peiling på. Det merkelige er at etter fredningen av torsk med garnfiske etc , har det ikke blitt noe bedre bare ennå mindre fisk, noe også fiskerene(de med fiskebåter) i ula sier. Det eneste det har vært mye av de siste årene er 100 vis av leppe fisketeiner i området, noe som kanskje påvirker økosystemet.

Tror vel ikke utslippene påvirker så mye her ute hvor jeg har båt da vannmassene skiftes ut så ofte, men heller klima, samt leppe fiskerene, spytanga og stille havs østeren påvirker de lokale forholdene 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Som de fleste vel har fått med seg, har Fiskeridirektoratet kommet med nye anbefalinger for regulering (eller avvikling...) av fisket i Oslofjorden Se her: https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2024/kan-fa-store-konsekvenser-for-fiske

Jeg har foreløpig bare skummet deler av rapporten, men så langt må jeg si fritidsfisket er behandlet litt med harelabb og at reguleringer i fisket er svært lite differensierte. Det faglige belegget for et ev. forbud mot makrellfiske i indre Oslofjord, synes å være basert på at man må ha "enkle regler".  

Link to comment
Share on other sites

Dette er offentlig forvaltning som kaster inn håndkleet. Som du sier er det en haug med arter man kan fiske på, men fordi forvaltningen ikke kan/ vil/ ønsker å sørge for at regler etterleves så går de for fullstendig forbud. 

Komsekvensen er at alle de som har gitt beng i reglene får fritt leide nå når selvjustisen kollapser. 

  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, erik skrev:

Dette er offentlig forvaltning som kaster inn håndkleet. Som du sier er det en haug med arter man kan fiske på, men fordi forvaltningen ikke kan/ vil/ ønsker å sørge for at regler etterleves så går de for fullstendig forbud. 

Komsekvensen er at alle de som har gitt beng i reglene får fritt leide nå når selvjustisen kollapser. 

Jeg må også få si at jeg er høyst usikker på om Fiskeridirektoratet er den optimale etat for forvaltningen av det ganske betydelige utvalget arter i sjøen, som ikke har kommersiell interesse, eller om de heller burde hørt under Statsforvalteren. Selv om jeg ikke er superimponert over Statsforvalterens forvaltning av sjøørretfisket, har de i alle fall et sportsfiskerperspektiv i tilnærmingen. 

Skille mellom saltvannsfisk og anadrome arter kan for øvrig gi den smått absurde situasjonen at alt fiske i store deler av Oslofjorden blir forbudt, unntatt fiske etter sjøørret. Skulle man da i fremtiden under fiske etter sjøørret få en horngjel eller en stripet pelamide, må den pent settes ut igjen for den har fiskerimyndighetene fredet. På Drammensfjorden blir det enda verre, for der kan man fortsette å fiske sik og abbor, men skulle du få en knurr, er det forbuden frukt ...  

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.